Thông tư 11/2011/TT-BTTTT

Thông tư 11/2011/TT-BTTTT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 11/2011/TT-BTTTT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia viễn thông


BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2011/TT-BTTTT

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2011

 

THÔNG TƯ

BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ VIỄN THÔNG

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Luật Tần số Vô tuyến điện ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,

QUY ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ viễn thông sau:

1) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy cập internet ADSL - Ký hiệu: QCVN 34: 2011/BTTTT

2) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất

Ký hiệu: QCVN 35: 2011/BTTTT

3) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất

Ký hiệu: QCVN 36: 2011/BTTTT

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 6 tháng, kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp viễn thông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- UBND và Sở TT&TT các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Các doanh nghiệp TT&TT;
Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
Công báo;
Cổng thông tin điện tử Bộ TT&TT;
Lưu: VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Hưng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

  

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/2011/TT-BTTTT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu11/2011/TT-BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/05/2011
Ngày hiệu lực27/11/2011
Ngày công báo18/06/2011
Số công báoTừ số 369 đến số 370
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/2011/TT-BTTTT

Lược đồ Thông tư 11/2011/TT-BTTTT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia viễn thông


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Thông tư 11/2011/TT-BTTTT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia viễn thông
     Loại văn bảnThông tư
     Số hiệu11/2011/TT-BTTTT
     Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
     Người kýNguyễn Thành Hưng
     Ngày ban hành26/05/2011
     Ngày hiệu lực27/11/2011
     Ngày công báo18/06/2011
     Số công báoTừ số 369 đến số 370
     Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật10 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Thông tư 11/2011/TT-BTTTT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia viễn thông

         Lịch sử hiệu lực Thông tư 11/2011/TT-BTTTT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia viễn thông