Thông tư 11/2009/TT-BTTTT

Thông tư 11/2009/TT-BTTTT ban hành danh mục công trình viễn thông bắt buộc công bố sự phù hợp do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Thông tư 11/2009/TT-BTTTT danh mục công trình viễn thông bắt buộc công bố phù hợp đã được thay thế bởi Thông tư 17/2011/TT-BTTTT Danh mục thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện và được áp dụng kể từ ngày 15/08/2011.

Nội dung toàn văn Thông tư 11/2009/TT-BTTTT danh mục công trình viễn thông bắt buộc công bố phù hợp


BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 11/2009/TT-BTTTT

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2009

 

THÔNG TƯ

BAN HÀNH DANH MỤC CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG BẮT BUỘC CÔNG BỐ SỰ PHÙ HỢP

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông ngày 25 tháng 5 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 160/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về Viễn thông;
Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,

QUY ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này “Danh mục công trình viễn thông bắt buộc công bố sự phù hợp”.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2009 thay thế Quyết định số 26/2008/QĐ-BTTTT ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục công trình viễn thông bắt buộc kiểm định.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Công nghệ thông tin và Truyền thông, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp viễn thông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Các doanh nghiệp viễn thông và CNTT;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TTĐT, công báo;
- Lưu VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Hưng

 

DANH MỤC

CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG BẮT BUỘC CÔNG BỐ SỰ PHÙ HỢP
(Kèm theo Thông tư số 11/2009/TT-BTTTT ngày 24 tháng 3 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

Số TT

Tên công trình

Quy chuẩn kỹ thuật, Tiêu chuẩn áp dụng

1.

Trạm truyền dẫn phát sóng vô tuyến điện (phát thanh, truyền hình)

TCN 68-141:1999(1)

TCN 68-135:2001

2.

Trạm truyền dẫn vi ba đường dài trong nước

TCN 68-141:1999(1)

TCN 68-135:2001

3.

Trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng (BTS)

TCN 68-141:1999(1)

TCN 68-135:2001

TCVN 68-255:2006

TCVN 3718-1:2005

Ghi chú:

(1) – Chỉ áp dụng các chỉ tiêu tiếp đất chống sét và tiếp đất bảo vệ

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/2009/TT-BTTTT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu11/2009/TT-BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/03/2009
Ngày hiệu lực01/06/2009
Ngày công báo26/04/2009
Số công báoTừ số 217 đến số 218
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/02/2012
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/2009/TT-BTTTT

Lược đồ Thông tư 11/2009/TT-BTTTT danh mục công trình viễn thông bắt buộc công bố phù hợp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Thông tư 11/2009/TT-BTTTT danh mục công trình viễn thông bắt buộc công bố phù hợp
       Loại văn bảnThông tư
       Số hiệu11/2009/TT-BTTTT
       Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
       Người kýNguyễn Thành Hưng
       Ngày ban hành24/03/2009
       Ngày hiệu lực01/06/2009
       Ngày công báo26/04/2009
       Số công báoTừ số 217 đến số 218
       Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/02/2012
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Thông tư 11/2009/TT-BTTTT danh mục công trình viễn thông bắt buộc công bố phù hợp

          Lịch sử hiệu lực Thông tư 11/2009/TT-BTTTT danh mục công trình viễn thông bắt buộc công bố phù hợp