Thông tư 12/2015/TT-BKHĐT

Thông tư 12/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về quy chuẩn chuyên môn trong hoạt động giám định tư pháp; thủ tục cử người tham gia giám định tư pháp và thành lập Hội đồng giám định tư pháp trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 12/2015/TT-BKHĐT quy chuẩn chuyên môn hoạt động giám định tư pháp lĩnh vực kế hoạch đầu tư


B KHOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2015/TT-BKHĐT

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2015

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN VỀ QUY CHUẨN CHUYÊN MÔN TRONG HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP; THỦ TỤC CỬ NGƯỜI THAM GIA GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP VÀ THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP TRONG LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Căn cứ Luật giám định tư pháp ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định s 85/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật giám định tư pháp;

Căn cNghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Theo đề nghị của Vụ trưng Vụ Pháp chế,

Bộ trưng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư hướng dn về quy chuẩn chuyên môn trong hot đng giám định tư pháp; thủ tục cngười tham gia giám định tư pháp thành lập Hội đồng giám định tư pháp trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định quy chuẩn chuyên môn trong hoạt động giám đnh tư pháp; tiếp nhn trưng cầu, yêu cu giám định tư pháp; hồ sơ, kết luận giám định tư pháp; thủ tục cngười tham gia giám định tư pháp và thành lập Hội đồng giám định tư pháp trong nh vực kế hoạch và đầu tư.

2. Thông tư này áp dng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến giám định tư pháp trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Điều 2. Áp dụng quy chuẩn chuyên môn trong hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

1. Quy chuẩn chuyên môn áp dụng cho hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vc kế hoạch và đầu tư là các tiêu chuẩn về thẩm định đầu tư, đấu thầu, đăng ký doanh nghiệp, hp tác xã và các tiêu chuẩn khác trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

2. Đối với lĩnh vực không có quy chuẩn thì việc giám định căn c vào các văn bản quy phạm pháp luật quy định về lĩnh vực giám định.

3. Việc giám định tư pháp trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư phi căn cứ văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực thi hành tại thời điểm xảy ra vụ việc.

Điều 3. Tiếp nhận trưng cầu, yêu cầu, đối tượng giám định tư pháp và cử người thực hiện giám định tư pháp

1. Tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

a) Trường hợp văn bn trưng cầu, yêu cầu giám định tư pháp gửi đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì Vụ Pháp chế ch trì, phối hợp với Th trưởng đơn vị thuộc Bộ có liên quan căn cứ nội dung trưng cầu, yêu cầu giám định tư pháp để lựa chọn người giám định tư pháp theo tiêu chuẩn được quy định tại Điều 2 Thông tư số 07/2014/TT-BKHĐT ngày 24 tháng 11 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dn một số nội dung về giám định tư pháp trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. Vụ Tổ chức cán bộ tiếp nhận hồ sơ từ Vụ Pháp chế và thực hiện thủ tục trình Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cử người giám định tư pháp.

Việc giao, nhận hồ sơ, đi tượng trưng cầu, yêu cu giám định phải được lập thành biên bản theo mẫu quy định tại Phụ lục I của Thông tư này;

b) Khi tiếp nhận đối tượng cn giám định, i liệu có liên quan hoặc mẫu so sánh gửi kèm theo (nếu có) trong tình trạng niêm phong thì người mở niêm phong phi kiểm tra niêm phong trước khi mniêm phong. Quá trình mở niêm phong phải có mặt người thực hiện giám định; người trưng cầu, yêu cầu giám định và người chng kiến (nếu có). Mọi thông tin, diễn biến liên quan đến quá trình mở niêm phong phi được ghi vào biên bn và có chký xác nhận của các bên tham gia, chứng kiến theo mẫu quy định tại Phụ lục II của Thông tư này;

c) Trường hợp văn bản trưng cầu, yêu cầu giám định tư pháp có nội dung không thuộc phạm vi quản lý nhà nước trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Vụ Pháp chế) có văn bản từ chối nhận trưng cu, yêu cầu giám định gửi người trưng cầu, yêu cầu giám định;

d) Trường hợp người trưng cầu, yêu cầu giám định trưng cầu, yêu cầu trực tiếp người giám định tư pháp thì người giám định tư pháp báo cáo Thủ trưng đơn vị trực tiếp qun lý mình đ btrí, tạo điều kiện thực hiện giám định.

2. Tại Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế:

a) Trường hợp nhận được trưng cầu, yêu cầu giám định tư pháp có nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước, Giám đc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trưng ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế lựa chọn giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc phù hợp nội dung trưng cầu, yêu cầu giám định, quyết định hình thức giám định là giám định cá nhân hoặc giám định tập thể theo quy định tại Điều 28 Luật giám định tư pháp; trả lời cơ quan trưng cầu, yêu cầu giám định danh sách người được phân công thực hiện giám định và hình thức giám định các nội dung trưng cầu, yêu cầu;

b) Trường hợp nội dung giám định không thuộc phạm vi quản lý nhà nước, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trưng ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế có trách nhiệm từ chối giám định tư pháp và trả lời bng văn bn cho cơ quan trưng cu, yêu cu giám định

3. Người được phân công thực hiện giám định tư pháp có trách nhiệm tiếp nhận nội dung trưng cầu, yêu cầu giám định, tổ chức thực hiện giám định, kết luận về các nội dung giám định và trlời cơ quan trưng cầu, yêu cầu giám định.

Nếu từ chối giám định trong trường hợp nội dung cần giám định vượt quá khả năng chuyên môn; đối tượng giám định, các tài liệu liên quan được cung cấp không đhoặc không có giá trị để kết luận giám định; thời gian không đủ đthực hiện giám định hoặc có lý do chính đáng khác thì việc từ chối phải được thông báo cho người trưng cầu, người yêu cầu giám định bằng văn bn và nêu rõ lý do.

Điều 4. Hồ sơ giám định tư pháp

Hồ sơ giám định tư pháp do người thực hiện giám định tư pháp lập, bao gồm: Quyết định trưng cầu, văn bản yêu cầu giám định; biên bản giao, nhận hồ sơ, đối tượng trưng cầu, yêu cầu giám định; văn bản ghi nhận quá trình thực hiện giám định; bản ảnh giám định (nếu có); kết luận giám định trước đó hoặc kết quả xét nghiệm, thực hiện giám định do người khác thực hiện (nếu có) và các tài liệu khác có liên quan đến toàn bộ quá trình thực hiện hoạt động giám định, kết luận giám định tư pháp.

Điều 5. Kết luận giám định tư pháp

1. Người giám định tư pháp phải lập kết luận giám định tư pháp theo quy định tại Khoản 1 Điều 32 Luật giám định tư pháp.

2. Kết luận giám định tư pháp phi có chữ ký ca người thực hiện giám định hoặc người đng đầu tchức thực hiện giám định theo quy định tại Khoản 2 Điều 32 Luật giám định tư pháp.

3. Kết luận giám định tư pháp, biên bn bàn giao kết luận giám định tư pháp và văn bản ghi nhận toàn bộ quá trình thực hiện giám định thực hiện theo mẫu quy định tại các Phụ lục III, IV và V của Thông tư này.

Điều 6. Thành lập Hội đồng giám định tư pháp

1. Bộ trưng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thành lập Hội đồng giám định tư pháp trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư trong trường hợp có sự khác nhau giữa kết luận giám định lần đầu và kết luận giám định lại về cũng một nội dung giám định.

2. Việc thành lập Hội đồng giám định tư pháp trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thực hiện theo quy định sau:

a) Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hp với Vụ Pháp chế lựa chọn người giám định tư pháp theo vụ việc phù hợp với nội dung trưng cầu giám định, hoàn thiện hồ sơ, trình Bộ trưởng quyết định thành lập Hội đồng;

b) Hội đồng giám định tư pháp gồm ít nhất 03 thành viên là nhng người có chuyên môn và kinh nghiệm trong lĩnh vực cần giám định;

c) Hội đng giám định tư pháp hoạt động theo cơ chế giám định tập thquy định tại khoản 3 Điều 28 của Luật giám định tư pháp.

Điều 7. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành ktừ ngày 15 tháng 12 năm 2015.

2. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Th trưng các đơn vị liên quan thuộc Bộ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Trưởng ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế có trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính ph; Các Phó Thủ tướng CP;
-
Văn phòng Quốc hội;
-
Văn phòng Chtịch nước:
-
Văn phòng Chính ph;
-
Tòa án nhân dân ti cao;
-
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
-
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
-
UBND các tnh, thành phtrực thuộc TW;
-
Sở Kế hoạch và Đầu tư các tnh, thành phtrực thuộc TW;
-
Ban qun lý các KCN, KCX, KKT;
-
Cục Kim tra văn bản QPPL-B Tư pháp;
-
Công báo; Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
-
Cng thông tin điện tử Bộ KH&ĐT;
- Lưu: VT, TCCB, PC.

BỘ TRƯỞNG
Bùi Quang Vinh

 

Phụ lục I

(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2015/TT-BKHĐT ngày 27 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

(1)…………….
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

BIÊN BN

GIAO NHẬN HỒ SƠ, ĐỐI TƯỢNG TRƯNG CẦU, YÊU CẦU GIÁM ĐỊNH

Hôm nay, hồi……….giờ.... ngày .... tháng .... năm....tại: ….....................................(2)

Chúng tôi gồm:

1- Đại diện cơ quan trưng cầu giám định (hoặc người yêu cầu giám định):

+ Ông (bà)................................................................... chức vụ ………………………

+ Ông (bà)................................................................... chức vụ ………………………

2- Đại diện........................................................................................................... (3):

+ Ông (bà)................................................................... chức vụ ………………………

+ Ông (bà)................................................................... chức vụ ………………………

3- Người chứng kiến (nếu có):

+ Ông (bà)............................................................................................................ (4)

Tiến hành giao nhận tài liệu hồ sơ, đối tượng trưng cầu/ yêu cầu giám định theo yêu cầu tại Quyết định trưng cầu, yêu cầu giám định số.... (5) như sau:

.................................................................................................................................

(Chú ý: Ghi rõ tên, loại, số, ký hiệu, ngày, tháng, năm, trích yếu nội dung thông tin và tình trạng của tài liệu, đối tượng giám định giao nhận).

Biên bản giao, nhận tài liệu hồ sơ, đi tượng trưng cầu/yêu cu giám định đã được đọc lại cho những người có tên nêu trên nghe và đại diện ký xác nhận; biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản.

Việc giao nhận hoàn thành hồi.... giờ …………. ngày ……../ ………../ ………

 

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN TRƯNG CẦU/YÊU CẦU
(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN
………………………(3)
(Ký, ghi rõ họ tên)

_______________

(1) Tên cơ quan/ Người giám định tiếp nhận trưng cầu.

(2) Địa điểm giao nhận thông tin, tài liệu.

(3) Tên cơ quan, đơn vị hoặc giám định viên tiếp nhận trưng cầu.

(4) Ghi rõ htên, chức vụ, địa chngười chng kiến.

(5) Số văn bn trưng cầu (hoặc yêu cầu) giám định.

 

Phụ lục II

(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2015/TT-BKHĐT ngày 27 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

(1)…………….
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

BIÊN BN

MỞ NIÊM PHONG

Hôm nay, hồi……….giờ.... ngày .... tháng .... năm....tại: ….....................................(2)

Chúng tôi gồm:

1- Đại diện cơ quan trưng cầu/yêu cầu giám định:

+ Ông (bà)................................................................... chức vụ ………………………

+ Ông (bà)................................................................... chức vụ ………………………

2- Đại diện........................................................................................................... (3):

+ Ông (bà)................................................................... chức vụ ………………………

+ Ông (bà)................................................................... chức vụ ………………………

3- Người chứng kiến (nếu có):

+ Ông (bà)............................................................................................................. (4)

Tiến hành mở niêm phong tài liệu hồ sơ, đối tượng trưng cầu/ yêu cầu giám định theo yêu cầu tại Quyết định trưng cầu, yêu cầu giám định số.... (5) sau đây:

..................................................................................................................................

(Chú ý: Ghi nhận rõ tên, loại, số, ký hiệu, ngày, tháng, năm, trích yếu nội dung thông tin và tình trạng của tài liệu, đối tượng giám định khi tiến hành mở niêm phong).

Biên bản mở niêm phong đã được đọc lại cho những người có tên nêu trên nghe và đại diện ký xác nhận; biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản.

Việc mở niêm phong hoàn thành hồi.... giờ …………. ngày ……../ ………../ ………

 

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN TRƯNG CẦU/YÊU CẦU
(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN ………………………(3)
(Ký, ghi rõ họ tên)

_______________

(1) Tên cơ quan/ Người giám định tiếp nhận trưng cầu.

(2) Địa điểm tiến hành mở niêm phong.

(3) Tên cơ quan, đơn vị hoặc cá nhân yêu cầu.

(4) Ghi rõ htên, chức vụ, địa chngười chng kiến.

(5) Số văn bn trưng cầu (hoặc yêu cầu) giám định.

 

Phụ lục III

(Ban hành kèm theo Thông s 12/2015/TT-BKHĐT ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Btrưởng Bộ Kế hoch và Đầu tư)

Mẫu số I: Giám định cá nhân

(1)……………………
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP

CÁC NỘI DUNG THEO TRƯNG CU/ YÊU CẦU GIÁM ĐỊNH ... (2)

Căn cứ Quyết định số ....(3) về việc tiếp nhận trưng cầu và Quyết định cử người tham gia giám định tư pháp hình thức giám định cá nhân đi với trưng cu giám định ....(2), giám định viên đã tiến hành giám định các nội dung yêu cầu và kết luận giám định như sau:

1. Người giám định tư pháp: (ghi rõ họ tên)

2. Người trưng cầu giám định/người yêu cầu giám định:

a) Cơ quan tiến hành tố tụng:

b) Người tiến hành tố tụng:

c) Văn bn trưng cầu giám định số:

d) Người yêu cầu giám định:

3. Thông tin xác định đối tượng giám định:

4. Thời gian tiếp nhận văn bản trưng cầu, yêu cầu giám định:

5. Nội dung yêu cầu giám định:

6. Phương pháp thực hiện giám định:

7. Kết luận về đối tượng giám định:

8. Thời gian, địa điểm thực hiện, hoàn thành việc giám định:

Kết luận giám định hoàn thành ngày:

Địa đim hoàn thành kết luận giám định cá nhân:

Kết luận giám định này gm ... trang, được làm thành ... bn có giá trị như nhau và được gửi cho:

- Cơ quan trưng cầu giám định: 02 (hai) bn;

- Lưu hồ sơ giám định: 02 (hai) bn.

 

CHỮ KÝ NGƯỜI GIÁM ĐỊNH
(Chữ ký và ghi rõ họ tên)

XÁC NHN CỦA ....(1)

.... xác nhận những ch ký nói trên là chữ ký của người giám định ……………………. được cử giám định cá nhân theo Quyết định số……………….(3). (Đối với trường hợp trưng cầu đích danh phải được chứng thực theo quy định của pháp luật)

 

 

(4) ………., ngày     tháng     năm
(Ký tên, đóng dấu) (5)

_______________

(1) Tên cơ quan tiếp nhận trưng cầu.

(2) Số văn bn trưng cầu (hoặc yêu cầu) giám định.

(3) SQuyết định về việc tiếp nhận trưng cầu và cử người tham gia giám định tư pháp hình thc giám định cá nhân.

(4) Địa điểm hành chính nơi diễn ra việc thực hiện giám định.

(5) Lãnh đạo cơ quan tiếp nhận trưng cầu hoặc cơ quan chứng thực chữ ký.

 

Mẫu số 2: Giám định tập thể hoặc Hội đồng giám định

(1)……………………..
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

KT LUẬN GIÁM ĐỊNH

CÁC NỘI DUNG THEO TRƯNG CU/ YÊU CU GIÁM ĐỊNH ... (2)

Căn cứ Quyết định số ....(3) vviệc tiếp nhận trưng cầu và Quyết định cngười tham gia giám định tư pháp hình thức giám định tập th(hoặc Hội đồng giám định) đối với trưng cầu giám định ....(2), các thành viên giám định tập thể (hoặc Hội đồng giám định) đã tiến hành giám định các nội dung yêu cầu và kết luận giám định như sau:

1. Người giám định tư pháp: (ghi rõ họ, tên từng giám định viên hoặc người giám định theo vụ việc)

2. Người trưng cầu/yêu cầu giám định:

a) Cơ quan tiến hành tố tụng:

b) Người tiến hành tố tụng:

c) Văn bản trưng cầu giám định số:

d) Người yêu cầu giám định:

3. Thông tin xác định đối tượng giám định:

4. Thời gian tiếp nhận văn bản trưng cầu, yêu cu giám định:

5. Nội dung yêu cầu giám định:

6. Phương pháp thực hiện giám định:

7. Kết luận về đối tượng giám định:

8. Thời gian, địa đim hoàn thành việc giám định:

Kết luận giám định hoàn thành ngày:

Địa điểm hoàn thành kết luận giám định tập thể:

Kết luận giám định này gm ... trang, được làm thành ... bn có giá trị như nhau và được gửi cho:

- Cơ quan trưng cầu giám định: 02 (hai) bn;

- Lưu hồ sơ giám định: 02 (hai) bn.

Bản kết luận này đã được tập thể các thành viên giám định thảo luận, thông qua, đồng ký tên và chịu trách nhiệm như nhau trước pháp luật.

 

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN GIÁM ĐỊNH TẬP THỂ (hoặc Hội đồng giám định)
( và ghi rõ họ, tên)

XÁC NHN CỦA ....(1)

.... xác nhận những ch ký nói trên là chữ ký của các thành viên được cử tham gia giám định tập thể (hoặc Hội đồng giám định) theo Quyết định số……………….(3).

 

 

(4) ……., ngày     tháng     năm
(Ký tên, đóng dấu) (5)

_______________

(1) Tên cơ quan tiếp nhận trưng cầu.

(2) Số văn bn trưng cầu (hoặc yêu cầu) giám định.

(3) SQuyết định về việc tiếp nhận trưng cầu và cử người tham gia giám định tư pháp hình thc giám định tập thể (hoặc Hội đồng giám định).

(4) Địa điểm hành chính nơi diễn ra việc thực hiện giám định.

(5) Lãnh đạo cơ quan tiếp nhận trưng cầu hoặc cơ quan chứng thực chữ ký.

 

Phụ lục IV

(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2015/TT-BKHĐT ngày 27 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

(1)…………….
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

BIÊN BN

BÀN GIAO KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP

- Căn cứ Luật Giám định tư pháp năm 2012 và các văn bn pháp lý liên quan;

- Căn cứ Quyết định trưng cầu/yêu cu giám định số………….;

- ……………….;

Hôm nay, hồi……….giờ.... ngày .... tháng .... năm....tại: …....................................(2)

Chúng tôi gồm:

1- Đại diện cơ quan trưng cầu/yêu cầu giám định:

+ Ông (bà)................................................................... chức vụ ………………………

+ Ông (bà)................................................................... chức vụ ………………………

2- Đại diện........................................................................................................... (3):

+ Ông (bà)................................................................... chức vụ ………………………

+ Ông (bà)................................................................... chức vụ ………………………

3- Người chứng kiến (nếu có):

+ Ông (bà)............................................................................................................ (4)

Tiến hành bàn giao kết luận giám định vụ việc và tài liệu phục vụ giám định theo Quyết định trưng cầu/yêu cầu giám định gồm:

- 02 (hai) bn Kết luận giám định (giá trị pháp lý như nhau), mi bn ....trang, có đy đchữ ký các thành viên tham gia giám định tư pháp hình thức ... (giám định cá nhân hoặc giám định tập th), có xác nhận đóng dấu của ....

- Tài liệu kèm theo Quyết định trưng cầu/yêu cầu giám định…………….(5)

Việc bàn giao Kết luận giám đnh và tài liệu phục vụ giám định kết thúc hi ...giờ... cùng ngày; biên bản được lập thành 02 (hai) bn, có giá trị pháp lý như nhau, đã đọc lại cho hai bên giao nhận cùng nghe và thng nht ký tên xác nhận, mi bên gi01 (một) bản.

 

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN TRƯNG CẦU/YÊU CẦU
(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN ………………………(3)
(Ký, ghi rõ họ tên)

_______________

(1) Tên cơ quan/ Người giám định tiếp nhận trưng cầu.

(2) Địa điểm giao nhận thông tin, tài liệu.

(3) Tên cơ quan, đơn vị hoặc giám định viên tiếp nhận trưng cầu.

(4) Ghi rõ htên, chức vụ, địa chngười chng kiến.

(5) Tên, loại, số, ký hiệu, ngày, tháng, năm và trích yếu nội dung thông tin, tài liệu.

 

Phụ lục V

(Ban hành kèm theo Thông tư s 12/2015/TT-BKHĐT ngày 27 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

(1)……………………
(2)……………………
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

VĂN BẢN GHI NHẬN QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN GIÁM ĐỊNH

Tôi/Chúng tôi gồm:...........................................................................................................

Thực hiện Quyết định số ....(3) về việc tiếp nhận trưng cầu và cngười tham gia giám định tư pháp hình thức ... (giám định tập th/giám định cá nhân) đi với trưng cầu giám định .... (4), giám định viên/các thành viên giám định tập th đã tiến hành giám định các nội dung yêu cu được ghi nhận quá trình như sau:

NỘI DUNG: (5)

Văn bản ghi nhận quá trình thực hiện giám định đã được cá nhân giám định viên (trường hợp giám định hình thức cá nhân)/tập thcác thành viên giám định (đối với trường hợp giám định tập thể) thảo luận, thông qua, đng ký tên và lưu hồ sơ giám định (6)./.

(7)..., ngày .... tháng .... năm....

CHỮ KÝ GIÁM ĐỊNH VIÊN/CÁC THÀNH VIÊN GIÁM ĐỊNH TẬP TH
(Ký, ghi rõ họ, tên)

_______________

(1) Tên cơ quan/ Giám định viên tiếp nhận trưng cầu.

(2) Giám định cá nhân/giám định tập thể.

(3) Tên, loại, s, ký hiệu, ngày, tháng, năm và trích yếu nội dung tiếp nhận trưng cầu và cngười tham gia giám định tư pháp hình thức cá nhân hoặc tập th.

(4) Tên, loại, s, ký hiệu, ngày, tháng, năm và trích yếu nội dung văn bản trưng cầu giám định.

(5) Ghi đầy đ, chi tiết diễn biến quá trình giám định theo từng ngày; nhiệm vụ của mỗi giám định viên tư pháp giao thông vận ti, người giám định theo vụ việc trong thực hiện giám định các nội dung theo yêu cầu giám định; Phương pháp thực hiện giám định; Kết luận và các ý kiến ging, khác nhau v đi tượng giám định; Thời gian, địa điểm din ra việc giám định theo từng ngày cụ th: Ngày kết thúc giám định; Địa đim hoàn thành kết luận giám định và các vn đ có liên quan khác cn ghi nhận.

(6) Văn bn ghi nhận quá trình giám định phi được thực hiện hàng ngày trong suốt quá trình giám định. Các thành viên tham gia giám định ngày nào thì trực tiếp ghi ý kiến của nh và ký xác nhận vào văn bn ghi nhận quá trình giám định của ngày đó.

(7) Địa điểm hành chính nơi din ra quá trình giám định.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/2015/TT-BKHĐT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu12/2015/TT-BKHĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/10/2015
Ngày hiệu lực15/12/2015
Ngày công báo12/11/2015
Số công báoTừ số 1115 đến số 1116
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Đầu tư, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/2015/TT-BKHĐT

Lược đồ Thông tư 12/2015/TT-BKHĐT quy chuẩn chuyên môn hoạt động giám định tư pháp lĩnh vực kế hoạch đầu tư


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Thông tư 12/2015/TT-BKHĐT quy chuẩn chuyên môn hoạt động giám định tư pháp lĩnh vực kế hoạch đầu tư
       Loại văn bảnThông tư
       Số hiệu12/2015/TT-BKHĐT
       Cơ quan ban hànhBộ Kế hoạch và Đầu tư
       Người kýBùi Quang Vinh
       Ngày ban hành27/10/2015
       Ngày hiệu lực15/12/2015
       Ngày công báo12/11/2015
       Số công báoTừ số 1115 đến số 1116
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Đầu tư, Dịch vụ pháp lý
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Thông tư 12/2015/TT-BKHĐT quy chuẩn chuyên môn hoạt động giám định tư pháp lĩnh vực kế hoạch đầu tư

          Lịch sử hiệu lực Thông tư 12/2015/TT-BKHĐT quy chuẩn chuyên môn hoạt động giám định tư pháp lĩnh vực kế hoạch đầu tư

          • 27/10/2015

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 12/11/2015

           Văn bản được đăng công báo

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 15/12/2015

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực