Thông tư 10/2009/TT-NHNN

Thông tư 10/2009/TT-NHNN sửa đổi Quyết định 45/2007/QĐ-NHNN về độ mật của từng loại tài liệu, vật mang bí mật Nhà nước trong ngành Ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 10/2009/TT-NHNN sửa đổi Quyết định 45/2007/QĐ-NHNN độ mật tài liệu, vật mang bí mật Nhà nước ngành Ngân hàng


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 45/2007/QĐ-NHNN độ mật tài liệu, vật mang bí mật Nhà nước ngành Ngân hàng">10/2009/TT-NHNN

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2009

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 45/2007/QĐ-NHNN NGÀY 17 THÁNG 12 NĂM 2007 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VỀ ĐỘ MẬT CỦA TỪNG LOẠI TÀI LIỆU, VẬT MANG BÍ MẬT NHÀ NƯỚC TRONG NGÀNH NGÂN HÀNG

Căn cứ Luật ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 1997 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2003;
Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng năm 1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng năm 2004;
Căn cứ Pháp lệnh số 30/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28/12/2000 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về bảo vệ bí mật Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng nhà nước Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28/3/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh bảo vệ bí mật Nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 15/2003/QĐ-TTg ngày 20/01/2003 của Thủ tướng Chính phủ về danh mục bí mật Nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật trong ngành Ngân hàng;
Căn cứ Quyết định số 151/2003/QĐ-BCA(A11) ngày 11/3/2003 của Bộ trưởng Bộ Công an về danh mục bí mật Nhà nước độ mật trong ngành Ngân hàng;
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung Quyết định số 45/2007/QĐ-NHNN ngày 17 tháng 12 năm 2007 về độ mật của từng loại tài liệu, vật mang bí mật Nhà nước trong ngành Ngân hàng như sau:

Điều 1. Khoản 6 Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Tài liệu, chứng từ, số liệu về xuất kho, nhập kho các loại tiền của Nhà máy in tiền quốc gia, các kho tiền Trung ương; tài liệu, chứng từ, số liệu về xuất, nhập tiền thuộc Quỹ dự trữ phát hành tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bình Định (trừ trường hợp xuất, nhập với Quỹ nghiệp vụ phát hành).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

2. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Nhà máy in tiền quốc gia, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc) tổ chức tín dụng, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, tổ chức khác có hoạt động ngân hàng chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

 

 

THỐNG ĐỐC
Nguyễn Văn Giàu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2009/TT-NHNN

Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 10/2009/TT-NHNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 08/05/2009
Ngày hiệu lực 22/06/2009
Ngày công báo 24/05/2009
Số công báo Từ số 263 đến số 264
Lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2009/TT-NHNN

Lược đồ Thông tư 10/2009/TT-NHNN sửa đổi Quyết định 45/2007/QĐ-NHNN độ mật tài liệu, vật mang bí mật Nhà nước ngành Ngân hàng


Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Thông tư 10/2009/TT-NHNN sửa đổi Quyết định 45/2007/QĐ-NHNN độ mật tài liệu, vật mang bí mật Nhà nước ngành Ngân hàng
Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 10/2009/TT-NHNN
Cơ quan ban hành Ngân hàng Nhà nước
Người ký Nguyễn Văn Giàu
Ngày ban hành 08/05/2009
Ngày hiệu lực 22/06/2009
Ngày công báo 24/05/2009
Số công báo Từ số 263 đến số 264
Lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 15 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Thông tư 10/2009/TT-NHNN sửa đổi Quyết định 45/2007/QĐ-NHNN độ mật tài liệu, vật mang bí mật Nhà nước ngành Ngân hàng

Lịch sử hiệu lực Thông tư 10/2009/TT-NHNN sửa đổi Quyết định 45/2007/QĐ-NHNN độ mật tài liệu, vật mang bí mật Nhà nước ngành Ngân hàng

 • 08/05/2009

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 24/05/2009

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 22/06/2009

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực