Thông tư 10/2021/TT-BGDĐT

Thông tư 10/2021/TT-BGDĐT về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 10/2021/TT-BGDĐT Quy chế tổ chức hoạt động Trung tâm giáo dục thường xuyên


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 10/2021/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2021

 

THÔNG TƯ

BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

Căn c Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2018 ca Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên,

Bộ trưng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông Ban hành Quy chế tchức và hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể t ngày 22 tháng 5 năm 2021. Thông tư này thay thế các quy định đối với Trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tnh trong Quyết định số 01/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 02/01/2007 cửa Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tnh Bạc Liêu, Giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên và các tchức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi nh Thông tư này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo TW;
- Văn phòng
Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Các Bộ, c
ơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn th;
- HĐND, UBND, Sở GDĐT các t
nh, thành phố trực thuộc TW; Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu;
- Ủy ban Trung ương Mt trận T quốc Việt Nam;
- Ủy ban VHGDTNTN&NĐ của Quốc hội;
- Cục Kiểm
tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Công b
áo; Cổng TTĐT Chính phủ;
- C
ng TTĐT Bộ GDĐT;
- Như Điều 3;
- L
ưu: VT, VPC, Vụ GDTX.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Độ

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
(Ban hành kèm theo Thông tư số
10/2021/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 4 năm 2021 ca Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên bao gồm: Tổ chức, bộ máy; Tổ chức hoạt động giáo dục; Giáo viên và nhân viên; Học viên; Tài chính và tài sn; Quan hệ giữa Trung tâm giáo dục thường xuyên với cơ quan, tổ chức khác.

2. Quy chế này được áp dụng đối với các Trung tâm giáo dục thưng xuyên (sau đây gọi là Trung tâm) và tổ chức, cá nhân liên quan.

Điều 2. Vị trí pháp ca Trung tâm

1. Trung tâm là cơ sở giáo dục thường xuyên thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo trực tiếp quản lý, chỉ đạo Trung tâm.

Điều 3. Quy định đặt tên của Trung tâm

1. Việc đặt tên Trung tâm được quy định như sau:

a) Tên Trung tâm: Trung tâm giáo dục thưng xuyên + tên riêng của Trung tâm hoặc tên địa danh.

b) Tên riêng của Trung tâm phải bảo đảm rõ ràng, minh bạch, không gây hiểu sai về tổ chức và hoạt động của Trung tâm; phù hợp với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc.

2. Tên Trung tâm được ghi trên quyết định thành lập Trung tâm, con dấu của Trung tâm, biển tên và giấy tờ giao dịch.

3. Biển tên Trung tâm ghi nhũng ni dung sau:

a) Góc phía trên, bên trái

- Dòng thứ nhất: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tnh) và tên tnh;

- Dòng thứ hai: Sở Giáo dục và Đào tạo.

b) Ở giữa ghi tên Trung tâm theo quy định tại khoản 1 Điều này.

c) Dưới cùng là địa ch, số điện thoại, email, website (nếu có) của Trung tâm.

Điều 4. Nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm

1. Tổ chức thực hiện các chương trình giáo dục, đào tạo:

a) Chương trình xóa mù chữ.

b) chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở để cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông để cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông cho đối tượng được hưởng chính sách xã hội, người tàn tật, khuyết tật, đối tượng trong độ tui học phthông theo kế hoạch hằng năm của địa phương, người lao động có nhu cầu hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông.

c) Chương trình giáo dục đáp ng yêu cầu của người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ thuộc các lĩnh vực: giáo dục pháp luật, văn hóa, xã hội, thể thao, nghệ thuật, môi trường, sức khỏe, kinh tế, i chính; các chương trình giáo dục kỹ năng; các chương trình chuyển giao công nghệ trong lao động, sản xuất góp phần nâng cao năng suất lao động.

d) Chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực nghề nghiệp bao gồm: bồi dưỡng ngoại ng, tin học, kiến thức văn hóa; bi dưỡng tiếng dân tộc thiểu scho cán bộ, công chức công tác tại vùng dân tộc, min núi; bồi dưỡng thường xuyên giáo viên; bồi dưng giáo viên các trường trung học cơ sở, trung học phthông về giáo dục kỹ thuật tổng hợp, hưng nghiệp; các chương trình bồi dưng giáo viên đáp ứng yêu nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; và các chương trình bồi dưỡng khác nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo kế hoạch ca địa phương và nhu cầu học tập sut đời của người dân.

2. Liên kết hoạt động giáo dục, đào tạo trong nước và ngoài nước theo quy định của Luật Giáo dục và pháp luật có liên quan. Tổ chức cho người học học tập, thực hành, trải nghiệm thông qua hợp tác, liên kết các chương trình giáo dục, đào tạo.

3. Thực hiện quyền tự chủ theo quy định của pháp luật và một số quy định cụ thể sau đây:

a) Quyết định mục tiêu, sứ mạng, chiến lược và kế hoạch phát triển của Trung tâm;

b) Quyết định thành lập bộ máy tổ chức, phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý trên cơ sở chiến lược và quy hoạch phát triển Trung tâm; quy định chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức thuộc Trung tâm;

c) Thu, chi tài chính, đầu tư phát triển các điều kiện đảm bảo cht lượng đào tạo theo quy định của pháp luật; quyết định mức thu học phí đối với chương trình giáo dục đáp ứng nhu cầu người hc theo các quy định về tự chủ tài chính đối với Trung tâm;

d) Tuyển sinh và quản lý người học; phát triển chương trình giáo dục; tổ chức biên soạn hoặc lựa chọn tài liệu học tập phù hợp với mục tiêu giáo dục của từng chương trình; quản lý và cấp chứng chỉ cho người học theo quy định của pháp luật;

đ) Tổ chức trin khai các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế theo chiến lược và kế hoạch phát triển của Trung tâm; đảm bảo chất lượng giáo dục của Trung tâm; lựa chọn tổ chức kiểm định cht lượng giáo dục để đăng ký kiểm định.

4. Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực theo quy định của pháp luật.

5. Xây dựng, đầu tư cơ sở vật cht, thiết bị giáo dục theo yêu cầu của chương trình giáo dục, đào tạo.

6. Tuyển dụng, sdụng, qun lý nhà giáo, cán bộ quản lí, viên chức; tổ chức cho nhà giáo cập nht, nâng cao knghề nghiệp; tổ chức cho nhà giáo, viên chức và người học tham gia các hoạt động xã hội.

7. Thực hiện quy chế dân chủ trong Trung tâm.

8. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo và có trách nhiệm giải trình trước cơ quan có thẩm quyền, người học và xã hội.

9. Các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Chương II

TỔ CHỨC, BỘ MÁY CỦA TRUNG TÂM

Điều 5. Cơ cấu t chức của Trung tâm

Cơ cấu tchức của Trung tâm bao gồm: giám đốc, các phó giám đốc; các phòng chức năng, phòng chuyên môn, nghiệp vụ; lớp học; tsản xuất, kinh doanh, dịch vụ phục vụ hoạt động giáo dục, đào tạo (nếu có); hội đồng thi đua khen thưởng, hội đồng kỷ luật; hội đồng khoa học, hội đồng tư vn (khi cần thiết).

Điều 6. Giám đốc Trung tâm

1. Giám đốc Trung tâm người đứng đầu Trung tâm, trực tiếp quản lý, điều hành tổ chức, bộ máy và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan quản lý cấp trên về mọi hoạt động của Trung tâm.

2. Tiêu chuẩn Giám đốc Trung tâm

a) Có đủ sức khỏe, có phẩm chất chính trị và đạo đc tốt;

b) Có bng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo vn trở lên hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chbồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm;

c) Có kinh nghiệm công tác trong ngành giáo dục ít nhất 5 năm;

d) Đã qua đào tạo, bi dưỡng về nghiệp vụ quản lý giáo dục.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định công nhận, bnhiệm, bổ nhiệm lại min nhiệm, điều động, luân chuyn, khen thưng, kluật và thực hiện các chế độ, chính sách đối vi gm đốc Trung tâm theo quy định của pháp luật.

4. Nhiệm vụ và quyền hạn của giám đốc Trung tâm

a) Xây dựng, phê duyệt chiến lược và kế hoạch phát triển Trung tâm;

b) Xây dựng quy định về: số lượng, cơ cấu lao động, vị trí việc làm, tuyển dng, quản lý, sử dụng, phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên theo quy định của pháp luật;

c) Quyết định thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể các tổ chức của Trung tâm; bổ nhiệm, min nhiệm và cách chức các chức danh trưởng, phó các tổ chức của trung tâm;

d) Xây dựng quy hoạch và phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý; quyết định trả lương theo vị trí việc làm gắn với hiệu quả, chất lượng công việc; tuyển dụng nhân viên theo nhu cầu của Trung tâm; quản lý, sử dụng viên chức và chm dứt hợp đồng theo quy định của pháp luật. Hàng năm, tổ chức đánh giá, phân loại giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên;

đ) Tổ chức và chỉ đạo xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh; đảm bảo an ninh chính trị và trật tự xã hội trong Trung tâm;

e) Thực hiện quy chế dân chủ trong Trung tâm; thực hiện các chính sách, chế độ của Nhà nước đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và người học trong Trung tâm theo quy định của pháp luật;

g) Ký hp đồng liên kết vi cơ sở giáo dục khác; cơ s sn xuất, kinh doanh, dịch vụ trong hoạt động giáo dục hoặc các tổ chức sản xuất, kinh doanh dịch vụ theo quy định của pháp luật;

h) Cấp học bạ, chứng chỉ, chứng nhận cho người học đạt yêu cầu theo quy định;

i) Quyết đnh việc khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và người học trong phạm vi thẩm quyền được phân cấp quản lý;

k) Quản lý cơ sở vật chất, tài sản, tài chính và tổ chức khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực huy động được để phục vụ cho hoạt động giáo dục, đào tạo của Trung tâm theo quy định của pháp luật;

l) Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo và chịu sự giám sát, thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật;

m) Hằng năm, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm v, quyền hạn với cơ quan qun lý trực tiếp;

n) Các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Phó giám đốc Trung tâm

1. Phó giám đốc Trung tâm là người giúp giám đốc trong việc quản lý, điều hành các hoạt động của Trung tâm.

2. Tiêu chuẩn phó giám đốc Trung tâm

a) Có đủ sức khỏe, phẩm chất chính trị và đạo đức tốt;

b) Có bng cnhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên hoặc phải bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chbồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm;

c) Có kinh nghiệm công tác trong ngành giáo dục ít nhất 3 năm;

3. S Giáo dục và Đào tạo quyết định công nhận, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại min nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chế độ, chính sách đối với phó giám đốc Trung tâm theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Các phòng chức năng, phòng chuyên môn, nghiệp vụ

1. Các phòng chức năng, phòng chuyên môn, nghiệp vụ có nhiệm vụ tham mưu và giúp giám đốc Trung tâm trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các công việc chủ yếu của Trung tâm như: Giáo vụ, đào tạo, hành chính, quản trị; tổ chức cán bộ; tổng hợp, đối ngoại; quản lý các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ; quản lý học viên, người học; quản lý tài chính, tài sản, quản lý thiết btheo chức năng, nhiệm vụ được giám đốc giao.

Giám đốc quyết định thành lập các phòng chức năng, phòng chuyên môn, nghiệp vụ theo cơ cấu tổ chức của Trung tâm đã được phê duyệt trong đề án vị trí việc làm của Trung tâm.

2. Phòng chức năng, phòng chuyên môn, nghiệp vụ có trưởng phòng và các phó trưởng phòng. Trưởng phòng phi có bằng tt nghiệp đại học trở lên.

3. Phó trưởng phòng người giúp trưởng phòng trong việc quản lý, điều hành các hoạt động của phòng theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Số lượng phó trưởng phòng tùy theo chức năng, nhiệm vụ được giao và quy mô đào tạo ca Trung tâm, được quy định trong đề án vị trí việc làm của Trung tâm. Việc bnhiệm, min nhiệm trưởng phòng, phó trưởng phòng của Trung tâm thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Tổ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phục vụ hoạt động giáo dục, đào tạo

1. Tổ sản xut, kinh doanh, dịch vụ phục vụ hoạt động giáo dục, đào tạo nhm tạo điều kiện cho người học và giáo viên của Trung tâm thực hành, thực tập nâng cao kiến thức, kỹ năng.

2. Tổ sản xuất, kinh doanh, dch vụ phục vụ hoạt động giáo dc, đào tạo không có chức năng tổ chức đào tạo, liên kết đào tạo.

Giám đốc Trung tâm quyết định thành lập, giải thể tổ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phục vụ hoạt động giáo dục, đào tạo trên cơ sở đề án vị trí việc làm của Trung tâm đã được phê duyệt.

Điều 10. Các hội đng trong Trung tâm

1. Hội đồng thi đua và khen thưởng

Hội đồng thi đua khen thưng được thành lập vào đầu mi năm học để giúp giám đốc tổ chức các phong trào thi đua, đề nghị danh sách khen thưng đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học viên trong Trung tâm. Hội đng thi đua khen thưng do gm đốc thành lập và làm chủ tịch. Các thành viên của hội đồng thi đua khen thưởng gồm: bí thư cấp ủy, phó giám đốc, một số trưởng phòng và các giáo viên chnhiệm lớp.

2. Hội đồng kỷ luật

a) Hội đồng kỷ luật hc viên được thành lập để xét hoặc xóa kỷ luật đối với học viên theo từng vụ việc. Hội đồng kỷ luật hc viên do giám đốc quyết định tnh lập và làm chủ tịch. Các thành viên của hội đồng gồm: bí thư cấp ủy, phó giám đốc, một số trưởng phòng, các giáo viên chủ nhiệm lớp có học viên vi phạm, một số giáo viên có kinh nghiệm giáo dục và trưởng ban đại diện cha mẹ học viên của Trung tâm (đối với học viên trong độ tui học ph thông).

b) Hội đồng kỷ luật cán bộ, giáo viên và nhân viên được thành lập đ xét và đề nghị xử lý kỷ luật đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên theo từng vụ việc. Việc thành lập, thành phn và hoạt động của hội đng kluật cán bộ, giáo viên và nhân viên được thực hiện theo quy định của pháp luật.

3. Hội đồng tư vấn

Hội đồng tư vn do giám đốc thành lập theo yêu cu cụ thể của công việc. Nhiệm vụ, thành phần và thời gian hoạt động của hội đồng tư vấn do giám đốc Trung tâm quy định. Các thành viên của Hội đồng làm theo vụ việc và không hưng lương.

Chương III

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRONG TRUNG TÂM

Điều 11. Chương trình, sách giáo khoa và tài liệu học tập

1. Trung tâm sử dụng các chương trình, sách giáo khoa và tài liệu học tập do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; lựa chọn các chương trình tài liệu của các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng; các tổ chức giáo dục trong nước và quốc tế đã xuất bản theo quy định hoặc các chương trình, tài liệu do Trung tâm xây dựng phù hợp nhu cầu người học và khả năng đáp ứng của Trung tâm.

2. Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan quản lý giáo dục về nội dung chương trình, tài liệu dạy học tại Trung tâm; đồng thời có trách nhiệm báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo các chương trình, tài liệu dạy học được sử dng tại Trung tâm.

Điều 12. Tuyển sinh

1. Hằng năm, Trung tâm xây dựng kế hoạch tuyển sinh căn cứ vào nhu cầu học tập của người dân, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đa phương, quy mô hoạt động và khả năng đáp ứng của Trung tâm; thông báo công khai các thông tin về khóa học gm chương trình, tài liệu dạy học, mục tiêu đu ra, điều kiện học tập, giáo viên, phương thức kim tra, đánh giá, xác nhận kết quả học tập, thời gian khai giảng, học phí, các thông tin cần thiết khác và thông báo công khai trước thời điểm khai giảng khóa học.

Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm về các thông tin tuyển sinh các khóa học, đảm bảo thông tin trung thực, chính xác, đảm bảo quyn lợi của người học.

2. Đi tượng tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông

a) Đối tượng tuyn sinh vào học chương trình giáo dc thường xuyên để cấp bng tt nghiệp trung học cơ sở là người đã hoàn thành chương trình giáo dục tiu học hoặc chương trình xóa mù chữ. Đối tượng tuyển sinh vào học chương trình giáo dục thường xuyên để cấp bng tốt nghiệp trung học phổ thông là người đã tt nghiệp trung học cơ sở.

b) Đối với việc tuyển sinh vào các lớp không phải lớp đầu cấp, nếu người học có học bạ thhiện kết quhọc tập đạt yêu cầu và được lên lớp thì Trung tâm sp xếp cho học lớp tiếp theo.

3. Đối tượng tuyển sinh các chương trình khác, Trung tâm tuyn sinh theo nhu cầu người học và khnăng đáp ứng các điều kiện dạy và học của Trung tâm.

Điều 13. Hoạt động dạy học

1. Học viên học chương trình giáo dục thường xuyên cp trung học cơ sở, chương trình giáo dục thường xuyên cp trung học phthông được tổ chức theo lớp học. Mi lp học có giáo viên chủ nhiệm, lớp trưởng, các lớp phó và các học viên. Lp trưởng và lp phó do học viên trong lớp bu chọn vào đầu mi m học hoặc sau mỗi học kỳ. Học viên được chđộng thảo luận, tham gia xây dựng kế hoạch hoạt động của tvà của lớp học với sự hỗ trợ của giáo viên. Sĩ số học viên mỗi lớp học các cấp trung học cơ s và trung học phthông không quá 45 học viên.

2. Hình thức thực hiện các chương trình giáo dục thường xuyên tại Trung tâm bao gồm: vừa học vừa làm; học từ xa; tự học, tự học có hướng dẫn và các hình thức hc khác theo nhu cầu của người học. Hình thức học từ xa và tự học có hướng dẫn được thực hiện theo quy định riêng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 14. Hệ thống s sách theo dõi hoạt động giáo dục trong Trung tâm

1. Đối với Trung tâm

a) Sổ đăng bộ;

b) S theo dõi và đánh giá học viên (bao gồm cả học sinh khuyết tật);

c) Sổ ghi đầu bài;

d) Học bạ học viên (đối với Trung tâm có học viên theo học chương trình giáo dục thường xuyên đcấp văn bằng ca hệ thống giáo dục quc dân);

đ) Sổ quản lý cp phát văn bằng, chứng ch;

e) Hồ sơ kiểm tra, đánh giá ca cán bộ, giáo viên và nhân viên;

g) Sổ qun lý và h sơ lưu trữ các văn bản, công văn đi, đến;

h) Hồ sơ quản lý thiết bị giáo dục, thư viện;

i) Hồ sơ quản lý tài sn, tài chính;

2. Đối với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

a) Kế hoạch hoạt động chuyên môn;

b) Sổ ghi chép nội dung sinh hoạt chuyên môn.

3. Đối vi giáo viên:

a) Kế hoạch bài học (giáo án);

b) Sổ theo dõi, đánh giá học viên;

c) Sổ chnhiệm (đối với giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp).

4. Hồ sơ quy định tại khoản 1, khon 2 và khoản 3 Điều này dưới dạng hsơ điện tử được sử dụng thay cho các loại hồ sơ giấy theo lộ trình phù hợp với điều kiện của Trung tâm, khả năng thực hiện của giáo viên và bảo đảm tính hợp pháp của các loại hồ sơ điện tử. Việc quản lý hồ sơ điện tdo Sở Giáo dục và Đào tạo quy định theo chuẩn kết nối, chuẩn dữ liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Việc bo quản hsơ quản lý hoạt động giáo dục của nhà trường được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 15. Kiểm tra, đánh giá, xếp loại kết quả học tập, cấp chứng ch, văn bằng

1. Trung tâm có trách nhiệm thực hiện việc kiểm tra, đánh giá kết quả hc tập của học viên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Hc viên học hết chương trình xóa mù chữ, đủ điều kiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì được công nhận hoàn thành chương trình xóa mù chữ.

3. Học viên học hết chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở nếu đđiều kiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì được người đứng đầu cơ quan chuyên môn về giáo dục thuộc y ban nhân dân cp huyện cp bằng tt nghiệp trung học cơ sở.

4. Học viên học hết chương trình giáo dục thường xuyên cp trung học phổ thông nếu đủ điều kiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì được dự thi, nếu đạt yêu cầu thì được ngưi đứng đầu cơ quan chuyên môn vgiáo dục thuộc Ủy ban nhân dân cp tnh cấp bằng tốt nghiệp trung học phthông; trường hợp không dự thi hoặc thì không đạt yêu cầu thì được người đứng đu trung tâm giáo dục thường xuyên cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông.

5. Học viên hoàn thành chương trình đào tạo, đạt chuẩn đầu ra của một trình độ đào tạo theo quy định của Khung trình độ quốc gia Việt Nam thì được cấp bng tương ứng vi trình độ đào tạo.

6. Học viên học hết các khóa bồi dưỡng theo các hình thức khác nhau nếu đủ điều kiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì được dự thi, nếu đạt yêu cầu theo chuẩn đu ra của chương trình giáo dục thì được cấp chứng chỉ tương ứng vi chương trình hc.

7. Đối với các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học để cấp chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân, Trung tâm tổ chức thi, cấp chứng ch khi đủ điều kiện về tổ chức thi và cấp chứng chngoại ng, tin học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

8. Học viên học hết các khóa học bồi dưỡng ngắn hạn tại Trung tâm thì được dự kim tra, nếu đạt yêu cầu theo mục tiêu ca chương trình đề ra thì được giám đốc Trung tâm cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học tương ứng với chương trình đã học.

Điều 16. Bảo đảm cht lượng và kiểm định chất lưng giáo dục

Trung tâm có trách nhiệm thực hiện các hoạt động về bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định, thực hiện các hoạt động cụ thể sau:

1. Xây dựng kế hoạch, mục tiêu phát triển trong từng giai đoạn để Trung tâm đạt kiểm định chất lượng giáo dục.

2. Tổ chức tự đánh giá, đăng ký đánh giá ngoài; đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận Trung tâm đạt kiểm định chất lượng giáo dục khi xét thấy bảo đảm các tiêu chuẩn đánh giá Trung tâm theo quy định.

3. Căn cứ kết quả đánh giá ngoài, bổ sung, hoàn thiện báo cáo tự đánh giá; thực hiện kế hoạch nâng cao chất lượng trong báo cáo tự đánh giá, các khuyến nghị của đoàn đánh giá ngoài và chỉ đạo của cơ quan quản lý. Hằng năm, báo cáo kết quthực hiện nâng cao chất lượng với cơ quan quản lý giáo dục trực tiếp đđược hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra và giám sát.

4. Chuẩn bị đầy đhồ sơ, dữ liệu liên quan đến các hoạt động của Trung tâm, các điều kiện cần thiết để phục vụ công tác đánh giá ngoài; phn hi ý kiến về dự thảo báo cáo đánh giá ngoài đúng thời hạn.

5. Duy trì, phát huy kết quả kiểm định cht lượng giáo dục để không ngừng nâng cao chất lượng.

Điều 17. Tổ chức liên kết giáo dục, đào tạo

1. Trung tâm được liên kết đào tạo với cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp để thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Trung tâm được phối hợp vi các cơ sở giáo dục ph thông, cơ sgiáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục thường xuyên khác trên địa bàn để thực hiện các chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, hoạt động trải nghiệm và các hoạt động giáo dục htrợ khác theo nhu cầu của người học, ca các nhà trưng. Các hoạt động phối hợp phi đảm bảo các quy định của pháp luật.

Điều 18. Hp tác quốc tế

Trung tâm thực hiện các hình thức và các chương trình hợp tác quốc tế nhm nâng cao cht lượng giáo dục và đào tạo, đáp ứng nhu cầu học tập thường xuyên, suốt đời ca mọi người dân, phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

Chương IV

GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN

Điều 19. Giáo viên

1. Giáo viên là người làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục tại Trung tâm, tham gia ging dạy các chương trình giáo dục, đào tạo quy định tại khoản 1 Điều 4 của Quy chế này.

2. Giáo viên Trung tâm bao gm giáo viên cơ hu, giáo viên hợp đồng, giáo viên thỉnh giảng.

Điều 20. Tiêu chuẩn, trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên

1. Giáo viên giảng dạy các chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và chương trình giáo dục thường xuyên cp trung học phổ thông phải đạt trình độ chuẩn được đào tạo và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định như giáo viên ph thông tương ng với từng cấp học.

2. Giáo viên tham gia giảng dạy các chương trình giáo dục, đào tạo đ ly chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân phải đảm bảo các điều kiện về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định.

3. Giáo viên tham gia giảng dạy các chương trình giáo dục khác của Trung tâm phải đảm bảo các điều kiện về chuyên môn, nghiệp vụ do giám đốc Trung tâm quy định.

Điều 21. Nhiệm vụ và quyền hạn của giáo viên

1. Giáo viên ti Trung tâm có nhiệm vụ và quyền hạn như giáo viên tại trường phổ thông. Ngoài ra, giáo viên tại Trung tâm có thêm một số nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

a) Tham gia điều tra nhu cu học tập trên địa bàn, xác định nội dung học tập, đề xuất việc tổ chức các chương trình và hình thức học phù hợp với từng loại đối tượng;

b) Biên soạn tài liệu, tổ chức thực hiện các chương trình giáo dục thường xuyên do Trung tâm tổ chức;

b) Tham gia công tác tuyn sinh và công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục;

c) Tham gia quản lý các lớp liên kết đào tạo của Trung tâm;

d) Tham gia hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục của Trung tâm;

đ) Hỗ trợ hoạt động chuyên môn tại các Trung tâm học tập cộng đồng;

e) Được bồi dưỡng về phương pháp dạy học người ln.

2. Giáo viên làm công tác chnhiệm tại Trung tâm ngoài các nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại khoản 1 Điều này còn có thêm những nhiệm vụ và quyn hạn như giáo viên làm công tác chnhiệm tại trường ph thông.

Điều 22. Hành vi, ngôn ngữ ứng xử, trang phục của giáo viên

1. Hành vi, ngôn ngữ ứng xcủa giáo viên phải mẫu mực, có tác dụng giáo dục đối với học viên.

2. Trang phục của giáo vn phải gọn gàng, lịch sự, phù hợp với hoạt động sư phạm.

Điều 23. Tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn của nhân viên

1. Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và trình độ chuẩn được đào tạo của nhân viên: thư viện; thiết b, thí nghiệm; giáo vụ; công nghệ thông tin; hỗ trợ giáo dục người khuyết tật; y tế học đường, kế toán; thquỹ, văn thư áp dụng theo quy định hiện hành đối với các cơ sở giáo dục ph thông.

2. Nhiệm vụ của nhân viên

a) Các nhiệm vụ được giao theo kế hoạch, hợp đồng và sự phân công của giám đốc Trung tâm;

b) Thực hiện quy chế chuyên môn nghề nghiệp và chấp hành nội quy của Trung tâm;

c) Tham gia các lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ phù hợp với nhiệm vụ được giao.

d) Bảo đảm an toàn cho các hoạt động giáo dục tại Trung tâm; tuân thủ các quy định về an toàn lao động;

d) Trau dồi đạo đức, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của bản thân và Trung tâm; đoàn kết, tương trợ giúp đỡ đồng nghiệp;

e) Rèn luyện sc khỏe, học tập văn hóa, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ;

g) Thực hiện nghĩa vụ công dân và các quy đnh của pháp luật và của ngành, các quy định của Trung tâm, quyết định của giám đốc Trung tâm.

Chương V

HỌC VIÊN

Điều 24. Học viên

Học viên Trung tâm là người đang theo học ít nhất một chương trình giáo dục, đào tạo của Trung tâm.

Điều 25. Nhiệm vụ của học viên

1. Kính trọng thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, nhân viên của Trung tâm; thực hiện nội quy của Trung tâm và các quy định của Quy chế này.

2. Thực hiện đầy đủ các yêu cầu về học tập, lao động thực hành theo quy đnh của Trung tâm.

3, Giữ gìn và bo vệ tài sn của Trung tâm.

4. Góp phần xây dựng, bảo vệ và phát huy truyền thng của Trung tâm.

5. Đóng học phí đầy đủ và đúng hạn (đối với học viên thuộc diện phải đóng học phí).

Điều 26. Quyền ca học viên

Học vn có những quyền sau đây:

1. Được tôn trọng và đối xử bình đng, được cung cấp đầy đủ thông tin vviệc học tập của mình.

2. Được chọn chương trình học, hình thức học, địa điểm học phù hợp với khả năng, điều kiện của bản thân và của Trung tâm; được tạo điều kiện chuyển đổi chương trình, hình thức và địa điểm học nếu có nguyện vọng và được nơi chuyển đến tiếp nhận.

3. Tham gia hoạt động của Trung tâm theo quy định.

4. Trực tiếp hoặc thông qua đại diện hợp pháp để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình, góp ý về nội dung, phương pháp giảng dạy và các hoạt động khác của Trung tâm.

5. Được hưng một phần thành qu lao động sản xuất, thực hành kỹ thuật, các hoạt động khác mà mình tham gia; được xét cp học bổng trợ cấp xã hội theo quy định của pháp luật.

6. Học viên học hết các chương trình giáo dục thường xuyên theo quy định tại Điều 15 của Quy chế này thì được cấp văn bằng, chứng chỉ, giấy chng nhận.

Điều 27. Hành vi, ngôn ngữ ứng xử, trang phục của học viên

1. Hành vi, ngôn ngữ ứng xử của học viên phải có văn hóa, phù hợp với đạo đức và lối sng trong môi trường giáo dục.

2. Trang phục của hc viên phải gọn gàng, thuận tiện cho việc học tập và sinh hoạt ở Trung tâm.

Chương VI

TÀI CHÍNH VÀ TÀI SẢN

Điều 28. Tài chính và nguồn tài chính của Trung tâm

1. Thực hiện thu chi tài chính theo quy định của Luật Ngân sách và các quy định vquản lý tài chính của Nhà nước.

2. Nguồn tài chính của Trung tâm

a) Kinh phí do ngân sách nhà nước cp;

b) Các nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp của Trung tâm, bao gồm: hc phí; nguồn thu từ hoạt động hợp tác đào tạo, khoa học, công nghệ, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các hoạt động sự nghiệp khác;

c) Các nguồn viện trợ, tài trợ, ng hộ, quà tặng của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật;

d) Các nguồn thu hợp pháp khác.

Điều 29. Cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục và thư viện của Trung tâm

1. Cơ sở vật chất

a) Trung tâm có địa điểm để xây dựng cơ sở vật chất và có đủ các phòng học, đủ bàn ghế, phòng thí nghiệm, thư viện, phòng chức năng, phòng thực hành lao động sản xuất đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập.

b) Trung tâm có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể trình cấp có thm quyền phê duyệt để tăng cường đầu tư cơ sở vật cht nhm đạt các mc tiêu chuẩn cơ sở vật chất cao hơn.

c) Trung tâm có trách nhiệm quản lý và sử dụng hiệu qu cơ svật chất của Trung tâm, tránh lãng phí; định kỳ có kế hoạch cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất theo quy định; tuyệt đối không đưa vào sử dng những cơ sở vật cht đã hết niên hạn sử dụng, không bảo đm an toàn khi chưa cải tạo, sửa cha.

2. Thiết bị giáo dục

a) Trung tâm được trang bị thiết bị giáo dục, tổ chức quản lý và sử dụng có hiệu quả thiết bị giáo dục trong dạy học và giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b) Giáo viên có trách nhiệm sử dụng hiệu quả thiết bị giáo dục của Trung tâm vào các hot động dạy học, giáo dục; khuyến khích giáo viên và học sinh tự làm đồ dùng dạy học theo yêu cầu về nội dung và phương pháp dạy học, giáo dục được quy định trong chương trình giáo dục thường xuyên.

3. Thư viện

a) Thư viện của Trung tâm được tổ chức và hoạt động theo quy định về tiêu chuẩn thư viện trưng phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b) Thư viện của Trung tâm phục vụ hoạt động học tập, dạy học, nghiên cứu khoa học cho học viên, giáo viên, cán bộ, nhân viên và người lao động.

c) Thư viện của Trung tâm được sp xếp, b trí an toàn, khoa học, thuận tiện. Khuyến khích các Trung tâm xây dựng thư viện mở, tạo không gian đọc riêng dành cho học viên. Phát triển thư viện điện tử những nơi có điều kiện.

d) Khuyến khích xã hội hóa trong phát triển thư viện.

Điều 30. Quản lý, sử dụng tài sản, tài chính

1. Tài sản của Trung tâm học được đầu tư, cung cấp, quản lý và sử dụng theo quy định của pháp luật và các quy định hiện hành của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Mọi thành viên trong Trung tâm có trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ tài sản của Trung tâm. Hng năm, trung tâm phi tổ chức kiểm kê đánh giá lại giá trị tài sn của trung tâm và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật.

3. Trung tâm có trách nhiệm công khai thu, chi hằng năm và quản lý tài chính theo quy định của pháp luật.

Chương VII

QUAN HỆ GIỮA TRUNG TÂM VỚI CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC KHÁC

Điều 31. Quan hệ giữa Trung tâm với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức nghề nghiệp và các tổ chức xã hội tại địa phương

1. Trung tâm phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức nghề nghiệp và các tổ chức xã hội khác tại địa phương thực hiện các nội dung của các chương trình phối hợp hoạt động nhm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người, thuộc mi la tuổi được tham gia học tập.

2. Khuyến khích các tổ chức và cá nhân đầu tư phát triển Trung tâm, tham gia xây dựng phong trào học tập thường xuyên, suốt đời và xây dựng xã hội học tập.

Điều 32. Quan hệ giữa Trung tâm với doanh nghiệp

Trung tâm có trách nhiệm chđộng phối hợp với doanh nghiệp trong hoạt động đào tạo, bao gồm:

1. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo đáp ứng nhu cu nhân lực kthuật trực tiếp sản xuất của doanh nghiệp và thị trường lao động.

2. Mời đại diện của doanh nghiệp có liên quan tham gia vào việc xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo của Trung tâm: tham gia giảng dạy, hướng dẫn thực tập nghề và đánh giá kết quả học tập cho học viên.

3. Phối hợp với doanh nghiệp để tổ chức cho giáo viên, học viên tham quan, thực tập tại doanh nghiệp, gn giảng dạy, học tập vi thực tiễn sản xuất, dịch vụ.

4. Hợp tác với doanh nghiệp để đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề cho người lao động của doanh nghiệp khi có nhu cầu.

5. Phối hợp với doanh nghiệp trong hoạt động nghiên cứu, sản xuất, ứng dụng, chuyn giao công nghệ.

Điều 33. Quan hệ giữa Trung tâm với gia đình học viên

1. Hằng năm, Trung tâm có trách nhiệm thông báo công khai kế hoạch, chtiêu, tiêu chuẩn tuyển sinh và các chính sách, chế độ đối với học viên, gia đình học viên.

2. Trung tâm có trách nhiệm tư vn, hỗ trợ học viên, gia đình học viên trong việc lựa chọn chương trình, thời gian, hình thức học tập phù hợp.

3. Thường xuyên giữ mối liên hệ với gia đình học viên, trao đổi hỗ trợ thông tin về kết quả học tập, rèn luyện của học viên.

Chương VIII

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 34. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tnh

1. Trực tiếp chỉ đạo việc tổ chức thực hiện Quy chế này đối với các Trung tâm trên địa bàn.

2. Bố trí đủ nguồn lực đ Trung tâm thực hiện theo Quy chế này.

3. Trực tiếp quản lý các Trung tâm trên địa bàn; giải quyết khó khăn, vướng mắc theo quy định của pháp luật.

4. Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Quy chế này theo thẩm quyền và theo chế độ phân cấp quản lý hiện hành; xử lý vi phạm đối vi các Trung tâm trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

5. Củng c, phát triển mạng lưi Trung tâm gắn với công tác xây dựng xã hội học tập của địa phương.

Điều 35. Trách nhiệm của s giáo dục và đào tạo

1. Chỉ đạo việc tổ chức thực hiện Quy chế này đối với các Trung tâm trực thuộc.

2. Kiểm tra, thanh tra tổ chức và hoạt động và xử lý vi phạm đối với các Trung tâm trc thuộc theo quy đnh.

3. Công khai danh sách các Trung tâm, các cam kết chất lượng, điều kiện đảm bảo chất lượng, thời gian thành lập, địa điểm được cấp phép hoạt động ca các Trung tâm trên cổng thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo để người học và xã hội có thể giám sát.

4. Định kỳ hằng năm, tổng hợp, đánh giá tình hình hoạt động của các Trung tâm trên địa bàn báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 36. Trách nhiệm ca Trung tâm

Tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định tại Quy chế này và quy định ca pháp luật có liên quan./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2021/TT-BGDĐT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu10/2021/TT-BGDĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/04/2021
Ngày hiệu lực22/05/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcChưa có hiệu lực
Cập nhật5 ngày trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2021/TT-BGDĐT

Lược đồ Thông tư 10/2021/TT-BGDĐT Quy chế tổ chức hoạt động Trung tâm giáo dục thường xuyên


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Thông tư 10/2021/TT-BGDĐT Quy chế tổ chức hoạt động Trung tâm giáo dục thường xuyên
       Loại văn bảnThông tư
       Số hiệu10/2021/TT-BGDĐT
       Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
       Người kýNguyễn Hữu Độ
       Ngày ban hành05/04/2021
       Ngày hiệu lực22/05/2021
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcGiáo dục
       Tình trạng hiệu lựcChưa có hiệu lực
       Cập nhật5 ngày trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Thông tư 10/2021/TT-BGDĐT Quy chế tổ chức hoạt động Trung tâm giáo dục thường xuyên

          Lịch sử hiệu lực Thông tư 10/2021/TT-BGDĐT Quy chế tổ chức hoạt động Trung tâm giáo dục thường xuyên

          • 05/04/2021

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 22/05/2021

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực