Thông tư 10/2011/TT-BTTTT

Thông tư 10/2011/TT-BTTTT về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 10/2011/TT-BTTTT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia viễn thông


BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2011/TT-BTTTT

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2011

 

THÔNG TƯ

BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ VIỄN THÔNG

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Luật Tần số Vô tuyến điện ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,

QUY ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này 11 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông sau:

1) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến điều chế góc băng tần dân dụng 27 MHz

Ký hiệu: QCVN 23:2011/BTTTT

2) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị thu phát vô tuyến VHF của các trạm ven biển thuộc hệ thống GMDSS

Ký hiệu: QCVN 24:2011/BTTTT

3) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến điều chế đơn biên và/hoặc song biên băng tần dân dụng 27 MHz

Ký hiệu: QCVN 25:2011/BTTTT

4) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị điện thoại VHF hai chiều lắp đặt cố định trên tàu cứu nạn

Ký hiệu: QCVN 26:2011/BTTTT

5) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm mặt đất Inmarsat-B sử dụng trên tàu biển

Ký hiệu: QCVN 27:2011/BTTTT

6) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm mặt đất Inmarsat-C sử dụng trên tàu biển

Ký hiệu: QCVN 28:2011/BTTTT

7) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phổ tần và tương thích điện từ đối với thiết bị phát thanh quảng bá sử dụng kỹ thuật điều biên (AM)

Ký hiệu: QCVN 29:2011/BTTTT

8) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phổ tần và tương thích điện từ đối với thiết bị phát thanh quảng bá sử dụng kỹ thuật điều tần (FM)

Ký hiệu: QCVN 30:2011/BTTTT

9) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phổ tần và tương thích điện từ đối với thiết bị phát hình quảng bá mặt đất sử dụng kỹ thuật số DVB-T

Ký hiệu: QCVN 31:2011/BTTTT

10) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chống sét cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông

Ký hiệu: QCVN 32:2011/BTTTT

11) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông

Ký hiệu: QCVN 33:2011/BTTTT

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 6 tháng, kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp viễn thông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- UBND và các Sở TT&TT các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Các doanh nghiệp TT&TT;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Cổng thông tin điện tử Bộ TT&TT;
- Lưu: VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Hưng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2011/TT-BTTTT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu10/2011/TT-BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/04/2011
Ngày hiệu lực15/10/2011
Ngày công báo28/05/2011
Số công báoTừ số 339 đến số 340
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2011/TT-BTTTT

Lược đồ Thông tư 10/2011/TT-BTTTT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia viễn thông


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Thông tư 10/2011/TT-BTTTT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia viễn thông
     Loại văn bảnThông tư
     Số hiệu10/2011/TT-BTTTT
     Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
     Người kýNguyễn Thành Hưng
     Ngày ban hành14/04/2011
     Ngày hiệu lực15/10/2011
     Ngày công báo28/05/2011
     Số công báoTừ số 339 đến số 340
     Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật13 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Thông tư 10/2011/TT-BTTTT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia viễn thông

         Lịch sử hiệu lực Thông tư 10/2011/TT-BTTTT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia viễn thông