Thông tư 11-BYT/TT

Thông tư 11-BYT/TT năm 1960 quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức Ty Y tế chuyên gia do Bộ Y Tế ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 11-BYT/TT nhiệm vụ quyền hạn tổ chức Ty Y tế chuyên gia


BỘ Y TẾ
******

VIỆT DÂN CHỦ CỘNG HÒA 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 11-BYT/TT

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 1960 

 

THÔNG TƯ

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC TY Y TẾ CHUYÊN GIA

Căn cứ Quyết định số 55-BT ngày 25-5-1960 của Bộ trưởng Thủ tướng phủ thành lập Ty Y tế chuyên gia ở trong Cục Chuyên gia,
Để thi hành quyết định nói trên nhằm bảo vệ sức khỏe chuyên gia các nước bạn sang giúp ta được tốt hơn trước,
Bộ Y tế ra thông tư này quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và quan hệ công tác của Ty Y tế chuyên gia để các tổ chức Y tế thi hành.

I. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

1. Thể theo chủ trương đường lối của Bộ Y tế và Cục Chuyên gia, Ty Y tế chuyên gia có trách nhiệm chỉ đạo công tác phòng bệnh và chữa bệnh cho các chuyên gia các nước bạn sang giúp ta.

2. Trực tiếp liên hệ với các Bộ và các địa phương trong việc phục vụ sức khỏe cho các chuyên gia khi cần thiết.

3. Kiểm tra đôn đốc các tổ chức y tế phục vụ chuyên gia ở các Bộ và địa phương.

4. Khi cần thiết có quyền triệu tập hội nghị các cán bộ y tế phụ trách công tác phục vụ chuyên gia ở các Bộ và các địa phương để kiểm điểm công tác và phổ biến kế hoạch phòng bệnh, phòng dịch và chữa bệnh, theo dõi sức khỏe chuyên gia.

CÔNG TÁC CỤ THỂ ĐỂ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NÓI TRÊN

a) Đặt kế hoạch phòng bệnh mùa đông, mùa hè và tiến hành công tác tiêm chủng phòng dịch cho các chuyên gia, luôn luôn săn sóc đến nơi ăn, ở của chuyên gia, có kế hoạch theo dõi thực phẩm, ăn uống, phải kiểm tra thật kỹ, nếu nghi vấn phải được hóa nghiệm cho thật chu đáo.

b) Có kế hoạch kiểm tra theo dõi tình hình sức khỏe cho các chuyên gia trong thời gian công tác ở Việt Nam, phát hiện kịp thời những chuyên gia nào sức khỏe không thích hợp với địa điểm công tác, luôn luôn bị đau ốm để báo cáo cho Cục Chuyên gia, đề nghị lên trên sửa đổi kế hoạch công tác cho các chuyên gia được thích hợp.

c) Các chuyên gia đau ốm phải khám bệnh kịp thời, nếu đau ốm nhẹ thì điều trị tại chỗ, nếu cần thiết phải điều trị ở các bệnh viện thì giới thiệu tới các bệnh viện. Viện có trách nhiệm phục vụ chuyên gia theo quy định của Bộ Y tế. Trường hợp các chuyên gia bị đau yếu, nhưng vì bận công tác, hoặc vì một lý do gì khác không đến phòng khám bệnh được, thì Ty Y tế chuyên gia phải cử cán bộ đến khám bệnh cho các chuyên gia.

d) Ty Y tế chuyên gia phải nắm tình hình công tác phục vụ chuyên gia ở các Bộ và các địa phương, để hàng tháng tổng hợp tình hình báo cáo cho Bộ Y tế.

e) Đặt kế hoạch và bố trí cán bộ nhân viên Y tế phụ trách các cơ sở chuyên gia công tác ở Hà Nội và đi theo các đoàn chuyên gia đi lưu động ngắn ngày để bảo vệ sức khỏe cho các chuyên gia khi trên đường công tác.

f) Ty Y tế chuyên gia phải thường xuyên giáo dục ý thức vệ sinh phòng bệnh, phòng dịch cho cán bộ, nhân viên phục vụ ở khách sạn, đồng thời phải có kế hoạch kiểm tra sức khỏe cho các nhân viên phục vụ, đề phòng các bệnh truyền nhiễm có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của các chuyên gia.

II. VỀ MẶT TỔ CHỨC

Ban lãnh đạo Ty Y tế chuyên gia gồm có Trưởng ty và 2 Phó ty ( 2 cán bộ chuyên môn, 1 cán bộ chính trị) và các tổ chức cần thiết như sau:

1. Văn phòng Ty (gồm có cán bộ nhân viên hành chính quản trị và hành chính chuyên môn).

2. Phòng khám bệnh.

3. Kho thuốc.

4. Bộ phận phục vụ chuyên gia ở các khách sạn Hà Nội.

5. Bộ phận phục vụ chuyên gia lưu động.

III. VỀ MẶT BIÊN CHẾ

Để đảm bảo công tác bảo vệ sức khỏe cho các chuyên gia theo nhiệm vụ đã quy định trên, Ty Y tế chuyên gia cần phải có một số cán bộ, nhân viên chuyên môn như sau:

- Bác sĩ: 2 người (1 bác sĩ Liên Xô, 1 bác sĩ Việt ).

- Y sĩ trung cấp: 5 người.

- Dược tá: 1 người.

- Y tá tùy theo đối tượng phục vụ, cần nhiều hay ít để đáp ứng với nhu cầu công tác (Cục Chuyên gia sẽ đề nghị sau).

- Cán bộ chính trị trong Ban lãnh đạo Ty và các cán bộ, nhân viên hành chính quản trị tùy theo nhu cầu cần thiết, khả năng hiện có, Cục Chuyên gia chịu trách nhiệm Bố trí cho thích hợp.

Số lượng biên chế trên đây sẽ áp dụng trong thời gian hiện nay và tùy theo tình hình chuyên gia phát triển nhiều hay ít, sẽ do Cục Chuyên gia quyết định biên chế cần thiết tăng hay giảm, để báo cho Thủ tướng phủ và Bộ Y tế có biện pháp giải quyết.

IV. QUAN HỆ LÃNH ĐẠO CHỈ ĐẠO VÀ LỀ LỐI LÀM VIỆC

Ty Y tế chuyên gia trực thuộc Cục Chuyên gia, chịu dưới sự lãnh đạo của Cục Chuyên gia về mọi mặt, đồng thời chịu dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Y tế về mặt chuyên môn.

Bộ Y tế quy định bệnh viện Hữu nghị Việt - Xô là nơi cho các chuyên gia nằm điều trị, các bệnh viện và Viện có chuyên khoa như bệnh viện Bạch Mai, Phủ Doãn, Viện Chống Lao, Viện Mắt là nơi cho các chuyên gia đến khám về chuyên khoa, Ty Y tế chuyên gia thấy cần thiết phải điều trị hoặc khám bệnh cho các chuyên gia thì trực tiếp giới thiệu và hướng dẫn chuyên gia tới các bệnh viện và viện đã quy định trên.

Đối với các Bộ:

Chuyên gia công tác ở các công, nông trường xí nghiệp các địa phương, nếu thuộc Bộ nào, thì do Bộ sở quan có trách nhiệm bố trí cán bộ chuyên môn Y tế để phục vụ đúng với tiêu chuẩn của Ty Y tế chuyên gia đã đề ra. Về mặt tổ chức và biên chế cũng như quản lý cán bộ, các cơ sở phục vụ chuyên gia ở Bộ nào sẽ do Bộ sở quan chịu trách nhiệm.

Bộ Y tế có trách nhiệm cung cấp cán bộ chuyên môn để phục vụ chuyên gia, nhưng các Bộ cần có kế hoạch cán bộ hàng năm với Bộ Y tế để tránh tình trạng bị động khi nào cần thiết mới đặt vấn đề xin cán bộ.

Đối với Sở và Ty:

- Sở Y tế Hà Nội có trách nhiệm phục vụ sức khỏe cho khách quốc tế đến Hà Nội. Cán bộ nhân viên Việt thuộc Cục Chuyên gia khi đau yếu cần đi điều trị cũng do Sở Y tế Hà Nội phụ trách.

- Các Sở, Ty Y tế địa phương có trách nhiệm đối với các chuyên gia đến công tác ở địa phương mình, phải cử cán bộ Y tế đặc trách theo dõi sức khỏe chuyên gia, phải có tổ chức phục vụ sức khỏe thật chu đáo: các công, nông trường xí nghiệp thuộc các Bộ cũng như các cơ sở giao tế (khách sạn) có chuyên gia công tác ở địa phương nào do Sở, Ty Y tế địa phương đó có trách nhiệm kiểm tra công tác vệ sinh phòng bệnh, phòng dịch ở các cơ sở đó để nắm chắc tình hình sức khỏe các chuyên gia. Đồng thời các Sở, Ty Y tế địa phương còn có trách nhiệm cấp cứu các đoàn chuyên gia lưu động của địa phương mình khi cần thiết do cán bộ Y tế của các đoàn chuyên gia lưu động yêu cầu.

CHẾ ĐỘ BÁO CÁO HÀNG THÁNG

Các cơ sở Y tế phục vụ chuyên gia ở các công, nông trường xí nghiệp và các cơ sở giao tế các địa phương, hàng tháng phải báo cáo tình hình sức khỏe của các chuyên gia cho Bộ sở quan của mình và Sở, Ty Y tế địa phương đồng gửi báo cáo cho Ty Y tế chuyên gia và Ty Y tế chuyên gia sẽ tổng hợp báo cáo cho Bộ Y tế.

HỘI NGHỊ

Khi cần thiết Ty Y tế chuyên gia sẽ triệu tập hội nghị các cán bộ Y tế phụ trách phục vụ chuyên gia ở các Bộ, ở các Sở, Ty, công, nông trường xí nghiệp địa phương để kiểm điểm công tác phục vụ chuyên gia, cũng như phổ biến kế hoạch công tác vệ sinh phòng bệnh, phòng dịch.

 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11-BYT/TT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu11-BYT/TT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/06/1960
Ngày hiệu lực28/06/1960
Ngày công báo29/06/1960
Số công báoSố 27
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Thông tư 11-BYT/TT nhiệm vụ quyền hạn tổ chức Ty Y tế chuyên gia


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư 11-BYT/TT nhiệm vụ quyền hạn tổ chức Ty Y tế chuyên gia
        Loại văn bảnThông tư
        Số hiệu11-BYT/TT
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýPhạm Ngọc Thạch
        Ngày ban hành13/06/1960
        Ngày hiệu lực28/06/1960
        Ngày công báo29/06/1960
        Số công báoSố 27
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông tư 11-BYT/TT nhiệm vụ quyền hạn tổ chức Ty Y tế chuyên gia

              Lịch sử hiệu lực Thông tư 11-BYT/TT nhiệm vụ quyền hạn tổ chức Ty Y tế chuyên gia

              • 13/06/1960

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 29/06/1960

               Văn bản được đăng công báo

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 28/06/1960

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực