Thông tư 123/2009/TT-BTC

Thông tư 123/2009/TT-BTC quy định nội dung chi, mức chi xây dựng chương trình khung và biên soạn chương trình, giáo trình các môn học đối với các ngành đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 123/2009/TT-BTC mức chi xây dựng chương trình khung biên soạn giáo trình môn học ngành đào tạo đại học cao đẳng trung cấp chuyên nghiệp đã được thay thế bởi Thông tư 76/2018/TT-BTC mức chi xây dựng chương trình biên soạn giáo trình giáo dục đại học và được áp dụng kể từ ngày 03/10/2018.

Nội dung toàn văn Thông tư 123/2009/TT-BTC mức chi xây dựng chương trình khung biên soạn giáo trình môn học ngành đào tạo đại học cao đẳng trung cấp chuyên nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 123/2009/TT-BTC

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2009

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH NỘI DUNG CHI, MỨC CHI XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH KHUNG VÀ BIÊN SOẠN CHƯƠNG TRÌNH, GIÁO TRÌNH CÁC MÔN HỌC ĐỐI VỚI CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT), Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung, mức chi xây dựng chương trình khung và biên soạn giáo trình cho các ngành đào tạo Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng áp dụng Thông tư này là các cơ quan, đơn vị, cơ sở đào tạo có sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước để thực hiện việc xây dựng chương trình khung cho các ngành đào tạo Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và biên soạn chương trình, giáo trình các môn học đối với các ngành đào tạo nêu trên.

Điều 2. Ngoài nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước, Nhà nước khuyến khích các cơ quan, đơn vị, cơ sở đào tạo sử dụng các nguồn kinh phí hợp pháp khác cho việc biên soạn chương trình, giáo trình. Các cơ quan, đơn vị, cơ sở đào tạo được vận dụng các quy định tại Thông tư này trong việc sử dụng các nguồn kinh phí khác khi biên soạn chương trình, giáo trình.

II. NỘI DUNG VÀ MỨC CHI

Điều 3. Các nội dung và mức chi chung:

1. Chi hội nghị, tập huấn triển khai nhiệm vụ, công tác phí để phục vụ cho hoạt động xây dựng chương trình khung, biên soạn giáo trình: nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tiêu hội nghị, Thông tư số 127/2007/TT-BTC ngày 31/10/2007 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 và Thông tư số 57/2007/TT-BTC ngày 11/6/2007 của Bộ Tài chính.

2. Các nội dung chi cho các hoạt động điều tra khảo sát xác định nhu cầu đào tạo: áp dụng mức chi theo quy định tại Thông tư số 120/2007/TT-BTC ngày 15/10/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra từ nguồn vốn sự nghiệp của ngân sách nhà nước.

3. Chi dịch tài liệu: áp dụng theo Quyết định số 61/2006/QĐ-BTC ngày 2/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án, chương trình có sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và các văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung (nếu có).

4. Chi xây dựng hệ thống dữ liệu điện tử về chương trình khung, giáo trình: áp dụng theo quy định tại Thông tư số 137/2007/TT-BTC ngày 28/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức chi tạo lập tin điện tử và các quy định khác về xây dựng và quản lý hệ thống dữ liệu của Nhà nước.

5. Chi in ấn tài liệu, mua văn phòng phẩm phục vụ cho hoạt động xây dựng chương trình khung, biên soạn giáo trình: mức chi căn cứ vào nhu cầu thực tế phát sinh do thủ trưởng đơn vị quyết định và hóa đơn chứng từ chi tiêu hợp pháp.

Điều 4. Các nội dung chi và mức chi đặc thù:

1. Chi xây dựng chương trình khung, chương trình môn học, giáo trình cho các ngành đào tạo đại học, cao đẳng:

a/ Chi xây dựng chương trình khung:

- Chi biên soạn chương trình: 25.000 đồng/tiết

- Chi sửa chữa và biên tập tổng thể: 15.000 đồng/tiết

- Chi thẩm định nhận xét: 10.000 đồng/tiết

b/ Chi xây dựng chương trình môn học:

- Chi biên soạn chương trình: 75.000 đồng/tiết

- Chi sửa chữa và biên tập tổng thể: 30.000 đồng/tiết

- Chi thẩm định nhận xét : 20.000 đồng/tiết

c/ Chi biên soạn giáo trình:

- Viết giáo trình: 70.000 đồng/trang chuẩn

- Sửa chữa và biên tập tổng thể: 25.000 đồng/trang chuẩn

- Chi thẩm định nhận xét : 35.000 đồng/trang chuẩn

d/ Chi chỉnh sửa, bổ sung chương trình khung, chương trình môn học, giáo trình: mức tối đa không quá 30% mức chi xây dựng mới trên đây.

2. Chi xây dựng chương trình khung, chương trình môn học, giáo trình cho các ngành đào tạo trung cấp chuyên nghiệp:

a/ Chi xây dựng chương trình khung:

- Chi biên soạn chương trình: 20.000 đồng/tiết

- Chi sửa chữa và biên tập tổng thể: 15.000 đồng/tiết

- Chi thẩm định nhận xét : 10.000 đồng/tiết

b/ Chi xây dựng chương trình môn học:

- Chi biên soạn chương trình môn học: 70.000 đồng/tiết

- Chi sửa chữa và biên tập tổng thể: 25.000 đồng/tiết

- Chi thẩm định nhận xét : 15.000 đồng/tiết

c/ Chi biên soạn giáo trình:

- Viết giáo trình: 45.000 đồng/trang chuẩn

- Chi sửa chữa và biên tập tổng thể: 25.000 đồng/trang chuẩn

- Chi thẩm định nhận xét : 20.000 đồng/trang chuẩn

d/ Chi chỉnh sửa, bổ sung chương trình khung và chương trình môn học, giáo trình: mức tối đa không quá 30% mức chi xây dựng mới trên đây.

Điều 5. Các mức chi quy định nêu trên là mức chi tối đa, được tính trên một tiết học chuẩn hoặc trang biên soạn chương trình, giáo trình chuẩn, theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Tuỳ theo mức độ phức tạp của từng ngành học và dự toán kinh phí được giao, thủ trưởng cơ quan, đơn vị đào tạo được giao nhiệm vụ biên soạn chương trình, giáo trình căn cứ vào quy định tại Thông tư này để xây dựng mức chi biên soạn chương trình, giáo trình phù hợp với yêu cầu công việc và khả năng kinh phí của từng cơ quan, đơn vị và thể hiện trong quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị.

III. LẬP DỰ TOÁN, QUẢN LÝ VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ

Điều 6. Lập dự toán:

1. Hàng năm, căn cứ vào kế hoạch xây dựng chương trình khung và biên soạn chương trình, giáo trình các môn học cho các ngành đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, căn cứ vào các nội dung chi và mức chi được quy định tại Thông tư này, Bộ GD&ĐT xây dựng dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ và tổng hợp vào dự toán kinh phí của Bộ GD&ĐT gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp trình Chính phủ.

2. Căn cứ vào dự toán ngân sách nhà nước được cơ quan có thẩm quyền thông báo, Bộ GD&ĐT phân bổ dự toán được giao cho việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng chương trình khung và biên soạn chương trình, giáo trình các môn học cho các ngành đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp.

3. Việc giao dự toán xây dựng chương trình khung và biên soạn chương trình, giáo trình các môn học đối với các ngành đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quyết định theo các hình thức:

- Thông báo dự toán kinh phí cho các đơn vị trực thuộc Bộ GD&ĐT tương ứng với nhiệm vụ được giao. Các đơn vị thực hiện rút dự toán từ Kho bạc nhà nước để thực hiện.

- Thực hiện đấu thầu dịch vụ công trong việc xây dựng chương trình khung và biên soạn chương trình, giáo trình các môn học cho các ngành đào tạo đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp theo quy định tại Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg ngày 14/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước và Thông tư số 105/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg ngày 14/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ về đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước.

Bộ GD&ĐT ký hợp đồng với đơn vị, tổ chức, cá nhân trúng thầu trong việc xây dựng chương trình khung và biên soạn chương trình, giáo trình các môn học cho các ngành đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp. Việc nghiệm thu kết quả công việc và thanh quyết toán kinh phí được thực hiện theo các quy định của Hợp đồng kinh tế.

Điều 7. Quản lý và quyết toán:

Kinh phí xây dựng chương trình khung và biên soạn chương trình, giáo trình các môn học cho các ngành đào tạo Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp được quản lý và quyết toán theo các chế độ tài chính hiện hành.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký và thay thế Thông tư số 87/2001/TT-BTC ngày 30/10/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung, mức chi xây dựng Chương trình khung cho các ngành đào tạo Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và biên soạn chương trình, giáo trình các môn học.

Đối với năm 2009 kinh phí thực hiện xây dựng chương trình khung và biên soạn chương trình, giáo trình các môn học đã được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước được giao của đơn vị.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư TW;
- TTCP, các PTTCP;
- VPQH, VP Chủ tịch nước, VPCP;
- VPTƯ và các Ban của Đảng;
- TAND, Viện KSNDTC;
- Kiểm toán nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Sở TC, Sở GD&ĐT, KBNN các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Cục kiểm tra VB- Bộ Tư pháp;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website BTC
- Lưu: VT, Vụ HCSN

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Sỹ Danh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 123/2009/TT-BTC

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu123/2009/TT-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/06/2009
Ngày hiệu lực01/08/2009
Ngày công báo01/07/2009
Số công báoTừ số 323 đến số 324
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/10/2018
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 123/2009/TT-BTC

Lược đồ Thông tư 123/2009/TT-BTC mức chi xây dựng chương trình khung biên soạn giáo trình môn học ngành đào tạo đại học cao đẳng trung cấp chuyên nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Thông tư 123/2009/TT-BTC mức chi xây dựng chương trình khung biên soạn giáo trình môn học ngành đào tạo đại học cao đẳng trung cấp chuyên nghiệp
       Loại văn bảnThông tư
       Số hiệu123/2009/TT-BTC
       Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
       Người kýPhạm Sỹ Danh
       Ngày ban hành17/06/2009
       Ngày hiệu lực01/08/2009
       Ngày công báo01/07/2009
       Số công báoTừ số 323 đến số 324
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/10/2018
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản gốc Thông tư 123/2009/TT-BTC mức chi xây dựng chương trình khung biên soạn giáo trình môn học ngành đào tạo đại học cao đẳng trung cấp chuyên nghiệp

       Lịch sử hiệu lực Thông tư 123/2009/TT-BTC mức chi xây dựng chương trình khung biên soạn giáo trình môn học ngành đào tạo đại học cao đẳng trung cấp chuyên nghiệp