Thông tư 11/2016/TT-BLĐTBXH

Thông tư 11/2016/TT-BLĐTBXH sửa đổi Điều 1 Thông tư 18/2015/TT-BLĐTBXH về Danh mục thiết bị dạy nghề tối thiểu trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề các nghề: Chạm khắc đá; Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò; Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò; Lái tàu đường sắt; Thông tin tín hiệu đường sắt; Điều hành chạy tàu hỏa; Gò; Luyện gang; Luyện thép; Công nghệ cán, kéo kim loại; Công nghệ sơn tàu thủy do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 11/2016/TT-BLĐTBXH sửa đổi 18/2015/TT-BLĐTBXH thiết bị dạy nghề tối thiểu trung cấp nghề


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2016/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2016

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 1 THÔNG TƯ SỐ 18/2015/TT-BLĐTBXH NGÀY 16 THÁNG 6 NĂM 2015 CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ TỐI THIỂU TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ CHO CÁC NGHỀ: CHẠM KHẮC ĐÁ; KỸ THUẬT KHAI THÁC MỎ HẦM LÒ; KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN MỎ HẦM LÒ; LÁI TÀU ĐƯỜNG SẮT; THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT; ĐIỀU HÀNH CHẠY TÀU HỎA; GÒ; LUYỆN GANG; LUYỆN THÉP; CÔNG NGHỆ CÁN, KÉO KIM LOẠI; CÔNG NGHỆ SƠN TÀU THỦY

Căn cứ Luật Giáo dục nghnghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định chi Tiết một sĐiều của Luật Giáo dục nghnghiệp;

Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tng cục Dạy nghề,

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Điều 1 Thông tư s 18/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 6 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Danh Mục thiết bị dạy ngh ti thiu trình độ trung cấp ngh, trình độ cao đng ngh cho các ngh: Chạm khắc đá; Kỹ thuật khai thác mỏ hm lò; Kỹ thuật cơ điện mỏ hm lò; Lái tàu đường sắt; Thông tin tín hiệu đường sắt; Điều hành chạy tàu hỏa; Gò; Luyện gang; Luyện thép; Công nghệ cán, kéo kim loại; Công nghệ sơn tàu thủy.

Điều 1. Bổ sung thêm các Khoản: 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 của Điều 1 như sau:

“23. Nghề “Khuyến nông lâm” trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 12;

24. Nghề “Kỹ thuật rau, hoa công nghệ cao” trình độ trung cấp nghề, cao đng nghề được quy định tại Phụ lục 13;

25. Nghề “Sản xuất phân bón” trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 14;

26. Nghề “xếp dỡ cơ giới tổng hợp” trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 15;

27. Nghề “Nghiệp vụ lưu trú” trình độ trung cấp nghề, cao đng nghề được quy định tại Phụ lục 16;

28. Nghề “Lắp đặt điện công trình” trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 17;

29. Nghề “Thiết kế mạch điện tử trên máy tính” trình độ trung cấp nghề, cao đng nghđược quy định tại Phụ lục 18;

30. Nghề “An ninh mạng” trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 19;

31. Nghề “Thiết kế trang web” trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 20;

32. Nghề “Quản lý vận hành, sửa chữa đường dây và trạm biến áp có điện áp 220kV trở lên” trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 21;

33. Nghề “Gia công và lắp dựng kết cấu thép” trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 22;

34. Nghề “Sửa chữa thiết bị luyện kim” trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 23;

35. Nghề “Lắp đặt cầu” trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 24;

36. Nghề “Sửa chữa máy nâng chuyển” trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 25;

37. Nghề “Sản xuất sản phẩm kính, thủy tinh” trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 26;

38. Nghề “Kỹ thuật pha chế đồ uống” trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 27;

39. Nghề “Nghiệp vụ bán hàng” trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 28;

40. Nghề “Lâm nghiệp đô thị” trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 29;

41. Nghề “Phòng và chữa bệnh thủy sản” trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 30;

42. Nghề “Cơ điện lạnh thủy sản” trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 31.

Điều 2.

1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 30 tháng 8 năm 2016.

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức chính trị - xã hội và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng cục Dạy nghề, các trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề dạy các nghề trên và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để nghiên cứu, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Th
tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính p
hủ;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- HĐND,
UBND, Sở LĐTBXH, Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Cổng thông tin điện tử Bộ LĐTBXH;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL (B
Tư pháp);
- Lưu: VT, TCDN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
H
uỳnh Văn Tí

 

PHỤ LỤC

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 18/2015/TT-BLĐTBXH NGÀY 16 THÁNG 6 NĂM 2015 CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ TỐI THIỂU TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ CHO CÁC NGHỀ: CHẠM KHẮC ĐÁ; KỸ THUẬT KHAI THÁC MỎ HẦM LÒ; KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN MỎ HẦM LÒ; LÁI TÀU ĐƯỜNG SẮT; THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT; ĐIỀU HÀNH CHẠY TÀU HỎA; GÒ; LUYỆN GANG; LUYỆN THÉP; CÔNG NGHỆ CÁN, KÉO KIM LOẠI; CÔNG NGHỆ SƠN TÀU THỦY
(Ban hành kèm theo Thông tư số
11/2016/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

 

(Nội dung chi Tiết của phụ lục tại trang thông tin điện tử, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) http://www.molisa.gov.vn

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/2016/TT-BLĐTBXH

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu11/2016/TT-BLĐTBXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/06/2016
Ngày hiệu lực30/08/2016
Ngày công báo21/07/2016
Số công báoTừ số 675 đến số 676
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/2016/TT-BLĐTBXH

Lược đồ Thông tư 11/2016/TT-BLĐTBXH sửa đổi 18/2015/TT-BLĐTBXH thiết bị dạy nghề tối thiểu trung cấp nghề


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Thông tư 11/2016/TT-BLĐTBXH sửa đổi 18/2015/TT-BLĐTBXH thiết bị dạy nghề tối thiểu trung cấp nghề
       Loại văn bảnThông tư
       Số hiệu11/2016/TT-BLĐTBXH
       Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
       Người kýHuỳnh Văn Tí
       Ngày ban hành16/06/2016
       Ngày hiệu lực30/08/2016
       Ngày công báo21/07/2016
       Số công báoTừ số 675 đến số 676
       Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Thông tư 11/2016/TT-BLĐTBXH sửa đổi 18/2015/TT-BLĐTBXH thiết bị dạy nghề tối thiểu trung cấp nghề

           Lịch sử hiệu lực Thông tư 11/2016/TT-BLĐTBXH sửa đổi 18/2015/TT-BLĐTBXH thiết bị dạy nghề tối thiểu trung cấp nghề

           • 16/06/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/07/2016

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/08/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực