Thông tư 13/2011/TT-BKHCN

Thông tư 13/2011/TT-BKHCN sửa đổi, bãi bỏ Quy định về việc chứng nhận và cấp thẻ kiểm định viên đo lường kèm theo Quyết định 21/2006/QĐ-BKHCN do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Thông tư 13/2011/TT-BKHCN sửa đổi,chứng nhận và cấp thẻ kiểm định viên đo lường đã được thay thế bởi Thông tư 24/2013/TT-BKHCN kiểm định hiệu chuẩn thử nghiệm phương tiện đo chuẩn đo lường và được áp dụng kể từ ngày 15/11/2013.

Nội dung toàn văn Thông tư 13/2011/TT-BKHCN sửa đổi,chứng nhận và cấp thẻ kiểm định viên đo lường


BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 13/2011/TT-BKHCN

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2011

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH VỀ VIỆC CHỨNG NHẬN VÀ CẤP THẺ KIỂM ĐỊNH VIÊN ĐO LƯỜNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 21/2006/QĐ-BKHCN NGÀY 10/11/2006 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị quyết số 67/NQ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hoá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định về việc chứng nhận và cấp thẻ kiểm định viên đo lường ban hành kèm theo Quyết định số 21/2006/QĐ-BKHCN ngày 10/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 8 như sau:

“Điều 8. Hồ sơ đề nghị

1. Trường hợp chứng nhận lần đầu, lập một (01) bộ hồ sơ đề nghị gửi về Tổng cục gồm:

a) Đề nghị chứng nhận kiểm định viên đo lường theo mẫu quy định tại Phụ lục I của Quyết định số 21/2006/QĐ-BKHCN;

b) Bản sao (có xác nhận sao y bản chính của cơ sở) chứng nhận đào tạo kiểm định viên quy định tại khoản 2 Điều 3 của Quyết định số 21/2006/QĐ-BKHCN;

c) Bản sao (có xác nhận sao y bản chính của cơ sở) các văn bằng quy định tại khoản 3 Điều 3 của Quyết định số 21/2006/QĐ-BKHCN;

2. Trường hợp chứng nhận lại hoặc chứng nhận bổ sung, một (01) tháng trước khi Quyết định chứng nhận hết hiệu lực hoặc khi có nhu cầu chứng nhận bổ sung, tổ chức kiểm định lập một (01) bộ hồ sơ đề nghị gửi về Tổng cục. Hồ sơ gồm:

a) Đề nghị chứng nhận kiểm định viên đo lường theo mẫu quy định tại Phụ lục I của Quyết định số 21/2006/QĐ-BKHCN;

b) Bản sao (có xác nhận sao y bản chính của cơ sở) các chứng nhận đào tạo bổ sung theo quy định”.

2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 9 như sau:

“Trong phạm vi mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Tổng cục ra Quyết định chứng nhận kiểm định viên”.

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 12 như sau:

“Điều 12. Đình chỉ hiệu lực của Quyết định chứng nhận

Trường hợp kiểm định viên không còn được giao nhiệm vụ kiểm định phương tiện đo hoặc không hoàn thành trách nhiệm như quy định tại Điều 6 của Quy định này, người đứng đầu tổ chức kiểm định có trách nhiệm báo cáo về Tổng cục. Căn cứ vào báo cáo của người đứng đầu của tổ chức kiểm định, Tổng cục ra quyết định đình chỉ hiệu lực của Quyết định chứng nhận đối với kiểm định viên nói trên”.

4. Bãi bỏ các quy định liên quan đến việc cấp thẻ kiểm định viên đo lường/thẻ kiểm định viên đo lường tại Quyết định số 21/2006/QĐ-BKHCN và Quy định ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện Thông tư này.

Điều 3.

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 8 năm 2011.

2. Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Phó Thủ tướng CP (để báo cáo);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính-VPCP;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Lưu: VT, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Quân

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/2011/TT-BKHCN

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu13/2011/TT-BKHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/06/2011
Ngày hiệu lực20/08/2011
Ngày công báo18/10/2011
Số công báoTừ số 529 đến số 530
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/11/2013
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/2011/TT-BKHCN

Lược đồ Thông tư 13/2011/TT-BKHCN sửa đổi,chứng nhận và cấp thẻ kiểm định viên đo lường


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Thông tư 13/2011/TT-BKHCN sửa đổi,chứng nhận và cấp thẻ kiểm định viên đo lường
       Loại văn bảnThông tư
       Số hiệu13/2011/TT-BKHCN
       Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
       Người kýNguyễn Quân
       Ngày ban hành30/06/2011
       Ngày hiệu lực20/08/2011
       Ngày công báo18/10/2011
       Số công báoTừ số 529 đến số 530
       Lĩnh vựcLĩnh vực khác
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/11/2013
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Thông tư 13/2011/TT-BKHCN sửa đổi,chứng nhận và cấp thẻ kiểm định viên đo lường

          Lịch sử hiệu lực Thông tư 13/2011/TT-BKHCN sửa đổi,chứng nhận và cấp thẻ kiểm định viên đo lường