Thông tư 12/TT-DH

Thông tư 12/TT-DH năm 1959 về việc tuyển lựa học sinh người dân tộc thiểu số vào học các trường đại học và chuyên nghiệp trung cấp niên khóa 1959-1960 do Bộ Giáo Dục ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 12/TT-DH tuyển lựa học sinh dân tộc thiểu số học trường đại học chuyên nghiệp trung cấp niên khóa 1959-1960


BỘ GIÁO DỤC
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 12/TT-DH

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 1959 

 

THÔNG TƯ

VỀ VIỆC TUYỂN LỰA HỌC SINH NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀO HỌC CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ CHUYÊN NGHIỆP TRUNG CẤP NIÊN KHÓA 1959-1960.

Kính gửi:

- Ủy ban Hành chính tỉnh, khu, thành phố,
- Các Ty, Sở Giáo dục
- Các Trường Phổ thông cấp II, III,
- Các Trường Đại học và Chuyên nghiệp Trung cấp

 

Theo phương châm đào tạo cán bộ và chính sách dân tộc của Đảng và Chính phủ, cần chú ý đưa những học sinh tốt người dân tộc thiểu số vào các trường đại học và chuyên nghiệp trung cấp, đào tạo thành những người lao động có giác ngộ xã hội chủ nghĩa, có văn hóa, có sức khỏe, nhằm mở rộng đội ngũ tri thức và công nhận của các dân tộc để phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế và văn hóa nước nhà.

Để thực hiện phương châm trên, Bộ Giáo dục quy định những điều dưới đây áp dụng trong việc tuyển lựa học sinh người dân tộc thiểu số vào học các trường đại học và chuyên nghiệp trung cấp niên khóa 1959-1960 (riêng đối với cán bộ, công nhân, quân nhân người dân tộc thiểu số thì áp dụng theo thông tư số 22-TT/LB ngày 25-3-1959 của Liên bộ Nội vụ - Giáo dục)

1. Học sinh người dân tộc thiểu số có văn bằng tốt nghiệp lớp 10 phổ thông ( hay một văn bằng tương đương theo quy định trong quy chế tuyển sinh ) và có đủ các điều kiện chính trị, sức khỏe theo như chính sách tuyển sinh của Bộ Giáo dục thì được miễn thi vào các trường đại học ; có văn bằng chứng chỉ tốt nghiệp lớp 7 phổ thông (hay một văn bằng tương đương theo quy định trong quy chế tuyển sinh) và có đủ các điều kiện chính trị, sức khỏe như chính sách tuyển sinh của Bộ Giáo dục thì được miễn thi vào các trường chuyên nghiệp trung cấp.

Các nguyên tắc và thủ tục lập hồ sơ xin học theo đúng như quy chế tuyển sinh năm 1959 của Bộ Giáo dục.

2. Để mở rộng cho học sinh người dân tộc thiểu số vào học được nhiều hơn, những học sinh người dân tộc thiểu số tuy không có văn bằng tốt nghiệp lớp 10 phổ thông (hay một văn bằng liên quan theo quy định trong quy chế tuyển sinh) nhưng có học bạ đã học hết chương trình lớp 10 phổ thông cũng được nhận cho thi vào các trường đại học, không có văn bằng chứng chỉ lớp 7 phổ thông nhưng có học bạ đã học hết chương trình lớp 7 phổ thông cũng được nhận cho thi vào các trường chuyên nghiệp trung cấp. Những thí sinh này phải qua một kỳ thi kiểm tra văn hóa do trường đại học hay chuyên nghiệp trung cấp tổ chức nếu xét có thể theo học được thì lấy vào học, không kể điểm của các bài thi kiểm tra nhiều hay ít.

Đối với loại học sinh này, ngoài điều kiện văn hóa đã nói ở trên còn cần có đủ các điều kiện sau đây:

a) Lý lịch rõ ràng không có những vấn đề nghi vấn nghiêm trọng về chính trị.

b) Tư cách đạo đức tốt, có ý thức kỷ luật, có thái độ học tập tốt ở trường phổ thông và ở địa phương.

c) Được Ủy ban hành chính xã của mình hoặc trường phổ thông của mình đang học xét đề nghị và phải được Ủy ban hành chính tỉnh hoặc Ủy ban Hành chính khu tự trị công nhận và giới thiệu cho đi học. Nếu được giới thiệu sẽ được cấp một giấy quyết định giới thiệu đi học do Ủy ban hành chính tỉnh hoặc Ủy ban hành chính khu tự trị cấp để nộp theo hồ sơ xin thi vào trường đại học hoặc chuyên nghiệp trung cấp mà mình xin thi( có mẫu hướng dẫn kèm theo thông tư này).

d) Các nguyên tắc và thủ tục lập hồ sơ xin thi theo đúng như quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục.

3. Học sinh đã có văn bằng tốt nghiệp cũng như học sinh chưa có văn bằng tốt nghiệp được giới thiệu đi học, đựơc tự do chọn ngành học. Song, trường hợp cần thiết vì yêu cầu đào tạo cán bộ của địa phương và của kế hoạch Nhà nước,các trường đại học và chuyên nghiệp trung cấp có thể xét điều chỉnh ngành học, hoặc trường học của học sinh.

4. Việc tuyển lựa học sinh tốt người dân tộc thiểu số vào học các trường đại học và chuyên nghiệp trung cấp là một vấn đề rất quan trọng trong việc thực hiện chính sách dân tộc và nhiệm vụ đào tạo cán bộ của Đảng và Chính phủ, Bộ Giáo dục yêu cầu các Ủy ban hành chính tỉnh, khu, thành phố các Ty, Sở Giáo dục sau khi nhận được thông tư này:

a) Cần phổ biến kịp thời cho các địa phương các trường phổ thông và học sinh biết, đồng thời có nhiệm vụ hướng dẫn các cơ sở trong việc động viên, giải thích và xét giới thiệu những học sinh tốt đi học đảm bảo thực hiện đúng chính sách dân tộc và nhiệm vụ đào tạo cán bộ của Đảng và Chính phủ.

b) Trong việc xét giới thiệu những học sinh chưa có văn bằng tốt nghiệp phổ thông đi học cần tiến hành một cách nghiêm túc, cần đề phòng những lệch lạc, như thành kiến, nể nang, giới thiệu những học sinh không có đủ những tiêu chuẩn đi học, bỏ sót những học sinh có đủ tiêu chuẩn, tránh tình trạng suy tị giữa học sinh được giới thiệu và học sinh không được giới thiệu.

c) Cần có kế hoạch hướng dẫn cho học sinh đi học các ngành hợp với yêu cầu đào tạo cán bộ của địa phương và của kế hoạch đào tạo cán bộ của Nhà nước.

d) Cần hướng dẫn cho học sinh lập hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, gửi bảo đảm đến trường đại học và chuyên nghiệp trung cấp đúng thời hạn đã quy định trong quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục. Mặt khác Ủy ban hành chính tỉnh hoặc khu tự trị lập danh sách những học sinh thuộc địa phương mình đã công nhận giới thiệu đi học, báo cáo cho Bộ Giáo dục (Vụ Đại học và Chuyên nghiệp).

Bộ Giáo dục yêu cầu các ông Giám đốc các trường đại học và Hiệu trưởng các trường chuyên nghiệp trung cấp cần chú ý kiểm tra chu đáo khi nhận hồ sơ cũng như khi xét tuyển để đảm bảo thực hiện tốt chính sách tuyển sinh.

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC
Nguyễn Văn Huyên

 

 

 

MẪU QUYẾT ĐỊNH

GIỚI THIỆU HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ ĐI HỌC CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ CHUYÊN NGHIỆP TRUNG CẤP NIÊN KHÓA 1959-1960.

UBHC tỉnh….
----------
Số…….

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

GIẤY QUYẾT ĐỊNH GIỚI THIỆU

HỌC SINH THIỂU SỐ ĐI HỌC CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ CHUYÊN NGHIỆP TRUNG CẤP NIÊN KHÓA 1959-1960

Theo thông tư số 12-TT/DH ngày 25-5-1959 của Bộ Giáo dục về giới thiệu học sinh người dân tộc thiểu số đi học các trường đại học và chuyên nghiệp trung cấp niên khóa 1959-1960;

Theo đề nghị của ……………..(1)

1. Nay xét:

Anh( Chị) …… sinh ngày…… tháng……năm…………

Chánh trú quán tại………………………………………

Là người dân tộc ……………………………………….

Thành phần: gia đình………… bản thân………………

Tinh thần, thái độ học tập và lao động, tư cách đạo đức, ý thức kỷ luật…………….

Trình độ văn hóa: đã học hết chương trình lớp………………

2. Ủy ban hành chính tỉnh (hoặc khu tự trị ) …………...xét anh (chị)…… có đủ các tiêu chuẩn nói trong thông tư số 12-TT/DH ngày 25-5-1959 của Bộ Giáo dục, vì vậy quyết định:

Anh (Chị) …………. được giới thiệu đi học ngành…… trường…………niên khóa 1959-1960.

Đề nghị cho anh (chị) …………..được hưởng các quyền lợi chiếu cố theo thông tư của Bộ Giáo dục nói trên.

 

……Ngày…….tháng…..năm…
Chủ tịch UBHC tỉnh hoặc khu tự trị…….
( ký tên và đóng dấu)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/TT-DH

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu12/TT-DH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báoSố 23
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Thông tư 12/TT-DH tuyển lựa học sinh dân tộc thiểu số học trường đại học chuyên nghiệp trung cấp niên khóa 1959-1960


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư 12/TT-DH tuyển lựa học sinh dân tộc thiểu số học trường đại học chuyên nghiệp trung cấp niên khóa 1959-1960
        Loại văn bảnThông tư
        Số hiệu12/TT-DH
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục
        Người kýNguyễn Văn Huyên
        Ngày ban hành...
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báoSố 23
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông tư 12/TT-DH tuyển lựa học sinh dân tộc thiểu số học trường đại học chuyên nghiệp trung cấp niên khóa 1959-1960

              Lịch sử hiệu lực Thông tư 12/TT-DH tuyển lựa học sinh dân tộc thiểu số học trường đại học chuyên nghiệp trung cấp niên khóa 1959-1960