Thông tư 12/2012/TT-BTC

Thông tư 12/2012/TT-BTC hướng dẫn tiêu chí xác định đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện được Nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 12/2012/TT-BTC hướng dẫn tiêu chí xác định đơn vị sự nghiệp công lập đã được thay thế bởi Thông tư 23/2016/TT-BTC quản lý sử dụng tài sản nhà nước đơn vị sự nghiệp công lập và được áp dụng kể từ ngày 01/04/2016.

Nội dung toàn văn Thông tư 12/2012/TT-BTC hướng dẫn tiêu chí xác định đơn vị sự nghiệp công lập


BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 12/2012/TT-BTC

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2012

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC NHÀ NƯỚC XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TÀI SẢN ĐỂ GIAO CHO ĐƠN VỊ QUẢN LÝ THEO CƠ CHẾ GIAO VỐN CHO DOANH NGHIỆP

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 4015/VPCP-KTTH ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Văn phòng Chính phủ.

Bộ Tài chính hướng dẫn tiêu chí xác định đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện được Nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp như sau:

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

1. Thông tư này hướng dẫn tiêu chí; trình tự, thủ tục, thẩm quyền xác định đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện được Nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp.

2. Đối tượng áp dụng Thông tư này là các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan khác ở trung ương (gọi tắt là Bộ, cơ quan trung ương), Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi tắt là Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh).

3. Thông tư này không áp dụng đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lực lượng vũ trang nhân dân.

Điều 2. Các đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện được Nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp gồm:

1. Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên từ nguồn thu sự nghiệp (kể cả nguồn thu từ ngân sách nhà nước đối với sản phẩm dịch vụ, hàng hoá do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước đặt hàng).

2. Đơn vị sự nghiệp công lập không thuộc quy định tại khoản 1 Điều này nhưng đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a. Tự bảo đảm trên 10% kinh phí hoạt động thường xuyên;

b. Có đề án sử dụng tài sản phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, được Bộ, cơ quan trung ương (đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc trung ương quản lý) hoặc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh (đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc địa phương quản lý) phê duyệt;

c. Cam kết thực hiện đúng quy định về quản lý, sử dụng tài sản đối với đơn vị tự chủ tài chính quy định của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sau đây gọi chung là Nghị định số 52/2009/NĐ-CP) và hướng dẫn của Bộ Tài chính;

d. Trường hợp được Nhà nước cho phép hoặc yêu cầu tính đủ chi phí, bao gồm cả khấu hao tài sản cố định vào giá thành sản phẩm dịch vụ, hàng hoá (kể cả các sản phẩm dịch vụ, hàng hoá do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước đặt hàng) thì đơn vị có khả năng tự bù đắp đủ các chi phí;

e. Nhà nước không tăng thêm kinh phí, trừ các trường hợp nhà nước giao thêm nhiệm vụ hoặc bổ sung một phần cho tiền lương tăng thêm theo chế độ của Nhà nước;

g. Không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2, 3 và 4 tại Điều 3 Thông tư này.

Điều 3. Các đơn vị sự nghiệp công lập không được Nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp gồm:

1. Các đơn vị sự nghiệp công lập không đủ điều kiện quy định tại Điều 2 Thông tư này.

2. Đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động tại địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.

3. Đơn vị sự nghiệp công lập cung cấp dịch vụ công thiết yếu như: giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở; bệnh viện tâm thần, bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng, bệnh viện lao, bệnh viện phong.

4. Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cấp huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh) quản lý.

Điều 4. Trình tự, thủ tục xác định đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện được Nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp

1. Đơn vị sự nghiệp công lập có đủ điều kiện quy định tại Điều 2 Thông tư này lập hồ sơ gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 5 Thông tư này để được xem xét, quyết định giao tài sản cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp. Hồ sơ đề nghị gồm:

a. Văn bản đề nghị được giao tài sản nhà nước cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp;

b. Đề án sử dụng tài sản phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và các tài liệu liên quan chứng minh đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 2 Thông tư này;

c. Các giấy tờ có liên quan khác (nếu có).

2. Căn cứ quy định tại Điều 2 Thông tư này, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 5 Thông tư này xem xét,quyết định giao tài sản nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp.

3.Trình tự, thủ tục xác định giá trị tài sản nhà nước để giao cho đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính thực hiện theo quy định tại Mục 8 Thông tư số 52/2009/NĐ-CP Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước">245/2009/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Bộ Tài chính quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sau đây gọi chung là Thông tư số 52/2009/NĐ-CP Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước">245/2009/TT-BTC) và văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Điều 5. Thẩm quyền xác định đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện và quyết định giao tài sản nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp

1. Thẩm quyền xác định đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện được Nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp:

a. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương quyết định hoặc phân cấp quyết định công nhận đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện được Nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc trung ương quản lý.

b. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định công nhận đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện được Nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc địa phương quản lý.

2. Thẩm quyền quyết định giao tài sản nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện được Nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp:

a. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương quyết định hoặc phân cấp quyết định giao tài sản nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập thuộc trung ương quản lý.

b. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giao tài sản nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập thuộc địa phương quản lý.

Điều 6. Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước đã giao cho đơn vị sự nghiệp công lập quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp

1. Việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước đã giao cho đơn vị sự nghiệp công lập quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Chương IV Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, Chương III Nghị định số 52/2009/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư số 52/2009/NĐ-CP Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước">245/2009/TT-BTC và văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có). Riêng việc tính hao mòn và trích khấu hao tài sản cố định được hướng dẫn như sau:

a. Thực hiện trích khấu hao tài sản cố định đối với phần tài sản sử dụng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ, cho thuê, liên doanh, liên kết theo quy định;

b. Thực hiện tính hao mòn tài sản theo quy định đối với phần tài sản sử dụng cung cấp dịch vụ thuộc nhiệm vụ Nhà nước giao.

Trường hợp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 5 Thông tư này cho phép hoặc yêu cầu tính đủ chi phí, bao gồm cả khấu hao tài sản cố định vào giá thành sản phẩm dịch vụ, hàng hoá (kể cả các sản phẩm dịch vụ, hàng hoá do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước đặt hàng) thì đơn vị phải trích khấu hao tài sản cố định. Việc tính và hạch toán chi phí khấu hao tài sản cố định thực hiện theo quy định hiện hành.

2. Đơn vị sự nghiệp công lập được Nhà nước giao tài sản theo quy định tại Thông tư này có trách nhiệm đăng ký, báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản được giao theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 7. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 3 năm 2012;

2. Các Bộ, cơ quan trung ương, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và các đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm tổ chức thực hiện quy định tại Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu, sửa đổi cho phù hợp./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Chí

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/2012/TT-BTC

Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 12/2012/TT-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 06/02/2012
Ngày hiệu lực 22/03/2012
Ngày công báo 19/02/2012
Số công báo Từ số 163 đến số 164
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/04/2016
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/2012/TT-BTC

Lược đồ Thông tư 12/2012/TT-BTC hướng dẫn tiêu chí xác định đơn vị sự nghiệp công lập


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Thông tư 12/2012/TT-BTC hướng dẫn tiêu chí xác định đơn vị sự nghiệp công lập
Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 12/2012/TT-BTC
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Người ký Nguyễn Hữu Chí
Ngày ban hành 06/02/2012
Ngày hiệu lực 22/03/2012
Ngày công báo 19/02/2012
Số công báo Từ số 163 đến số 164
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/04/2016
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Thông tư 12/2012/TT-BTC hướng dẫn tiêu chí xác định đơn vị sự nghiệp công lập

Lịch sử hiệu lực Thông tư 12/2012/TT-BTC hướng dẫn tiêu chí xác định đơn vị sự nghiệp công lập