Thông tư 121/2007/TT-BTC

Thông tư 121/2007/TT-BTC sửa đổi Thông tư 32/2006/TT-BTC hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 121/2007/TT-BTC hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế thu khác hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu sửa đổi 32/2006/TT-BTC đã được thay thế bởi Thông tư 212/2014/TT-BTC hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế thu khác đối với hàng hóa xuất nhập khẩu và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2015.

Nội dung toàn văn Thông tư 121/2007/TT-BTC hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế thu khác hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu sửa đổi 32/2006/TT-BTC


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 121/2007/TT-BTC

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2007

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 32/2006/TT-BTC NGÀY 10/04/2006 CỦA BỘ TÀI CHÍNH VỀ HƯỚNG DẪN KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ THUẾ VÀ THU KHÁC ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Kế toán ngày 17/06/2003 và Nghị định số 128/2004/NĐ-CP ngày 31/05/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong lĩnh vực kế toán nhà nước;

Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 14/06/2005; Luật Thuế giá trị gia tăng ngày 21/05/1997, sửa đổi bổ sung ngày 17/06/2003; Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt ngày 31/05/1998, bổ sung sửa đổi ngày 17/06/2003; các văn bản hướng dẫn các Luật trên;

Căn cứ Luật Hải quan ngày 12/07/2001 và Luật bổ sung một số điều của Luật Hải quan ngày 24/06/2005;

Căn cứ Luật quản lý thuế số 78/2006/QH 11 ngày 29/11/2006;

Căn cứ Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 04/11/2004 của Chính phủ về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kế toán; Nghị định số 100/2004/NĐ-CP ngày 25/02/2004 của Chính phủ về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực Thuế; Nghị định số 97/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 06 năm 2007 của Chính phủ về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực Hải quan và các Nghị định bổ sung, sửa đổi các Nghị định trên;

Căn cứ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật quản lý thuế; Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07/06/2007 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế;

Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Thông tư số 32/2006/TT-BTC ngày 10/4/2006 của Bộ Tài chính (dưới đây gọi tắt là Thông tư số 32/2006/TT-BTC) hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, như sau:

I. Bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung một số quy định về chứng từ kế toán tại khoản 2,  Mục A Phần II Thông tư số 32/2006/TT-BTC ngày 4/10/2006 như sau:

1. Bãi bỏ chứng từ kế toán “Quyết định về việc điều chỉnh thuế” (Mẫu số C5-HQ) và thay bằng chứng từ kế toán “Quyết định về việc ấn định thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu” (Mẫu số C29-HQ).

2. Danh mục chứng từ kế toán sửa đổi, bổ sung:

STT

TÊN CHỨNG TỪ

SH CT

I. Các chứng từ kế toán sửa đổi

1

Chứng từ ghi số thuế phải thu

C1- HQ

2

Thông báo phí, lệ phí Hải quan

C2- HQ

3

Thông báo về việc phạt chậm nộp thuế

C3- HQ

4

Lệnh thu thuế thu tiền phạt

C4- HQ

5

Quyết định về việc hoàn thuế

C6- HQ

6

Quyết định về việc không thu thuế

C8- HQ

7

Giấy xác nhận tiền thuế chưa được hoàn trả

C9- HQ

8

Quyết định về việc khấu trừ thuế

C11- HQ

9

Quyết định về việc miễn giảm thuế

C19- HQ

10

Quyết định về việc miễn phạt chậm nộp thuế

C20- HQ

11

Quyết định về việc hoàn phí, lệ phí Hải quan

C21- HQ

12

Quyết định về việc chuyển loại hình nợ thuế

C22- HQ

13

Quyết định về việc truy thu thuế

C23- HQ

14

Quyết định về việc xoá nợ thuế, nợ phạt

C24- HQ

II. Các chứng từ kế toán bổ sung

15

Quyết định về việc hoàn thuế

C6b- HQ

16

Quyết định về việc không thu thuế

C8b- HQ

17

Giấy xác nhận tiền thuế chưa được hoàn trả

C9b- HQ

18

Quyết định về việc khấu trừ thuế tại chỗ trong nội bộ Chi cục

C11b- HQ

19

Quyết định về việc miễn giảm thuế

C19b- HQ

20

Quyết định về việc miễn phạt chậm nộp thuế

C20b- HQ

21

Quyết định về việc hoàn phí, lệ phí Hải quan

C21b- HQ

22

Quyết định về việc chuyển loại hình nợ thuế

C22b- HQ

23

Quyết định về việc truy thu thuế

C23b- HQ

24

Quyết định về việc xoá thuế, nợ phạt

C24b- HQ

25

Chứng từ điều chỉnh khoản thu

C25- HQ

26

Thông báo về số tiền thuế và tiền phạt chậm nộp thuế phải nộp

C26- HQ

27

Bảng kê tờ khai thuế

C27- HQ

28

Phiếu báo điều chỉnh thuế

C28- HQ

29

Quyết định về việc ấn định thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

C29- HQ

Hình thức và nội dung chứng từ kế toán sửa đổi, bổ sung quy định cụ thể tại Phụ lục số 01 Thông tư này.

II. Sửa đổi, bổ sung nội dung và phương pháp kế toán một số tài khoản tại Thông tư số 32/2006/TT-BTC

1. Sửa đổi Điểm 3 quy định chung của Tài khoản 314- Thanh toán với đối tượng nộp thuế, như sau:

“Các khoản thuế phản ánh vào Tài khoản 314 là các khoản thuế xuất khẩu, nhập khẩu của các đối tượng được phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa và nộp thuế theo thời hạn quy định. Không phản ánh vào tài khoản này các khoản thu thuế xuất khẩu, nhập khẩu hàng phi mậu dịch và thuế xuất khẩu, nhập khẩu của dân cư khu vực biên giới”.

2. Bỏ các tài khoản chi tiết: 3182, 3184, 7182, 7184 quy định tại Điểm 2.1. Mục B,  Phần II Thông tư số 32/2006/TT-BTC.

3. Bổ sung thêm Tiết  3.1.10 vào Điểm 3.1, Khoản 3, Mục B, Phần II Thông tư số 32/2006/TT-BTC  về việc hướng dẫn “Kế toán khấu trừ thuế phi mậu dịch” như sau:

3.1. Khi Cơ quan hải quan có quyết định hoàn trả số tiền thuế phi mậu dịch của đối tượng đã nộp, căn cứ vào số liệu thực tế phản ánh số tiền thuế phi mậu dịch phải hoàn, ghi:

Nợ TK 716- Số thu thuế (TK CT tương ứng)

Có TK 336- Phải hoàn thuế chuyên thu và thu khác (TK CT tương ứng).

3.2. Khi có quyết định khấu trừ thuế phi mậu dịch, ghi:

Nợ TK 336- Phải hoàn thuế chuyên thu và thu khác (TK CT tương ứng)

Có TK 716- Số thu thuế (TK CT tương ứng).

Sơ đồ kế toán số 3.1.10 “Kế toán khấu trừ thuế phi mậu dịch” (Phụ lục số 02).

4. Bổ sung Tiết 3.1.11 vào Điểm 3.1, Khoản 3, Mục B, Phần II Thông tư số 32/2006/TT-BTC  về việc hướng dẫn “Kế toán chuyển đi, chuyển đến khấu trừ giữa các Chi cục hải quan trong nội bộ Cục hải quan” như sau:

4.1. Tại Chi cục hải quan chuyển đi, khi có quyết định chuyển đi khấu trừ tại Chi cục khác trong nội bộ Cục Hải quan, ghi:

Nợ TK 336- Phải hoàn thuế chuyên thu và thu khác (TK CT tương ứng)

Có TK 716- Số thu thuế (TK CT tương ứng).

4.2. Tại Chi cục hải quan chuyển đến, căn cứ vào quyết định khấu trừ, ghi:

Nợ TK 716- Số thu thuế (TK CT tương ứng).

Có TK 314- Thanh toán với đối tượng nộp thuế

Sơ đồ kế toán số 3.1.11 “Kế toán chuyển đi, chuyển đến khấu trừ giữa các Chi cục hải quan trong nội bộ Cục hải quan” (Phụ lục số 02)

5. Bổ sung Tiết 3.1.12 vào Điểm 3.1 Khoản 3, Mục B, Phần II Thông tư số 32/2006/TT-BTC  về việc hướng dẫn “Kế toán khấu trừ sắc thuế xuất khẩu, nhập khẩu, tiêu thụ đặc biệt” như sau:

5.1. Khi Cơ quan hải quan lập Chứng từ ghi sổ theo Tờ khai Hải quan, căn cứ vào số liệu thực tế, ghi:

Nợ TK 314- Thanh toán với đối tượng nộp thuế (TK CT tương ứng)

Có TK 716- Số thu thuế (TK CT tương ứng).

5.2. Khi nhận được báo Có của Kho bạc về số tiền thuế đã nộp Ngân sách trong các trường hợp Kho bạc trực tiếp thu tiền thuế tại Hải quan:

a. Căn cứ vào số liệu thực tế, ghi:

Nợ TK 333- Thanh toán thu nộp với Ngân sách (TK CT tương ứng)

Có TK 314- Thanh toán với đối tượng nộp thuế (TK CT tương ứng).

b. Đồng thời kết chuyển số đã nộp Ngân sách theo số tiền Kho bạc báo Có, ghi:

Nợ TK 716- Số thu thuế (TK CT tương ứng)

Có TK 333- Thanh toán thu nộp với Ngân sách (TK CT tương ứng).

5.3. Điều chỉnh giảm số thuế phải thu kế toán ghi bút toán đỏ:

Nợ TK 314- Thanh toán với đối tượng nộp thuế (TK CT tương ứng)

Có TK 716- Số thu thuế (TK CT tương ứng).

5.4. Trường hợp có quyết định hoàn thuế, kế toán thực hiện ghi đồng thời:

a. Phản ánh số thuế đã thu phải hoàn theo quyết định hoàn thuế, ghi:

Nợ TK 716- Số thu thuế (TK CT tương ứng)

Có TK 336- Phải hoàn thuế và thu khác đã thu.

b. Điều chỉnh lại quyết định điều chỉnh giảm theo quyết định hoàn thuế, kế toán ghi bút toán đỏ:

Nợ TK 716- Số thu thuế (TK CT tương ứng)

Có TK 314- Thanh toán với đối tượng nộp thuế (TK CT tương ứng).

5.5. Khi Hải quan tổng hợp tờ khai thuế chuyên thu khác phải thu được phép khấu trừ từ số thuế chuyên thu đã nộp, căn cứ vào số liệu thực tế, ghi:

Nợ TK 314- Thanh toán với đối tượng nộp thuế (TK CT tương ứng)

Có TK 716- Số thu thuế (TK CT tương ứng)

5.6. Đồng thời ghi giảm số đã nộp vào ngân sách của thuế chuyên thu đã khấu trừ, kế toán ghi bút toán đỏ:

a. Số thuế đã nộp vào ngân sách, ghi:

Nợ TK 333- Thanh toán thu nộp với Ngân sách (TK CT tương ứng)

Có TK 314- Thanh toán với đối tượng nộp thuế (TK CT tương ứng).

b. Số đã kết chuyển theo giấy báo Có, ghi:

Nợ TK 716- Số thu thuế (TK CT tương ứng)

Có TK 333- Thanh toán thu nộp với Ngân sách (TK CT tương ứng).

5.7. Đồng thời ghi tăng số thuế chuyên thu được phép khấu trừ từ số thuế chuyên thu khác đã nộp vào ngân sách:

a. Số thuế đã nộp vào ngân sách, ghi:

Nợ TK 333- Thanh toán thu nộp với Ngân sách (TK CT tương ứng)

Có TK 314- Thanh toán với đối tượng nộp thuế (TK CT tương ứng)

b. Kết chuyển số thuế đã nộp, ghi:

Nợ TK 716- Số thu thuế (TK CT tương ứng)

Có TK 333- Thanh toán thu nộp với Ngân sách (TK CT tương ứng).

5.8. Kết chuyển số thuế được hoàn để khấu trừ số thuế phải nộp của đối tượng, ghi:

Nợ TK 336- Phải hoàn thuế và thu khác đã thu

Có TK 314- Thanh toán với đối tượng nộp thuế (TK CT tương ứng)

Sơ đồ kế toán số 3.1.12 “Kế toán khấu trừ giữa các sắc thuế xuất khẩu, nhập khẩu, tiêu thụ đặc biệt” (Phụ lục số 02)

6. Bổ sung Tiết 3.5.8 vào Điểm 3.5, Khoản 3, Mục B, Phần II Thông tư số 32/2006/TT-BTC  về việc hướng dẫn “Kế toán khi thu hộ tiền thuế và các khoản

thu khác cho cơ quan hải quan khác” như sau:

6.1. Trường hợp cơ quan hải quan thu hộ tiền do doanh nghiệp nộp thuế hoặc các khoản thu khác cho cơ quan hải quan khác hoặc doanh nghiệp nộp nhầm vào tài khoản của đơn vị, ghi:

Nợ TK 111 - Tiền mặt (Trường hợp DN nộp tiền mặt tại cơ quan hải quan)

Nợ TK 112 - Tiền gửi ngân hàng (Trường hợp DN nộp nhầm tiền vào tài khoản của đơn vị)

Có TK 338 - Các khoản phải trả (3389).

6.2. Khi Cơ quan hải quan nộp số tiền thu hộ vào tài khoản hoặc chuyển trả của cơ quan hải quan khác, ghi:

Nợ TK 338 - Các khoản phải trả (3389)

Có TK 111- Tiền mặt (Trường hợp doanh nghiệp  nộp tiền mặt tại cơ quan hải quan)

Có TK 112- Tiền gửi ngân hàng (Trường hợp doanh nghiệp nộp nhầm tiền vào tài khoản của đơn vị).

Sơ đồ kế toán số 3.5.8 “Kế toán khi thu hộ tiền thuế và các khoản thu khác cho cơ quan hải quan khác” (Phụ lục số 02)

7. Các nội dung hạch toán căn cứ Quyết định về việc điều chỉnh thuế (Mẫu số C5-HQ) quy định tại Thông tư số 32/2006/TT-BTC được thực hiện căn cứ vào Quyết định về việc ấn định thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu (Mẫu số C29-HQ) quy định tại Thông tư này.

III. Sửa đổi một số quy định về báo cáo kế toán nghiệp vụ thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu tại khoản 2 Mục D Phần II “Hệ thống báo cáo nghiệp vụ thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu’ Thông tư số 32/2006/TT-BTC ngày 04/10/2006 như sau:

Danh mục báo cáo kế toán nghiệp vụ thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu sửa đổi:

STT

TÊN BÁO CÁO

Số hiệu

1

Báo cáo nhanh số thu thuế và thu khác

01/BN

2

Bảng Cân đối tài khoản kế toán

01/BNV

3

Báo cáo tình hình thu thuế tạm thu

02/BNV

4

Báo cáo tình hình hoàn thuế tạm thu

03/BNV

5

Báo cáo số thu nộp ngân sách

04/BNV

6

Báo cáo nợ thuế theo thành phần kinh tế

05/BNV

7

Báo cáo tổng hợp nợ thuế hàng kinh doanh xuất, nhập khẩu

06/BNV

8

Báo cáo chi tiết nợ quá hạn hàng kinh doanh xuất, nhập khẩu

07/BNV

9

Báo cáo chi tiết dạng nợ

08/BNV

10

Báo cáo số thuế được miễn, giảm, hoàn

09/BNV

11

Báo cáo tình hình thu nộp phí, lệ phí hải quan

10/BNV

12

Báo cáo thu phạt hành chính và  thu bán hàng tịch thu

11/BNV

13

Báo cáo tổng hợp các khoản thu tại hải quan cửa khẩu

12/BNV

14

Báo cáo số thu nộp tại hải quan cửa khẩu

13/BNV

15

Báo cáo tổng hợp tiền thuế

14/BNV

16

Bảng đối chiếu với kho bạc số nộp ngân sách

15/BNV

Mẫu báo cáo kế toán nghiệp vụ thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu sửa đổi và giải thích phương pháp lập báo cáo kế toán nghiệp vụ quy định tại Phụ lục số 03 Thông tư này

IV. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.

2. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan có trách nhiệm triển khai công tác kế toán thuế xuất, nhập khẩu trong ngành Hải quan theo quy định của Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng  TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Toà án Nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao;
- Các cơ quan TW của các đoàn thể;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
 - Kiểm toán Nhà nước;
- Tổng cục Hải quan;
- Sở  Tài chính, Cục Hải quan các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo; Web CP, Web Bộ Tài chính;
- Các đơn vị  thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu VT, Vụ CĐKT & Kiểm toán.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Tá

 

PHỤ LỤC 01

MẪU BIỂU CHỨNG TỪ KẾ TOÁN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 121/2007/TT-BTC ngày 17/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

I- MẪU BIỂU CHỨNG TỪ KẾ TOÁN SỬA ĐỔI

 

Mẫu số: C1-HQ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 121/2007/TT-BTC ngày 17/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài  chính)

TỔNG CỤC HẢI QUAN
Cục:...........................
Chi cục:......................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

Số:............................................

 

 

CHỨNG TỪ GHI SỐ THUẾ PHẢI THU

Theo tờ khai thuế: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TK ghi Nợ: …….

TK ghi Có: ……..

Người xuất/nhập khẩu:....................................................................................................................

Mã số:............................................................................................................................................

Địa chỉ:...........................................................................................................................................

Số điện thoại:.............................................Số Fax:.........................................................................

Đã kê khai số tiền thuế của lô hàng xuất khẩu/nhập khẩu theo Tờ khai Hải quan số ............................, bao gồm:

Đơn vị tính: đồng

STT

Sắc thuế

Chương

Loại

Khoản

Mục

Tiểu mục

Số tiền

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Thuế xuất khẩu

 

 

 

 

 

 

2

Thuế nhập khẩu

 

 

 

 

 

 

3

Thuế GTGT

 

 

 

 

 

 

4

Thuế tiêu thụ đặc biệt

 

 

 

 

 

 

5

Thuế tự vệ chống phá giá

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

Số tiền viết bằng chữ:......................................................................................

Thời gian ân hạn thuế là…...ngày kể từ ngày…..tháng…..năm. Tiền thuế nộp vào TK số……………….của Chi cục Hải quan………….tại KBNN…….…….hoặc nộp tại bộ phận thu thuế của đơn vị Hải quan lập chứng từ này.

Hết thời gian ân hạn nộp thuế, mỗi ngày chậm nộp phải chịu phạt chậm nộp thuế bằng 0,5% số tiền thuế chậm nộp. Cơ quan Hải quan phải áp dụng các biện pháp đôn đốc thu nộp, biện pháp cưỡng chế theo quy định của Pháp luật để thu các khoản tiền thuế, tiền phạt chậm nộp thuế vào NSNN.

 

 

Ngày......tháng.....năm.....

Ngày......tháng.....năm.....

Nơi nhận:
- Lưu hồ sơ Hải quan.

NGƯỜI LẬP
(Ký, họ tên, đóng dấu)

PHỤ TRÁCH THUẾ, TIẾP NHẬN TỜ KHAI
(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

 

Mẫu số: C2-HQ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 121/2007/TT-BTC ngày 17/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài  chính)

Cục:.........................................
Chi cục:...................................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

Số:............................................

................., ngày... tháng... năm ...

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC NỘP PHÍ, LỆ PHÍ HẢI QUAN

(Áp dụng cho Hải quan điện tử  hoặc đối tượng được nộp phí, lệ phí theo tháng)

Căn cứ ................................................. hướng dẫn chế độ thu, nộp và sử dụng phí, lệ phí Hải quan;

Trên cơ sở hồ sơ kê khai của đơn vị, chi cục Hải quan………….thông báo:

Người xuất/nhập khẩu:....................................................................................................................

Mã số:............................................................................................................................................

Địa chỉ:...........................................................................................................................................

Số điện thoại:.............................................Số Fax:......................................................................... .

Có trách nhiệm nộp số phí, lệ phí hải quan tháng……của các lô hàng xuất nhập khẩu thuộc các tờ khai Hải quan (chi tiết như bảng kê kèm theo) bao gồm:

 

S

Tờ khai

Phí, lệ phí

T

T

Số

Ngày

Thủ tục

HQ

Quá cảnh

Niêm phong, kẹp chì

Khác

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng:

 

 

 

 

 

Số tiền viết bằng chữ:...........................................................................................

Trong thời hạn ....... ngày kể từ ngày ... tháng .... năm .... đơn vị có trách nhiệm nộp đủ số tiền ghi trong thông báo vào tài khoản số ......... tại Kho bạc nhà nước............ hoặc nộp tại bộ phận thu thuế của đơn vị Hải quan ra thông báo này. Nếu quá hạn trên mà chưa nộp số phí, lệ phí thì mỗi ngày sẽ bị phạt chậm nộp bằng … % của số phí, lệ phí chậm nộp.

 

 

Ngày....tháng....năm.....

 

Nơi nhận:
- Đối tượng phải nộp (Gửi Fax, thư bảo đảm hoặc ký nhận, ghi rõ họ tên, chức vụ
- Lưu VT, hồ sơ HQ.

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN HẢI QUAN
(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

 

Mẫu số: C3-HQ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 121/2007/TT-BTC ngày 17/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài  chính)


TỔNG CỤC HẢI QUAN
Cục:..........................
Chi.cục:.....................................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số:..............................................

……………, Ngày.... tháng…. năm …

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC PHẠT CHẬM NỘP THUẾ

Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật thuế tiêu thụ đặc biệt;

Luật quản lý thuế và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật.

Căn cứ  Tờ  khai hải quan số……. ngày …….tháng …..năm

Căn cứ ngày đối tượng nộp thuế chuyển tiền nộp thuế

Đối tượng nộp thuế ……………………………………..mã số thuế …………..   địa chỉ………………………số điện thoại……………….có trách nhiệm phải nộp số tiền phạt chậm nộp thuế theo quy định dưới đây:

Tổng số thuế phải nộp:....................................................................................................................

Tổng số thuế đã nộp:......................................................................................................................

Số thuế nộp chậm so với quy định:..................................................................................................

Số ngày nộp chậm:.........................................................................................................................

Tỷ lệ phạt:.......................................................................................................................................

Số tiền phạt phải nộp:.....................................................................................................................

Số tiền bằng chữ:............................................................................................................................

- Nhận được Quyết định này trong thời hạn 15 ngày (kể từ ngày ra Thông báo phạt) đối tượng có tên trên phải nộp số tiền phạt chậm nộp thuế trên vào Tài khoản thu NSNN số ….. tại Kho bạc nhà nước…. của Chi cục Hải quan….(Trên giấy nộp tiền phải ghi rõ: Chương, Loại, Khoản, Mục, Tiểu mục theo quy định của MLNSNN hiện hành, số tờ khai hải quan) hoặc trực tiếp nộp tiền mặt cho cơ quan  Hải quan nơi ra thông báo.

- Nếu quá thời hạn trên mà chưa nộp số tiền phạt chậm nộp thuế theo Thông báo thì đối tượng nộp thuế sẽ bị xử lý theo pháp luật hiện hành.

 

 

Ngày....tháng....năm.....

Nơi nhận:
- Đối tượng nộp thuế; (Gửi Fax, thư bảo đảm hoặc ký nhận, ghi rõ họ tên, chức vụ
- Lưu VT, hồ sơ Hải quan.

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN HẢI QUAN
(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

 

Mẫu số: C4-HQ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 121/2007/TT-BTC ngày 17/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài  chính)

TỔNG CỤC HẢI QUAN
Cục:..........................................
Chi cục:....................................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số:............................................

 

 

LỆNH THU THUẾ, THU TIỀN PHẠT 

Ngày ...... tháng ...... năm ........

Căn cứ quy định của Luật quản lý thuế và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật, yêu cầu Ngân hàng (KBNN) ..............................trích tài khoản số .....................của ..............có địa chỉ tại ......................Mã số thuế: .............

Nộp vào tài khoản: ..........................tại KBNN..................................................................................

Lý do:.............................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Nội dung các khoản thu như sau:

STT

Nội dung

Chương

Loại

Khoản

Mục

Tiểu mục

Số tiền

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

x

x

x

x

x

 

Số tiền viết bằng chữ:...................................................................................

 

Ngày ...... tháng ..... năm .....

Ngày ...... tháng ..... năm .....

Ngày ...... tháng ..... năm .....

THỦ TRƯỞNG NGÂN HÀNG
(Ký, họ tên, đóng dấu)

THỦ TRƯỞNG KHO BẠC
(Ký, họ tên, đóng dấu)

THỦ TRƯỞNG
CƠ QUAN HẢI QUAN
(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Nơi nhận:
-  Ngân hàng, Kho bạc nhà nước;
-  Đối tượng nộp thuế;
-  Lưu VT, hồ sơ QL nợ thuế.

 

 

 


 

Mẫu số: C6-HQ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 121/2007/TT-BTC ngày 17/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài  chính)

TỔNG CỤC HẢI QUAN
Cục:..........................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số:............................................

…………, Ngày ..... tháng ...... năm ........

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HOÀN THUẾ 

CỤC TRƯỞNG CỤC......................................................

Căn cứ Luật thuế xuất, nhập khẩu; Luật thuế tiêu thụ đặc biệt; Luật quản lý thuế và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật.

Căn cứ thẩm quyền, thủ tục và các trường hợp hoàn thuế quy định tại điểm....mục....phần.....Thông tư số.....của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định điều chỉnh thuế, miễn giảm thuế số ............ ngày ...... tháng ...... năm ........ của ...................;

Xét công văn số… ngày…., hồ sơ đề nghị hoàn thuế của đối tượng nộp thuế .....................Mã số thuế: ………………………… Địa chỉ: .......................................và đề xuất tại tờ trình số....ngày....tháng....năm....của.....

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hoàn trả số tiền thuế đã nộp theo tờ khai số ............ ngày ...... tháng ...... năm ........ cho đối tượng nộp thuế......................

Số hiệu TK của đơn vị được hoàn thuế ……………….. tại………………………

Lý do được hoàn thuế:……………………………………..

Số tiền được hoàn thuế như sau:………………………………………

Nội dung

Số thuế được hoàn

- Thuế xuất khẩu

….....................................................................đồng

- Thuế nhập khẩu

….....................................................................đồng

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

….....................................................................đồng

- Thuế TVCBPG

….....................................................................đồng

Tổng cộng

….....................................................................đồng

   Số tiền viết bằng chữ:.......................................................................................

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng phòng nghiệp vụ, Chi cục trưởng Chi cục……............ và đối tượng nộp thuế ....................................chịu trách nhiệm làm thủ tục hoàn thuế cho đối tượng nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Lưu VT, hồ sơ gốc.

CỤC TRƯỞNG CỤC………….
(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

 

Mẫu số: C8-HQ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 121/2007/TT-BTC ngày 17/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài  chính)

TỔNG CỤC HẢI QUAN
Cục:..........................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số:............................................

…………….., Ngày ...... tháng...... năm ........

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KHÔNG THU THUẾ 

CỤC TRƯỞNG CỤC......................................................

Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật thuế tiêu thụ đặc biệt; Luật quản lý thuế và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật.

Căn cứ thẩm quyền, thủ tục,  và trường hợp được xét không thu thuế quy định tại điểm...mục....phần.....Thông tư số....của Bộ Tài chính;

Xét công văn số ….. ngày …. đề nghị không thu thuế của đối tượng nộp thuế .. và hồ sơ thanh khoản kèm theo.

Xét đề xuất tại tờ trình số....ngày....tháng....năm....của.....

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Không thu số tiền thuế của các tờ khai số ............................ ngày…………………………..

Lý do không thu thuế:……………………………………….……………………………..………………..

Số tiền không thu thuế như sau:

Nội dung

Số tiền

- Thuế nhập khẩu

..............................................................................đồng

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

..............................................................................đồng

- Thu chênh lệch giá

..............................................................................đồng

- Thuế TVCBPG

..............................................................................đồng

Tổng cộng

..............................................................................đồng

Số tiền viết bằng chữ:..........................................................................................................................

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng phòng nghiệp vụ, Chi cục trưởng Chi cục……….….. và đối tượng nộp thuế……mã số thuế......Địa chỉ: ................................chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Lưu VT, hồ sơ gốc.

CỤC TRƯỞNG CỤC………….
(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

 

Mẫu số: C9-HQ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 121/2007/TT-BTC ngày 17/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài  chính)

TỔNG CỤC HẢI QUAN
Cục:..............................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số:............................................

……….., Ngày...... tháng...... năm ........

 

GIẤY XÁC NHẬN TIỀN THUẾ CHƯA ĐƯỢC HOÀN TRẢ

(Áp dụng trong khấu trừ giữa các Cục….)

Kính gửi: Cục  ...........................................................

Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật thuế tiêu thụ đặc biệt; Luật quản lý thuế và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật.

Căn cứ thẩm quyền, thủ tục quy định tại điểm...mục....phần.....Thông tư số....của Bộ Tài chính;

Cục ........................................................ xác nhận:

Số thuế được hoàn theo Quyết định số ........... ngày ...... tháng ...... năm ........ của …….cho đối tượng nộp thuế ............................ mã số thuế .................. địa chỉ ............................... chưa được hoàn trả tại Cục…………………….

Số tiền thuế được hoàn như sau:

Nội dung

Số tiền

- Thuế xuất khẩu

...............................................................................đồng

- Thuế nhập khẩu

...............................................................................đồng

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

...............................................................................đồng

- Thuế TVCBPG

...............................................................................đồng

Tổng cộng

..............................................................................đồng

Số tiền viết bằng chữ: ..................................................................................................................................

Đề nghị Cục ..................................... tiếp tục khấu trừ số tiền thuế được hoàn nêu trên vào số thuế phải nộp của đối tượng nộp thuế ...........................................theo quy định của pháp luật thuế.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Đối tượng được khấu trừ thuế;
- Lưu VT, PNV, hồ sơ gốc.

CỤC TRƯỞNG CỤC………….
(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

 

Mẫu số: C11-HQ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 121/2007/TT-BTC ngày 17/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài  chính)

TỔNG CỤC HẢI QUAN
Cục:..........................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số:............................................

………….., Ngày ..... tháng..... .năm .......

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KHẤU TRỪ THUẾ
(Dùng trong trường hợp khấu trừ trong nội bộ Cục hoặc liên Cục)

CỤC TRƯỞNG CỤC ...........................................................

Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật thuế tiêu thụ đặc biệt; Luật quản lý thuế và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật.

Căn cứ thẩm quyền, thủ tục quy định tại điểm...mục....phần.....Thông tư số....của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định hoàn thuế số ............ ngày ...... tháng ...... năm ........ của  ...............................

Căn cứ Công văn số....ngày.....tháng....năm.....của Chi cục……../ Cục ........ xác nhận tiền thuế được hoàn trả nhưng chưa thực hiện khấu trừ.

Xét Công văn số ............ ngày ...... tháng ...... năm ........đề nghị xin khấu trừ của đối tượng nộp thuế .................

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Khấu trừ số tiền thuế được hoàn của đối tượng nộp thuế .............. vào số thuế phải nộp theo Tờ khai Hải quan số ........... ngày ...... tháng ...... năm …

       Số tiền được khấu trừ  như  sau:

Nội dung

Số tiền

- Thuế xuất khẩu

..............................................................................đồng

- Thuế nhập khẩu

..............................................................................đồng

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

..............................................................................đồng

- Thuế Tự vệ chống bán phá giá

..............................................................................đồng

Tổng cộng

..............................................................................đồng

Số tiền viết bằng chữ:......................................................................................

Điều 2. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Trưởng phòng nghiệp vụ, Chi cục trưởng Chi cục ……………. và đối tượng được khấu trừ thuế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Lưu VT, PNV.

CỤC TRƯỞNG CỤC………….
(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

 

Mẫu số: C19-HQ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 121/2007/TT-BTC ngày 17/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài  chính)

TỔNG CỤC HẢI QUAN
Cục:..........................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------

Số:............................................

.................., Ngày ...... tháng ...... năm ........

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC MIỄN GIẢM THUẾ

CỤC TRƯỞNG CỤC ........................................................

Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật thuế tiêu thụ đặc biệt; Luật quản lý thuế và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật.

Căn cứ thẩm quyền, thủ tục và các trường hợp xét miễn giảm thuế sơ quy định tại điểm...mục....phần.....Thông tư số....của Bộ Tài chính;

Xét Công văn số ............ ngày ...... tháng ...... năm ........và hồ sơ đề nghị miễn, giảm thuế của đối tượng nộp thuế ................................Mã số thuế (nếu có) ....................................... Địa chỉ: .................................................và đề xuất số…. ngày… tháng…. năm…của…..

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn (giảm) số thuế phải nộp theo tờ khai Hải quan số.... ngày ... tháng ... năm .......

Lý do được miễn giảm thuế:………………………………………………

Số tiền được miễn giảm như sau:

Loại thuế được miễn (giảm)

Số tiền

- Thuế xuất khẩu

....................................................................................đồng

- Thuế nhập khẩu

....................................................................................đồng

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

....................................................................................đồng

- Thuế TVCBPG

....................................................................................đồng

Tổng cộng

....................................................................................đồng

Số tiền viết bằng chữ:  ............................................................................................

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng phòng nghiệp vụ, Chi cục trưởng Chi cục.....và Đối tượng nộp thuế.......Mã số thuế.........chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Lưu VT, hồ sơ gốc.

CỤC TRƯỞNG CỤC…………
(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

 

Mẫu số: C20-HQ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 121/2007/TT-BTC ngày 17/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài  chính)

TỔNG CỤC HẢI QUAN

Cục:..........................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số:............................

.................., Ngày ..... tháng ...... năm ........

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC MIỄN PHẠT CHẬM NỘP THUẾ 

CỤC TRƯỞNG CỤC .....................................

Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật thuế tiêu thụ đặc biệt; Luật quản lý thuế và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật.

Căn cứ công văn số ....... ngày ....... tháng ....... năm ........ của ….. về việc miễn phạt chậm nộp thuế ............................................................

Xét Công văn số ............ ngày ...... tháng ...... năm ......... , hồ sơ đề nghị miễn phạt chậm nộp thuế của đối tượng nộp phạt ........................Mã số thuế (nếu có) ................................ Địa chỉ: ......................................... và đề xuất số… ngày… của….

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn phạt chậm nộp thuế đối với Tờ khai số …. ngày….,  thông báo phạt chậm nộp thuế số............ ngày …….của đối tượng …………..

Lý do được miễn phạt thuế:………………………………………………

Số tiền được miễn phạt như sau:

Loại thuế được miễn (phạt)

Số tiền

- Thuế xuất khẩu

....................................................................................đồng

- Thuế nhập khẩu

....................................................................................đồng

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

....................................................................................đồng

- Thuế TVCBPG

....................................................................................đồng

Tổng cộng

....................................................................................đồng

Số tiền viết bằng chữ:  .....................................................................................

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng phòng nghiệp vụ, Chi cục trưởng Chi cục…….......và Đối tượng.......Mã số thuế.........chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Lưu VT, hồ sơ gốc.

CỤC TRƯỞNG CỤC………….
(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

 

Mẫu số: C21-HQ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 121/2007/TT-BTC ngày 17/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài  chính)

TỔNG CỤC HẢI QUAN
Cục:..........................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------

Số:............................................

.................., Ngày ...... tháng ...... năm ........

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HOÀN PHÍ, LỆ PHÍ HẢI QUAN 

CỤC TRƯỞNG CỤC ..........................................................

Căn cứ ................................................. hướng dẫn chế độ thu, nộp và sử dụng phí, lệ phí Hải quan;

Căn cứ số tiền phí, lệ phí cơ quan Hải quan đã thu theo Biên lại số........ ngày ...... tháng ..... năm ..... của đối tượng nộp phí, lệ phí ................... Địa chỉ:...........................

Xét công văn số…. ngày…., hồ sơ xin hoàn lệ phí của đối tượng nộp phí, lệ phí  và đề xuất số… ngày…. của…..

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hoàn trả số tiền phí, lệ phí đã thu theo Biên lai số ............... ngày .......... tháng ......... năm .........

Lý do được hoàn:…………………………………………….……………………………………………………….

Số tiền được hoàn như sau:

Loại phí, lệ phí được hoàn

Số tiền

- Lệ phí làm thủ tục HQ

....................................................................................đồng

- Lệ phí quá cảnh

....................................................................................đồng

- Phí niêm phong, kẹp chì HQ

....................................................................................đồng

-...........................................

....................................................................................đồng

Tổng cộng

....................................................................................đồng

Số tiền viết bằng chữ:  .......................................................................................

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  Trưởng phòng nghiệp vụ, Chi cục trưởng  Chi cục…........và Đối tượng.......Mã số thuế.........chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Lưu VT, hồ sơ gốc

CỤC TRƯỞNG CỤC………….
(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

 

Mẫu số: C22-HQ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 121/2007/TT-BTC ngày 17/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài  chính)

TỔNG CỤC HẢI QUAN
Cục ..........................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------

Số:.....................

.................., Ngày ...... tháng ...... năm ........

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN LOẠI HÌNH NỢ THUẾ 

CỤC TRƯỞNG CỤC ..........................................................

Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật thuế tiêu thụ đặc biệt; Luật quản lý thuế và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật.

Xét Công văn số ............ ngày ...... tháng ...... năm ......... , hồ sơ đề nghị của đối tượng  ........................Mã số thuế (nếu có) ................................ Địa chỉ: ......................................... và đề xuất số… ngày… của….

Sau khi tính lại số thuế tạm thu còn nợ của đối tượng nộp thuế trên cơ sở quy định của Luật thuế

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đồng ý chuyển loại hình nợ thuế của đối tượng nộp thuế: ...........................mã số thuế: ............................................. từ nợ thuế tạm thu sang nợ thuế của loại hình kinh doanh XNK.

Lý do chuyển nợ:…………………………………………………..……………………………………..

Điều 2. Số nợ thuế được chuyển như sau:

Nợ thuế được chuyển

Số tiền

- Thuế xuất khẩu

…..............................................................................đồng

- Thuế nhập khẩu

…..............................................................................đồng

- Thuế GTGT

…..............................................................................đồng

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

….................................................................. ...........đồng

- Thuế TVCBPG

…..............................................................................đồng

Tổng cộng

…..............................................................................đồng

Số tiền viết bằng chữ:  ….........................................................................

Điều 3. Trong thời hạn …. ngày theo quy định của Luật quản lý thuế, kể từ ngày ký Quyết định, đối tượng nộp thuế phải nộp đầy đủ số số tiền thuế trên vào tài khoản số…tại Kho bạc nhà nước….Việc chậm nộp bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng phòng nghiệp vụ, Chi cụcc trưởng Chi cục…….…. và đối tượng nộp thuế ……..chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, hồ sơ gốc.

 

CỤC TRƯỞNG CỤC………….
(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

 

Mẫu số: C23-HQ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 121/2007/TT-BTC ngày 17/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài  chính)

TỔNG CỤC HẢI QUAN

Cục:….......................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------

Số:….........................................

.................., Ngày ...... tháng ...... năm ........

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TRUY THU THUẾ 

CỤC TRƯỞNG CỤC:.............................................................

Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật thuế tiêu thụ đặc biệt; Luật quản lý thuế và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật.

Căn cứ thẩm quyền, thủ tục và các trường hợp truy thu thuế quy định tại điểm…mục….phần…..Thông tư số….của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số: ….........ngày….........của….

Căn cứ hồ sơ và kết quả kiểm tra của cơ quan Hải quan đối với lô hàng xuất (nhập) khẩu thuộc các tờ khai Hải quan số …..... ngày…… của người xuất/nhập khẩu …............. mã số thuế …...................... địa chỉ …...................

Xét đề xuất số…. ngày… của….

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Truy thu tiền thuế đối với hàng xuất/nhập khẩu tại các tờ khai Hải quan số ....... ngày ............của…..đối tượng …. Mã số thuế….

Lý do truy thu:…………………………………………………………

Số tiền truy thu như sau:

Truy thu thuế

Số tiền

- Thuế xuất khẩu

..................................................................đồng

- Thuế nhập khẩu

..................................................................đồng

- Thuế GTGT

.................................................................đồng

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

.................................................................đồng

- Thuế TVCBPG

.................................................................đồng

Tổng cộng

.................................................................đồng

  Số tiền viết bằng chữ: .........................................................................

Điều 2. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ký Quyết định truy thu thuế, đối tượng phải nộp số tiền thuế, tiền phạt truy thu thuế vào Tài khoản ….. tại Kho bạc Nhà nước …..

Điều 3. Nếu quá thời hạn trên mà đối tượng bị truy thu thuế chưa nộp thì bị xử phạt theo quy định của pháp luật hiện hành. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

 

Ngày....tháng....năm.....

Nơi nhận:
- Các Phòng, Chi cục liên quan (để thực hiên);
- Đối tượng phải nộp (Gửi Fax, thư bảo đảm hoặc ký nhận, ghi rõ họ tên, chức vụ);
 - Lưu VT, hồ sơ gốc.

CỤC TRUỞNG CỤC…………
(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

 

 

Mẫu số: C24-HQ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 121/2007/TT-BTC ngày 17/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài  chính)

TỔNG CỤC HẢI QUAN
Cục:..........................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------

Số:............................................

.................., Ngày ...... tháng ...... năm ........

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XOÁ NỢ THUẾ, NỢ PHẠT

CỤC TRƯỞNG CỤC:.........................................

Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật thuế tiêu thụ đặc biệt; Luật quản lý thuế và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật.

Căn cứ thẩm quyền, thủ tục quy định tại điểm…mục….phần…..Thông tư số….của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số: ….........ngày….........của….

Xét Công văn số …......... ngày …... tháng …... năm …...... , hồ sơ đề nghị xóa nợ thuế, nợ phạt của đối tượng  ….....................Mã số thuế (nếu có) …............................. Địa chỉ: …....................................., kết quả kiểm tra của cơ quan Hải quan và đề xuất số… ngày… của….

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xoá nợ thuế, nợ phạt tại tờ khai Hải quan số ....... ngày ............ tháng ............... năm ...............

Số tiền xoá nợ thuế, nợ phạt như sau:

Nợ thuế, nợ phạt

Số tiền

- Thuế xuất khẩu

................................................................đồng

- Thuế nhập khẩu

................................................................đồng

- Thuế GTGT

................................................................đồng

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

................................................................đồng

- Thuế TVCBPG

.................................................................đồng

Tổng cộng

................................................................đồng

Số tiền viết bằng chữ:............................................................................

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng phòng nghiệp vụ, Chi cục trưởng Chi cục ................................. và đối tượng được xoá nợ thuế chịu trách nhiệm thực hiện theo Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Lưu VT, hồ sơ gốc.

CỤC TRUỞNG CỤC…………
(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

II- MẪU BIỂU CHỨNG TỪ KẾ TOÁN BỔ SUNG

 

Mẫu số: C6b-HQ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 121/2007/TT-BTC Ngày 17/10 /2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)


Cục:..........................
 Chi cục:...................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------

Số:..............................

  

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HOÀN THUẾ

CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC .......................................................

Căn cứ Luật thuế xuất, nhập khẩu; Luật thuế tiêu thụ đặc biệt; Luật quản lý thuế và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật;

Căn cứ thẩm quyền, thủ tục, các trường hợp hoàn thuế quy định tại điểm....mục....phần.....Thông tư số.....của Bộ Tài chính;

Căn cứ uỷ quyền số…. của Cục trưởng Cục……………………………….

Căn cứ Quyết định điều chỉnh thuế, miễn giảm thuế số ............ ngày ...... tháng ...... năm ........ của ................... ;

Xét công văn số…..ngày….., hồ sơ đề nghị hoàn thuế của đối tượng nộp thuế .........................Mã số thuế:………………………… Địa chỉ: ....................................và đề xuất tại tờ trình số....ngày....tháng....năm....của.....

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hoàn trả số tiền thuế đã nộp theo tờ khai số ............ ngày ...... tháng ...... năm ........ cho đối tượng nộp thuế.......................

Số hiệu TK của đơn vị được hoàn thuế  ………………..tại………………..

Lý do được hoàn thuế:……………………………………………

Số tiền  được hoàn thuế như sau:

Nội dung

Số thuế được hoàn

- Thuế xuất khẩu

...............................................................................đồng

- Thuế nhập khẩu

...............................................................................đồng

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

...............................................................................đồng

- Thuế TVCBPG

...............................................................................đồng

Tổng cộng

..............................................................................đồng

 Số tiền  viết bằng chữ:...............................................................................................

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đối tượng..............Mã số thuế.........và trưởng các bộ phận nghiệp vụ liên quan thuộc Chi cục.................. chịu trách nhiệm thi hành quyết định này theo đúng quy định của pháp luật thuế.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Lưu VT, hồ sơ gốc.

CỤC TRUỞNG CỤC…………
(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

 

Mẫu số: C8b-HQ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 121/2007/TT-BTC Ngày 17/10 /2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Cục:..........................
Chi cục:...................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------

Số:............................................

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KHÔNG THU THUẾ

CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC.............................................

Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật thuế tiêu thụ đặc biệt; Luật quản lý thuế và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật.

Căn cứ thẩm quyền,  thủ tục và trường hợp được xét không thu thuế quy định tại điểm...mục....phần.....Thông tư số....của Bộ Tài chính;

Căn cứ uỷ quyền số…. của Cục trưởng Cục ………………….….

Xét công văn số ….. ngày ….đề nghị không thu thuế của đối tượng nộp thuế ........................................ và hồ sơ thanh khoản kèm theo.

Xét đề xuất tại tờ trình số....ngày....tháng....năm....của...........

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Không thu số tiền thuế của các tờ khai số ........... ngày ......

Lý do không thu thuế:…………………………………………

Số tiền không thu thuế như sau:

Nội dung

Số tiền

- Thuế nhập khẩu

........................................................................................đồng

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

.........................................................................................đồng

- Thu chênh lệch giá

..........................................................................................đồng

- Thuế TVCBPG

...........................................................................................đồng

Tổng cộng

............................................................................... …….đồng

Số tiền viết bằng chữ:.............................................................................................

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Đối tượng.......Mã số thuế.........và trưởng các bộ phận nghiệp vụ liên quan thuộc Chi cục…………………………......chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Lưu VT, hồ sơ gốc.

CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC……. 
(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

 

Mẫu số: C9b-HQ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 121/2007/TT-BTC Ngày 17/10 /2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Cục:..........................
Chi cục:...................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------

Số:............................................

……….., Ngày...... tháng...... năm

 

GIẤY XÁC NHẬN TIỀN THUẾ CHƯA ĐƯỢC HOÀN TRẢ

(Áp dụng trong khấu trừ giữa các Cục hải quan)

Kính gửi: Cục ...........................................................

Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật thuế tiêu thụ đặc biệt; Luật quản lý thuế và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật.

Căn cứ thẩm quyền, thủ tục quy định tại điểm...mục....phần.....Thông tư số....của Bộ Tài chính;

Chi Cục  ........................................................ xác nhận:

Số thuế được hoàn theo Quyết định số ........... ngày ...... tháng ...... năm ........ của …. cho đối tượng nộp thuế ............................ mã số thuế .................. địa chỉ ............................... chưa được hoàn trả tại Chi Cục…………..…..

Số thuế chưa được hoàn  như sau:

Nội dung

Số tiền

- Thuế xuất khẩu

.......................................................................… đồng 

- Thuế nhập khẩu

.......................................................................… đồng 

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

.......................................................................… đồng 

- Thuế TVCBPG

.......................................................................… đồng 

Tổng cộng

....................................................................... … đồng

Số tiền viết bằng chữ: ....................................................................................

Đề nghị Cục..................................... tiếp tục khấu trừ số tiền thuế được hoàn nêu trên vào số thuế phải nộp của đối tượng nộp thuế ....................................theo quy định của pháp luật thuế.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đối tượng được khấu trừ thuế;
- Lưu VT, hồ sơ gốc.

CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC 
(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

 

Mẫu số: C11b-HQ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 121/2007/TT-BTC Ngày 17/10 /2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Cục:..........................
Chi cục:...................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------

Số:............................................

.................., Ngày ...... tháng ...... năm ........

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KHẤU TRỪ THUẾ TẠI CHỖ, TRONG  NỘI BỘ CHI CỤC

CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC .......................................

Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật thuế tiêu thụ đặc biệt; Luật quản lý thuế và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật.

Căn cứ thẩm quyền, thủ tục quy định tại điểm...mục....phần.....Thông tư số....của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định hoàn thuế số ............ ngày ...... tháng ...... năm ........ của  ...............................

Căn cứ công văn số....ngày.....tháng....năm.....của Chi cục……../ Cục….... xác nhận tiền thuế được hoàn trả nhưng chưa thực hiện khấu trừ.

Xét Công văn số ............ ngày ...... tháng ...... năm ........đề nghị xin khấu trừ  thuế  của đối tượng nộp thuế .................

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Khấu trừ số tiền thuế được hoàn của đối tượng nộp thuế ............. vào số thuế phải nộp theo Tờ khai Hải quan số ........... ngày ...... tháng ...... năm .

Số tiền được khấu trừ như sau:

Nội dung

Số tiền

- Thuế xuất khẩu

..........................................................................................đồng

- Thuế nhập khẩu

..........................................................................................đồng

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

..........................................................................................đồng

- Thuế TVCBPG

..........................................................................................đồng

Tổng cộng

..........................................................................................đồng

Số tiền viết bằng chữ:............................................................................................

Điều 2. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Đối tượng.......Mã số thuế.........và trưởng các bộ phận nghiệp vụ liên quan thuộc Chi cục...................  chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Lưu VT, hồ sơ gốc.

CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC…
(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

 

Mẫu số: C19b-HQ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 121/2007/TT-BTC Ngày 17/10 /2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Cục:..........................
Chi cục:...................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------

Số:............................................

.................., Ngày ...... tháng ...... năm ........

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC MIỄN GIẢM THUẾ

CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC……………..........................

Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật thuế tiêu thụ đặc biệt; Luật quản lý thuế và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật.

Căn cứ thẩm quyền, thủ tục và các trường hợp xét miễn giảm thuế sơ quy định tại điểm...mục....phần.....Thông tư số....của Bộ Tài chính;

Căn cứ uỷ quyền của Cục trưởng Cục…………………….….

Xét Công văn số ............ ngày ...... tháng ...... năm ......... hồ sơ đề nghị miễn, giảm thuế của đối tượng nộp thuế ................................Mã số thuế (nếu có) ....................................... Địa chỉ: .................................................và đề xuất số…. ngày… tháng…. năm…của…..

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn (giảm) số thuế phải nộp theo tờ khai Hải quan số.... ngày ... tháng ... năm ...........

Lý do được miễn giảm thuế:………………………………………………

Số tiền thuế được miễn (giảm) như sau:

Loại thuế được miễn (giảm)

Số tiền

- Thuế xuất khẩu

....................................................................................đồng

- Thuế nhập khẩu

....................................................................................đồng

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

....................................................................................đồng

- Thuế TVCBPG

....................................................................................đồng

Tổng cộng

....................................................................................đồng

Số tiền viết bằng chữ:  ..........................................................................................

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Đối tượng nộp thuế.......Mã số thuế.........và trưởng các bộ phận nghiệp vụ liên quan thuộc Chi cục…........ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Lưu VT, hồ sơ gốc.

CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC…………
(Ký, họ tên, đóng dấu

 

 

Mẫu số: C20b-HQ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 121/2007/TT-BTC Ngày 17/10 /2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Cục:..........................
Chi cục:...................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------

Số:............................................

.................., Ngày ..... tháng ...... năm ........

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC MIỄN PHẠT CHẬM NỘP THUẾ 

CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC .......................................

Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật thuế tiêu thụ đặc biệt; Luật quản lý thuế và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật.

Căn cứ công văn số ....... ngày ....... tháng ....... năm ........ của ….. về việc miễn phạt chậm nộp thuế ............................................................

Căn cứ uỷ quyền số… ngày… của Cục trưởng Cục……………………….

Xét Công văn số ............ ngày ...... tháng ...... năm ......... , hồ sơ đề nghị miễn phạt chậm nộp thuế của đối tượng nộp phạt ........................Mã số thuế (nếu có) ................................ Địa chỉ: ......................................... và đề xuất số… ngày… của….

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn phạt chậm nộp thuế đối với Tờ khai số …. ngày….,  thông báo phạt chậm nộp thuế số............ ngày …….của đối tượng …..(có bảng kê chi tiết kèm theo)

Lý do được miễn phạt:……………………………………………………

Số tiền phạt được miễn: .....................................................................đồng

(Số tiền viết bằng chữ:..............................................................................)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đối tượng.......Mã số thuế.........và trưởng các bộ phận nghiệp vụ liên quan thuộc Chi cục ............... chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2
- Lưu VT, hồ sơ gốc.

CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC…
(Ký, họ tên, đóng dấu)

 


 

Mẫu số: C21b-HQ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 121/2007/TT-BTC Ngày 17/10 /2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Cục:..........................
Chi cục:...................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------

Số:............................................

  ................,Ngày......tháng.......năm......

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HOÀN PHÍ, LỆ PHÍ HẢI QUAN 

CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC  ..........................................................

Căn cứ ................................................. hướng dẫn chế độ thu, nộp và sử dụng phí, lệ phí Hải quan;

Căn cứ uỷ quyền số… ngày… của Cục trưởng Cục ………………..….

Căn cứ số tiền phí, lệ phí cơ quan Hải quan đã thu theo Biên lai số........ ngày ...... tháng ..... năm ..... của đối tượng nộp phí, lệ phí ................... Địa chỉ:...........................

Xét công văn số…. ngày…., hồ sơ xin hoàn lệ phí của đối tượng nộp phí, lệ phí  và đề xuất số… ngày…. của…..

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hoàn trả số tiền phí, lệ phí đã thu theo Biên lai số ...... ngày ..... tháng ...... năm .........

Lý do được hoàn:……………………………………………………….

Số tiền được hoàn như sau:

Loại phí, lệ phí được hoàn

Số tiền

- Lệ phí làm thủ tục HQ

....................................................................................đồng

- Lệ phí quá cảnh

....................................................................................đồng

- Phí niêm phong, kẹp chì HQ

....................................................................................đồng

-...........................................

....................................................................................đồng

Tổng cộng

....................................................................................đồng

Số tiền viết bằng chữ:  ..........................................................................................

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đối tượng.......Mã số thuế.........và trưởng các bộ phận nghiệp vụ liên quan thuộc Chi cục ................ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Lưu VT, Hồ sơ gốc.
 

CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC.... 
(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

 

Mẫu số: C22b-HQ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 121/2007/TT-BTC Ngày 17/10 /2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Cục:..........................
Chi cục:...................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------

Số:….........................................

…..............., Ngày …... tháng …... năm ….....

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN LOẠI HÌNH NỢ THUẾ 

CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC …........................................................

Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật thuế tiêu thụ đặc biệt; Luật quản lý thuế và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật.

Căn cứ uỷ quyền số… ngày… của cục trưởng Cục ……………………….

Xét Công văn số …......... ngày …... tháng …... năm …...... , hồ sơ đề nghị của đối tượng  …..................... Mã số thuế (nếu có) …............................. Địa chỉ: …...................................... và đề xuất số… ngày… của….

Sau khi tính lại số thuế tạm thu còn nợ của đối tượng nộp thuế trên cơ sở quy định của Luật thuế………………

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đồng ý chuyển loại hình nợ thuế của đối tượng nộp thuế: …..................Mã số thuế: ….......................................... từ nợ thuế tạm thu sang nợ thuế của loại hình kinh doanh XNK.

Lý do chuyển nợ:……………………………………………………….

Điều 2.  Số nợ thuế được chuyển như sau:

Nợ thuế được chuyển

Số tiền

- Thuế xuất khẩu

…..............................................................................đồng

- Thuế nhập khẩu

…..............................................................................đồng

- Thuế GTGT

…..............................................................................đồng

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

…..............................................................................đồng

- Thuế TVCBPG

…...............................................................................đồng

Tổng cộng

…..............................................................................đồng

Số tiền viết bằng chữ:  …...................................................................................

Điều 3. Trong thời hạn …. ngày theo quy định của Luật quản lý thuế, kể từ ngày ký Quyết định, đối tượng nộp thuế phải nộp đầy đủ số tiền thuế trên vào tài khoản số… tại Kho bạc nhà nước…. Việc chậm nộp bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng phòng nghiệp vụ, Chi cục trưởng Chi cục …….…. và đối tượng nộp thuế ….chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, hồ sơ gốc.

CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC….... 
(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

 

Mẫu số: C23b-HQ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 121/2007/TT-BTC Ngày 17/10 /2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Cục:..........................

Chi cục:...................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------

Số:............................................

.................., Ngày ...... tháng...... năm ........

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TRUY THU THUẾ

CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC...........................................

Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật thuế tiêu thụ đặc biệt; Luật quản lý thuế và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật.

Căn cứ thẩm quyền, thủ tục và các trường hợp truy thu thuế quy định tại điểm…mục….phần…..Thông tư số….của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số: ….........ngày….........của….

Căn cứ hồ sơ và kết quả kiểm tra của cơ quan Hải quan đối với lô hàng xuất (nhập) khẩu thuộc các tờ khai Hải quan số …..... ngày…… của người xuất/nhập khẩu …............. mã số thuế …...................... địa chỉ …..................................

Xét đề xuất số…. ngày… của…..

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Truy thu tiền thuế đối với hàng xuất/nhập khẩu tại các tờ khai Hải quan số ....... ngày ............ của…..đối tượng …. Mã số thuế….

Lý do truy thu:…………………………………………………………

Số tiền truy thu như sau:

Truy thu thuế

Số tiền

- Thuế xuất khẩu

.............................................................................đồng

- Thuế nhập khẩu

.............................................................................đồng

- Thuế GTGT

.............................................................................đồng

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

.............................................................................đồng

- Thuế TVCBPG

.............................................................................đồng

Tổng cộng

............................................................................đồng

Số tiền viết bằng chữ: ...............................................................................

Điều 2. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ký Quyết định truy thu thuế, đối tượng phải nộp số tiền thuế, tiền phạt truy thu thuế vào Tài khoản ….. tại Kho bạc Nhà nước …..

Điều 3. Nếu quá thời hạn trên mà đối tượng bị truy thu thuế chưa nộp thì bị xử phạt theo quy định của pháp luật hiện hành. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

 

Ngày....tháng....năm.....

Nơi nhận:
- Các bộ phận liên quan (để thực hiên);
- Đối tượng phải nộp (Gửi Fax, thư bảo đảm hoặc ký nhận, ghi rõ họ tên, chức vụ)

CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC………. 
(Ký, họ tên, đóng dấu)

 


 

Mẫu số: C24b-HQ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 121/2007/TT-BTC Ngày 17/10 /2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Cục:..........................
Chi cục:...................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------

Số:............................................

................, Ngày ...... tháng ...... năm ........

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XOÁ NỢ THUẾ, NỢ PHẠT

CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC:.....................................

Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật thuế tiêu thụ đặc biệt; Luật quản lý thuế và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật.

Căn cứ thẩm quyền, thủ tục quy định tại điểm…mục….phần…..Thông tư số….của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số: ….........ngày….........của….

Căn cứ uỷ quyền số….. ngày… của Cục trưởng Cục Hải quan….

Xét Công văn số …......... ngày …... tháng …... năm …...... , hồ sơ đề nghị xóa nợ thuế, nợ phạt của đối tượng  ….....................Mã số thuế (nếu có) …............................. Địa chỉ: …....................................., kết quả kiểm tra của cơ quan Hải quan và đề xuất số… ngày… của….

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xoá nợ thuế, nợ phạt tại tờ khai Hải quan số ....... ngày ............ tháng ............. năm …….

Số tiền xoá nợ thuế, nợ phạt như sau:

Nợ thuế, nợ phạt

Số tiền

- Thuế xuất khẩu

....................................................................đồng

- Thuế nhập khẩu

....................................................................đồng

- Thuế GTGT

....................................................................đồng

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

....................................................................đồng

- Thuế TVCBPG

....................................................................đồng

Tổng cộng

....................................................................đồng

Số tiền viết bằng chữ:.......................................................................................................................

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng các bộ phận nghiệp vụ thuộc Chi cục ................................. và đối tượng được xoá nợ thuế chịu trách nhiệm thực hiện theo Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Lưu VT, hồ sơ gốc.

CỤC TRƯỞNG CỤC………………..
(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

 

Mẫu số: C25-HQ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 121/2007/TT-BTC Ngày 17/10 /2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

TỔNG CỤC HẢI QUAN
Cục:..........................
Chi cục:...................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------

Số:............................................

…………..Ngày ...... tháng ...... năm ........

 

CHỨNG TỪ ĐIỀU CHỈNH KHOẢN THU

 (Khi điều chỉnh chuyển tiền sang tài khoản của cơ quan Hải quan khác tại KBNN khác theo quy định về trình tự nộp thuế quy định tại Điều 45 Luật quản lý thuế)

Căn cứ quy định về trình tự nộp thuế của Luật quản lý thuế và các nghị định, thông tư hướng dẫn Luật;

Yêu cầu Kho Bạc nhà nước ...............................điều chỉnh lại khoản thu đã nộp vào tài khoản số ........................của Chi cục................... tại chứng từ báo có ….. ngày…. tháng….. năm…. …

Số Tài khoản chuyển tiền thuế đến:…………. tại KBNN………..của Chi cục …………..

Lý do:........................................................................................................

Nội dung các khoản thu điều chỉnh như sau:

STT

Số chứng từ báo có

Số tiền và Chương, Loại, Khoản, Mục, Tiểu mục

Đã nộp

Điều chỉnh

CLKMTM

Số tiền

CLKMTM

Số tiền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

Số tiền còn lại trong tài khoản của cơ quan Hải quan sau khi điều chỉnh

Số tiền viết bằng chữ:......................................................................................

 

Ngày ...... tháng ..... năm .....

Ngày ...... tháng ..... năm .....

Ngày ...... tháng ..... năm .....

NGƯỜI LẬP CHỨNG TỪ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

PHỤ TRÁCH QUẢN LÝ THUẾ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN HQ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Nơi nhận:
- Kho bạc nhà nước;
- Cơ quan thuế quản lý người nộp thuế;
- Đối tượng nộp thuế;
- Lưu VT, hồ sơ QL nợ thuế
.

 

 

 


 

Mẫu số: C26-HQ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 121/2007/TT-BTC Ngày 17/10 /2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Cục:..........................
Chi cục:...................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------

Số:............................................

.................., Ngày ...... tháng ...... năm ........

 

THÔNG BÁO

VỀ SỐ TIỀN THUẾ VÀ TIỀN PHẠT CHẬM NỘP THUẾ PHẢI NỘP

Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật thuế tiêu thụ đặc biệt; Luật thuế giá trị gia tăng hiện hành, Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 đã được Quốc hội khoá XI thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ điểm a, khoản 2, Điều 41 Nghị định số 97/2007/NĐ-CP ngày 07.06.2007 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm pháp luật và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Căn cứ hồ sơ nhập khẩu, chứng từ nộp thuế, tình hình nợ thuế tra cứu trên mạng nghiệp vụ Hải quan, ngày chuyển tiền nộp thuế của đối tượng nộp thuế……….tại Cục…………………. / Chi cục……………………………

Đối tượng nộp thuế ...............................mã số thuế ...........................  địa chỉ .........................................điện thoại .............có trách nhiệm phải nộp số tiền thuế, tiền phạt chậm nộp thuế dưới đây:

+ Tổng số tiền phải nộp:…………………………………………………………..

+ Số tiền viết bằng chữ:……......................................................................................

(Chi tiết như Bảng tra cứu danh sách tờ khai nợ thuế trên mạng nghiệp vụ Hải quan ).

Trong thời hạn … ngày kể từ ngày …. đối tượng có tên trên phải nộp số tiền thuế, tiền phạt chậm nộp thuế trên trực tiếp bằng tiền mặt cho Cơ quan thuế Hải quan nơi ra thông báo hoặc nộp vào Tài khoản thu NSNN số …… tại Kho bạc nhà nước ….của Cục ………….. / Chi cục…………... (Trên giấy nộp tiền/Ủy nhiệm chi phải ghi rõ: Chương, Loại, Khoản, Mục, Tiểu mục theo quy định của MLNSNN hiện hành, Số tờ khai hải quan).

Việc nộp thuế, nộp phạt thực hiện theo đúng trình tự quy định tại Điều 45 Luật quản lý thuế. Nếu quá thời hạn quy định mà chưa nộp số tiền thuế, tiền phạt theo thông báo thì đối tượng nộp thuế sẽ bị xử lý theo pháp luật hiện hành.

 

 

…….,ngày....tháng....năm.....

Nơi nhận:
- Đối tượng nộp thuế(Gửi Fax, thư bảo đảm hoặc
 ký nhận, ghi rõ họ tên, chức vụ);
- Lưu hồ sơ Hải quan.

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN …………
(Ký, họ tên, đóng dấu)

 


TỔNG CỤC HẢI QUAN

DANH SÁCH TỜ KHAI NỢ THUẾ, NỢ PHẠT CHẬM NỘP THUẾ TÍNH ĐẾN NGÀY…


Cục:..........................

(Nợ thuế, nợ phạt sắp xếp theo trình tự nộp thuế quy định tại Điều 45 Luật quản lý thuế)

Chi cục:...................

 

Tên đơn vị:…..….……………………………………………………………………………………………………

Mã số thuế:…………………………………….

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………….

Fax:………………………………………………

Điện thoại:………………………………………………………………………………………………………….

Ngày in:

Trang:

 Đơn vị tính:   đồng

TT

Số Tờ khai, ngày ĐK, loại hình

Ngày lập

Số tiền còn nợ

danh sách

XNK

 VAT

TTĐB

Thuế TV

Tổng tiền

Phạt CNT

I. Tiền thuế nợ

 

1. Nợ quá 90 ngày (nợ cưỡng chế)

 

Chi cục………….…. Tài khoản số….. tại KBNN…..

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng Cộng 1

 

 

 

 

 

 

 

2. Nợ quá hạn

 

Chi cục………….…. Tài khoản số….. tại KBNN…..

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng Cộng 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng Cộng I

 

 

 

 

 

 

 

II. Tiền thuế truy thu

 

1. Nợ quá 90 ngày (nợ cưỡng chế)

 

Chi cục………….…. Tài khoản số….. tại KBNN…..

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng Cộng 1

 

 

 

 

 

 

 

2. Nợ quá hạn

 

Chi cục………….…. Tài khoản số….. tại KBNN…..

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng Cộng 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng Cộng II

 

 

 

 

 

 

 

III. Nợ trong hạn (nợ phát sinh)

 

Chi cục………….…. Tài khoản số….. tại KBNN…..

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng Cộng 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng Cộng I, II,III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG CỤC HẢI QUAN

DANH SÁCH TỜ KHAI NỢ THUẾ, NỢ PHẠT CHẬM NỘP THUẾ TÍNH ĐẾ NGÀY…


Cục:..........................

(Nợ thuế, nợ phạt sắp xếp theo trình tự nộp thuế quy định tại Điều 45 Luật quản lý thuế)

Chi cục:...................

 

Tên đơn vị:…..….……………………………………………………………………………………………………

Mã số thuế:…………………………………….

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………….

Fax:………………………………………………

Điện thoại:………………………………………………………………………………………………………….

Ngày in:

Trang:

 Đơn vị tính:   đồng

TT

Số Tờ khai, ngày ĐK, loại hình

Ngày lập

Số tiền còn nợ

danh sách

XNK

 VAT

TTĐB

Thuế TV

Tổng tiền

Phạt CNT

I. Tiền thuế nợ

 

1. Nợ quá 90 ngày (nợ cưỡng chế)

 

Chi cục………….…. Tài khoản số….. tại KBNN…..

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng Cộng 1

 

 

 

 

 

 

 

2. Nợ quá hạn

 

Chi cục………….…. Tài khoản số….. tại KBNN…..

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng Cộng 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng Cộng I

 

 

 

 

 

 

 

II. Tiền thuế truy thu

 

1. Nợ quá 90 ngày (nợ cưỡng chế)

 

Chi cục………….…. Tài khoản số….. tại KBNN…..

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng Cộng 1

 

 

 

 

 

 

 

2. Nợ quá hạn

 

Chi cục………….…. Tài khoản số….. tại KBNN…..

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng Cộng 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng Cộng II

 

 

 

 

 

 

 

III. Nợ trong hạn (nợ phát sinh)

 

Chi cục………….…. Tài khoản số….. tại KBNN…..

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng Cộng 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng Cộng I, II,III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG CỤC HẢI QUAN
Cục …………………….
Đơn vị:……….

Mẫu số: C27- HQ
(Ban hành theo Thông tư số 121/2007/TT-BTC ngày 17/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 

BẢNG KÊ TỜ KHAI THUẾ

Ngày ... tháng ... năm ...

 

STT

Tờ khai

Tên đối tượng  nộp thuế

Mã số

SỐ THUẾ PHẢI THU

Số

Ngày

Tổng số

Trong đó tiền thuế

Xuất khẩu

Nhập khẩu

GTGT

Tiêu thụ đặc biệt

Thuế tự vệ, CBPG

A

B

C

D

E

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cộng ngày

- Lũy kế từ đầu tháng

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                       Ngày … tháng ... năm...

 

NGƯỜI LẬP
(Ký, họ tên, đóng dấu)

PHỤ TRÁCH QUẢN LÝ THIẾ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

 

TỔNG CỤC HẢI QUAN
Cục …………………….
Đơn vị:……….

Mẫu số: C28– HQ
(Ban hành theo Thông tư số 121/2007/TT-BTC ngày 17/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 

PHIẾU BÁO ĐIỀU CHỈNH THUẾ

(Trường hợp điều chỉnh tiền thuế trong nội bộ Chi cục…………..)

 

STT

Đối tượng nộp thuế

Mã số thuế

Kho bạc hạch toán

Hải quan đề nghị điều chỉnh

Chứng từ báo có

Ngày hạch toán

MLNSNN

Số tiền

MLNSNN

Số tiền

A

B

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

x

x

x

 

x

 

 

Tổng số tiền xin điều chỉnh viết bằng chữ:.........................................................................................................................................

 

KẾ TOÁN
(Ký, họ tên)

KIỂM SOÁT
(Ký, họ tên)

GIÁM ĐỐC KHO BẠC NHÀ NƯỚC
(Ký, họ tên, đóng dấu)

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên, đóng dấu)

PHỤ TRÁCH QUẢN LÝ THUẾ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN HẢI QUAN
(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Nơi nhận:
- Kho bạc nhà nước;
- Cơ quan thuế quản lý người nộp thuế;
- Lưu VT, hồ sơ gốc.

 

  

Mẫu số: C29-HQ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 121/2007/TT-BTC Ngày 17/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Cục:..........................
Chi cục:...................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số:............................................

......., ngày ..... tháng .... năm ...

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ẤN ĐỊNH THUẾ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

CỤC TRƯỞNG/CHI CỤC TRƯỞNG  .......

Căn cứ Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11; Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật quản lý thuế;
Căn cứ Luật Hải quan s
29/2001/QH10 ngày 29/6/2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hải quan số 42/2005/QH11 ngày 14/6/2005; Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan;
Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11; Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 8/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ quy
định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu;
Căn cứ Luật thuế giá trị gia tăng ngày 10/5/1997 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị giá tăng ngày 17/6/2003; Luật thuế tiêu thụ đặc biệt ngày 20/5/1998 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt ngày 17/6/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật thuế giá trị giá tăng ngày 29/11/2005;
Căn cứ .....

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Ấn định thuế đối với ............ thuộc Tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu số ........ ngày ...... tháng ...... năm ....... của .............................Mã số thuế................địa chỉ ...............................................

Điều 2. Tổng số tiền thuế ấn định :

Số tiền thuế xuất khẩu:

Số tiền thuế nhập khẩu:

Số tiền thuế tiêu thụ đặc biệt:

Số tiền thuế giá trị gia tăng:

....................................

Trong đó:

+ Tổng số tiền thuế người nộp thuế đã khai:

Bao gồm:

Số tiền thuế xuất khẩu:

Số tiền thuế nhập khẩu:

Số tiền thuế tiêu thụ đặc biệt:

Số tiền thuế giá trị gia tăng:

.................................

+ Tổng số tiền thuế chênh lệch thiếu:

(Tăng ghi dấu cộng (+) , giảm ghi dấu trừ (-) )

Bao gồm:

Số tiền thuế xuất khẩu:

Số tiền thuế nhập khẩu:

Số tiền thuế tiêu thụ đặc biệt:

Số tiền thuế giá trị gia tăng:

...................

Điều 3.  Lý do ấn định thuế, yếu tố ấn định

Điều 4. Trong thời hạn ........... kể từ ngày ...... người nộp thuế ....... phải nộp hết số tiền thuế ấn định quy định tại Điều .... Quyết định này vào Tài khoản số ….tại Kho bạc …. hoặc nộp tại cơ quan Hải quan nơi ra quyết định này.

Nếu quá thời hạn ..... kể từ ngày ... thì ngoài việc nộp đủ số tiền thuế còn thiếu ....... Mỗi ngày chậm nộp thuế bị tính phạt chậm nộp bằng 0.05% số tiền thuế chậm nộp và việc chậm nộp thuế bị xử lý theo pháp luật hiện hành.

 Trường hợp người nộp thuế đã nộp thuế theo tờ khai thừa so với mức thuế ấn định, Cơ quan Hải quan có trách nhiệm hướng dẫn và làm thủ tục hoàn lại số tiền đã nộp thừa theo quy định khi đối tượng nộp thuế có công văn và hồ sơ đề nghị..

Điều 5. ............. có quyền khiếu nại việc ấn định thuế của cơ quan hải quan theo qui định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo trong thời hạn.... kể từ ngày............

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4
(Gửi Fax, Thư bảo đảm hoặc
Ký nhận, ghi rõ họ tên, chức vụ);
- Lưu VT, hồ sơ hải quan.
Ngày.... tháng.... năm....

CỤC/ CHI CỤC TRƯỞNG ....
(Ký tên, đóng dấu)

 


PHỤ LỤC 02

SƠ ĐỒ KẾ TOÁN MỘT SỐ TÀI KHOẢN KẾ TOÁN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 121/2007/TT-BTC ngày 17/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 

KẾ TOÁN KHẤU TRỪ THUẾ PHI MẬU DỊCH


KẾ TOÁN CHUYỂN ĐI, CHUYỂN ĐẾN KHẤU TRỪ GIỮA CÁC CHI CỤC HẢI QUAN TRONG CỤC HẢI QUAN

 

 


KẾ TOÁN KHẤU TRỪ GIỮA CÁC SẮC THUẾ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU, TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

(Trường hợp được phép)

 

 

 


KẾ TOÁN KHI THU HỘ TIỀN THUẾ VÀ

CÁC KHOẢN THU KHÁC CHO CƠ QUAN HẢI QUAN KHÁC

 

 

 

 

 

 


PHỤ LỤC 03

MẪU BIỂU VÀ GIẢI THÍCH PHƯƠNG PHÁP LẬP BÁO CÁO KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ SỬA ĐỔI
(Ban hành kèm theo Thông tư số 121/2007/TT-BTC ngày 17/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

HƯỚNG DẪN TRÌNH TỰ THỦ TỤC NỘP THUẾ, THU CHÊNH LỆCH GIÁ

1- Tài khoản nộp thuế cho cơ quan Hải quan mở tại Kho bạc Nhà nước bao gồm:

- TK chuyên thu: Dùng để nộp thuế và tiền phạt chậm nộp thuế vào NSNN;

- TK tạm thu: Dùng để tạm nộp thuế của 1 số loại hình XNK (theo quy định).

2- Trình tự thanh toán tiền thuế, Thủ tục nộp thuế:

Thực hiện theo quy định tại Điều 44,  45 Luật quản lý thuế và các Nghị định,  Thông tư,  văn bản hướng dẫn Luật.

2.1- Nộp bằng tiền mặt tại Cục Hải quan và các điểm thông quan:

- Hải quan kiểm tra tình trạng nợ thuế, trình tự thanh toán tiền thuế của người nộp thuế.

- Người nộp thuế xuất trình các chứng từ xác định số thuế phải nộp, nộp tiền cho thủ quỹ và nhận biên lai thu thuế hoặc giấy nộp tiền vào Ngân sách nhà nước bằng tiền mặt để ra nộp tại Kho bạc Nhà nước.

2.2- Nộp thuế bằng hình thức chuyển khoản:

 - Người nộp thuế tự kiểm tra tình trạng nợ thuế của mình, trình tự thanh toán tiền thuế phải thực hiện trên website: http://www.customs.gov.vn hoặc trên hệ thống, cơ sở dữ liệu do Cơ quan Hải quan cung cấp hoặc theo hướng dẫn của Cơ quan Hải quan

- Trên chứng từ chuyển tiền (Giấy nộp tiền vào NS bằng chuyển khoản/Ủy nhiệm chi) phải ghi rõ họ tên và mã số của đơn vị/cá nhân nộp thuế (trường hợp nộp thay thì đơn vị/cá nhân nộp thuế cần ghi rõ tên và mã số thuế của đơn vị hoặc tên cá nhân làm thủ tục hải quan đã ghi trên tờ khai hải quan), số và ngày của chứng từ xác định số thuế phải nộp, tên Chi cục Hải quan  nơi làm thủ tục hải quan cho lô hàng (đơn vị được hưởng).

Người nộp thuế căn cứ vào nội dung nộp của đơn vị mình phải ghi rõ số tiền nộp cho từng khoản của từng tờ khai như sau:

Chương: ghi theo mã chương của cơ quan chủ quản Bộ, ngành, sở... hoặc thành phần kinh tế (VD: Bộ Thương mại là 020A, Sở Thương mại là 020B...)

- Các DNNN, cơ quan nhà nước và các tổ chức ghi theo mã chương Bộ, ngành, Sở;

- Đối với những đơn vị không phải nhà nước thì ghi theo thành phần kinh tế:

+ Các đơn vị kinh tế 100% vốn nước ngoài ghi theo mã chương 151

+ Các đơn vị kinh tế liên doanh có 1 phần vốn nước ngoài mã chương 152

+ Các đơn vị kinh tế Việt Nam có vốn đầu tư ra nước ngoài mã chương 153

+ Kinh tế hỗn hợp ngoài quốc doanh mã chương 154

+ Kinh tế tư nhân mã chương 155

+ Kinh tế tập thể mã chương 156

+ Kinh tế cá thể mã chương 157

+ Kinh tế hỗn hợp có vốn tham gia của nhà nước mã chương 158 .

 Loại, Khoản, Mục, Tiểu Mục theo Mục lục ngân sách (Theo mẫu dưới đây)

- Nếu sử dụng một giấy nộp tiền để nộp thuế, nộp phạt cho nhiều tờ khai hải quan thì kèm theo các chứng từ chuyển tiền nộp thuế, phạt.... , trên mẫu Giấy nộp tiền vào NSNN do Bộ Tài chính phát hành, đơn vị nộp tiền gửi cho Ngân hàng, Kho bạc, Hải quan theo mẫu dưới đây:

 

Tên đơn vị nộp tiền....................................
Mã số thuế  Hải quan:...............................
Thuộc Bộ, ngành, TPKT:.........................
Mã chương (Bộ, ngành, TPKT):................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

 

.............., ngày……tháng……năm…     

 

BẢNG KÊ CHI TIẾT CÁC KHOẢN TIỀN NỘP NGÂN SÁCH
(kèm theo chứng từ nộp tiền số....ngày....tháng....năm....)

Tên đơn vị được hưởng: Chi cục ......................................thuộc Cục ……….. tỉnh, thành phố........

 

Tờ khai

Nội dung các khoản nộp NS

Loại

Khoản

Mục

T.Mục

Số tiền

Số

Ngày

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

- Thuế xuất khẩu (không qua biên giới đất liền)

07

01

019

01

 

 

 

- Thuế XK ( qua biên giới đất liền )

07

01

019

02

 

 

 

- Thuế nhập khẩu (không qua biên giới đất liền)

07

01

020

01

 

 

 

- Thuế nhập khẩu (qua biên giới đất liền)

07

01

020

02

 

 

 

- Thuế tiêu thụ đặc biệt (không qua biên giới đất liền)

07

01

015

02

 

 

 

- Thuế tiêu thụ đặc biệt (qua biên giới đất liền)

07

01

015

03

 

 

 

- Thuế giá trị gia tăng (không qua biên giới đất liền)

07

01

014

02

 

 

 

- Thuế giá trị gia tăng (qua biên giới đất liền)

07

01

014

03

 

 

 

Phạt chậm nộp thuế XK

07

01

019

99

 

 

 

Phạt chậm nộp thuế NK

07

01

020

99

 

 

 

Phạt chậm nộp thuế TTĐB

07

01

015

99

 

 

 

Phạt chậm nộp thuế GTGT

07

01

014

99

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

Số tiền viết bằng chữ:.......................................................................................................

 

 

Ngày.....tháng....năm.....

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký,  họ tên)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú: Tờ khai nào có những khoản nộp gì thì ghi khoản nộp đó. Ghi hết tờ khai này đến tờ khai khác. Dòng cộng số tiền trên bảng kê phải bằng số tiền trên UNC hoặc giấy chuyển tiền. Nếu chứng từ chuyển nộp tiền thuế vào NSNN không ghi rõ các loại chứng từ như đã hướng dẫn trên, đơn vị/ cá nhân nộp thuế hoàn toàn chịu trách nhiệm khi thất lạc tiền thuế.

 


TỔNG CỤC HẢI QUAN
Cục ….. ……………………
Chi cục ….…………………

Mẫu số: 01/BN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 121/2007/TT-BTC  ngày 17/10/2007  của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 

BÁO CÁO NHANH SỐ THU THUẾ VÀ THU KHÁC

đến ngày …/ …/ …

Đơn vị tính:…………………..

STT

Loại hình thu

Mục

Tiểu mục

Số thu nộp NS trong ngày

Luỹ kế từ đầu tháng đến ngày báo cáo

Luỹ kế từ đầu năm đến ngày báo cáo

A

B

C

D

1

2

3

1

Thuế XK (trừ thuế xuất khẩu qua BGĐL)

019

01

 

 

 

2

Thuế xuất khẩu qua BGĐL

019

02

 

 

 

3

Thuế nhập khẩu (trừ thuế nhập khẩu qua BGĐL)

020

01

 

 

 

4

Thuế nhập khẩu qua BGĐL

020

02

 

 

 

5

Thuế TTĐB (trừ thuế TTĐB qua BGĐL)

015

02

 

 

 

6

Thuế TTĐB qua BGĐL

015

03

 

 

 

7

Thuế GTGT (trừ thuế GTGT qua BGĐL)

014

02

 

 

 

8

Thuế GTGT qua BGĐL

014

03

 

 

 

9

Thuế tự vệ chống bán phá giá (không qua BGĐL)

 

 

 

 

 

10

Thuế tự vệ chống bán phá giá qua BGĐL

 

 

 

 

 

11

Phạt chậm nộp thuế

051

03

 

 

 

12

Phạt VPHC

 

 

 

 

 

 

   Trong đó: Phạt VPHC trong lĩnh vực thuế

051

03

 

 

 

13

Lệ phí hải quan

 

 

 

 

 

 

Trong đó: Lệ phí làm thủ tục hải quan

049

02

 

 

 

 

                 Lệ phí quá cảnh

048

05

 

 

 

 

                Phí niêm phong, kẹp chi hải quan

043

11

 

 

 

 

                Phí, lệ phí khác

 

 

 

 

 

14

Bán hàng tịch thu

 

 

 

 

 

15

Truy thu thuế ẩn lậu

 

 

 

 

 

 

Tổng Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày …. tháng …. năm ….

NGƯỜI LẬP
(Ký, họ tên)

TRƯỞNG PHÒNG NGHIỆP VỤ/ PHỤ TRÁCH QUẢN LÝ THUẾ
(Ký, họ tên)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

 

TỔNG CỤC HẢI QUAN
Cục ……….....………………
Chi cục ………....………….

Mẫu số: 01/BNV
(Ban hành kèm theo Thông tư số 121/2007/TT-BTC  ngày 17/10/2007  của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

Tháng … năm…..

A- PHẦN SỐ LIỆU

Đơn vị tính:…………………..

Số hiệu

Tên tài khoản, tiểu khoản

Số dư đầu năm

Số dư đầu kỳ

Số phát sinh trong kỳ

Số dư cuối kỳ

Trong tháng

Luỹ kế

Nợ

Nợ

Nợ

Nợ

Nợ

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

111

Tiền mặt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1111

Tiền Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1112

Ngoại tệ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112

Tiền gửi kho bạc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1121

Tiền gửi phí, lệ phí hải quan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1122

Tiền gửi từ thu phạt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11221

VPHC trong lĩnh vực thuế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11222

VPHC ngoài lĩnh vực thuế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1123

Tiền tạm giữ chờ xử lý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1124

Tiền gửi thuế tạm thu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11241

Thuế xuất khẩu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11242

Thuế nhập khẩu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11244

Thuế TTĐB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11245

Thuế tự vệ chống bán phá giá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1129

Tiền gửi khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113

Tiền đang chuyển

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

314

Thanh toán với đối tượng nộp thuế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3141

Thanh toán tiền thuế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3142

Thanh toán phạt chậm nộp thuế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3149

Các khoản thanh toán khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

315

Phải thu về thuế tạm thu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

333

Thuế tạm thu thanh khoản

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG CỘNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B- PHẦN GIẢI THÍCH VÀ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT CỦA ĐƠN VỊ

(Đơn vị đánh giá khái quát những vấn đề nổi lên khác thường so với tháng trước và những ý kiến đề xuất lên Tổng cục Hải quan nhằm tăng cường công tác quản lý tài chính ở đơn vị)

Nêu rõ:

- Các biện pháp đôn đốc thu đòi nợ thuế đã thực hiện và kết quả đạt được:………………………………………………………………………………….

- Các biện pháp cưỡng chế đã thực hiện và kết quả đạt được:………………………………………………………………..………………………………..

- Kiến nghị, đề xuất: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….….

 

 

Ngày …. tháng …. năm ….

NGƯỜI LẬP
(Ký, họ tên)

TRƯỞNG PHÒNG NGHIỆP VỤ/ PHỤ TRÁCH QUẢN LÝ THUẾ
(Ký, họ tên)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

NHẬT XÉT CỦA TỔNG CỤC

 

 

 

Ngày …. tháng …. năm ….

NGƯỜI DUYỆT BÁO CÁO

(Ký, họ tên)

PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN THUẾ XNK

(Ký, họ tên)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

 

TỔNG CỤC HẢI QUAN
Cục .…………………………
Chi cục ……………………..

Mẫu số: 02/BNV
(Ban hành kèm theo Thông tư số 121/2007/TT-BTC  ngày 17/10/2007  của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THU THUẾ TẠM THU

Từ ngày……….Đến ngày ……..….

Đơn vị tính:…………………..

TT

Loại hình doanh nghiệp

Loại thuế

Dư   đầu kỳ

Phải thu

Đã thu

Không thu

Dư cuối kỳ

Tr. kỳ

Luỹ kế

Tr. kỳ

Luỹ kế

Tr. kỳ

Luỹ kế

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

I

Tạm nhập - Tái xuất

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thuế nhập khẩu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thuế xuất khẩu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thuế TTĐB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thuế tự vệ chống bán phá giá

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Tạm xuất  - Tái nhập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thuế nhập khẩu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thuế xuất khẩu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thuế TTĐB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thuế tự vệ chống bán phá giá

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Sản xuất xuất khẩu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thuế nhập khẩu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thuế xuất khẩu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thuế TTĐB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thuế tự vệ chống bán phá giá

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

Đầu tư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thuế nhập khẩu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thuế xuất khẩu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thuế TTĐB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thuế tự vệ chống bán phá giá

 

 

 

 

 

 

 

 

V

Gia công

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thuế nhập khẩu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thuế xuất khẩu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thuế TTĐB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thuế tự vệ chống bán phá giá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày …. tháng …. năm ….

NGƯỜI LẬP

(Ký, họ tên)

TRƯỞNG PHÒNG NGHIỆP VỤ/ PHỤ TRÁCH QUẢN LÝ THUẾ

(Ký, họ tên)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

 

TỔNG CỤC HẢI QUAN
Cục .…………………………
Chi cục ……………………..

Mẫu số: 03 /BNV
(Ban hành kèm theo Thông tư số 121/2007/TT-BTC    
 ngày 17/10/2007  của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOÀN THUẾ TẠM THU

Từ ngày……….Đến ngày ……..….

Đơn vị tính:…………………..

TT

Loại hình doanh nghiệp

Loại thuế

Dư  đầu kỳ

Phải hoàn

Đã hoàn

Dư cuối kỳ

Tr. kỳ

Luỹ kế

Tr. kỳ

Luỹ kế

A

B

1

2

3

4

5

6

I

Tạm nhập - Tái xuất

 

 

 

 

 

 

 

- Thuế nhập khẩu

 

 

 

 

 

 

 

- Thuế xuất khẩu

 

 

 

 

 

 

 

- Thuế TTĐB

 

 

 

 

 

 

 

- Thuế tự vệ chống bán phá giá

 

 

 

 

 

 

II

Tạm xuất  - Tái nhập

 

 

 

 

 

 

 

- Thuế nhập khẩu

 

 

 

 

 

 

 

- Thuế xuất khẩu

 

 

 

 

 

 

 

- Thuế TTĐB

 

 

 

 

 

 

 

- Thuế tự vệ chống bán phá giá

 

 

 

 

 

 

III

Sản xuất xuất khẩu

 

 

 

 

 

 

 

- Thuế nhập khẩu

 

 

 

 

 

 

 

- Thuế xuất khẩu

 

 

 

 

 

 

 

- Thuế TTĐB

 

 

 

 

 

 

 

- Thuế tự vệ chống bán phá giá

 

 

 

 

 

 

IV

Đầu tư

 

 

 

 

 

 

 

- Thuế nhập khẩu

 

 

 

 

 

 

 

- Thuế xuất khẩu

 

 

 

 

 

 

 

- Thuế TTĐB

 

 

 

 

 

 

 

- Thuế tự vệ chống bán phá giá

 

 

 

 

 

 

V

Gia công

 

 

 

 

 

 

 

- Thuế nhập khẩu

 

 

 

 

 

 

 

- Thuế xuất khẩu

 

 

 

 

 

 

 

- Thuế TTĐB

 

 

 

 

 

 

 

- Thuế tự vệ chống bán phá giá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày …. tháng …. năm ….

NGƯỜI LẬP
(Ký, họ tên)

TRƯỞNG PHÒNG NGHIỆP VỤ/ PHỤ TRÁCH QUẢN LÝ THUẾ
(Ký, họ tên)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

 

TỔNG CỤC HẢI QUAN

Cục .……………………….
Chi cục …………………...

Mẫu số: 04/BNV
(Ban hành kèm theo Thông tư số 121/2007/TT-BTC ngày 17/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 

BÁO CÁO SỐ THU NỘP NGÂN SÁCH

Tháng … năm …

Đơn vị tính:…………………..

STT

Cục Hải quan (tỉnh, thành phố)

Thuế XK

Thuế NK

Thuế GTGT

Thuế TTĐB

Thuế tự vệ chống bán phá giá

Phạt

Phí, lệ phí

Tổng cộng

Luỹ kế từ đầu năm

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày …. tháng …. năm ….

NGƯỜI LẬP
(Ký, họ tên)

VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
(Ký, họ tên)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

 

TỔNG CỤC HẢI QUAN
Cục .……………………….
Chi cục …………………...

Mẫu số: 05/BNV
(Ban hành kèm theo Thông tư số 121/2007/TT-BTC ngày 17/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 

BÁO CÁO NỢ THUẾ THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ

đến ngày: ……………..

Đơn vị tính:…………………..

STT

Loại hình DN

Sắc thuế

Doanh nghiệp Nhà nước

Doanh nghiệp ĐTNN

Doanh nghiệp

tư nhân

Doanh nghiệp khác

Cộng

1

Nợ thuế Xuất khẩu

 

 

 

 

 

1.1

- Trong hạn

 

 

 

 

 

1.2

- Quá hạn

 

 

 

 

 

 

+ Quá hạn thường

 

 

 

 

 

 

+ Quá 90 ngày (cưỡng chế)

 

 

 

 

 

2

Nợ thuế nhập khẩu

 

 

 

 

 

2.1

- Trong hạn

 

 

 

 

 

2.2

- Quá hạn

 

 

 

 

 

 

+ Quá hạn thường

 

 

 

 

 

 

+ Quá 90 ngày (cưỡng chế)

 

 

 

 

 

3

Nợ thuế GTGT

 

 

 

 

 

3.1

- Trong hạn

 

 

 

 

 

3.2

- Quá hạn

 

 

 

 

 

 

+ Quá hạn thường

 

 

 

 

 

 

+ Quá 90 ngày (cưỡng chế)

 

 

 

 

 

4

Nợ thuế TTĐB

 

 

 

 

 

4.1

- Trong hạn

 

 

 

 

 

4.2

- Quá hạn

 

 

 

 

 

 

+ Quá hạn thường

 

 

 

 

 

 

+ Quá 90 ngày (cưỡng chế)

 

 

 

 

 

5

Nợ thuế tự vệ, chống bán phá giá

 

 

 

 

 

5.1

- Trong hạn

 

 

 

 

 

5.2

- Quá hạn

 

 

 

 

 

 

+ Quá hạn thường

 

 

 

 

 

 

+ Quá 90 ngày (cưỡng chế)

 

 

 

 

 

6

Tổng cộng

 

 

 

 

 

6.1

- Trong hạn

 

 

 

 

 

6.2

- Quá hạn

 

 

 

 

 

 

+ Quá hạn thường

 

 

 

 

 

 

+ Quá 90 ngày (cưỡng chế)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày …. tháng …. năm ….

NGƯỜI LẬP
(Ký, họ tên)

TRƯỞNG PHÒNG NGHIỆP VỤ/ PHỤ TRÁCH QUẢN LÝ THUẾ
(Ký, họ tên)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

 

TỔNG CỤC HẢI QUAN
Cục .………………………..
Chi cục ……………………

Mẫu số: 06/BNV
(Ban hành kèm theo Thông tư số 121/2007/TT-BTC  ngày 17/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 

BÁO CÁO TỔNG HỢP NỢ THUẾ HÀNG KINH DOANH XUẤT, NHẬP KHẨU

Đến ngày …….

Đơn vị tính:…………………..

STT

Mã thuế

Tên  doanh nghiệp

Thuế XK

Thuế NK

Thuế TTĐB

Thuế GTGT

Thuế tự vệ, chống bán phá giá

Phạt chậm nộp thuế

Cộng

A

B

C

1

2

3

4

5

6

7

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày …. tháng …. năm ….

NGƯỜI LẬP
(Ký, họ tên)

TRƯỞNG PHÒNG NGHIỆP VỤ/ PHỤ TRÁCH QUẢN LÝ THUẾ
(Ký, họ tên)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

 

TỔNG CỤC HẢI QUAN
Cục .………………………..
Chi cục ……………………

Mẫu số: 07/BNV
(Ban hành kèm theo Thông tư số 121/2007/TT-BTC    
 ngày 17/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 

BÁO CÁO CHI TIẾT NỢ QUÁ HẠN THUẾ HÀNG KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU

Đến ngày …..

Đơn vị tính:…………………..

STT

Mã thuế

Tên doanh nghiệp

Thuế XK

Thuế NK

Thuế TTĐB

Thuế GTGT

Thuế tự vệ, chống bán phá giá

Cộng

Quá hạn

Quá 90 ngày (cưỡng chế)

Quá hạn

Quá 90 ngày (cưỡng chế

Quá hạn

Quá 90 ngày (cưỡng chế)

Quá hạn

Quá 90 ngày (cưỡng chế)

Quá hạn

Quá 90 ngày (cưỡng chế)

Quá hạn

Quá 90 ngày (cưỡng chế)

A

B

C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày …. tháng …. năm ….

NGƯỜI LẬP
(Ký, họ tên)

TRƯỞNG PHÒNG NGHIỆP VỤ/ PHỤ TRÁCH QUẢN LÝ THUẾ
(Ký, họ tên)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

TỔNG CỤC HẢI QUAN

Cục .………………………..

Chi cục ……………………

Mẫu số: 08/BNV
(Ban hành kèm theo Thông tư số 121/2007/TT-BTC ngày 17/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 

BÁO CÁO CHI TIẾT DẠNG NỢ

đến ngày: ……………..

Đơn vị tính:…………………..

Sắc thuế

Loại nợ

Thuế  xuất khẩu

Thuế  nhập khẩu

Thuế TTĐB

Thuế  GTGT

Thuế tự vệ, chống bán phá giá

Phạt chậm nộp thuế

Cộng

A

1

2

3

4

5

6

7

1. Tiền thuế nợ

 

 

 

 

 

 

 

- Nợ quá 90 ngày (cưỡng chế)

 

 

 

 

 

 

 

- Nợ quá hạn thường