Thông tư 107/2008/TT-BNN

Thông tư 107/2008/TT-BNN sửa đổi Thông tư 06/2006/TT-BTS hướng dẫn thực hiện Quyết định 126/2005/QĐ-TTg về chính sách khuyến khích phát triển nuôi trồng thủy hải sản trên biển và hải đảo do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 107/2008/TT-BNN chính sách khuyến khích phát triển nuôi trồng thủy hải sản sửa đổi 06/2006/TT-BTS hướng dẫn Quyết định 126/2005/QĐ-TTg


BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 126/2005/QĐ-TTg">107/2008/TT-BNN

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2008

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA THÔNG TƯ SỐ 126/2005/QĐ-TTg">06/2006/TT-BTS NGÀY 13/11/2006 CỦA BỘ THỦY SẢN HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG TRONG QUYẾT ĐỊNH SỐ 126/2005/QĐ-TTG NGÀY 01/6/2005 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN NUÔI TRỒNG THỦY HẢI SẢN TRÊN BIỂN VÀ HẢI ĐẢO

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 126/2005/QĐ-TTg ngày 01/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách khuyến khích phát triển nuôi trồng thủy hải sản trên biển và hải đảo.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi một số nội dung của “Thông tư số 126/2005/QĐ-TTg">06/2006/TT-BTS ngày 13 tháng 11 năm 2006 của Bộ Thủy sản hướng dẫn thực hiện một số nội dung trong Quyết định số 126/2005/QĐ-TTg ngày 01/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách khuyến khích phát triển nuôi trồng thủy hải sản trên biển và hải đảo”, sau đây gọi là Thông tư số 126/2005/QĐ-TTg">06/2006/TT-BTS như sau:

1. Sửa đổi một số nội dung của Thông tư số 126/2005/QĐ-TTg">06/2006/TT-BTS ngày 13 tháng 11 năm 2006 của Bộ Thủy sản như sau:

1.1. Điểm thứ sáu, khoản 2, Mục I được sửa đổi như sau: Được ưu đãi trong trường hợp Nhà nước thu hồi diện tích mặt nước biển quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 29 Luật thủy sản thì được hưởng theo quy định tại điểm a, b, c, d khoản 2 Điều 14 Nghị định số 27/2005/NĐ-CP và các quy định pháp luật khác có liên quan.

1.2. Tên cơ quan, đơn vị trong Thông tư số 126/2005/QĐ-TTg">06/2006/TT-BTS được sửa đổi như sau:

- “Bộ Thủy sản” thành “Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”;

- “Vụ Nuôi trồng Thủy sản” thành “Cục Nuôi trồng Thủy sản”;

- “ Vụ Kế hoạch – Tài chính” thành “Vụ Kế hoạch và Vụ Tài chính”;

- “Trung tâm khuyến ngư Quốc gia” thành “Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư Quốc gia”;

- “Cục Quản lý chất lượng an toàn vệ sinh và Thú y Thủy sản” thành “Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản”.

2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để nghiên cứu, chỉnh sửa.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Việt Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 107/2008/TT-BNN

Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 107/2008/TT-BNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 31/10/2008
Ngày hiệu lực 02/12/2008
Ngày công báo 17/11/2008
Số công báo Từ số 605 đến số 606
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 107/2008/TT-BNN

Lược đồ Thông tư 107/2008/TT-BNN chính sách khuyến khích phát triển nuôi trồng thủy hải sản sửa đổi 06/2006/TT-BTS hướng dẫn Quyết định 126/2005/QĐ-TTg


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Thông tư 107/2008/TT-BNN chính sách khuyến khích phát triển nuôi trồng thủy hải sản sửa đổi 06/2006/TT-BTS hướng dẫn Quyết định 126/2005/QĐ-TTg
Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 107/2008/TT-BNN
Cơ quan ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký Nguyễn Việt Thắng
Ngày ban hành 31/10/2008
Ngày hiệu lực 02/12/2008
Ngày công báo 17/11/2008
Số công báo Từ số 605 đến số 606
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 15 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Thông tư 107/2008/TT-BNN chính sách khuyến khích phát triển nuôi trồng thủy hải sản sửa đổi 06/2006/TT-BTS hướng dẫn Quyết định 126/2005/QĐ-TTg

Lịch sử hiệu lực Thông tư 107/2008/TT-BNN chính sách khuyến khích phát triển nuôi trồng thủy hải sản sửa đổi 06/2006/TT-BTS hướng dẫn Quyết định 126/2005/QĐ-TTg

 • 31/10/2008

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 17/11/2008

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 02/12/2008

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực