Thông tư 09/2003/TT-BXD

Thông tư 09/2003/TT-BXD sửa đổi Thông tư 04/2001/TT-BXD ngày 20/8/2001 bổ sung việc hỗ trợ người tham gia hoạt động cách mạng từ 31/12/1944 về trước cải thiện nhà ở theo Quyết định 20/2000/QĐ-TTg do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 09/2003/TT-BXD hỗ trợ người tham gia hoạt động cách mạng từ ngày 31/12/1944 về trước cải thiện nhà ở


BỘ XÂY DỰNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 09/2003/TT-BXD

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2003

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ XÂY DỰNG SỐ 09/2003/TT-BXD NGÀY 23 THÁNG 10 NĂM 2003 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 04/2001/TT-BXD NGÀY 20 THÁNG 8 NĂM 2001 CỦA BỘ XÂY DỰNG "HƯỚNG DẪN BỔ SUNG VIỆC HỖ TRỢ NGƯỜI THAM GIA HOẠT ĐỘNG CÁNH MẠNG TỪ NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 1944 VỀ TRƯỚC CẢI THIỆN NHÀ Ở THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 20/2000/QĐ-TTG NGÀY 03 THÁNG 02 NĂM 2000 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ"

Căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 03/2/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người tham gia hoạt động cách mạng từ trước Cách mạng Tháng 8 năm 1945 cải thiện nhà ở;
Sau khi có sự thống nhất của Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính, được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tại văn bản số 1263/CP-CN ngày 17/9/2003,

1. Bộ xây dựng hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Mục I Thông tư số 04/2001/TT-BXD ngày 20/8/2001 của Bộ Xây dựng "hướng dẫn bổ sung việc hỗ trợ người tham gia hoạt động cánh mạng từ ngày 31/12/1944 về trước cải thiện nhà ở theo Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 03/02/2000 của Thủ tướng Chính phủ" như sau:

"I. Về đối tượng áp dụng:

1. Người tham gia hoạt động cách mạng được quy định tại Điều 1 và Điều 2 Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 03/02/2000 của Thủ tưởng Chính phủ (sau đây gọi tắt là QĐ20) bao gồm cả những người được kết nạp vào Đảng hoặc kết nạp lại trước ngày 19/8/1945 đã được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền công nhận và những người tham gia hoạt động cách mạng trước năm 1945 đã được hưởng hoặc đang hưởng chế độ trợ cấp ưu đãi người hoạt động cách mạng trước năm 1945 theo quy định tại:

- Thông báo số 22 TB/HN ngày 13/7/1960 của Ban Bí thư, Thông tri số 32 TT/TC ngày 14/10/1960 và Thông tri số 05-TT/TC ngày 12/01/1962 của Ban Tổ chức Trung ương "hướng dẫn thi hành chính sách đối với cán bộ, đảng viên hoạt động lâu năm";

- Thông tư số 03/NV ngày 01/02/1963 của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) hướng dẫn "thi hành chế độ trợ cấp ưu đãi công nhân, viên chức Nhà nước có công lao, thành tích khi về hưu";

- Quyết định số 296-CP ngày 20/11/1978 của Hội đồng Chính phủ "bổ sung và sửa đổi một số điểm về chế độ đối với cán bộ, công nhân viên chức về hưu và nghỉ việc vì mất sức lao động".

2. Các Bộ, ngành, địa phương lập danh sách của những người tham gia hoạt động cách mạng đã được hưởng hoặc đang hưởng chế độ trợ cấp ưu đãi người hoạt động cách mạng trước năm 1945 (kèm hồ sơ theo quy định về việc công nhận người hoạt động cách mạng trước năm 1945) gửi về Ban Tổ chức Trung ương thẩm định, có văn bản thống nhất trước khi Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định hỗ trợ cải thiện nhà ở theo quy định tại QĐ20".

2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc thì các Bộ, ngành và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phản ánh về Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Xây dựng để xem xét giải quyết.

 

Nguyễn Hồng Quân

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/2003/TT-BXD

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu09/2003/TT-BXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/10/2003
Ngày hiệu lực17/11/2003
Ngày công báo02/11/2003
Số công báoSố 176
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Quyền dân sự, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/2003/TT-BXD

Lược đồ Thông tư 09/2003/TT-BXD hỗ trợ người tham gia hoạt động cách mạng từ ngày 31/12/1944 về trước cải thiện nhà ở


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Thông tư 09/2003/TT-BXD hỗ trợ người tham gia hoạt động cách mạng từ ngày 31/12/1944 về trước cải thiện nhà ở
       Loại văn bảnThông tư
       Số hiệu09/2003/TT-BXD
       Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
       Người kýNguyễn Hồng Quân
       Ngày ban hành23/10/2003
       Ngày hiệu lực17/11/2003
       Ngày công báo02/11/2003
       Số công báoSố 176
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Quyền dân sự, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật15 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Thông tư 09/2003/TT-BXD hỗ trợ người tham gia hoạt động cách mạng từ ngày 31/12/1944 về trước cải thiện nhà ở

           Lịch sử hiệu lực Thông tư 09/2003/TT-BXD hỗ trợ người tham gia hoạt động cách mạng từ ngày 31/12/1944 về trước cải thiện nhà ở

           • 23/10/2003

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/11/2003

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/11/2003

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực