Thông tư 11/2019/TT-BNNPTNT

Thông tư 11/2019/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 36/2018/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản do Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 11/2019/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư về kiểm dịch động vật sản phẩm động vật thủy sản


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2019/TT-BNNPTNT

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2019

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 36/2018/TT-BNNPTNT NGÀY 25/12/2018 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU THÔNG TƯ SỐ 26/2016/TT-BNNPTNT NGÀY 30/6/2016 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUY ĐỊNH VỀ KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT, SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT THỦY SẢN

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật thú y số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thú y, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản,

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản (sau đây viết tắt là Thông tư số 36/2018/TT-BNNPTNT).

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung điểm g khoản 2 Điều 1 Thông tư số 36/2018/TT-BNNPTNT

“g) Trường hợp sản phẩm động vật thủy sản nhập khẩu gián tiếp từ tàu đánh bắt hải sản nước ngoài chuyển tải tại các cảng trung chuyển của nước ngoài về Việt Nam thì ngoài các tài liệu quy định tại các điểm a, c, d và e của khoản này, doanh nghiệp bổ sung Giấy khai báo thông tin chuyển tải (do doanh nghiệp tự khai) theo mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này hoặc Bản sao Giấy xác nhận do cơ quan có thẩm quyền của quốc gia nơi có cảng trung chuyển cấp (có xác nhận của doanh nghiệp). Nội dung giấy xác nhận, thể hiện các thông tin sau: tên; số đăng ký, quốc gia treo cờ của tàu đánh bắt và tàu vận chuyển; tên loại sản phẩm thủy sản, số lượng, thời gian bốc dỡ, địa điểm bốc dỡ, điều kiện lưu giữ sản phẩm, sản phẩm thủy sản được giữ nguyên trạng, không trải qua các công đoạn nào khác ngoài hoạt động bốc dỡ.”

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày tháng năm 2019.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

1. Cục trưởng Cục Thú y, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản và Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xem xét, sửa đổi, bổ sung./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Cục Kiểm tra Văn bản QPPL- Bộ Tư pháp;
- Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, Tp trực thuộc TƯ;
- Các đơn vị trực thuộc Cục Thú y;
- Chi cục có chức năng quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh;
- Công báo Chính phủ, Website Chính phủ;
- Lưu: VT, TY.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phùng Đức Tiến

 

PHỤ LỤC:

MẪU GIẤY KHAI BÁO THÔNG TIN CHUYỂN TẢI
(Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2019/TT-BNNPTNT ngày 22 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn)

TÊN CƠ SỞ NHẬP KHẨU…
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……../………

 

 

Kính gửi:………………………………

Tên cơ sở nhập khẩu:………………………………………………………………..

Địa chỉ:………………………………………………………………………………..

Người đại diện:………………………………………………………………………..

Số điện thoại:………………………………………………………………………….

Chúng tôi khai báo sản phẩm động vật thủy sản nhập khẩu gián tiếp từ tàu đánh bắt hải sản nước ngoài chuyển tải tại các cảng trung chuyển của nước ngoài về Việt Nam như sau:

1. Tàu đánh bắt

Tên tàu:……………………………..; Số đăng ký tàu:…………………………………

Quốc gia treo cờ của tàu đánh bắt hải sản:……………………………………………...

2. Tàu vận chuyển

Tên tàu:………………………………; Số đăng ký tàu:…………………………………

Quốc gia treo cờ của tàu vận chuyển:……………………………………………………

3. Tàu vận chuyển container (trường hợp vận chuyển bằng container)

Tên tàu:………………………………; Số đăng ký tàu:…………………………………

Số container:………………………………………………………………………………

Quốc gia treo cờ của tàu vận chuyển container:…………………………………………..

4. Sản phẩm thủy sản nhập khẩu

- Khối lượng:

- Thành phần loài:

+ Loài…………….kg + Loài…………….kg + Loài…………….kg

+ Loài…………….kg + Loài…………….kg + Loài…………….kg

- Thời gian bốc dỡ:………………………………………………………………………

- Địa điểm bốc dỡ:………………………………………………………………………

5. Điều kiện bảo quản/phương pháp bảo quản:………………………………………….

Chúng tôi cam kết: Lô hàng có thông tin nêu trên không vi phạm IUU và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật trong trường hợp lô hàng vi phạm IUU; các số liệu khai báo trên là đúng sự thật, nếu sai chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

 

CHỦ CƠ SỞ NHẬP KHẨU
(Ký tên, đóng dấu)

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/2019/TT-BNNPTNT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu11/2019/TT-BNNPTNT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/10/2019
Ngày hiệu lực06/12/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcChưa có hiệu lực
Cập nhật3 tuần trước
(26/10/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/2019/TT-BNNPTNT

Lược đồ Thông tư 11/2019/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư về kiểm dịch động vật sản phẩm động vật thủy sản


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Thông tư 11/2019/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư về kiểm dịch động vật sản phẩm động vật thủy sản
       Loại văn bảnThông tư
       Số hiệu11/2019/TT-BNNPTNT
       Cơ quan ban hànhBộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
       Người kýPhùng Đức Tiến
       Ngày ban hành22/10/2019
       Ngày hiệu lực06/12/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcChưa có hiệu lực
       Cập nhật3 tuần trước
       (26/10/2019)

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Thông tư 11/2019/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư về kiểm dịch động vật sản phẩm động vật thủy sản

           Lịch sử hiệu lực Thông tư 11/2019/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư về kiểm dịch động vật sản phẩm động vật thủy sản

           • 22/10/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/12/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực