Thông tư 09/2018/TT-BKHCN

Thông tư 09/2018/TT-BKHCN sửa đổi Thông tư 09/2016/TT-BKHCN quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là chất ôxy hóa, hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 09/2018/TT-BKHCN sửa đổi Thông tư 09/2016/TT-BKHCN cấp phép vận chuyển chất ôxy hóa


BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2018/TT-BKHCN

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2018

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU THÔNG TƯ SỐ 09/2016/TT-BKHCN NGÀY 09/6/2016 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN HÀNG NGUY HIM LÀ CÁC CHẤT ÔXY HÓA, CÁC HỢP CHẤT Ô XÍT HỮU CƠ (THUỘC LOẠI 5) VÀ CÁC CHẤT ĂN MÒN (THUỘC LOẠI 8) BẰNG PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG SẮT VÀ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

Căn cứ Luật Hóa chất ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất;

Căn cứ Nghị định số 29/2005/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định danh mục hàng hóa nguy him và việc vận tải hàng hóa nguy him trên đường thủy nội địa;

Căn cứ Nghị định số 104/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ quy định danh mục hàng nguy him và vận chuyn hàng nguy him bng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ;

Căn cứ Nghị định số 14/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt;

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 09/2016/TT-BKHCN ngày 09/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục cấp giy phép vận chuyn hàng nguy hiểm là các chất ô xy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa thuộc trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 09/2016/TT-BKHCN ngày 09/6/2016 của Bộ trưởng BKhoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép vận chuyn hàng nguy hiểm là các chất ô xy hóa, các hp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ gii đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa thuộc trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ

1. Sửa đổi điểm 1 khoản 1 Điều 4 như sau:

“l) Phương án làm sạch thiết bị và thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường sau khi kết thúc việc vận chuyn hàng nguy hiểm có chữ ký, đóng dấu xác nhận của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm theo quy định tại Mu 3. PALSTB Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này”.

2. Thay thế Mu 3. PALSTB bằng Mu 3. PALSTB Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Bãi bỏ điểm i khoản 1 Điều 4; điểm b khoản 2 Điều 6 và Mục 5 Mu 6. BCHĐVC Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành ktừ ngày 15 tháng 8 năm 2018.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan Trung ương của các Hội, đoàn th;
- Công báo, Cổng TTĐTCP;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở KH&CN các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Bộ KH&CN: Bộ trưởng, các Thứ trư
ng, các đơn vị trc thuộc Bộ;
- Cổng thông tin điện tử Bộ KH&CN;
- Lưu: VT, PC, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Tùng

 

Mu 3. PALSTB

09/2018/TT-BKHCN

TÊN DOANH NGHIỆP:1
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

............2, ngày ... tháng ... năm 20...

 

PHƯƠNG ÁN LÀM SẠCH THIẾT BỊ VÀ THỰC HIỆN CÁC YÊU CẦU VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG SAU KHI KẾT THÚC VẬN CHUYỂN HÀNG NGUY HIỂM

1. Vị trí thực hiện quá trình tẩy rửa, làm sạch phương tiện vận chuyển, bao bì, vật chứa, thiết bị sử dụng trong quá trình vận chuyn:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

2. Cơ sở vật chất sử dụng cho quá trình tẩy rửa, làm sạch phương tiện vận chuyn, bao bì, vật chứa, thiết bị sử dụng trong quá trình vận chuyển:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

3. Xử lý chất thải rắn, lỏng thu được sau khi tẩy rửa, làm sạch phương tiện vận chuyn, bao bì, vật chứa, thiết bị sử dụng trong quá trình vận chuyn:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

4. Các hoạt động bảo vệ môi trường khác có liên quan:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Doanh nghiệp ... (ghi tên doanh nghiệp đề nghị cấp phép vận chuyển hàng nguy him) cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường khi vận chuyn hàng nguy him.

 

 

Đại diện doanh nghiệp
(Ký tên, đóng dấu)

_______________________

1 Ghi tên của chủ thể đứng đơn đăng ký cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm

2 Ghi địa danh nơi doanh nghiệp lập hồ sơ

 

Mu 6. BCHĐVC

09/2018/TT-BKHCN

TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN:.....
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

............, ngày ... tháng ... năm 20...

 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG VẬN CHUYỂN HÀNG NGUY HIỂM

(từ ngày.../.../ đến .../.../)

Kính gửi: ........... (Tên cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giy phép vận chuyn hàng nguy him)

1. Thông tin chung:

n chphương tiện vận chuyển hàng nguy hiểm/chủ hàng nguy him: .........................................................................................................................................

Địa chỉ:.................................................................................................................................

Điện thoại: ...................................... Fax: ........................................ - Email: .....................

Giấy phép vận chuyn hàng nguy hiểm số: ...........................ngày ...... tháng .... năm ......

2. Tình hình chung về việc vận chuyển hàng nguy hiểm trong kỳ báo cáo.

3. Thống kê các nội dung vận chuyển hàng nguy hiểm trong kỳ báo cáo.

STT

Tên hàng nguy him

Khối lượng vận chuyn

Phương tiện vận chuyển

Thời gian vận chuyển

Lịch trình vận chuyển

Người điều khin phương tiện vận chuyển

Người áp tải hàng nguy hiểm

Điểm nhận hàng

Điểm trung chuyển

Điểm giao hàng

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Báo cáo về việc làm sạch và bóc, xóa hết biểu trưng, báo hiệu nguy hiểm trên phương tiện vận chuyn sau khi kết thúc việc vận chuyển hàng nguy hiểm: ......................

5. Kế hoạch vận chuyển hàng nguy hiểm trong kỳ báo cáo tới: ........................................

6. Các vấn đề khác (nếu có): .............................................................................................

7. Kết luận và kiến nghị: .....................................................................................................

 

 

Chủ phương tiện vận chuyển hàng nguy hiểm/ Chủ hàng nguy hiểm
(Ký tên, đóng dấu)

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/2018/TT-BKHCN

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu09/2018/TT-BKHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/07/2018
Ngày hiệu lực15/08/2018
Ngày công báo16/09/2018
Số công báoTừ số 909 đến số 910
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/2018/TT-BKHCN

Lược đồ Thông tư 09/2018/TT-BKHCN sửa đổi Thông tư 09/2016/TT-BKHCN cấp phép vận chuyển chất ôxy hóa


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Thông tư 09/2018/TT-BKHCN sửa đổi Thông tư 09/2016/TT-BKHCN cấp phép vận chuyển chất ôxy hóa
       Loại văn bảnThông tư
       Số hiệu09/2018/TT-BKHCN
       Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
       Người kýTrần Văn Tùng
       Ngày ban hành01/07/2018
       Ngày hiệu lực15/08/2018
       Ngày công báo16/09/2018
       Số công báoTừ số 909 đến số 910
       Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật11 tháng trước
       (08/01/2020)

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Thông tư 09/2018/TT-BKHCN sửa đổi Thông tư 09/2016/TT-BKHCN cấp phép vận chuyển chất ôxy hóa

           Lịch sử hiệu lực Thông tư 09/2018/TT-BKHCN sửa đổi Thông tư 09/2016/TT-BKHCN cấp phép vận chuyển chất ôxy hóa

           • 01/07/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/09/2018

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/08/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực