Thông tư 13/2007/TT-BTC

Thông tư 13/2007/TT-BTC sửa đổi Thông tư 34/2005/TT-BTC hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chuyển giao tài sản nhà nước để bán đấu giá do Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 13/2007/TT-BTC xác định giá khởi điểm chuyển giao tài sản nhà nước bán đấu giá sửa đổi 34/2005/TT-BTC đã được thay thế bởi Thông tư 137/2010/TT-BTC xác định giá khởi điểm tài sản nhà nước và được áp dụng kể từ ngày 01/11/2010.

Nội dung toàn văn Thông tư 13/2007/TT-BTC xác định giá khởi điểm chuyển giao tài sản nhà nước bán đấu giá sửa đổi 34/2005/TT-BTC


BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 13/2007/TT-BTC

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2007 

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 34/2005/TT-BTC NGÀY 12 THÁNG 5 NĂM 2005 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN VIỆC XÁC ĐỊNH GIÁ KHỞI ĐIỂM VÀ CHUYỂN GIAO TÀI SẢN NHÀ NƯỚC ĐỂ BÁN ĐẤU GIÁ

Căn cứ Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;
Căn cứ Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước;

Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 34/2005/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chuyển giao tài sản nhà nước để bán đấu giá (sau đây gọi tắt là Thông tư số 34/2005/TT-BTC) như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung điểm 2 Mục II Thông tư số 34/2005/TT-BTC như sau:

“2. Thẩm quyền quyết định giá khởi điểm

2.1. Thẩm quyền quyết định giá khởi điểm để bán đấu giá được quy định như sau:

 a) Tài sản nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định bán đấu giá hoặc giao cho Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định bán đấu giá, thì giá khởi điểm do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định hoặc thành lập Hội đồng định giá để quyết định.

Hội đồng định giá do lãnh đạo Bộ Tài chính hoặc người được uỷ quyền làm Chủ tịch Hội đồng.

Các thành viên khác của Hội đồng bao gồm:

 - Đại diện đơn vị chuyên môn về giá thuộc Bộ Tài chính;

 - Đại diện đơn vị chuyên môn về quản lý tài sản nhà nước thuộc Bộ Tài chính;

 - Đại diện cơ quan chuyên môn kỹ thuật (nếu cần);

 - Ngoài ra, tuỳ theo tính chất, đặc điểm của tài sản cần định giá, Chủ tịch Hội đồng mời một số thành viên khác thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương tham gia Hội đồng.

 b) Tài sản nhà nước do Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương quyết định bán đấu giá, thì giá khởi điểm do Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương quyết định hoặc thành lập Hội đồng định giá để quyết định.

Hội đồng định giá do lãnh đạo Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương có tài sản bán đấu giá hoặc người được uỷ quyền làm Chủ tịch Hội đồng.

Các thành viên khác của Hội đồng bao gồm:

 - Thủ trưởng cơ quan, đơn vị được giao trực tiếp quản lý, sử dụng hoặc xử lý tài sản bán đấu giá;

 - Đại diện đơn vị chuyên môn về tài chính thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương và bộ phận tài chính, kế toán của cơ quan, đơn vị được giao trực tiếp quản lý, sử dụng hoặc xử lý tài sản;

 - Đại diện cơ quan chuyên môn kỹ thuật (nếu cần);

 - Ngoài ra, tuỳ theo tính chất, đặc điểm của tài sản cần định giá, Chủ tịch Hội đồng mời một số thành viên khác tham gia Hội đồng.

 c) Tài sản nhà nước do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc các cơ quan khác thuộc địa phương quyết định bán đấu giá theo quy định của pháp luật, thì giá khởi điểm do thủ trưởng cơ quan tài chính nhà nước cùng cấp (Sở Tài chính, cơ quan tài chính cấp huyện) quyết định hoặc trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cùng cấp quyết định thành lập Hội đồng định giá để quyết định.

Hội đồng định giá tài sản do lãnh đạo cơ quan tài chính nhà nước làm Chủ tịch Hội đồng.

Các thành viên khác của Hội đồng bao gồm:

 - Đại diện cơ quan được giao trực tiếp quản lý, sử dụng hoặc xử lý tài sản bán đấu giá;

 - Đại diện cơ quan chuyên môn kỹ thuật (nếu cần);

 - Ngoài ra, tuỳ theo tính chất, đặc điểm của tài sản cần định giá, Chủ tịch Hội đồng mời một số thành viên khác tham gia Hội đồng.

 2.2. Đối với tài sản nhà nước là động sản thuộc khu vực hành chính sự nghiệp, tài sản thu hồi từ các dự án kết thúc hoạt động thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 37 Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản, thì giá khởi điểm do Hội đồng định giá và bán đấu giá tài sản, Hội đồng thanh lý tài sản của cơ quan, đơn vị quyết định theo nguyên tắc quy định tại điểm 1 Mục này.

Hội đồng định giá tài sản quy định tại tiết 2.1 và 2.2 điểm 2 Mục này làm việc theo nguyên tắc tập thể. Các quyết định của Hội đồng phải được quá nửa số thành viên Hội đồng tán thành và được lập thành Biên bản. Trong trường hợp biểu quyết ngang nhau, thì thực hiện theo phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng.

 2.3. Các cơ quan có thẩm quyền quyết định giá khởi điểm để bán đấu giá quy định tại tiết 2.1 và tiết 2.2 điểm 2 Mục này có thể thuê hoặc giao cho các cơ quan được giao trực tiếp quản lý, sử dụng hoặc xử lý tài sản bán đấu giá thuê các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp có chức năng định giá hoặc thẩm định giá tài sản xác định giá khởi điểm để xem xét, tham khảo trước khi quyết định. Chi phí thuê các doanh nghiệp hoặc đơn vị sự nghiệp thực hiện thẩm định giá được tính vào chi phí bán đấu giá tài sản”.

2. Sửa đổi, bổ sung tiết g điểm 2.1 Mục III Thông tư số 34/2005/TT-BTC như sau:

g) Đối với các tang vật, phương tiện còn lại, việc chuyển giao để bán đấu giá được thực hiện như sau:

 - Đối với các tang vật, phương tiện của một vụ vi phạm hành chính có giá trị dưới 10 triệu đồng, thì chuyển giao cho cơ quan tài chính cấp huyện để tổ chức bán đấu giá;

 - Đối với các tang vật, phương tiện của một vụ vi phạm hành chính có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên, thì chuyển giao cho Trung tâm dịch vụ bán đấu giá cấp tỉnh để tổ chức bán đấu giá”;

3. Bỏ tiết h điểm 2.1 Mục III Thông tư số 34/2005/TT-BTC

4. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Những quy định tại Thông tư số 34/2005/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2005 của Bộ Tài chính không được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư này vẫn có hiệu lực thi hành./.

Nơi gửi:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương của các tổ chức, đoàn thể;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- STC, KBNN các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu : VT (2), Vụ PC, Cục QLCS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/2007/TT-BTC

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu13/2007/TT-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/03/2007
Ngày hiệu lực04/04/2007
Ngày công báo20/03/2007
Số công báoTừ số 244 đến số 245
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/11/2010
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/2007/TT-BTC

Lược đồ Thông tư 13/2007/TT-BTC xác định giá khởi điểm chuyển giao tài sản nhà nước bán đấu giá sửa đổi 34/2005/TT-BTC


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản đính chính

     Văn bản bị thay thế

      Văn bản hiện thời

      Thông tư 13/2007/TT-BTC xác định giá khởi điểm chuyển giao tài sản nhà nước bán đấu giá sửa đổi 34/2005/TT-BTC
      Loại văn bảnThông tư
      Số hiệu13/2007/TT-BTC
      Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
      Người kýĐỗ Hoàng Anh Tuấn
      Ngày ban hành06/03/2007
      Ngày hiệu lực04/04/2007
      Ngày công báo20/03/2007
      Số công báoTừ số 244 đến số 245
      Lĩnh vựcTài chính nhà nước
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/11/2010
      Cập nhật7 năm trước

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Thông tư 13/2007/TT-BTC xác định giá khởi điểm chuyển giao tài sản nhà nước bán đấu giá sửa đổi 34/2005/TT-BTC

         Lịch sử hiệu lực Thông tư 13/2007/TT-BTC xác định giá khởi điểm chuyển giao tài sản nhà nước bán đấu giá sửa đổi 34/2005/TT-BTC