Thông tư 08/2020/TT-BNNPTNT

Thông tư 08/2020/TT-BNNPTNT sửa đổi Điều 2 Thông tư 04/2020/TT-BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 08/2020/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 04/2020/TT-BNNPTNT Quy chuẩn thức ăn chăn nuôi


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2020/TT-BNNPTNT

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2020

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 2 CỦA THÔNG TƯ SỐ 04/2020/TT-BNNPTNT NGÀY 09/3/2020 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THỨC ĂN CHĂN NUÔI VÀ NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT THỨC ĂN THỦY SẢN

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật năm 2006;

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007;

Căn cứ Luật Thủy sản năm 2017;

Căn cứ Luật Chăn nuôi năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, Cục trưởng Cục Chăn nuôi;

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Điều 2 của Thông tư số 04/2020/TT-BNNPTNT ngày 09/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản.

Điều 1. Bổ sung khoản 1a vào sau khoản 1 Điều 2 của Thông tư số 04/2020/TT-BNNPTNT ngày 09/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản như sau:

“1a. Hàm lượng tối đa cho phép các chỉ tiêu: Salmonella, Asen tổng số (As), Cadimi (Cd), Chì (Pb), Thủy ngân (Hg) trong thức ăn truyền thống, nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản có nguồn gốc từ thực vật quy định tại mục III Phụ lục I của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ban hành kèm theo Thông tư này được áp dụng kể từ ngày 01/7/2021”.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2020.

Điều 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 

Nơi nhận:
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Bộ NN PTNT: Bộ trưởng; các Thứ trưởng; Tổng cục Cục, Vụ, Thanh tra, Văn phòng - Bộ NN & PTNT;
- Công báo Chính phủ;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ NN&PTNT;
- Lưu: VT, TCTS, CN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phùng Đức Tiến

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2020/TT-BNNPTNT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu08/2020/TT-BNNPTNT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/06/2020
Ngày hiệu lực01/07/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 tháng trước
(02/07/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2020/TT-BNNPTNT

Lược đồ Thông tư 08/2020/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 04/2020/TT-BNNPTNT Quy chuẩn thức ăn chăn nuôi


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Thông tư 08/2020/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 04/2020/TT-BNNPTNT Quy chuẩn thức ăn chăn nuôi
       Loại văn bảnThông tư
       Số hiệu08/2020/TT-BNNPTNT
       Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
       Người kýPhùng Đức Tiến
       Ngày ban hành30/06/2020
       Ngày hiệu lực01/07/2020
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLĩnh vực khác
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật7 tháng trước
       (02/07/2020)

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Thông tư 08/2020/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 04/2020/TT-BNNPTNT Quy chuẩn thức ăn chăn nuôi

           Lịch sử hiệu lực Thông tư 08/2020/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 04/2020/TT-BNNPTNT Quy chuẩn thức ăn chăn nuôi

           • 30/06/2020

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/07/2020

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực