Thông tư 11/2011/TT-BKHCN

Thông tư 11/2011/TT-BKHCN sửa đổi Thông tư 09/2009/TT-BKHCN hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Thông tư 11/2011/TT-BKHCN sửa đổi Thông tư 09/2009/TT-BKHCN đã được thay thế bởi Nghị định 74/2018/NĐ-CP sửa đổi 13/2008/NĐ-CP hướng dẫn Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa và được áp dụng kể từ ngày 01/07/2018.

Nội dung toàn văn Thông tư 11/2011/TT-BKHCN sửa đổi Thông tư 09/2009/TT-BKHCN


BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2011/TT-BKHCN

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2011

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA THÔNG TƯ SỐ 09/2009/TT-BKHCN NGÀY 08 THÁNG 04 NĂM 2009 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HƯỚNG DẪN VỀ YÊU CẦU, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CHỈ ĐỊNH TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP

Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị quyết số 67/NQ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 09/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung các điểm 2.1, 2.2.3 và 2.3 khoản 2 Mục II như sau:

“2.1. Tổ chức đánh giá sự phù hợp khi có nhu cầu tham gia hoạt động thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận phục vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực cụ thể phải lập 01 bộ hồ sơ đăng ký và gửi về cơ quan tương ứng sau đây.

Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan đầu mối quy định tại khoản 1 Mục III Thông tư số 09/2009/TT-BKHCN các tài liệu quy định tại các điểm 2.2.2 và 2.2.7 khoản 2 Mục II chưa được chứng thực thì phải có bản chính để đối chiếu. Trường hợp hồ sơ được gửi qua bưu điện, tổ chức chứng nhận phải nộp bản sao có chứng thực các tài liệu quy định tại các điểm 2.2.2 và 2.2.7 khoản 2 Mục II.

2.2.3. Danh sách thử nghiệm viên, giám định viên, kiểm định viên, chuyên gia đánh giá đáp ứng yêu cầu quy định tại các khoản 1.1.2, 1.2.1.2 Mục II, theo mẫu quy định tại Phụ lục II Thông tư số 09/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp (sau đây viết tắt là Thông tư số 09/2009/TT-BKHCN).

2.3. Trong thời hạn không quá 20 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cơ quan đầu mối tiến hành xem xét hồ sơ, thực hiện đánh giá năng lực thực tế tại cơ sở (nếu cần) và ra quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp theo mẫu quy định tại Phụ lục IV Thông tư số 09/2009/TT-BKHCN Thời hạn hiệu lực của quyết định chỉ định không quá 03 năm.

Trong trường hợp từ chối việc chỉ định, cơ quan đầu mối phải thông báo lý do từ chối bằng văn bản cho tổ chức đánh giá sự phù hợp”.

2. Sửa đổi, bổ sung điểm 2.2 khoản 2 Mục III như sau:

“2.2. Định kỳ hằng năm, đột xuất khi có yêu cầu, báo cáo kết quả hoạt động đánh giá sự phù hợp đã được chỉ định theo mẫu quy định tại Phụ lục V Thông tư số 09/2009/TT-BKHCN cho cơ quan đầu mối đã chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp để tổng hợp”.

Điều 2. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện Thông tư này.

Điều 3.

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 8 năm 2011.

2. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được viện dẫn trong Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản mới.

3. Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Phó Thủ tướng CP (để báo cáo);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính - VPCP;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Lưu: VT, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Quân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/2011/TT-BKHCN

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu11/2011/TT-BKHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/06/2011
Ngày hiệu lực20/08/2011
Ngày công báo18/10/2011
Số công báoTừ số 529 đến số 530
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/01/2019
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/2011/TT-BKHCN

Lược đồ Thông tư 11/2011/TT-BKHCN sửa đổi Thông tư 09/2009/TT-BKHCN


Văn bản bị đính chính

  Văn bản đính chính

   Văn bản bị thay thế

    Văn bản hiện thời

    Thông tư 11/2011/TT-BKHCN sửa đổi Thông tư 09/2009/TT-BKHCN
    Loại văn bảnThông tư
    Số hiệu11/2011/TT-BKHCN
    Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
    Người kýNguyễn Quân
    Ngày ban hành30/06/2011
    Ngày hiệu lực20/08/2011
    Ngày công báo18/10/2011
    Số công báoTừ số 529 đến số 530
    Lĩnh vựcLĩnh vực khác
    Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/01/2019
    Cập nhật4 năm trước

    Văn bản được dẫn chiếu

     Văn bản hướng dẫn

      Văn bản được hợp nhất

       Văn bản gốc Thông tư 11/2011/TT-BKHCN sửa đổi Thông tư 09/2009/TT-BKHCN

       Lịch sử hiệu lực Thông tư 11/2011/TT-BKHCN sửa đổi Thông tư 09/2009/TT-BKHCN