Thông tư 12/2021/TT-BTC

Thông tư 12/2021/TT-BTC quy định mức thu, khai, nộp phí sử dụng kết cấu hạ tâng đường sắt do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 12/2021/TT-BTC mức thu khai nộp phí sử dụng kết cấu hạ tâng đường sắt


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2021/TT-BTC

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2021

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH MỨC THU, KHAI, NỘP PHÍ SỬ DỤNG KẾT CẤU HẠ TẦNG ĐƯỜNG SẮT

Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị đinh s 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức của Bộ Tài chính;

Thực hiện Nghị quyết số 124/2020/QH14 ngày 11 tháng 11 năm 2020 của Quc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021;

Thực hiện Chthị số 11/CT-TTg ngày 04 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính ph vcác nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sn xuất kinh doanh, bảo đm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19; Nghị quyết s 129/NQ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2020 của Chính phvề Phiên họp thưng kỳ tháng 8 năm 2020;

Theo đnghị của Vụ trưng Vụ Chính sách thuế;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định mức thu, khai, nộp phí sdụng kết cấu hạ tầng đường sắt.

Điều 1. Mức thu, khai, nộp phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt

1. Kể từ ngày 08 tháng 02 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021, mc thu phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt được xác định là 4% trên doanh thu kinh doanh vận ti đường st.

2. Doanh nghiệp kinh doanh vn tải đường sắt thực hiện kê khai, nộp phí sdụng kết cấu hạ tng đường st theo tháng, quyết toán năm theo quy định tại Luật Qun lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phquy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Qun lý thuế; nộp 100% stiền phí vào ngân sách nhà nước (ngân sách trung ương) theo chương, mục, tiu mục của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.

3. Trong thời gian có hiệu lực của Thông tư này, doanh nghiệp kinh doanh vn ti đường sắt không thực hiện khai, nộp phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường st theo mức thu phí quy định tại Thông tư s 295/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí sdụng kết cấu hạ tầng đường st.

4. Các nội dung về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, trường hợp không thu phí và các nội dung khác liên quan không quy định tại Thông tư này thực hiện theo quy định tại Thông tư số 295/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí sử dụng kết cấu hạ tầng đưng st.

5. Ktừ ngày 01 tháng 01 năm 2022 trở đi, phí sử dụng kết cấu hạ tng đường sắt thực hiện theo quy định tại Thông tư s295/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 ca Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành ktừ ngày 08 tháng 02 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021.

2. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật quy định viện dẫn tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản mới được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mc đề nghị các tổ chức, cá nhân phn ánh kịp thời về Bộ Tài chính đnghiên cứu, hướng dẫn bổ sung./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đng;
- Văn phòng T
ng Bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch
nước;
- Viện Kim sát nhân dân tối cao;
- T
òa án nhân dân tối cao:
- Kiểm toán nh
à nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, c
ơ quan thuộc Chính ph;
- Cơ quan Trung Ương của các đo
àn th;
- UBND, Sở T
ài chính, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương;
- C
ông báo;
- C
ng thông tin điện t Chính phủ;
- Cục Kiểm tra v
ăn bn (Bộ Tư pháp);
- C
ác đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Cổng
thông tin điện tBộ Tài chính;
- Lưu: VT
, CST (CST5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/2021/TT-BTC

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu12/2021/TT-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/02/2021
Ngày hiệu lực08/02/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 tháng trước
(17/02/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/2021/TT-BTC

Lược đồ Thông tư 12/2021/TT-BTC mức thu khai nộp phí sử dụng kết cấu hạ tâng đường sắt


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Thông tư 12/2021/TT-BTC mức thu khai nộp phí sử dụng kết cấu hạ tâng đường sắt
       Loại văn bảnThông tư
       Số hiệu12/2021/TT-BTC
       Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
       Người kýVũ Thị Mai
       Ngày ban hành08/02/2021
       Ngày hiệu lực08/02/2021
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật2 tháng trước
       (17/02/2021)

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Thông tư 12/2021/TT-BTC mức thu khai nộp phí sử dụng kết cấu hạ tâng đường sắt

        Lịch sử hiệu lực Thông tư 12/2021/TT-BTC mức thu khai nộp phí sử dụng kết cấu hạ tâng đường sắt

        • 08/02/2021

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 08/02/2021

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực