Thông tư 10/2022/TT-BNV

Thông tư 10/2022/TT-BNV thời hạn bảo quản tài liệu

Nội dung toàn văn Thông tư 10/2022/TT-BNV thời hạn bảo quản tài liệu


BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2022/TT-BNV

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2022

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH THỜI HẠN BẢO QUẢN TÀI LIỆU

Căn cứ khoản 4 Điều 17 Luật Lưu trữ ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ;

Căn cứ Nghị định số 63/2022/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước;

Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư quy định thời hạn bảo quản tài liệu.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Thông tư này quy định về thời hạn bảo quản tài liệu hình thành trong hoạt động của cơ quan, tổ chức.

2. Thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức).

Điều 3. Thời hạn bảo quản tài liệu

1. Thời hạn bảo quản tài liệu là khoảng thời gian cần thiết để lưu giữ hồ sơ, tài liệu tính từ năm công việc kết thúc.

2. Thời hạn bảo quản tài liệu hình thành trong hoạt động của cơ quan, tổ chức thực hiện theo quy định tại Phụ lục I Thông tư này.

3. Thời hạn bảo quản tài liệu hình thành trong hoạt động đặc thù của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân thực hiện theo quy định tại Phụ lục II Thông tư này.

4. Đối với tài liệu hình thành trong hoạt động của cơ quan, tổ chức chưa được quy định tại Thông tư này, các cơ quan, tổ chức căn cứ thời hạn bảo quản của tài liệu tương ứng để xác định.

Điều 4. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2023.

2. Bãi bỏ Thông tư số 09/2011/TT-BNV ngày 03 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức .

3. Bãi bỏ Thông tư số 13/2011/TT-BNV ngày 24 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định thời hạn bảo quản tài liệu hình thành trong hoạt động của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Nội vụ để được hướng dẫn hoặc xem xét, giải quyết./.


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Cơ quan Trung ương của các tổ chức CT-XH;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Bộ Nội vụ: Bộ trưởng, các Thứ trưởng, các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ;
- Công báo; Cổng thông tin điện tử Chính phủ; Cổng thông tin điện tử BNV;
- Lưu: VT, Cục VTLTNN.

BỘ TRƯỞNG
Phạm Thị Thanh Trà

PHỤ LỤC I

THỜI HẠN BẢO QUẢN TÀI LIỆU HÌNH THÀNH TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC
(Kèm theo Thông tư số 10/2022/TT-BNV ngày 19 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

STT

Tên nhóm tài liệu

Thời hạn bảo quản

Ghi chú

1. Tài liệu tổng hợp

1.

Tập văn bản gửi đến các cơ quan (chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của nhà nước)

Đến khi văn bản hết hiệu lực thi hành

Hồ sơ nguyên tắc

2.

Tập văn bản gửi đến để biết (đổi tên cơ quan, đổi trụ sở, đổi dấu, thông báo chữ ký…)

01 năm

3.

Kế hoạch, báo cáo định kỳ của các cơ quan, tổ chức khác gửi đến để biết

05 năm

4.

Hồ sơ xây dựng, ban hành quy định, hướng dẫn những vấn đề chung của cơ quan, tổ chức

20 năm

5.

Hồ sơ xây dựng, ban hành kế hoạch, báo cáo tổng hợp, chuyên đề năm, nhiều năm

- Của cơ quan

Vĩnh viễn

- Của đơn vị thuộc và trực thuộc

05 năm

6.

Hồ sơ xây dựng, ban hành kế hoạch, báo cáo tổng hợp, chuyên đề 6 tháng, 9 tháng

- Của cơ quan

10 năm

- Của đơn vị thuộc và trực thuộc

02 năm

7.

Hồ sơ xây dựng, ban hành kế hoạch, báo cáo tổng hợp, chuyên đề tháng, quý

- Của cơ quan

05 năm

- Của đơn vị thuộc và trực thuộc

01 năm

8.

Hồ sơ kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng do cơ quan, tổ chức chủ trì

20 năm

9.

Hồ sơ hội nghị tổng kết, sơ kết công tác; chuyên đề; giao ban

- Năm

Vĩnh viễn

- Quý, 6 tháng, 9 tháng

10 năm

- Ngày, tuần, tháng

05 năm

10.

Hồ sơ trả lời chất vấn, bản thuyết trình, giải trình

- Quốc hội, Chính phủ

Vĩnh viễn

- Cơ quan, cá nhân khác

10 năm

11.

Sổ ghi biên bản các cuộc họp giao ban, sổ tay công tác của lãnh đạo cơ quan, tổ chức

- Sổ ghi biên bản các cuộc họp giao ban

05 năm

- Sổ tay công tác của lãnh đạo

10 năm

12.

Công văn trao đổi về những vấn đề chung

05 năm

2. Tài liệu quy hoạch, kế hoạch, thống kê

2.1. Tài liệu quy hoạch

13.

Hồ sơ xây dựng, ban hành quy hoạch phát triển tổng thể

Vĩnh viễn

14.

Hồ sơ về việc phê duyệt chiến lược phát triển, quy hoạch chi tiết, dự án, đề án

Vĩnh viễn

15.

Công văn trao đổi về công tác quy hoạch

05 năm

2.2. Tài liệu kế hoạch

16.

Hồ sơ xây dựng kế hoạch và báo cáo thực hiện kế hoạch dài hạn, hằng năm

- Của cơ quan

Vĩnh viễn

- Của đơn vị thuộc và trực thuộc

05 năm

17.

Hồ sơ xây dựng kế hoạch và báo cáo thực hiện kế hoạch 6 tháng, 9 tháng

- Của cơ quan

10 năm

- Của đơn vị thuộc và trực thuộc

02 năm

18.

Hồ sơ xây dựng kế hoạch và báo cáo thực hiện kế hoạch tháng, quý

- Của cơ quan

05 năm

- Của đơn vị thuộc và trực thuộc

01 năm

19.

Chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm

Vĩnh viễn

20.

Hồ sơ chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch

- Của ngành, cơ quan

20 năm

- Của đơn vị khác

10 năm

21.

Công văn trao đổi về công tác kế hoạch

05 năm

2.3. Tài liệu thống kê

22.

Báo cáo thống kê tổng hợp, thống kê chuyên đề hằng năm

- Của cơ quan

Vĩnh viễn

- Của đơn vị thuộc và trực thuộc

10 năm

23.

Báo cáo thống kê tổng hợp, thống kê chuyên đề quý, 6 tháng, 9 tháng

- Của cơ quan

20 năm

- Của đơn vị thuộc và trực thuộc

05 năm

24.

Báo cáo thống kê tổng hợp, thống kê chuyên đề hằng tháng

- Của cơ quan

10 năm

- Của đơn vị thuộc và trực thuộc

05 năm

25.

Báo cáo điều tra cơ bản

- Báo cáo tổng hợp

Vĩnh viễn

- Báo cáo cơ sở

10 năm

- Phiếu điều tra

05 năm

26.

Báo cáo phân tích và dự báo thống kê

20 năm

27.

Công văn trao đổi về công tác thống kê, điều tra

05 năm

3. Tài liệu tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động

3.1. Tài liệu tổ chức

28.

Hồ sơ xây dựng, ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức; Quy chế làm việc, quy định, hướng dẫn công tác tổ chức của cơ quan, tổ chức

20 năm

29.

Hồ sơ xây dựng đề án tổ chức ngành, cơ quan

- Được phê duyệt

Vĩnh viễn

- Không được phê duyệt

10 năm

30.

Hồ sơ về việc đổi tên, quy định, thay đổi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan, tổ chức

Vĩnh viễn

31.

Hồ sơ về việc thành lập, tổ chức lại, giải thể cơ quan, tổ chức

Vĩnh viễn

32.

Hồ sơ thành lập các Ban, tổ, hội đồng giúp việc cho người đứng đầu cơ quan, tổ chức

05 năm

33.

Hồ sơ thực hiện dân chủ cơ sở

20 năm

34.

Công văn trao đổi về công tác tổ chức

05 năm

3.2. Tài liệu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động

35.

Hồ sơ xây dựng, ban hành tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chức, viên chức

Vĩnh viễn

36.

Hồ sơ xây dựng, ban hành Đề án vị trí việc làm

Vĩnh viễn

37.

Hồ sơ về xây dựng, giao, điều chỉnh, thực hiện chỉ tiêu biên chế công chức, viên chức

Vĩnh viễn

38.

Báo cáo thống kê về cán bộ, công chức, viên chức

20 năm

39.

Hồ sơ về quy hoạch cán bộ, công chức, viên chức

- Phiếu tín nhiệm quy hoạch

05 năm

- Các thành phần tài liệu khác

10 năm

40.

Hồ sơ về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức, viên chức

- Phiếu tín nhiệm bổ nhiệm, bổ nhiệm lại

10 năm

- Các thành phần tài liệu khác

20 năm

41.

Hồ sơ về việc tiếp nhận, điều động, thuyên chuyển, luân chuyển, chuyển đổi vị trí việc làm, biệt phái, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, người lao động

20 năm

42.

Hồ sơ về việc cho thôi việc, chuyển công tác của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động

20 năm

43.

Hồ sơ về việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách chức, giáng chức, từ chức đối với cán bộ, công chức, viên chức

20 năm

44.

Hồ sơ nâng ngạch, bậc, chuyển ngạch của cán bộ, công chức, viên chức

20 năm

45.

Hồ sơ giải quyết các chế độ, trợ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức

20 năm

46.

Hồ sơ gốc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động

70 năm

47.

Hồ sơ về tuyển dụng; thi nâng ngạch, thăng hạng, chuyển ngạch hằng năm; thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý của công chức, viên chức

- Hồ sơ dự thi, bài thi

05 năm

- Các tài liệu khác

10 năm

48.

Hồ sơ cử cán bộ, công chức, viên chức đi công tác ở nước ngoài

10 năm

49.

Hồ sơ quản lý cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài về việc riêng

05 năm

50.

Hồ sơ cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các Ban, tổ, hội đồng do cơ quan, tổ chức khác thành lập

05 năm

51.

Hồ sơ trả lời về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

10 năm

52.

Hồ sơ về công tác bảo vệ chính trị nội bộ

20 năm

53.

Hồ sơ hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ

10 năm

54.

Công văn trao đổi về công tác cán bộ

05 năm

3.3. Tài liệu về công tác đào tạo, bồi dưỡng

55.

Hồ sơ tổ chức các lớp đào tạo

10 năm

56.

Hồ sơ tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn

05 năm

57.

Hồ sơ quản lý, cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng

10 năm

58.

Công văn trao đổi về công tác đào tạo, bồi dưỡng

05 năm

4. Tài liệu lao động, tiền lương

4.1. Tài liệu lao động

59.

Hồ sơ xây dựng chế độ bảo hộ, an toàn, vệ sinh lao động của cơ quan

20 năm

60.

Hồ sơ các vụ tai nạn lao động

- Nghiêm trọng

Vĩnh viễn

- Không nghiêm trọng

20 năm

61.

Công văn trao đổi về công tác lao động

05 năm

4.2. Tài liệu tiền lương

62.

Hồ sơ xây dựng, ban hành Quy chế nâng bậc lương

20 năm

63.

Hồ sơ theo dõi thực hiện thang, bảng lương, chế độ phụ cấp

20 năm

64.

Hồ sơ xếp lương, chuyển xếp lại hệ số lương, nâng lương, nâng phụ cấp thâm niên của cán bộ, công chức, viên chức

20 năm

65.

Công văn trao đổi về tiền lương

05 năm

5. Tài liệu tài chính, kế toán, kiểm toán

66.

Hồ sơ xây dựng, ban hành quy định về tài chính, kế toán, kiểm toán của cơ quan

20 năm

67.

Hồ sơ về giao, bổ sung, điều chỉnh, phân bổ và thực hiện dự toán ngân sách nhà nước hằng năm của cơ quan và các đơn vị trực thuộc

Vĩnh viễn

68.

Báo cáo kiểm kê, đánh giá lại tài sản cố định (không phải nhà, đất)

- Báo cáo tổng hợp

20 năm

- Phiếu kiểm kê, đánh giá

05 năm

69.

Hồ sơ về việc quyết định mua sắm, xác lập quyền sở hữu của nhà nước về tài sản, thu hồi, điều chuyển, thanh lý, bán, thuê, cho thuê, chuyển nhượng, tiêu hủy tài sản công và các hình thức xử lý khác

- Tài sản là nhà, đất

Vĩnh viễn

- Tài sản khác

20 năm

70.

Hồ sơ đấu thầu mua sắm thường xuyên tài sản, vật tư, thiết bị

- Tài liệu mời thầu, đấu thầu và phê duyệt kết quả đấu thầu, hồ sơ dự thầu trúng thầu

20 năm

- Hồ sơ dự thầu không trúng thầu

05 năm

71.

Hồ sơ mua sắm trực tiếp vật tư, trang thiết bị làm việc

10 năm

72.

Hồ sơ kiểm tra, thanh tra, kiểm toán tài chính tại cơ quan và các đơn vị trực thuộc

- Định kỳ theo quy định

10 năm

- Vụ việc nghiêm trọng

Vĩnh viễn

73.

Công văn trao đổi về công tác tài chính, kế toán

05 năm

6. Tài liệu đầu tư, xây dựng

74.

Hồ sơ xây dựng, ban hành quy định, hướng dẫn về đầu tư, xây dựng

20 năm

75.

Hồ sơ về xây dựng đề án, dự án, chương trình mục tiêu

- Được phê duyệt

Vĩnh viễn

- Không được phê duyệt

10 năm

76.

Hồ sơ quản lý, tổ chức thực hiện các đề án, dự án, chương trình mục tiêu

Vĩnh viễn

77.

Hồ sơ thẩm định, phê duyệt đề án, dự án, chương trình mục tiêu

Vĩnh viễn

78.

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các đề án, dự án, chương trình mục tiêu

- Tổng kết

Vĩnh viễn

- Sơ kết

10 năm

79.

Hồ sơ công trình xây dựng cơ bản nhóm A, nhóm B công trình áp dụng các giải pháp mới về kiến trúc, kết cấu, công nghệ, thiết bị, vật liệu mới; công trình xây dựng trong điều kiện địa chất, địa hình đặc biệt công trình được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa (kể từ khi đưa hạng mục công trình, công trình xây dựng vào sử dụng)

- Tài liệu xin chủ trương đầu tư, lập, phê duyệt dự án đầu tư, khảo sát, thiết kế, thi công - nghiệm thu, giải phóng mặt bằng địa điểm xây dựng công trình, phê duyệt kết quả đấu thầu và hợp đồng kinh tế, hoàn công, quyết toán công trình

Vĩnh viễn

- Tài liệu mời thầu, đấu thầu và hồ sơ dự thầu trúng thầu; hồ sơ về bảo hiểm, bảo hành, bảo trì công trình; hồ sơ đăng kiểm chất lượng quốc tế (nếu có); hồ sơ về giám sát, đánh giá dự án đầu tư xây dựng công trình (nếu có)

20 năm

- Hồ sơ dự thầu không trúng thầu

05 năm

80.

Hồ sơ công trình nhóm C và sửa chữa lớn (kể từ khi đưa hạng mục công trình, công trình xây dựng vào sử dụng)

- Tài liệu xin chủ trương đầu tư, lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, khảo sát, thiết kế, thi công - nghiệm thu, phê duyệt kết quả đấu thầu và hợp đồng kinh tế, hoàn công, quyết toán công trình

50 năm

- Tài liệu mời thầu, đấu thầu và hồ sơ dự thầu trúng thầu

10 năm

- Hồ sơ dự thầu không trúng thầu

05 năm

81.

Hồ sơ công trình sửa chữa nhỏ

10 năm

82.

Công văn trao đổi về công tác đầu tư, xây dựng

05 năm

7. Tài liệu khoa học và công nghệ

83.

Hồ sơ về việc xây dựng quy chế hoạt động khoa học và công nghệ của cơ quan

20 năm

84.

Hồ sơ hội nghị, hội thảo khoa học do cơ quan tổ chức

Vĩnh viễn

85.

Hồ sơ hoạt động của Hội đồng khoa học, Hội đồng sáng kiến

20 năm

86.

Hồ sơ thực hiện chương trình, dự án, đề tài khoa học và công nghệ

- Cấp nhà nước

Vĩnh viễn

- Cấp bộ, ngành

20 năm

- Cấp cơ sở

10 năm

87.

Báo cáo kết quả tổng thuật chương trình, dự án, đề tài khoa học và công nghệ

Vĩnh viễn

88.

Hồ sơ sáng kiến, quy trình công nghệ hoặc giải pháp hữu ích được công nhận

- Cấp nhà nước

Vĩnh viễn

- Cấp bộ, ngành

20 năm

- Cấp cơ sở

10 năm

89.

Hồ sơ xây dựng, ban hành các định mức kinh tế - kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

Vĩnh viễn

90.

Hồ sơ triển khai ứng dụng khoa học và công nghệ

20 năm

91.

Hồ sơ về việc đề xuất đặt hàng hoặc đặt hàng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ

- Được duyệt

20 năm

- Không được duyệt

10 năm

92.

Công văn trao đổi về công tác khoa học và công nghệ

05 năm

8. Tài liệu hợp tác quốc tế

93.

Hồ sơ xây dựng, ban hành quy định, hướng dẫn về hợp tác quốc tế của cơ quan

20 năm

94.

Hồ sơ hội nghị, hội thảo quốc tế do cơ quan chủ trì

Vĩnh viễn

95.

Hồ sơ xây dựng chương trình, dự án hợp tác quốc tế của ngành, cơ quan

Vĩnh viễn

96.

Hồ sơ về việc thiết lập quan hệ hợp tác với các cơ quan, tổ chức nước ngoài

Vĩnh viễn

97.

Hồ sơ gia nhập thành viên các hiệp hội, tổ chức quốc tế

Vĩnh viễn

98.

Hồ sơ về việc tham gia các hoạt động của hiệp hội, tổ chức quốc tế

10 năm

99.

Hồ sơ niên liễm, đóng góp cho các hiệp hội, tổ chức quốc tế

Vĩnh viễn

100.

Hồ sơ đoàn ra

- Ký kết hợp tác

Vĩnh viễn

- Hội thảo, triển lãm, học tập, khảo sát…

10 năm

101.

Hồ sơ đoàn vào

- Ký kết hợp tác

Vĩnh viễn

- Hội thảo, triển lãm, học tập, khảo sát…

10 năm

102.

Thư, điện, thiếp chúc mừng

- Quan trọng (thiết lập quan hệ hợp tác, các sự kiện quốc tế do cơ quan chủ trì…)

Vĩnh viễn

- Thông thường (ngày lễ, ngày kỷ niệm hằng năm…)

05 năm

103.

Công văn trao đổi về công tác hợp tác quốc tế

05 năm

9. Tài liệu thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, tiêu cực

104.

Hồ sơ xây dựng, ban hành quy chế, quy định, hướng dẫn về thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan

20 năm

105.

Hồ sơ về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

20 năm

106.

Hồ sơ thanh tra định kỳ

20 năm

107.

Hồ sơ thanh tra các vụ việc

- Vụ việc nghiêm trọng

Vĩnh viễn

- Vụ việc khác

20 năm

108.

Hồ sơ giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo

- Vụ việc nghiêm trọng

Vĩnh viễn

- Vụ việc khác

20 năm

109.

Hồ sơ, tài liệu về việc chuyển, trả đơn thư khiếu nại, tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết

05 năm

110.

Đơn từ khiếu nại tố cáo của cơ quan, tổ chức, công dân gửi đến nhưng không giải quyết

05 năm

111.

Hồ sơ tiếp công dân

05 năm

112.

Tài liệu về hoạt động của tổ chức Thanh tra nhân dân

- Báo cáo năm

20 năm

- Tài liệu khác

05 năm

113.

Công văn trao đổi về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo

05 năm

10. Tài liệu thi đua, khen thưởng

114.

Hồ sơ xây dựng, ban hành quy chế, quy định, hướng dẫn về thi đua, khen thưởng của cơ quan

20 năm

115.

Hồ sơ hoạt động của Hội đồng thi đua khen thưởng

20 năm

116.

Hồ sơ hội nghị công tác thi đua, khen thưởng do cơ quan, tổ chức chủ trì

20 năm

117.

Hồ sơ phát động, tổ chức thực hiện phong trào thi đua

20 năm

118.

Hội nghị điển hình tiên tiến

Vĩnh viễn

119.

Hồ sơ khen thưởng các danh hiệu thi đua, danh hiệu vinh dự nhà nước, hình thức khen thưởng cho tập thể, cá nhân

- Các hình thức khen thưởng của Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ

Vĩnh viễn

- Các hình thức khen thưởng của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh và tương đương

20 năm

- Các hình thức khen thưởng của người đứng đầu cơ quan, tổ chức

10 năm

120.

Hồ sơ tổ chức trao tặng, đón nhận các danh hiệu thi đua, danh hiệu vinh dự nhà nước, hình thức khen thưởng cho tập thể, cá nhân

05 năm

121.

Công văn trao đổi về công tác thi đua, khen thưởng

05 năm

11. Tài liệu pháp chế

122.

Hồ sơ xây dựng, ban hành quy định, hướng dẫn về công tác pháp chế của cơ quan

20 năm

123.

Hồ sơ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Vĩnh viễn

124.

Hồ sơ hội nghị công tác pháp chế, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật

20 năm

125.

Hồ sơ tổ chức sơ kết, tổng kết thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật

- Tổng kết

Vĩnh viễn

- Sơ kết

20 năm

126.

Hồ sơ thẩm định văn bản quy phạm pháp luật

Vĩnh viễn

127.

Hồ sơ về việc góp ý xây dựng văn bản do cơ quan khác chủ trì

10 năm

128.

Hồ sơ về việc rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất, pháp điển văn bản quy phạm pháp luật

20 năm

129.

Hồ sơ kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật

20 năm

130.

Hồ sơ theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật

20 năm

131.

Công văn trao đổi về công tác pháp chế

05 năm

12. Tài liệu về hành chính, quản trị công sở

12.1. Tài liệu về hành chính, văn thư, lưu trữ

132.

Hồ sơ xây dựng, ban hành quy định, quy chế, hướng dẫn công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, bảo vệ bí mật nhà nước của cơ quan

20 năm

133.

Hồ sơ thực hiện cải cách hành chính

20 năm

134.

Hồ sơ đánh giá xếp hạng công tác cải cách hành chính hằng năm

10 năm

135.

Hồ sơ về lập, ban hành Danh mục bí mật nhà nước

Vĩnh viễn

136.

Hồ sơ về lập, ban hành Danh mục hồ sơ hằng năm

05 năm

137.

Hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ hành chính, văn thư, lưu trữ

20 năm

138.

Hồ sơ tổ chức thực hiện các hoạt động nghiệp vụ lưu trữ

20 năm

139.

Hồ sơ về quản lý và sử dụng con dấu, thiết bị lưu khóa bí mật

20 năm

140.

Tập lưu, sổ đăng ký văn bản đi của cơ quan

- Văn bản quy phạm pháp luật

Vĩnh viễn

- Các văn bản hành chính

Vĩnh viễn

141.

Sổ đăng ký bí mật nhà nước đi, đến

30 năm

142.

Tập lưu, sổ đăng ký văn bản sao y

20 năm

143.

Sổ đăng ký văn bản đến

20 năm

144.

Công văn trao đổi về hành chính, văn thư, lưu trữ

05 năm

12.2. Tài liệu ứng dụng ISO

145.

Hồ sơ xây dựng hệ thống, quy trình, quy định thực hiện theo tiêu chuẩn ISO

20 năm

146.

Hồ sơ đánh giá nội bộ về áp dụng ISO

10 năm

147.

Công văn trao đổi về công tác ứng dụng ISO

05 năm

12.3. Tài liệu ứng dụng công nghệ thông tin

148.

Hồ sơ xây dựng, ban hành quy định về công nghệ thông tin

20 năm

149.

Hồ sơ, tài liệu về ứng dụng công nghệ thông tin

20 năm

150.

Hồ sơ xây dựng và quản lý các cơ sở dữ liệu

50 năm

151.

Công văn trao đổi về ứng dụng công nghệ thông tin

05 năm

12.4. Tài liệu thông tin, tuyên truyền

152.

Hồ sơ xây dựng, ban hành quy định về thông tin, tuyên truyền

20 năm

153.

Hồ sơ về việc cung cấp, tiếp nhận và xử lý thông tin báo chí

05 năm

154.

Công văn trao đổi về công tác thông tin, tuyên truyền

05 năm

12.5. Tài liệu quản trị công sở

155.

Hồ sơ xây dựng, ban hành các quy định, quy chế về công tác quản trị công sở

20 năm

156.

Hồ sơ thực hiện văn hóa công sở

10 năm

157.

Hồ sơ về công tác an ninh quốc phòng, dân quân tự vệ

10 năm

158.

Hồ sơ về phòng chống cháy, nổ, thiên tai…

10 năm

159.

Hồ sơ về công tác bảo vệ trụ sở cơ quan, tổ chức

05 năm

160.

Hồ sơ về quản lý, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị

10 năm

161.

Sổ cấp phát đồ dùng, văn phòng phẩm

05 năm

162.

Hồ sơ về công tác y tế

05 năm

163.

Công văn trao đổi về công tác quản trị công sở

05 năm

13. Tài liệu tổ chức chính trị, chính trị - xã hội

13.1. Tài liệu của tổ chức Đảng

164.

Hồ sơ Đại hội

Vĩnh viễn

165.

Chương trình, kế hoạch và báo cáo công tác, báo cáo chuyên đề

- Tổng kết năm, nhiệm kỳ

Vĩnh viễn

- Tháng, quý, 6 tháng

05 năm

166.

Hồ sơ tổ chức thực hiện các cuộc vận động lớn, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và các cấp ủy Đảng

20 năm

167.

Hồ sơ tổ chức hội nghị, hội thảo, tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác đảng

10 năm

168.

Hồ sơ về thành lập, sáp nhập, công nhận tổ chức Đảng

Vĩnh viễn

169.

Hồ sơ về tiếp nhận, bàn giao công tác Đảng

10 năm

170.

Hồ sơ về hoạt động kiểm tra, giám sát

20 năm

171.

Hồ sơ đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở Đảng, Đảng viên

20 năm

172.

Hồ sơ về phê chuẩn kết quả bầu cử, miễn nhiệm, bãi nhiệm cấp ủy

20 năm

173.

Hồ sơ khen thưởng, kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên

20 năm

174.

Báo cáo, đánh giá công tác phát thẻ đảng viên

20 năm

175.

Hồ sơ về tặng Huy hiệu Đảng

20 năm

176.

Hồ sơ Hội nghị đảng viên 6 tháng, năm

20 năm

177.

Hồ sơ đảng viên

70 năm

178.

Hồ sơ thu, chi đảng phí; quyết toán tài chính công tác đảng

10 năm

179.

Sổ (đăng ký Đảng viên, ghi biên bản…)

20 năm

180.

Tập lưu, sổ đăng ký văn bản đi

20 năm

181.

Công văn trao đổi về công tác Đảng

05 năm

13.2. Tài liệu tổ chức Công đoàn

182.

Hồ sơ Đại hội

Vĩnh viễn

183.

Chương trình, kế hoạch và báo cáo công tác

- Tổng kết năm, nhiệm kỳ

Vĩnh viễn

- Tháng, quý, 6 tháng

05 năm

184.

Hồ sơ tổ chức thực hiện các cuộc vận động lớn, thực hiện nghị quyết của tổ chức Công đoàn

20 năm

185.

Hồ sơ khen thưởng, kỷ luật tổ chức, công đoàn viên

20 năm

186.

Tài liệu về tổ chức, nhân sự của tổ chức Công đoàn

20 năm

187.

Bảng thống kê danh sách đoàn viên Công đoàn hằng năm

20 năm

188.

Tài liệu về các hoạt động của tổ chức Công đoàn

20 năm

189.

Hồ sơ hội nghị cán bộ, công chức, viên chức hằng năm của cơ quan, tổ chức

20 năm

190.

Hồ sơ thu, chi công đoàn phí; quyết toán tài chính công tác công đoàn

10 năm

191.

Sổ (đăng ký Công đoàn viên, ghi biên bản…)

20 năm

192.

Tập lưu, sổ đăng ký văn bản đi

20 năm

193.

Công văn trao đổi về công tác Công đoàn

05 năm

13.3. Tài liệu tổ chức Đoàn Thanh niên

194.

Hồ sơ Đại hội

Vĩnh viễn

195.

Chương trình, kế hoạch và báo cáo công tác

- Tổng kết năm, nhiệm kỳ

Vĩnh viễn

- Tháng, quý, 6 tháng

05 năm

196.

Hồ sơ tổ chức thực hiện các cuộc vận động lớn, thực hiện nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Đoàn Thanh niên

Vĩnh viễn

197.

Hồ sơ khen thưởng, kỷ luật tổ chức, đoàn viên thanh niên

20 năm

198.

Tài liệu về tổ chức, nhân sự của Đoàn Thanh niên

20 năm

199.

Bảng thống kê danh sách đoàn viên thanh niên hằng năm

20 năm

200.

Tài liệu về các hoạt động của Đoàn thanh niên

20 năm

201.

Sổ (đăng ký Đoàn viên, ghi biên bản…)

20 năm

202.

Tập lưu, sổ đăng ký văn bản đi

20 năm

203.

Công văn trao đổi về công tác Đoàn

05 năm

13.4. Tài liệu tổ chức Hội Cựu chiến binh

204.

Hồ sơ Đại hội

Vĩnh viễn

205.

Chương trình, kế hoạch và báo cáo công tác

- Tổng kết năm, nhiệm kỳ

Vĩnh viễn

- Tháng, quý, 6 tháng

05 năm

206.

Hồ sơ khen thưởng, kỷ luật tổ chức, hội viên

20 năm

207.

Tài liệu về tổ chức, nhân sự của Hội Cựu chiến binh

20 năm

208.

Tài liệu về các hoạt động của Hội Cựu chiến binh

20 năm

209.

Tập lưu, sổ đăng ký văn bản đi

20 năm

210.

Công văn trao đổi về công tác cựu chiến binh

05 năm

PHỤ LỤC II

THỜI HẠN BẢO QUẢN TÀI LIỆU HÌNH THÀNH TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẶC THÙ CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN
(Kèm theo Thông tư số 10/2022/TT-BNV ngày 19 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

STT

Tên nhóm tài liệu

Thời hạn bảo quản

Ghi chú

I

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

1. Bầu cử

1.

Hồ sơ về việc tham gia Ủy ban bầu cử Ban bầu cử đại biểu Quốc hội

20 năm

2.

Hồ sơ về việc dự kiến cơ cấu, số lượng, thành phần đại biểu HĐND

20 năm

2. Tổ chức, hoạt động của HĐND

3.

Hồ sơ về các kỳ họp của HĐND

Vĩnh viễn

4.

Hồ sơ về các phiên họp, hội nghị giao ban của Thường trực HĐND

Vĩnh viễn

5.

Hồ sơ về việc phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND

Vĩnh viễn

6.

Hồ sơ về việc trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn việc giải tán HĐND cấp huyện và tổ chức thực hiện sau khi được phê chuẩn

Vĩnh viễn

7.

Hồ sơ về việc phê chuẩn giải tán HĐND cấp xã

Vĩnh viễn

8.

Hồ sơ về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu

10 năm

9.

Hồ sơ về hoạt động của các ban, tổ của HĐND

20 năm

10.

Hồ sơ về việc bãi bỏ văn bản trái pháp luật

Vĩnh viễn

11.

Hồ sơ về việc phê duyệt thành lập, tổ chức lại, giải thể thôn, tổ dân phố; đặt tên, đổi tên thôn, tổ dân phố, đường, phố, quảng trường, công trình công cộng ở địa phương theo thẩm quyền của UBND

Vĩnh viễn

12.

Hồ sơ về việc quyết định biên chế công chức trong cơ quan của HĐND, UBND, đơn vị sự nghiệp công lập của UBND các cấp

Vĩnh viễn

13.

Hồ sơ về việc quyết định số lượng và mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố

20 năm

14.

Hồ sơ về việc phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý

Vĩnh viễn

15.

Hồ sơ về việc phê duyệt tổng hợp tình hình thu, chi ngân sách nhà nước, tổng quyết toán ngân sách hằng năm của địa phương

Vĩnh viễn

16.

Hồ sơ về việc quyết định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của UBND

20 năm

17.

Hồ sơ về việc trình cơ quan có thẩm quyền quyết định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các khoản phí, lệ phí

20 năm

18.

Hồ sơ về việc giám sát các cơ quan, tổ chức ở địa phương trong việc thi hành Hiến pháp, Luật và văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên về các lĩnh vực

20 năm

19.

Hồ sơ về việc xây dựng các quy định, thủ tục về tiếp công dân của Thường trực HĐND

Vĩnh viễn

20.

Hồ sơ về việc tiếp xúc cử tri, giải quyết kiến nghị cử tri, lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn

20 năm

II

ỦY BAN NHÂN DÂN

1. Nội vụ

1.1. Xây dựng chính quyền

21.

Hồ sơ về việc phân cấp quản lý tổ chức bộ máy đối với các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập

20 năm

22.

Hồ sơ về việc thành lập, kiện toàn, sáp nhập, giải thể các tổ chức phối hợp liên ngành

20 năm

23.

Hồ sơ về việc tổng hợp cơ cấu ngạch công chức của cơ quan, tổ chức thuộc HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt

Vĩnh viễn

24.

Hồ sơ về việc thành lập, tổ chức hoạt động và báo cáo tổng kết cuộc bầu cử của Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND

Vĩnh viễn

25.

Hồ sơ về việc bàn giao hồ sơ, tài liệu về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND

20 năm

26.

Hồ sơ về việc trình HĐND phê duyệt thành lập, giải thể, nhập, chia thôn, tổ dân phố; đặt tên, đổi tên thôn, tổ dân phố, đường, phố, quảng trường, công trình công cộng ở địa phương theo thẩm quyền

20 năm

1.2. Địa giới hành chính

27.

Hồ sơ về việc trình cơ quan có thẩm quyền quyết định các đề án thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính, đặt tên, đổi tên đơn vị hành chính; phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh; công nhận xã đảo, xã an toàn khu, vùng an toàn khu

- Được phê duyệt

Vĩnh viễn

- Không được phê duyệt

20 năm

28.

Hồ sơ về việc trình cơ quan có thẩm quyền quyết định công nhận phân loại đơn vị hành chính cấp huyện và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt

- Được phê duyệt

Vĩnh viễn

- Không được phê duyệt

20 năm

29.

Hồ sơ về việc quyết định công nhận phân loại đơn vị hành chính cấp xã

Vĩnh viễn

30.

Hồ sơ về việc xây dựng bản đồ địa giới hành chính, cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính

Vĩnh viễn

31.

Hồ sơ về việc giải quyết tranh chấp địa giới hành chính

Vĩnh viễn

32.

Hồ sơ về các khu vực địa giới đơn vị hành chính các cấp bị thay đổi do tác động của quá trình phát triển kinh tế - xã hội, vận động địa chất

Vĩnh viễn

1.3. Quản lý hội

33.

Hồ sơ về việc cho phép đặt văn phòng đại diện của hội ở địa phương

Vĩnh viễn

34.

Hồ sơ về việc giải quyết các thủ tục về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện hoạt động ở địa phương

10 năm

1.4. Quản lý về lưu trữ

35.

Hồ sơ về việc ban hành Danh mục cơ quan, tổ chức; Danh mục thành phần hồ sơ, tài liệu của các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử cấp tỉnh

Vĩnh viễn

36.

Hồ sơ về việc cho phép mang tài liệu lưu trữ ra khỏi Lưu trữ lịch sử cấp tỉnh để sử dụng trong nước

20 năm

37.

Hồ sơ về việc quyết định tiêu hủy tài liệu lưu trữ hết giá trị tại Lưu trữ lịch sử

20 năm

1.5. Quản lý về tôn giáo

38.

Hồ sơ về việc quản lý, liên hệ với các tổ chức tôn giáo trên địa bàn

20 năm

39.

Hồ sơ, tài liệu về việc giải quyết các vấn đề về tín ngưỡng, tôn giáo

- Nghiêm trọng

Vĩnh viễn

- Các vấn đề khác

20 năm

2. Quốc phòng, an ninh

2.1. Quân sự, quốc phòng

40.

Hồ sơ về việc xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân

Vĩnh viễn

41.

Hồ sơ về việc xây dựng lực lượng bộ đội địa phương, dân quân tự vệ, dự bị động viên và huy động lực lượng

20 năm

42.

Hồ sơ về việc tuyển quân hằng năm

Vĩnh viễn

43.

Hồ sơ về việc thực hiện các chế độ đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng và chính sách hậu phương, quân đội

20 năm

44.

Hồ sơ về việc tổ chức Ngày hội quốc phòng toàn dân hằng năm

20 năm

45.

Hồ sơ về việc tổ chức diễn tập phòng thủ

20 năm

46.

Hồ sơ về động viên công nghiệp

20 năm

2.2. An ninh trật tự

47.

Hồ sơ về việc bảo đảm an ninh quốc gia trên địa bàn

Vĩnh viễn

48.

Hồ sơ về việc tổ chức các hoạt động giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ chính trị nội bộ trên địa bàn

20 năm

49.

Hồ sơ về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước

Vĩnh viễn

50.

Hồ sơ về quản lý việc vận chuyển, sử dụng vũ khí, chất nổ, chất dễ cháy, chất độc, chất phóng xạ; quản lý các ngành nghề kinh doanh đặc biệt trên địa bàn

10 năm

51.

Hồ sơ về việc quản lý các đoàn khách nước ngoài, người nước ngoài cư trú, tạm trú, đi lại trên địa bàn

20 năm

3. Dân tộc

52.

Hồ sơ về việc tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số

Vĩnh viễn

53.

Hồ sơ về việc xác định xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo trình độ phát triển; các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù

Vĩnh viễn

54.

Hồ sơ về việc sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư và giải quyết vấn đề di cư tự do từ vùng biên giới

20 năm

55.

Hồ sơ về việc quyết định công nhận, bổ sung hoặc đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Vĩnh viễn

56.

Hồ sơ về việc xác định hôn nhân cận huyết thống, tảo hôn của các dân tộc thiểu số

Vĩnh viễn

57.

Hồ sơ về việc giải quyết các kiến nghị của công dân liên quan đến các dân tộc thiểu số

20 năm

58.

Hồ sơ về việc tiếp đón, thăm hỏi, giải quyết nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số

10 năm

4. Tư pháp

4.1. Hộ tịch, nuôi con nuôi

59.

Hồ sơ về giải quyết việc nuôi con nuôi, kết hôn có yếu tố nước ngoài

Vĩnh viễn

60.

Hồ sơ về việc thu hồi, hủy bỏ giấy tờ hộ tịch cấp trái quy định của pháp luật

Vĩnh viễn

4.2. Bồi thường nhà nước

61.

Hồ sơ về việc xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường nhà nước trong trường hợp người bị thiệt hại yêu cầu hoặc chưa có sự thống nhất về việc xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường nhà nước

20 năm

62.

Hồ sơ về việc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm trong việc giải quyết bồi thường, thực hiện trách nhiệm hoàn trả trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án tại địa phương

20 năm

4.3. Trợ giúp pháp lý, luật sư

63.

Hồ sơ về việc thành lập, giải thể, sáp nhập Chi nhánh của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước

Vĩnh viễn

64.

Hồ sơ về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Trợ giúp viên pháp lý; quyết định công nhận, cấp và thu hồi thẻ Cộng tác viên trợ giúp pháp lý; cấp, thay đổi, thu hồi giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý của Văn phòng luật sư, Công ty luật và Trung tâm tư vấn pháp luật

20 năm

65.

Hồ sơ về việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ phát triển tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức và hoạt động tư vấn pháp luật trên địa bàn

20 năm

4.4. Công chứng

66.

Hồ sơ về việc phê duyệt đề án thành lập, chuyển đổi, giải thể Phòng Công chứng

Vĩnh viễn

67.

Hồ sơ về việc cho phép thành lập, thay đổi, hợp nhất, sáp nhập, chuyển nhượng và thu hồi quyết định thành lập Văn phòng công chứng

Vĩnh viễn

4.5. Giám định tư pháp, đấu giá tài sản và Thừa phát lại

68.

Hồ sơ về việc quyết định cho phép thành lập Văn phòng giám định tư pháp; chuyển đổi loại hình hoạt động, thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp

Vĩnh viễn

69.

Hồ sơ về việc phê duyệt đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lại ở địa phương

Vĩnh viễn

70.

Hồ sơ về việc thành lập, chuyển đổi, sáp nhập, hợp nhất, chuyển nhượng, chấm dứt hoạt động của Văn phòng Thừa phát lại

Vĩnh viễn

5. Kế hoạch và đầu tư

5.1. Quy hoạch, kế hoạch

71.

Hồ sơ về việc ban hành quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dài hạn, 05 năm và hằng năm; chương trình, kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển bền vững, tăng trưởng xanh; chỉ tiêu kế hoạch tổng hợp phát triển kinh tế - xã hội

Vĩnh viễn

72.

Hồ sơ về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước hằng năm của Thủ tướng Chính phủ cho tỉnh, thành phố

Vĩnh viễn

73.

Hồ sơ về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước hằng năm của UBND cấp tỉnh cho các sở, ngành, huyện, thị

Vĩnh viễn

5.2. Đầu tư, vốn

74.

Hồ sơ về việc chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận chủ trương điều chỉnh chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư thuộc thẩm quyền của UBND

Vĩnh viễn

75.

Hồ sơ về việc phê duyệt danh mục các dự án đầu tư có sử dụng đất

Vĩnh viễn

76.

Hồ sơ về việc giám sát, đánh giá đầu tư

20 năm

77.

Hồ sơ về việc phê duyệt việc tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư

20 năm

78.

Hồ sơ về việc xử lý các vấn đề vướng mắc trong bố trí, giải ngân các nguồn vốn, nguồn viện trợ

20 năm

5.3. Quản lý đấu thầu, doanh nghiệp

79.

Hồ sơ về việc lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thuộc dự án do UBND là chủ đầu tư

20 năm

80.

Hồ sơ về việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất

Vĩnh viễn

81.

Hồ sơ về việc xử lý tình huống trong đấu thầu đối với gói thầu, dự án thuộc thẩm quyền của UBND

20 năm

82.

Hồ sơ về việc thành lập, sắp xếp lại, chuyển đổi hình thức sở hữu của doanh nghiệp nhà nước

Vĩnh viễn

6. Tài chính

6.1. Ngân sách

83.

Hồ sơ về việc lập, điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách địa phương hằng năm; phương án phân bổ ngân sách trình HĐND phê duyệt

20 năm

84.

Hồ sơ về việc giao dự toán thu chi ngân sách hằng năm cho tỉnh, thành phố; các sở, ngành và huyện, thị

Vĩnh viễn

85.

Hồ sơ về việc tổng hợp tình hình thu, chi ngân sách nhà nước, tổng quyết toán ngân sách hằng năm của địa phương báo cáo HĐND phê duyệt

20 năm

86.

Hồ sơ về kiểm tra việc thực hiện dự toán ngân sách và quyết toán ngân sách hằng năm

20 năm

87.

Hồ sơ về việc kiểm tra, kiểm toán của cơ quan kiểm toán Nhà nước theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền

20 năm

88.

Hồ sơ về việc phê duyệt dự toán và phương án phân bổ dự toán chi đầu tư phát triển và các nguồn vốn khác hằng năm

Vĩnh viễn

89.

Hồ sơ về việc phân bổ vốn đầu tư, danh mục dự án đầu tư có sử dụng vốn ngân sách

Vĩnh viễn

90.

Hồ sơ về việc phê duyệt kế hoạch điều chỉnh phân bổ vốn đầu tư, quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

Vĩnh viễn

91.

Hồ sơ về việc phát hành trái phiếu và các hình thức vay nợ khác của địa phương

Vĩnh viễn

6.2. Tài sản công

92.

Hồ sơ về việc xử lý đối với tài sản không xác định được chủ sở hữu; tài sản bị chôn giấu, chìm đắm được tìm thấy; di sản không có người thừa kế; tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước theo bản án, quyết định thi hành án; tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước (bao gồm cả vốn ODA) khi dự án kết thúc, tài sản của tổ chức cá nhân tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu cho chính quyền địa phương

Vĩnh viễn

93.

Hồ sơ về tham gia ý kiến việc sắp xếp nhà, đất của các cơ quan Trung ương quản lý trên địa bàn

10 năm

6.3. Tài chính đối với các qũy, doanh nghiệp

94.

Hồ sơ về việc phê duyệt Đề án thành lập và hoạt động của các quỹ

Vĩnh viễn

95.

Hồ sơ về việc thẩm định Đề án thành lập và hoạt động của các quy trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt

20 năm

96.

Hồ sơ về việc quản lý việc sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác cho các tổ chức nhận ủy thác

20 năm

97.

Hồ sơ về việc phân công đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp

Vĩnh viễn

98.

Hồ sơ về quản lý việc chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước

20 năm

99.

Hồ sơ về tình hình tài chính doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước do địa phương thành lập hoặc góp vốn

20 năm

6.4. Thuế, phí, lệ phí

100.

Hồ sơ về việc giao chỉ tiêu thu thuế, phí, lệ phí hằng năm

Vĩnh viễn

101.

Hồ sơ về việc phê duyệt bảng giá đất, bảng giá đất điều chỉnh

20 năm

102.

Hồ sơ về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; mức tỷ lệ phần trăm (%) cụ thể để xác định đơn giá thuê đất, trả tiền thuê đất hằng năm

20 năm

103.

Hồ sơ về việc quy định mức tỷ lệ (%) để tính thu tiền thuê đối với đất xây dựng công trình ngầm, đất có mặt nước, mức tiền thuê mặt nước; đơn giá thuê mặt nước của từng dự án cụ thể (trừ các dự án khai thác dầu khí ở lãnh hải và thềm lục địa của Việt Nam); xác định các khoản được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp

20 năm

104.

Hồ sơ về việc giải quyết giảm thuế, miễn thuế, gia hạn nộp thuế, xóa nợ thuế

10 năm

105.

Hồ sơ về việc trình HĐND quyết định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền

20 năm

106.

Hồ sơ về việc trình HĐND xem xét, cho ý kiến để sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND

20 năm

6.5. Giá và thẩm định giá

107.

Hồ sơ về định hướng quản lý, điều hành, bình ổn giá hằng năm, 5 năm, 10 năm các mặt hàng thuộc thẩm quyền quản lý của UBND

20 năm

108.

Hồ sơ về việc quyết định phương án giá; giá tài sản, hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền của UBND

20 năm

109.

Hồ sơ về việc thực hiện các biện pháp bình ổn giá trên địa bàn

20 năm

110.

Hồ sơ về việc phân công và tổ chức thực hiện thẩm định giá tài sản nhà nước thuộc địa phương quản lý

20 năm

7. Công thương

7.1. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

111.

Hồ sơ về việc thực hiện các chủ trương, biện pháp thực hiện công nghiệp hóa trên địa bàn

Vĩnh viễn

112.

Hồ sơ về việc thành lập, mở rộng khu công nghiệp, cụm công nghiệp

Vĩnh viễn

113.

Hồ sơ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật, sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp

Vĩnh viễn

114.

Hồ sơ về việc thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng của dự án đầu tư xây dựng công trình công nghiệp

20 năm

115.

Hồ sơ về việc quản lý việc thực hiện các chương trình, dự án phát triển công nghiệp, xây dựng và phát triển các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế…

Vĩnh viễn

116.

Hồ sơ về việc phê duyệt đề án giá bán điện cho các đối tượng khách hàng

20 năm

117.

Hồ sơ về việc cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực

20 năm

118.

Hồ sơ về danh sách khách hàng sử dụng điện quan trọng thuộc diện ưu tiên cấp điện

20 năm

119.

Hồ sơ về danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm

20 năm

120.

Hồ sơ về việc phê duyệt quy trình vận hành đơn hồ thủy điện; phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền quản lý; phương án ứng phó tình huống khẩn cấp

Vĩnh viễn

121.

Hồ sơ về việc kê khai, cấp giấy phép đăng ký an toàn đập, hồ chứa thủy điện

20 năm

122.

Hồ sơ về việc kiểm tra, đánh giá an toàn các công trình đập, hồ chứa thủy điện

20 năm

123.

Hồ sơ về việc chỉ đạo điểm, xây dựng mô hình làng nghề sản xuất, hợp tác xã sản xuất thủ công nghiệp

Vĩnh viễn

124.

Hồ sơ về các thương hiệu sản phẩm hàng hóa của các hợp tác xã, các làng nghề

Vĩnh viễn

7.2. Thương mại

125.

Hồ sơ tổ chức, quản lý các hội chợ, triển lãm thương mại

10 năm

126.

Hồ sơ về hoạt động thương mại biên giới

20 năm

127.

Hồ sơ về việc giao thực hiện nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của các tổ chức xã hội

20 năm

128.

Danh mục hàng hóa cấm xuất, nhập khẩu

Vĩnh viễn

129.

Hồ sơ về việc đặt các cơ quan đại diện thương mại nước ngoài trên địa bàn

Vĩnh viễn

130.

Hồ sơ về việc xử lý vi phạm pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

20 năm

131.

Hồ sơ về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch thực thi các Hiệp định thương mại tự do

20 năm

8. Nông nghiệp và phát triển nông thôn

8.1. Nông nghiệp

132.

Hồ sơ về việc phê duyệt việc sử dụng dự trữ địa phương về giống cây trồng, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, các vật tư hàng hóa thuộc lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi

20 năm

133.

Hồ sơ về việc chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, thu hoạch, bảo quản, chế biến sản phẩm nông nghiệp; thực hiện cơ cấu giống, thời vụ, kỹ thuật canh tác, nuôi trồng

20 năm

134.

Hồ sơ về việc xây dựng mô hình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt

20 năm

8.2. Lâm nghiệp

135.

Hồ sơ về việc xác lập các khu rừng phòng hộ, khu rừng đặc dụng, khu rừng sản xuất

Vĩnh viễn

136.

Hồ sơ về việc phê duyệt các phương án giao rừng cho cấp huyện và cấp xã

Vĩnh viễn

137.

Hồ sơ về việc quản lý việc sử dụng đất lâm nghiệp

Vĩnh viễn

138.

Hồ sơ về việc chỉ đạo, kiểm tra việc trồng rừng, bảo vệ rừng đầu nguồn, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, phát triển cây lâm nghiệp phân tán

20 năm

8.3. Thủy sản

139.

Hồ sơ về việc xác lập các khu bảo tồn biển, khu bảo tồn vùng nước nội địa

Vĩnh viễn

140.

Hồ sơ về việc giao, cho thuê, thu hồi mặt nước biển thuộc địa phương quản lý để nuôi trồng thủy sản

Vĩnh viễn

8.4. Thủy lợi

141.

Hồ sơ về việc quản lý các hồ chứa nước thủy lợi, các công trình thủy lợi

20 năm

142.

Hồ sơ về việc quản lý sông, suối, khai thác sử dụng và phát triển các dòng sông, suối

20 năm

143.

Hồ sơ xây dựng, mở rộng, nâng cấp, cải tạo các công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền quản lý

- Công trình đặc biệt, cấp I

Vĩnh viễn

- Công trình cấp II, III

20 năm

- Công trình cấp IV

10 năm

144.

Hồ sơ sửa chữa thường xuyên, bảo dưỡng các công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền quản lý

- Công trình đặc biệt, cấp I

20 năm

- Công trình cấp II, III

10 năm

- Công trình cấp IV

05 năm

8.5. Phát triển nông thôn

145.

Hồ sơ về việc phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới

Vĩnh viễn

146.

Hồ sơ về việc tổ chức thực hiện các chương trình, dự án xóa đói giảm nghèo, xây dựng khu dân cư, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn

20 năm

9. Giao thông vận tải

147.

Hồ sơ về việc quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

Vĩnh viễn

148.

Hồ sơ về việc quyết định phân loại, điều chỉnh hệ thống đường tỉnh, đường đô thị và các đường khác

Vĩnh viễn

149.

Hồ sơ về việc thỏa thuận các vấn đề liên quan đến đường thủy nội địa

Vĩnh viễn

150.

Hồ sơ về công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không, xử lý tai nạn giao thông

20 năm

151.

Hồ sơ về việc tổ chức giao thông trên hệ thống đường bộ, đường thủy nội địa

20 năm

10. Xây dựng và quy hoạch, kiến trúc

10.1. Quy hoạch xây dựng, kiến trúc

152.

Hồ sơ về việc phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị

Vĩnh viễn

10.2. Đầu tư xây dựng

153.

Hồ sơ về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng

- Công trình nhóm A, B

Vĩnh viễn

- Công trình nhóm C

50 năm

- Công trình khác

10 năm

154.

Hồ sơ về việc thành lập, quản lý hoạt động của các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng

20 năm

155.

Hồ sơ về việc giám sát chất lượng công trình xây dựng; giám định sự cố công trình xây dựng

20 năm

156.

Hồ sơ về việc công bố các tập đơn giá xây dựng, đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị xây dựng, giá vật liệu xây dựng, giá khảo sát xây dựng, giá thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng, định mức dự toán các công việc đặc thù

10 năm

157.

Hồ sơ về việc hướng dẫn áp dụng, vận dụng các định mức, đơn giá xây dựng, chỉ số giá xây dựng, suất vốn đầu tư đối với các dự án xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương

10 năm

10.3. Phát triển đô thị

158.

Hồ sơ về việc phê duyệt Đề án công nhận đô thị loại V

Vĩnh viễn

159.

Hồ sơ về việc tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư phát triển đô thị; tổ chức vận động, khai thác, điều phối các nguồn lực trong và ngoài nước cho đầu tư xây dựng và phát triển đô thị

20 năm

10.4. Hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao

160.

Hồ sơ về việc đầu tư xây dựng các công trình cấp nước, thoát nước

Vĩnh viễn

161.

Hồ sơ về việc tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, vận động, khai thác các nguồn lực để phát triển cấp nước, thoát nước

20 năm

162.

Hồ sơ về việc phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn

Vĩnh viễn

163.

Hồ sơ về việc cấp phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh

10 năm

164.

Hồ sơ về việc ban hành danh mục cây trồng, cây cần bảo tồn, cây nguy hiểm, cây cấm trồng, cây trồng hạn chế

Vĩnh viễn

165.

Hồ sơ về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng nghĩa trang, cơ sở hỏa táng

Vĩnh viễn

10.5. Nhà ở

166.

Hồ sơ về việc phê duyệt chủ đầu tư các dự án phát triển nhà ở thương mại và nhà ở xã hội

Vĩnh viễn

167.

Hồ sơ về việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung quỹ đất dành để phát triển nhà ở xã hội

Vĩnh viễn

168.

Hồ sơ về việc quyết định thu hồi quỹ đất thuộc các dự án phát triển nhà ở thương mại, khu đô thị mới

Vĩnh viễn

169.

Hồ sơ về việc quy định và công khai các tiêu chuẩn, đối tượng và điều kiện được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội, thuê nhà ở công vụ, nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

20 năm

170.

Hồ sơ về việc ban hành khung giá cho thuê nhà ở công vụ; khung giá cho thuê, thuê mua và giá bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

20 năm

10.6. Thị trường bất động sản, vật liệu xây dựng

171.

Hồ sơ về việc cho phép chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án khu đô thị mới, dự án phát triển nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp

Vĩnh viễn

172.

Hồ sơ về việc phê duyệt các dự án đầu tư khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng

Vĩnh viễn

11. Tài nguyên và môi trường

11.1. Đất đai

173.

Hồ sơ về việc phê duyệt phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện

Vĩnh viễn

174.

Hồ sơ về việc quy định hạn mức giao đất, công nhận đất ở, công nhận quyền sử dụng đất; diện tích tối thiểu được tách thửa

Vĩnh viễn

175.

Hồ sơ về việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, trưng dụng đất

Vĩnh viễn

176.

Hồ sơ về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư

Vĩnh viễn

177.

Hồ sơ về việc quyết định giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất, thuê đất, tính giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, tính tiền bồi thường đất

20 năm

11.2. Tài nguyên nước

178.

Hồ sơ về việc cấp, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ hiệu lực, thu hồi, cấp lại giấy phép về tài nguyên nước và cho phép chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước

10 năm

179.

Hồ sơ về việc phê duyệt, điều chỉnh, truy thu, hoàn trả tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

10 năm

180.

Hồ sơ về việc phối hợp giải quyết sự cố ô nhiễm nguồn nước liên tỉnh, liên quốc gia

20 năm

11.3. Tài nguyên khoáng sản

181.

Hồ sơ về việc khoanh định các khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản, khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Vĩnh viễn

182.

Hồ sơ về việc phát hiện khoáng sản mới

Vĩnh viễn

183.

Hồ sơ về việc thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND

Vĩnh viễn

184.

Hồ sơ về việc cấp, thu hồi, trả lại, điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản

20 năm

185.

Hồ sơ về việc cấp, gia hạn, trả lại giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

05 năm

186.

Hồ sơ về việc chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản

10 năm

187.

Hồ sơ về việc phê duyệt đề án đóng cửa mỏ

Vĩnh viễn

188.

Hồ sơ về việc cho phép tổ chức, cá nhân khảo sát thực địa, lấy mẫu trên mặt đất

20 năm

11.4. Môi trường

189.

Hồ sơ về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, phương án cải tạo, phục hồi môi trường

20 năm

190.

Hồ sơ về việc cấp giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học

Vĩnh viễn

191.

Hồ sơ về việc cấp giấy phép trao đổi, mua, bán, tặng, cho, thuê mẫu vật của loài thuộc Danh mục loài được ưu tiên bảo vệ

20 năm

192.

Hồ sơ về việc cấp giấy phép nuôi trồng loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ

Vĩnh viễn

193.

Hồ sơ về việc đăng ký môi trường

20 năm

194.

Hồ sơ về việc cấp, cấp đổi, điều chỉnh, cấp lại, thu hồi giấy phép môi trường

05 năm

195.

Hồ sơ về việc lập hồ sơ đề cử công nhận các danh hiệu quốc tế về bảo tồn: Khu Ramsar, Vườn di sản của ASEAN, Khu dự trữ sinh quyển thế giới:

- Được công nhận

Vĩnh viễn

- Không được công nhận

10 năm

11.5. Khí tượng thủy văn

196.

Hồ sơ về việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, đình chỉ, chấm dứt hiệu lực, thu hồi, cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn

20 năm

197.

Hồ sơ về việc xây dựng phương án phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai

20 năm

11.6. Quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo

198.

Hồ sơ về việc cấp, cấp lại, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cho phép trả lại, thu hồi Giấy phép nhận chìm ở biển

20 năm

199.

Hồ sơ về việc giao, công nhận, cho phép trả lại khu vực biển thuộc thẩm quyền của UBND

Vĩnh viễn

12. Thông tin và truyền thông

200.

Hồ sơ về việc thống nhất với các cơ quan báo chí của Trung ương, địa phương khác đặt văn phòng đại diện trên địa bàn

20 năm

201.

Hồ sơ về việc xử lý các hoạt động in sản phẩm vi phạm Luật Xuất bản

10 năm

202.

Hồ sơ về việc thẩm định nội dung thông tin đối ngoại của các chương trình, đề án

20 năm

203.

Hồ sơ về tình hình hoạt động của các điểm truy cập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử

10 năm

13. Lao động, thương binh và xã hội

204.

Hồ sơ về việc cấp, gia hạn, cấp lại hoặc thu hồi giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp

20 năm

205.

Hồ sơ về việc giải quyết các vấn đề về bảo hiểm xã hội

20 năm

206.

Hồ sơ về việc tổ chức và hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy, cơ sở hỗ trợ nạn nhân

20 năm

14. Văn hóa, thể thao và du lịch

14.1. Văn hóa

207.

Hồ sơ về việc phê duyệt dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử

Vĩnh viễn

208.

Hồ sơ về việc đề nghị công nhận bảo vật quốc gia

- Được công nhận

Vĩnh viễn

- Không được công nhận

10 năm

209.

Hồ sơ đề nghị công nhận di tích cấp quốc gia

- Được công nhận

Vĩnh viễn

- Không được công nhận

10 năm

210.

Hồ sơ phê duyệt, công nhận di tích

Vĩnh viễn

211.

Hồ sơ về thẩm định việc xếp hạng bảo tàng

20 năm

212.

Hồ sơ về việc cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật, cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng; cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc; cấp, thu hồi giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh, đưa tác phẩm nhiếp ảnh Việt Nam ra nước ngoài triển lãm

20 năm

213.

Hồ sơ về việc cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài đặt tại địa phương

Vĩnh viễn

214.

Hồ sơ về việc xây dựng, kiện toàn đội ngũ nhân lực làm công tác gia đình

20 năm

215.

Hồ sơ về việc cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng chống bạo lực gia đình

20 năm

14.2. Thể thao

216.

Hồ sơ về việc tổ chức Đại hội thể dục thể thao cấp tỉnh, giải thi đấu quốc gia, khu vực và quốc tế tại địa phương

Vĩnh viễn

217.

Hồ sơ về việc quản lý các hoạt động thể thao giải trí tại địa phương

20 năm

14.3. Du lịch

218.

Hồ sơ về việc đề nghị công nhận khu du lịch quốc gia

- Được công nhận

Vĩnh viễn

- Không được công nhận

10 năm

219.

Hồ sơ về việc công nhận khu du lịch và điểm du lịch tại địa phương

Vĩnh viễn

15. Khoa học và công nghệ

220.

Hồ sơ về việc đề xuất danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp quốc gia có tính liên ngành, liên vùng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

20 năm

221.

Hồ sơ về việc cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng thiết bị X-quang chuẩn đoán trong y tế

15 năm

222.

Hồ sơ về việc cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn tại cơ sở X-quang chuẩn đoán trong y tế hoạt động trên địa bàn

30 năm

223.

Hồ sơ về việc xử lý các sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn

20 năm

16. Giáo dục và đào tạo

224.

Hồ sơ về việc đề nghị công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông

- Được công nhận

Vĩnh viễn

- Không được công nhận

10 năm

225.

Hồ sơ về việc đề nghị công nhận đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục

- Được công nhận

Vĩnh viễn

- Không được công nhận

10 năm

226.

Hồ sơ về việc quản lý các cơ sở đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm, trung tâm giáo dục thường xuyên

20 năm

227.

Hồ sơ về việc công nhận các danh hiệu cấp tỉnh đối với giáo viên và học sinh

20 năm

228.

Hồ sơ về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hằng năm

20 năm

17. Y tế

229.

Hồ sơ về việc công nhận xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế

Vĩnh viễn

230.

Hồ sơ về việc kiểm tra, giám sát và phối hợp với các Bộ, ngành trong việc tổ chức các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại địa phương

20 năm

231.

Hồ sơ về việc công bố dịch và công bố hết dịch tại địa phương

20 năm

232.

Hồ sơ về việc quản lý biến động về dân số, đề xuất các giải pháp điều chỉnh mức sinh và tỷ lệ gia tăng dân số trên địa bàn

Vĩnh viễn

18. Ngoại vụ

18.1. Ngoại giao văn hóa, lãnh sự và bảo hộ công dân

233.

Hồ sơ về việc xây dựng, đệ trình Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận các loại hình danh hiệu văn hóa thế giới

Vĩnh viễn

234.

Hồ sơ về việc xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC

10 năm

235.

Hồ sơ về việc giải quyết các vụ việc lãnh sự

20 năm

236.

Hồ sơ về việc bảo hộ công dân

20 năm

18.2. Biên giới lãnh thổ quốc gia

237.

Hồ sơ về việc thực hiện điều ước quốc tế về biên giới, lãnh thổ quốc gia

Vĩnh viễn

238.

Hồ sơ về việc xử lý các vấn đề nảy sinh trên biên giới đất liền, trên biển tại địa phương

Vĩnh viễn

239.

Hồ sơ về việc xây dựng duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa cột mốc quốc giới và vật đánh dấu đường biên giới

Vĩnh viễn

240.

Hồ sơ về việc bảo vệ mốc quốc giới và vật đánh dấu đường biên giới

Vĩnh viễn

18.3. Lễ tân đối ngoại, tổ chức và quản lý đoàn ra, đoàn vào

241.

Hồ sơ về việc đón tiếp các đoàn nước ngoài đến thăm làm việc tại địa phương

20 năm

242.

Hồ sơ về việc tổ chức các đoàn đi thăm và làm việc ở nước ngoài

20 năm

18.4. Quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế

243.

Hồ sơ về việc cho ý kiến và quản lý với hội nghị, hội thảo quốc tế được tổ chức trên địa bàn do người có thẩm quyền khác cho phép

10 năm

244.

Hồ sơ về việc thẩm định nội dung các hội nghị, hội thảo quốc tế

10 năm

245.

Hồ sơ về việc đình chỉ việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế có dấu hiệu vi phạm pháp luật

10 năm

18.5. Ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế

246.

Hồ sơ về việc ký kết các thỏa thuận quốc tế

Vĩnh viễn

247.

Hồ sơ về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế tại địa phương

20 năm

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2022/TT-BNV

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu10/2022/TT-BNV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/12/2022
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báoĐã biết
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 tháng trước
(17/07/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2022/TT-BNV

Lược đồ Thông tư 10/2022/TT-BNV thời hạn bảo quản tài liệu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư 10/2022/TT-BNV thời hạn bảo quản tài liệu
        Loại văn bảnThông tư
        Số hiệu10/2022/TT-BNV
        Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
        Người kýPhạm Thị Thanh Trà
        Ngày ban hành19/12/2022
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báoĐã biết
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 tháng trước
        (17/07/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông tư 10/2022/TT-BNV thời hạn bảo quản tài liệu

              Lịch sử hiệu lực Thông tư 10/2022/TT-BNV thời hạn bảo quản tài liệu

              • 19/12/2022

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực