Thông tư 11/2010/TT-BKHCN

Thông tư 11/2010/TT-BKHCN quy định về quản lý đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu quy định tại Nghị định 84/2009/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Thông tư 11/2010/TT-BKHCN quản lý đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu đã được thay thế bởi Thông tư 15/2015/TT-BKHCN đo lường chất lượng trong kinh doanh xăng dầu và được áp dụng kể từ ngày 01/04/2016.

Nội dung toàn văn Thông tư 11/2010/TT-BKHCN quản lý đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu


BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 11/2010/TT-BKHCN

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2010

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ ĐO LƯỜNG, CHẤT LƯỢNG TRONG KINH DOANH XĂNG DẦU QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 84/2009/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 10 NĂM 2009 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ KINH DOANH XĂNG DẦU

Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về quản lý đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu như sau:

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về quản lý đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu tại Việt Nam.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Thông tư này áp dụng đối với các đối tượng sau đây:

a) Thương nhân kinh doanh xăng dầu;

b) Cơ quan quản lý nhà nước về đo lường, chất lượng quy định tại Điều 5 và Điều 6 của Thông tư này;

c) Cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

2. Thông tư này không áp dụng đối với thương nhân sản xuất, nhập khẩu, pha chế xăng dầu chuyên dùng cho nhu cầu riêng của mình, không lưu thông trên thị trường theo quy định của Bộ Công thương.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Phép đo là tập hợp các thao tác để xác định lượng xăng dầu cần đo.

2. Phương tiện đo là phương tiện kỹ thuật để thực hiện phép đo.

3. Các từ ngữ khác trong Thông tư này được hiểu theo quy định tại Điều 3 Nghị định 84/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

Điều 4. Trách nhiệm của thương nhân kinh doanh xăng dầu

1. Bảo đảm lượng xăng dầu trong mua bán, thanh toán với khách hàng theo đúng quy định của pháp luật về đo lường.

2. Chỉ được đưa vào lưu thông trên thị trường các loại xăng dầu đáp ứng các yêu cầu về chất lượng theo quy định tại Thông tư này.

3. Khi cung cấp xăng dầu cho đại lý, cửa hàng bán lẻ xăng dầu, thương nhân nhập khẩu, sản xuất, pha chế xăng dầu phải cung cấp kèm theo chứng chỉ chất lượng.

4. Cung cấp cho người tiêu dùng xăng dầu đúng chủng loại với chất lượng được cung cấp từ nhà phân phối.

5. Thực hiện các biện pháp theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để người có trách nhiệm, khách hàng hoặc đại diện của khách hàng có thể kiểm tra phương pháp đo, kết quả đo, chất lượng của xăng dầu cung cấp cho khách hàng.

6. Chịu sự kiểm tra, thanh tra về đo lường, chất lượng theo quy định của pháp luật.

7. Tuân thủ quyết định thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 5. Trách nhiệm của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

1. Công nhận các tổ chức kiểm định phương tiện đo theo quy định của pháp luật về đo lường;

2. Hướng dẫn chi tiết về yêu cầu kỹ thuật đo lường đối với phương tiện đo, hệ thống đo; hướng dẫn về việc kiểm tra phép đo, kết quả đo.

3. Chỉ định, thừa nhận tổ chức đánh giá sự phù hợp có đủ năng lực thực hiện việc đánh giá sự phù hợp xăng dầu theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

4. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn của các Bộ, ngành liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ quy định về quản lý đo lường, quản lý chất lượng đối với hoạt động nhập khẩu, sản xuất, pha chế, tồn trữ, phân phối và vận chuyển xăng dầu theo quy định tại Thông tư này và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

5. Hướng dẫn thương nhân kinh doanh xăng dầu thực hiện các biện pháp để người có trách nhiệm, khách hàng hoặc đại diện của khách hàng có thể kiểm tra phép đo, kết quả đo, chất lượng của xăng dầu cung cấp cho khách hàng.

6. Tổ chức hoạt động thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn nghiệp vụ quản lý đo lường, quản lý chất lượng đối với kinh doanh xăng dầu theo quy định tại Thông tư này.

Điều 6. Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

1. Tổ chức thực hiện thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn nghiệp vụ về quản lý đo lường, quản lý chất lượng đối với kinh doanh xăng dầu theo quy định tại Thông tư này trên địa bàn địa phương.

2. Chỉ đạo Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chủ trì tổ chức thực hiện việc kiểm tra đo lường, chất lượng, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thanh tra về đo lường, chất lượng tại các đơn vị bán lẻ xăng dầu trên địa bàn địa phương theo quy định tại Thông tư này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

3. Định kỳ tháng 3 hàng năm, tổng hợp báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ và Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình kiểm tra và xử lý vi phạm về đo lường, chất lượng trong hoạt động bán lẻ xăng dầu của năm trước trên địa bàn địa phương.

Chương II

QUẢN LÝ ĐO LƯỜNG TRONG KINH DOANH XĂNG DẦU

Điều 7. Đối với hoạt động nhập khẩu, sản xuất, pha chế, phân phối, kinh doanh dịch vụ xăng dầu

Thương nhân nhập khẩu, sản xuất, pha chế, phân phối, kinh doanh dịch vụ xăng dầu phải thực hiện các quy định về quản lý đo lường sau đây:

1. Phương tiện đo dùng để xác định lượng xăng dầu trong mua bán, thanh toán giữa các tổ chức, cá nhân phải đảm bảo các yêu cầu sau đây:

a) Đã được kiểm định và còn trong thời hạn giá trị của chứng chỉ kiểm định (dấu kiểm định, tem kiểm định, giấy chứng nhận kiểm định);

b) Các bộ phận, chi tiết của phương tiện đo phải phù hợp với mẫu đã được phê duyệt;

c) Có phạm vi đo phù hợp với lượng xăng dầu cần đo;

d) Bảo đảm các yêu cầu sử dụng theo quy định của nhà sản xuất.

2. Khi một hoặc một số phương tiện đo quy định tại khoản 1 Điều này được lắp đặt cùng với các cơ cấu, bộ phận khác tạo thành hệ thống đo dùng để xác định lượng xăng dầu trong mua bán, thanh toán giữa các tổ chức, cá nhân thì hệ thống đo này phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật đo lường theo quy định của pháp luật về đo lường.

3. Sai số kết quả đo lượng xăng dầu trong mua bán, thanh toán với các tổ chức, cá nhân hoặc trong kiểm tra không được vượt quá 1,5 lần giới hạn sai số cho phép của phương tiện đo quy định tại khoản 1 hoặc hệ thống đo quy định tại khoản 2 Điều này.

Điều 8. Đối với hoạt động bán lẻ xăng dầu

Ngoài các quy định về quản lý đo lường quy định tại Điều 7 của Thông tư này, thương nhân bán lẻ xăng dầu phải thực hiện các quy định sau đây:

1. Có sẵn các ca đong, bình đong có dung tích 1 L, 2 L, 5L, 10 L và các ống đong chia độ có phạm vi đo phù hợp; sẵn sàng thực hiện phép đo đối chứng khi được yêu cầu. Các ca đong, bình đong và ống đong chia độ này phải bảo đảm các yêu cầu sau đây:

a) Đã được kiểm định và còn trong thời hạn giá trị của chứng chỉ kiểm định;

b) Được đặt tại vị trí thuận lợi để người có trách nhiệm hoặc người mua xăng dầu có thể kiểm tra kết quả đo.

2. Định kỳ tự kiểm tra phương tiện đo, hệ thống đo, điều kiện thực hiện phép đo để bảo đảm sai số kết quả đo lượng xăng dầu trong mua bán, thanh toán với nhà cung cấp, với khách hàng theo đúng quy định tại khoản 3 Điều 7 của Thông tư này.

Chương III

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TRONG KINH DOANH XĂNG DẦU

Điều 9. Chất lượng xăng dầu nhập khẩu

Thương nhân phải thực hiện các quy định về quản lý chất lượng sau đây:

1. Đối với xăng dầu nhập khẩu thuộc phạm vi điều chỉnh của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học - QCVN 1:2009/BKHCN do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành (sau đây viết tắt là QCVN 1:2009/BKHCN):

a) Phải thực hiện các biện pháp quản lý chất lượng theo quy định tại quy chuẩn QCVN 1:2009/BKHCN trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường;

b) Thực hiện việc kiểm tra chất lượng xăng dầu nhập khẩu trước khi làm thủ tục thông quan. Nội dung, trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng xăng dầu nhập khẩu được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 17/2009/TT-BKHCN ngày 18 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Xăng dầu nhập khẩu không đáp ứng yêu cầu về chất lượng phải được xử lý theo một trong hai hình thức tái chế hoặc tái xuất theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Đối với loại xăng dầu nhập khẩu không thuộc phạm vi điều chỉnh của quy chuẩn QCVN 1:2009/BKHCN:

a) Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với từng loại sản phẩm theo quy định. Nội dung của tiêu chuẩn công bố không được trái với các tiêu chuẩn quốc gia tương ứng;

b) Bảo đảm chất lượng xăng dầu phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố.

Điều 10. Chất lượng xăng dầu xuất khẩu

Thương nhân phải thực hiện các quy định về quản lý chất lượng sau đây:

1. Cung cấp xăng dầu cho thương nhân nước ngoài đúng chất lượng theo hợp đồng đã ký kết.

2. Trường hợp xăng dầu bị nước nhập khẩu trả lại, thương nhân kinh doanh xăng dầu phải thực hiện các biện pháp quản lý chất lượng theo quy định tại Điều 9 Thông tư này.

Điều 11. Chất lượng xăng dầu trong sản xuất, pha chế

1. Thương nhân phải có phòng thử nghiệm đáp ứng các yêu cầu sau đây:

a) Có thiết bị thử nghiệm, cán bộ thử nghiệm, cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu thử nghiệm các chỉ tiêu chất lượng của xăng dầu theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia hiện hành;

b) Xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng đối với phòng thử nghiệm xăng dầu theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17025:2007 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025:2005;

c) Đối với phòng thử nghiệm chưa đủ điều kiện thử nghiệm tất cả các chỉ tiêu chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia hiện hành, thương nhân được phép sử dụng phòng thử nghiệm bên ngoài để thử các chỉ tiêu chưa thử nghiệm được và phải được thể hiện bằng hợp đồng cung cấp dịch vụ thử nghiệm. Sử dụng các phòng thử nghiệm đã xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17025:2007 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025:2005.

2. Thương nhân phải thực hiện các quy định quản lý chất lượng sau đây:

a) Xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 hoặc hệ thống quản lý chất lượng chuyên ngành dầu khí theo tiêu chuẩn ISO/TS 29001:2007 - Công nghiệp dầu mỏ, hoá dầu và khí thiên nhiên - Hệ thống quản lý chất lượng chuyên ngành - Các yêu cầu đối với tổ chức cung cấp sản phẩm và dịch vụ;

b) Đối với xăng dầu thuộc phạm vi điều chỉnh của quy chuẩn QCVN 1:2009/BKHCN: Thực hiện việc chứng nhận sản phẩm phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 1:2009/BKHCN (chứng nhận hợp quy); công bố hợp quy trên cơ sở chứng nhận hợp quy; công bố tiêu chuẩn áp dụng theo quy định, nội dung của tiêu chuẩn công bố áp dụng không được trái với yêu cầu của quy chuẩn QCVN 1:2009/BKHCN;

c) Đối với loại xăng dầu khác: Thực hiện việc kiểm tra chất lượng đối với từng lô xăng dầu thành phẩm và chỉ đưa vào lưu thông các lô xăng dầu đã công bố tiêu chuẩn áp dụng theo các tiêu chuẩn quốc gia hiện hành do Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Kết quả kiểm tra thử nghiệm của từng lô hàng phải được cấp cho nhà phân phối, bán lẻ và lưu trữ, xuất trình khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;

d) Khi sử dụng phụ gia không thông dụng để sản xuất, pha chế xăng dầu, thương nhân phải đăng ký sử dụng phụ gia này và được chấp thuận đăng ký theo quy định tại Thông tư số 15/2009/TT-BKHCN ngày 02 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Điều 12. Chất lượng xăng dầu trong phân phối

Thương nhân là tổng đại lý, đại lý, cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu phải thực hiện các quy định về quản lý chất lượng sau đây:

1. Thông báo công khai ở vị trí dễ nhận biết cho người tiêu dùng các thông tin về: tên, chủng loại xăng dầu. Cung cấp xăng dầu đúng chất lượng, chủng loại đã thông báo.

2. Có hồ sơ chất lượng sản phẩm (bao gồm tên, chủng loại, tiêu chuẩn công bố, nguồn gốc xuất xứ, chứng chỉ chất lượng) đối với từng loại xăng dầu khi nhập vào do nhà phân phối cung cấp.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký và thay thế Thông tư số 29/2007/TT-BKHCN ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn điều kiện bảo đảm chất lượng, bảo đảm đo lường đối với hoạt động kinh doanh xăng động cơ, dầu điêzen theo quy định tại Nghị định số 55/2007/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

Điều 14. Tổ chức thực hiện

1. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn được viện dẫn trong Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo các văn bản mới.

2. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức thực hiện Thông tư này.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Khoa học và Công nghệ để xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Phó Thủ tướng CP (để báo cáo);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Lưu VT, PC, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỎNG
Nguyễn Quân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/2010/TT-BKHCN

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu11/2010/TT-BKHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/07/2010
Ngày hiệu lực13/09/2010
Ngày công báo29/08/2010
Số công báoTừ số 519 đến số 520
Lĩnh vựcThương mại, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/04/2016
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/2010/TT-BKHCN

Lược đồ Thông tư 11/2010/TT-BKHCN quản lý đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

    Văn bản đính chính

     Văn bản hiện thời

     Thông tư 11/2010/TT-BKHCN quản lý đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu
     Loại văn bảnThông tư
     Số hiệu11/2010/TT-BKHCN
     Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
     Người kýNguyễn Quân
     Ngày ban hành30/07/2010
     Ngày hiệu lực13/09/2010
     Ngày công báo29/08/2010
     Số công báoTừ số 519 đến số 520
     Lĩnh vựcThương mại, Tài nguyên - Môi trường
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/04/2016
     Cập nhật3 năm trước

     Văn bản gốc Thông tư 11/2010/TT-BKHCN quản lý đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu

     Lịch sử hiệu lực Thông tư 11/2010/TT-BKHCN quản lý đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu