Thông tư 10/2017/TT-BTTTT

Thông tư 10/2017/TT-BTTTT về đề tài, thời gian phát hành tem bưu chính kỷ niệm và ấn phẩm tem bưu chính kỷ niệm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 10/2017/TT-BTTTT đề tài thời gian phát hành tem bưu chính kỷ niệm và ấn phẩm tem


BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2017/TT-BTTTT

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2017

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ TÀI, THỜI GIAN PHÁT HÀNH TEM BƯU CHÍNH KỶ NIỆM VÀ ẤN PHẨM TEM BƯU CHÍNH KỶ NIỆM

Căn cứ Luật Bưu chính ngày 17 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính;

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Bưu chính,

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư quy định về đề tài, thời gian phát hành tem bưu chính k niệm và ấn phẩm tem bưu chính kỷ niệm.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định về đề tài, thời gian phát hành tem bưu chính kỷ niệm và n phm tem bưu chính kỷ niệm.

2. Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến đề tài, thời gian phát hành tem bưu chính kỷ niệm và n phẩm tem bưu chính kỷ niệm.

Điều 2. Giải thích thuật ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiu như sau:

1. Tem bưu chính k niệm là tem bưu chính đặc biệt được phát hành để kỷ niệm hoặc chào mừng sự kiện của Việt Nam hoặc nước ngoài; kỷ niệm ngày sinh hoặc sự kiện gn với nhân vật của Việt Nam hoặc nước ngoài.

2. n phẩm tem bưu chính kỷ niệm là ấn phẩm có in sẵn tem bưu chính kỷ niệm, gm: Thư nhẹ máy bay, phong bì và bưu ảnh in sn tem bưu chính kỷ niệm.

3. Đ tài tem bưu chính kỷ niệm là đề tài về sự kiện và nhân vật được xem xét đphát hành tem bưu chính kỷ niệm.

Điều 3. Đ tài về sự kiện

1. Tuyên truyền chtrương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

2. Có ý nghĩa to lớn, có tâm quan trọng đặc biệt trong quá trình đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc Việt Nam hoặc của các dân tộc trên thế giới.

3. Có tính chất tiêu biểu, nổi bật trong từng thời kỳ, là mốc lịch sử quan trọng, đánh du sự phát triển của Việt Nam hoặc của các nước trên thế giới.

4. Mang đậm bản sc dân tộc, truyền thống văn hóa; phản ánh tâm tư, nguyện vọng, tình cảm và ý chí của nhân dân Việt Nam hoặc của các dân tộc trên thế giới.

Điều 4. Đề tài về nhân vật

1. Chiến sỹ cách mạng, chiến sĩ yêu nước, anh hùng tiêu biểu trong các thời kỳ phát triển của Việt Nam hoặc của các nước trên thế giới.

2. Lãnh đạo tiền bối, danh nhân, nhân vật tiêu biểu trong quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước; trong các phong trào giải phóng dân tộc, tiến bộ xã hội và hòa bình của Việt Nam hoặc của các nước trên thế giới.

3. Nhà khoa học, nhà văn hóa tiêu biểu có đóng góp to lớn cho Việt Nam hoặc cho nhân loại.

Điều 5. Thời gian phát hành

1. Tem bưu chính kniệm, ấn phẩm tem bưu chính kỷ niệm về sự kiện:

a) Tem bưu chính kỷ niệm, ấn phẩm tem bưu chính kniệm để chào mừng sự kiện được phát hành vào trước, đúng hoặc sau thời gian diễn ra sự kiện.

b) Tem bưu chính kỷ niệm, ấn phẩm tem bưu chính kniệm để kniệm sự kiện được phát hành ln đu vào trước, đúng hoặc sau thời gian tròn 50 năm din ra sự kiện và các ln tiếp theo là bội số của 50 năm.

2. Tem bưu chính kỷ niệm, ấn phẩm tem bưu chính kỷ niệm về nhân vật được phát hành ln đu vào trước, đúng hoặc sau thời gian tròn 100 năm sinh của nhân vật và các ln tiếp theo là bội số của 50 năm.

3. Thời gian phát hành tem bưu chính kỷ niệm, ấn phẩm tem bưu chính kniệm khác với quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này do Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 8 năm 2017.

2. Ktừ ngày Thông tư này có hiệu lực, Quyết định số 90/2003/QĐ-BBCVT ngày 15 tháng 5 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc ban hành Quy định về việc phát hành tem bưu chính kniệm hết hiệu lực.

3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Bưu chính, Thtrưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

4. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc, các tổ chức, cá nhân phn ánh kịp thời về Bộ Thông tin và Truyền thông đxem xét, sửa đổi, bổ sung./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính ph (để b/c);
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tng Bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chí
nh Phủ;
- UBND các tnh, thành ph trực thuộc trung ương;
- Viện Kim sát nhân dân tối cao;
- Tò
a án nhân dân tối cao;
- Kiểm t
oán Nhà nước;
- Cục Kiểm tra văn bản
QPPL (Bộ Tư pháp);
- Sở TTTT các t
nh, thành phố trực thuộc trung ương;
- C
ông báo; Cổng thông tin điện t Chính phủ;
- Bộ TTTT, Bộ trưởng, các Thứ trưởng; các đơn vị thuộc Bộ, Cổng thông tin điện tử Bộ;
- Lưu: VT
, BC (3). HT (80).

BỘ TRƯỞNG
Trương Minh Tuấn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2017/TT-BTTTT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu10/2017/TT-BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/06/2017
Ngày hiệu lực15/08/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2017/TT-BTTTT

Lược đồ Thông tư 10/2017/TT-BTTTT đề tài thời gian phát hành tem bưu chính kỷ niệm và ấn phẩm tem


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Thông tư 10/2017/TT-BTTTT đề tài thời gian phát hành tem bưu chính kỷ niệm và ấn phẩm tem
       Loại văn bảnThông tư
       Số hiệu10/2017/TT-BTTTT
       Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
       Người kýTrương Minh Tuấn
       Ngày ban hành23/06/2017
       Ngày hiệu lực15/08/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLĩnh vực khác
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Thông tư 10/2017/TT-BTTTT đề tài thời gian phát hành tem bưu chính kỷ niệm và ấn phẩm tem

           Lịch sử hiệu lực Thông tư 10/2017/TT-BTTTT đề tài thời gian phát hành tem bưu chính kỷ niệm và ấn phẩm tem

           • 23/06/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/08/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực