Thông tư 122/2015/TT-BTC

Thông tư 122/2015/TT-BTC về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Km42+730 Quốc lộ 6 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 122/2015/TT-BTC sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Km42+730 Quốc lộ 6 đã được thay thế bởi Quyết định 2840/QĐ-BTC danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ theo luật phí và lệ phí 2016 và được áp dụng kể từ ngày 30/12/2016.

Nội dung toàn văn Thông tư 122/2015/TT-BTC sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Km42+730 Quốc lộ 6


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 122/2015/TT-BTC

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2015

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ TRẠM THU PHÍ TẠI KM42+730 QUỐC LỘ 6

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH11 ngày 28/8/2001;

Căn cứ Nghị định s57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002; Nghị định s24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định s215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đnghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế,

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km42 + 730 Quốc lộ 6 như sau:

Điều 1. Đối tượng áp dụng

Đối tượng áp dụng thu phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km42+730 Quốc lộ 6 thực hiện theo quy định tại Điều 3, Điều 4 và Điều 5 Thông tư số 159/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đhoàn vốn đầu tư xây dựng đường bộ (sau đây gọi tắt là Thông tư số 159/2013/TT-BTC).

Điều 2. Biểu mức thu

Ban hành kèm theo Thông tư này Biểu mức thu phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km42+730 Quốc lộ 6 (mức thu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng).

Điều 3. Chứng từ thu phí

Chứng từ thu phí sử dụng đường bộ sử dụng tại trạm thu phí tại Km42+730 Quốc lộ 6 thực hiện theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 159/2013/TT-BTC.

Điều 4. Quản lý, sử dụng tiền phí thu được

1. Phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km42+730 Quốc lộ 6 được thu, nộp, qun lý và sử dụng theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 159/2013/TT-BTC. Tng s tin thu phí hàng năm sau khi trừ các khoản thuế theo quy định được xác định là khon tiền hoàn vốn theo phương án tài chính của Hợp đng BOT Dự án xây dựng đường Hòa Lạc - Hòa Bình và cải tạo nâng cp Quc lộ 6, đoạn Xuân Mai - Hòa Bình.

2. Đơn vị được Bộ Giao thông vận tải giao nhiệm vụ tchức thu phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km42+730 Quốc lộ 6 có trách nhiệm:

a) Tổ chức các điểm bán vé tại trạm thu phí thuận tiện cho người điu khin phương tiện giao thông, tránh ùn tắc giao thông, bán kịp thời đầy đủ các loại vé theo yêu cầu của người mua, không hạn chế thời gian bán vé tháng, vé quý;

b) Thực hiện đăng ký, kê khai, thu, nộp, sử dụng chứng từ thu, công khai chế độ thu phí sử dụng đường bộ theo quy định;

c) Báo cáo kết quả thu phí định kỳ tháng, quý, năm theo quy định của Tng cục Đường bộ Việt Nam và Bộ Giao thông vận tải.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04 tháng 10 năm 2015. Thời gian bt đầu thu phí theo mức phí tại Thông tư này ktừ khi có đủ điều kiện sau:

a) Được Bộ Giao thông vận tải cho phép nghiệm thu và đã thực hiện nghiệm thu hoàn thành, đưa vào sử dụng đoạn tuyến Quc lộ 6, đoạn Xuân Mai - Hòa Bình.

b) Được Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định cho phép thu phí.

2. Các nội dung khác liên quan đến việc thu, nộp, quản , sử dụng, công khai chế độ thu phí sử dụng đường bộ tại trạm thu phí tại Km42+730 Quốc lộ 6 không quy định tại Thông tư này được thực hiện theo hướng dn tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 và Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; Thông tư số 159/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đ hoàn vn đầu tư xây dựng đường bộ; Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đi, bsung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ; Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 ca Chính phquy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và các văn bản sửa đi, b sung (nếu có).

3. Tchức, cá nhân thuộc đối tượng nộp phí, đơn vị được Bộ Giao thông vận tải giao nhiệm vụ tchức thu phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km42+730 Quốc lộ 6 và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

4. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tchức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính đnghiên cứu, hướng dẫn b sung./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao
;
- Kiểm toán nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh Hòa Bình;
- Công báo;
- Website
Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công ty TNHH BOT QL6-Hòa Lạc-Hòa Bình;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, CST (CST5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ
TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

BIỂU MỨC THU PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ TRẠM THU PHÍ TẠI KM42+730 QUỐC LỘ 6

(Kèm theo Thông tư số 122/2015/TT-BTC ngày 18/8/2015 của Bộ Tài chính)

1. Mức thu kể từ ngày được Bộ Giao thông vận tải cho phép thu phí đến hết ngày 31/12/2015, như sau:

Số TT

Phương tiện chịu phí đường bộ

Mệnh giá (đồng/vé)

Vé lượt

Vé tháng

Vé quý

1

Xe dưới 12 ghế ngi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn và các loại xe buýt vận tải khách công cộng

25.000

750.000

2.025.000

2

Xe từ 12 ghế ngi đến 30 ghế ngồi, xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn

35.000

1.050.000

2.835.000

3

Xe từ 31 ghế ngồi trở lên, xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn

55.000

1.650.000

4.455.000

4

Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn và xe chở hàng bằng Container 20 fit

100.000

3.000.000

8.100.000

5

Xe tải có tải trọng từ 18 tn trở lên và xe chở hàng bằng Container 40 fit

180.000

5.400.000

14.580.000

2. Mức thu kể từ ngày 01/01/2016 trở đi, như sau:

STT

Phương tiện chịu phí đường bộ

Mệnh giá (đồng/vé)

Vé lượt

Vé tháng

Vé quý

1

Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn và các loại xe buýt vận tải khách công cộng

35.000

1.050.000

2.835.000

2

Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi, xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn

55.000

1.650.000

4.455.000

3

Xe từ 31 ghế ngồi trở lên, xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn

75.000

2.250.000

6.075.000

4

Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn và xe ch hàng bng Container 20 fit

140.000

4.200.000

11.340.000

5

Xe tải có tải trọng từ 18 tn trở lên và xe chở hàng bằng Container 40 fit

200.000

6.000.000

16.200.000

Ghi chú:

- Tải trọng của từng loại phương tiện áp dụng mệnh giá trên là tải trọng theo thiết kế (trọng tải hàng hóa), căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký xe do cơ quan có thm quyền cấp.

- Đi với việc áp dụng mức thu phí đối với xe chở hàng bằng Container (bao gồm cả đầu kéo moóc chuyên dùng): Áp dụng mức thu theo trọng lượng toàn bộ của xe, không, phân biệt có chở hàng hay không chở hàng./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 122/2015/TT-BTC

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu122/2015/TT-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/08/2015
Ngày hiệu lực04/10/2015
Ngày công báo17/10/2015
Số công báoTừ số 1047 đến số 1048
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/12/2016
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 122/2015/TT-BTC

Lược đồ Thông tư 122/2015/TT-BTC sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Km42+730 Quốc lộ 6


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư 122/2015/TT-BTC sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Km42+730 Quốc lộ 6
        Loại văn bảnThông tư
        Số hiệu122/2015/TT-BTC
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýVũ Thị Mai
        Ngày ban hành18/08/2015
        Ngày hiệu lực04/10/2015
        Ngày công báo17/10/2015
        Số công báoTừ số 1047 đến số 1048
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/12/2016
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản gốc Thông tư 122/2015/TT-BTC sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Km42+730 Quốc lộ 6

        Lịch sử hiệu lực Thông tư 122/2015/TT-BTC sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Km42+730 Quốc lộ 6