Thông tư 09b/2013/TT-BTP

Thông tư 09b/2013/TT-BTP sửa đổi Thông tư 08.a/2010/TT-BTP hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch và Thông tư 05/2012/TT-BTP sửa đổi Thông tư 08.a/2010/TT-BTP do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Thông tư 09b/2013/TT-BTP sửa đổi Thông tư 08.a/2010/TT-BTP và 05/2012/TT-BTP đã được thay thế bởi Thông tư 15/2015/TT-BTP hướng dẫn Luật hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP và được áp dụng kể từ ngày 02/01/2016.

Nội dung toàn văn Thông tư 09b/2013/TT-BTP sửa đổi Thông tư 08.a/2010/TT-BTP và 05/2012/TT-BTP


BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09b/2013/TT-BTP

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2013

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 08.A/2010/TT-BTP NGÀY 25 THÁNG 3 NĂM 2010 CỦA BỘ TƯ PHÁP VỀ VIỆC BAN HÀNH VÀ HƯỚNG DẪN VIỆC GHI CHÉP, LƯU TRỮ, SỬ DỤNG SỔ, BIỂU MẪU HỘ TỊCH VÀ THÔNG TƯ SỐ 08.a/2010/TT-BTP">05/2012/TT-BTP NGÀY 23 THÁNG 5 NĂM 2012 CỦA BỘ TƯ PHÁP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 08.A/2010/TT-BTP

Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;

Căn cứ Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực;

Căn cứ Nghị định số 24/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài;

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 03 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực;

Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch và Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP">05/2012/TT-BTP ngày 23 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch (sau đây gọi là Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP) và Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP">05/2012/TT-BTP ngày 23 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP (sau đây gọi là Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP">05/2012/TT-BTP) như sau:

1. Sửa đổi khoản 1 Điều 1 của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP">05/2012/TT-BTP như sau:

1. Điều 3 được sửa đổi như sau:

"Điều 3. Ban hành sổ, biểu mẫu hộ tịch

Ban hành 05 loại sổ hộ tịch và 69 loại biểu mẫu hộ tịch theo danh mục kèm theo Thông tư này.

Kích cỡ của 05 loại sổ hộ tịch và 69 loại biểu mẫu hộ tịch được thống nhất sử dụng khổ giấy (210 x 297mm)".”

2. Sửa đổi khoản 1 Điều 4 của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP như sau:

“1. Bộ Tư pháp in, phát hành 05 loại sổ hộ tịch và 05 loại biểu mẫu bản chính, bao gồm:

a) 05 loại sổ hộ tịch được sử dụng chung cho đăng ký các sự kiện hộ tịch theo quy định tại Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch (sau đây gọi là Nghị định số 158/2005/NĐ-CP) Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực (sau đây gọi là Nghị định số 06/2012/NĐ-CP) và Nghị định số 24/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài (sau đây gọi là Nghị định số 24/2013/NĐ-CP) theo Mục A Danh mục I kèm theo Thông tư này.

b) 05 loại biểu mẫu bản chính in màu, có hoa văn bao gồm:

- 03 loại biểu mẫu bản chính (Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn, Giấy chứng tử) sử dụng để đăng ký các sự kiện hộ tịch theo quy định tại Nghị định số 158/2005/NĐ-CP và Nghị định số 06/2012/NĐ-CP theo Mục B Danh mục I kèm theo Thông tư này.

- 02 loại biểu mẫu bản chính (Giấy chứng nhận kết hôn; Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con) sử dụng để đăng ký việc kết hôn; nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài theo quy định tại Nghị định số 24/2013/NĐ-CP theo Mục C Danh mục I kèm theo Thông tư này.”.

3. Sửa đổi khoản 2 Điều 1 của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP">05/2012/TT-BTP như sau:

“2. Khoản 2 Điều 4 được sửa đổi như sau:

"2. Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp 64 biểu mẫu hộ tịch đen trắng, không có hoa văn (bao gồm các biểu mẫu bản chính còn lại; tất cả các biểu mẫu bản sao, biểu mẫu tờ khai và biểu mẫu khác), bao gồm:

a) 40 biểu mẫu hộ tịch sử dụng để đăng ký các sự kiện hộ tịch theo quy định tại Nghị định số 158/2005/NĐ-CP và Nghị định số 06/2012/NĐ-CP theo Mục A Danh mục II kèm theo Thông tư này.

b) 09 biểu mẫu hộ tịch sử dụng để đăng ký các sự kiện hộ tịch theo quy định tại Nghị định số 24/2013/NĐ-CP theo Mục B Danh mục II kèm theo Thông tư này.

c) 15 biểu mẫu tờ khai sử dụng để đăng ký các sự kiện hộ tịch theo Mục C Danh mục II kèm theo Thông tư này.

Cơ quan đăng ký hộ tịch và người có yêu cầu đăng ký hộ tịch được tự truy cập trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp (www.moj.gov.vn) để in và sử dụng miễn phí 64 biểu mẫu quy định tại khoản này. Đối với những địa phương chưa có điều kiện sử dụng Internet, Sở Tư pháp chủ động tổ chức in, phát hành miễn phí các biểu mẫu hộ tịch này, đáp ứng đầy đủ yêu cầu sử dụng biểu mẫu hộ tịch của địa phương".”

4. Sửa đổi điểm a khoản 6 Điều 6 của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP như sau:

"a) Ghi rõ loại việc thực hiện như: đăng ký lại, cấp lại bản chính Giấy khai sinh hoặc ghi vào sổ việc khai sinh đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài."

5. Sửa đổi khoản 5 Điều 8 của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP như sau:

"5. Mục ghi chú: Ghi rõ loại việc thực hiện như: đăng ký lại."

Điều 2. Ban hành Danh mục biểu mẫu và các biểu mẫu kèm theo Thông tư này như sau:

1. Ban hành Danh mục biểu mẫu thay thế Danh mục biểu mẫu kèm theo Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP và Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP">05/2012/TT-BTP.

2. Ban hành 08 biểu mẫu thay thế 08 biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP như sau:

a) Giấy chứng nhận kết hôn (bản chính): biểu mẫu TP/HTNNg-2013-KH.1 thay thế biểu mẫu TP/HTNNg-2010-KH.2;

b) Giấy chứng nhận kết hôn (bản sao): biểu mẫu TP/HTNNg-2013-KH.1.a thay thế biểu mẫu TP/HTNNg-2010-KH.2.a;

c) Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con (bản chính): biểu mẫu TP/HTNNg-2013-CMC.1 thay thế biểu mẫu TP/HTNNg-2010-CMC.2;

d) Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con (bản sao): biểu mẫu TP/HTNNg-2013-CMC.1.a thay thế TP/HTNNg-2010-CMC.2.a;

đ) Tờ khai đăng ký kết hôn: biểu mẫu TP/HT-2013-TKĐKKH thay thế biểu mẫu TP/HT-2010-KH.1;

e) Tờ khai cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: biểu mẫu TP/HT-2013-TKXNHN thay thế biểu mẫu TP/HT-2010-XNHN.1;

f) Tờ khai đăng ký hoạt động tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài: biểu mẫu TP/HTNNg-2013-TKTVHT thay thế biểu mẫu TP/HTNNg-2010-KH.3;

g) Giấy đăng ký hoạt động tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài: biểu mẫu TP/HTNNg-2013-TVHT thay thế biểu mẫu TP/HTNNg-2010-KH.5.

3. Ban hành biểu mẫu Tờ khai ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài: biểu mẫu TP/HT-2013-TKGCKH thay thế biểu mẫu TP/HT-2012-TKGSHT ban hành kèm theo Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP">05/2012/TT-BTP.

4. Ban hành bổ sung 04 biểu mẫu hộ tịch bao gồm:

a) Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con (bản chính): biểu mẫu TP-NG/HT-2013-CMC.1 (sử dụng tại Cơ quan đại diện);

b) Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con (bản sao): biểu mẫu TP-NG/HT-2013-CMC.1.a (sử dụng tại Cơ quan đại diện);

c) Tờ khai ghi vào sổ hộ tịch việc nhận cha, mẹ, con đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài: biểu mẫu TP/HT-2013-TKGCCMC;

d) Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (cấp cho công dân Việt Nam cư trú trong nước đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài): biểu mẫu TP/HTNNg-2013-XNTTHN.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 7 năm 2013.

2. Bãi bỏ biểu mẫu Lý lịch cá nhân (của người dự kiến đứng đầu Trung tâm hỗ trợ kết hôn): mẫu TP/HTNNg-2010-KH.4 ban hành kèm Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP.

3. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Tư pháp để kịp thời hướng dẫn./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đinh Trun
g Tụng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09b/2013/TT-BTP

Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 09b/2013/TT-BTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 20/05/2013
Ngày hiệu lực 05/07/2013
Ngày công báo 27/07/2013
Số công báo Từ số 437 đến số 438
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Quyền dân sự
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 02/01/2016
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09b/2013/TT-BTP

Lược đồ Thông tư 09b/2013/TT-BTP sửa đổi Thông tư 08.a/2010/TT-BTP và 05/2012/TT-BTP


Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Thông tư 09b/2013/TT-BTP sửa đổi Thông tư 08.a/2010/TT-BTP và 05/2012/TT-BTP
Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 09b/2013/TT-BTP
Cơ quan ban hành Bộ Tư pháp
Người ký Đinh Trung Tụng
Ngày ban hành 20/05/2013
Ngày hiệu lực 05/07/2013
Ngày công báo 27/07/2013
Số công báo Từ số 437 đến số 438
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Quyền dân sự
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 02/01/2016
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Thông tư 09b/2013/TT-BTP sửa đổi Thông tư 08.a/2010/TT-BTP và 05/2012/TT-BTP

Lịch sử hiệu lực Thông tư 09b/2013/TT-BTP sửa đổi Thông tư 08.a/2010/TT-BTP và 05/2012/TT-BTP