Thông tư 12/2008/TT-BLĐTBXH

Thông tư 12/2008/TT-BLĐTBXH bổ sung thực hiện chế độ ăn giữa ca đối với công nhân, nhân viên, viên chức xây dựng các công trình thủy điện do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 12/2008/TT-BLĐTBXH bổ sung chế độ ăn giữa ca công nhân, nhân viên, viên chức xây dựng công trình thủy điện


BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
--------------

Số: 12/2008/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2008

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN BỔ SUNG VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ ĂN GIỮA CA ĐỐI VỚI CÔNG NHÂN, NHÂN VIÊN, VIÊN CHỨC XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN

Căn cứ Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn bổ sung việc thực hiện chế độ ăn giữa ca quy định tại Thông tư số 28/2005/TT-BLĐTBXH ngày 04 tháng 10 năm 2005, Thông tư số 08/2006/TT-BLĐTBXH ngày 27 tháng 7 năm 2006 và Thông tư số 12/2007/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương và phụ cấp lương đối với công nhân, nhân viên, viên chức xây dựng các công trình thủy điện như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG, MỨC ĂN VÀ CHI PHÍ ĂN GIỮA CA:

1. Đối tượng áp dụng và mức ăn giữa ca thực hiện theo quy định tại các Thông tư số 28/2005/TT-BLĐTBXH Thông tư số 08/2006/TT-BLĐTBXH và Thông tư số 12/2007/TT-BLĐTBXH nêu trên.

2. Chi phí ăn giữa ca được lập dự toán riêng và tính vào tổng dự toán công trình nhưng không nằm trong chi phí nhân công.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ ĂN GIỮA CA:

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

- Phê duyệt dự toán chi phí ăn giữa ca trên cơ sở dự toán cho Tư vấn lập theo khối lượng trong thiết kế kỹ thuật căn cứ vào định mức nhân công của công nhân trực tiếp và công nhân vận hành máy; tỷ lệ lực lượng lao động quản lý, chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ; định mức nhân công của công nhân làm việc tại cơ sở phụ trợ, làm các công việc trực tiếp khác và mức ăn giữa ca là 5.000 đồng/người/ngày công định mức (không bao gồm thuế VAT) quy định tại các Thông tư nêu tại khoản 1, mục I Thông tư này. Chủ đầu tư tạm ứng theo dự toán chi phí ăn giữa ca cho các nhà thầu tổ chức ăn giữa ca cho người lao động;

Trường hợp dự toán chi phí ăn giữa ca chưa được duyệt, trên cơ sở văn bản đề nghị của Tổng thầu, Chủ đầu tư giải quyết tạm ứng chi phí ăn giữa ca phù hợp với khối lượng công việc và thực tế tại công trình để các nhà thầu tổ chức ăn giữa ca cho người lao động;

- Chủ đầu tư thanh toán, quyết toán chi phí ăn giữa ca theo đề nghị của Tổng thầu trên cơ sở bảng tổng hợp chi phí ăn giữa ca của nhà thầu theo quy định tại khoản 2, mục II của Thông tư này, bảo đảm không vượt quá giá trị dự toán được duyệt.

2. Trách nhiệm của Tổng thầu:

- Đề nghị Chủ đầu tư tạm ứng chi phí ăn giữa ca cho các nhà thầu theo khối lượng công việc và thực tế tại công trình;

- Chỉ đạo, hướng dẫn việc chấm công, tổng hợp chi phí ăn giữa ca theo ngày công thực tế làm việc và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của bảng tổng hợp.

- Đề nghị Chủ đầu tư thanh toán, quyết toán chi phí ăn giữa ca trên cơ sở bảng tổng hợp chi phí ăn giữa ca của các nhà thầu nhưng không được vượt giá trị dự toán được duyệt.

3. Trách nhiệm của các Nhà thầu:

- Tổ chức ăn giữa ca cho người lao động trực tiếp làm việc tại công trình;

- Thực hiện việc chấm công, tổng hợp chi phí ăn giữa ca theo ngày công thực tế làm việc làm cơ sở để Tổng thầu thanh toán, quyết toán chi phí ăn giữa ca với Chủ đầu tư.

III. HIỆU LỰC THI HÀNH:

1. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

2. Chế độ ăn giữa ca đối với công nhân, nhân viên, viên chức trực tiếp xây dựng các công trình thủy điện Tuyên Quang, Sê San 3, Sê San 3A và Hồ chứa nước Cửa Đạt cũng được thực hiện theo quy định tại Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các Bộ và doanh nghiệp phản ánh về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nghiên cứu, giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở LĐTBXH, Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các tập đoàn kinh tế nhà nước; các Tổng công ty hạng đặc biệt;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp;
- Công báo; Website của Chính phủ;
- Website của Bộ LĐTBXH;
- Lưu VT, Vụ LĐTL, Bộ LĐTBXH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
Huỳnh Thị Nhân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/2008/TT-BLĐTBXH

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu12/2008/TT-BLĐTBXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/07/2008
Ngày hiệu lực22/08/2008
Ngày công báo07/08/2008
Số công báoTừ số 443 đến số 444
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/2008/TT-BLĐTBXH

Lược đồ Thông tư 12/2008/TT-BLĐTBXH bổ sung chế độ ăn giữa ca công nhân, nhân viên, viên chức xây dựng công trình thủy điện


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư 12/2008/TT-BLĐTBXH bổ sung chế độ ăn giữa ca công nhân, nhân viên, viên chức xây dựng công trình thủy điện
        Loại văn bảnThông tư
        Số hiệu12/2008/TT-BLĐTBXH
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động – Thương binh và Xã hội
        Người kýHuỳnh Thị Nhân
        Ngày ban hành22/07/2008
        Ngày hiệu lực22/08/2008
        Ngày công báo07/08/2008
        Số công báoTừ số 443 đến số 444
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Thông tư 12/2008/TT-BLĐTBXH bổ sung chế độ ăn giữa ca công nhân, nhân viên, viên chức xây dựng công trình thủy điện

         Lịch sử hiệu lực Thông tư 12/2008/TT-BLĐTBXH bổ sung chế độ ăn giữa ca công nhân, nhân viên, viên chức xây dựng công trình thủy điện

         • 22/07/2008

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 07/08/2008

          Văn bản được đăng công báo

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 22/08/2008

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực