Thông tư 13/2016/TT-BCT

Thông tư 13/2016/TT-BCT quy định quản lý than trôi do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 13/2016/TT-BCT quản lý than trôi


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2016/TT-BCT

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2016

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH QUẢN LÝ THAN TRÔI

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Thực hiện Chỉ thị s 21/CT-TTg ngày 26 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đi với hoạt động sản xuất, kinh doanh than;

Theo đnghị của Tng cục trưởng Tng cục Năng lượng,

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định quản lý than trôi.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về quản lý than trôi, bao gồm: hoạt động thu gom, mua, bán than trôi và khối lượng, chất lượng, giá thu mua than trôi.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia vào việc quản lý, thu gom, mua, bán than trôi.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Than trôi: là than do mưa, lũ xói mòn, cuốn trôi từ các điểm lộ vỉa, khu vực khai thác, bãi thải, kho chứa than, điểm tập kết, trung chuyển than theo dòng chảy của các sông, suối, lạch, rãnh trôi ra ngoài ranh giới quản lý, bảo vệ của các đơn vị thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), Tổng công ty Đông Bắc do người thu gom thu gom được.

2. Than theo Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN): là than đạt tiêu chuẩn chất lượng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

3. Than theo Tiêu chuẩn cơ sở (TCCS): là than đạt tiêu chuẩn chất lượng do TKV, Tổng công ty Đông Bắc xây dựng và ban hành.

4. Người thu gom: là các tổ chức, cá nhân thu gom than trôi.

5. Đơn vị thu mua: là các đơn vị trực thuộc, công ty con của TKV, Tổng công ty Đông Bắc có đủ điều kiện, năng lực và được TKV, Tổng công ty Đông Bắc giao nhiệm vụ thu mua.

Điều 4. Nguyên tắc quản lý than trôi

1. Than trôi ngoài phần dành để đáp ứng nhu cầu sử dụng trực tiếp của người thu gom (nếu có), chỉ được phép tiêu thụ theo hình thức bán trực tiếp cho đơn vị thu mua.

2. Việc thu mua than trôi của TKV và Tổng công ty Đông Bắc là hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, chủ yếu nhằm giảm tn thất tài nguyên than, góp phần ngăn chặn tình trạng kinh doanh than trái phép.

Điều 5. Khối lượng, chất lượng và giá thu mua than trôi

1. Khối lượng, chất lượng than trôi làm căn cứ thanh toán giữa đơn vị thu mua và người thu gom được xác định trên cơ sở thỏa thuận giữa người thu gom và đơn vị thu mua, căn cứ tiêu chun chất lượng than theo TCVN hoặc TCCS; trường hợp hai bên không thỏa thuận được thì xác định bng các trang thiết bị, phương tiện của cơ quan giám định được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận.

2. Giá thu mua than trôi là giá bán (chưa có thuế GTGT) của TKV, Tổng công ty Đông Bắc cho các hộ sử dụng trong nước do TKV, Tổng công ty Đông Bắc xây dng và công bố cho từng chủng loại than theo TCVN hoặc TCCS tương ứng, sau khi đã trừ đi các chi phí và các khoản thuế mà TKV, Tng công ty Đông Bắc phải nộp theo quy định.

Điều 6. Trách nhiệm của TKV, Tổng công ty Đông Bắc

1. Lựa chọn các đơn vị trực thuộc, công ty con có đủ điều kiện, năng lực để giao thực hiện nhiệm vụ thu mua than trôi và thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương.

2. Chỉ đạo đơn vị thu mua (trên cơ sở phối hợp với chính quyền địa phương nơi đơn vị hoạt động) lựa chọn điểm thu mua và cách thức thu mua than trôi phù hợp với điều kiện cụ thể của từng khu vực, đảm bảo thuận tiện cho người thu gom và thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương.

3. Chỉ đạo đơn vị thu mua tổ chức tốt công tác thu mua; bố trí bãi chứa than tạm; trang bị đầy đủ trang thiết bị, phương tiện đạt tiêu chuẩn theo quy định tại mỗi điểm thu mua đphục vụ việc xác định khối lượng, chất lượng than; thông báo công khai tại các điểm thu mua về phương thức xác định khối lượng, chất lượng than, thời gian định kỳ tổ chức thu mua (05 ngày, 10 ngày, 15 ngày,... một lần tùy theo điều kiện cụ thể).

4. Công bố công khai giá thu mua than trôi tại các điểm thu mua.

5. Mở stheo dõi than trôi thu mua được; xuất phiếu xác nhận thanh toán than riêng cho than trôi thu mua; thanh toán tin mua than cho người thu gom bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo quy định, nhưng không chậm quá 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày mua, bán than. Chi phí mua than trôi, doanh thu tiêu thụ than thu mua từ than trôi được hạch toán vào kết quả kinh doanh của TKV, Tổng công ty Đông Bắc.

6. Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định nội bộ để ngăn chặn, xử lý nghiêm và triệt đhiện tượng móc nối, tuồn than ra bên ngoài để tiêu thụ dưới danh nghĩa than trôi.

7. Mỗi năm 2 lần (sáu tháng đầu năm và cả năm) lập báo cáo riêng về tình hình thực hiện công tác thu mua than trôi gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có than trôi, Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường (thời hạn gửi báo cáo chậm nhất sau 15 ngày của kỳ báo cáo).

Nội dung báo cáo tình hình thực hiện công tác thu mua than trôi bao gồm:

a) Kết quả thực hiện thu mua than trôi theo từng địa bàn của đơn vị thu mua (khối lượng, chất lượng, giá thu mua,...);

b) Nhận xét, đánh giá tình hình chấp hành các quy định về quản lý than trôi, kiến nghị (nếu có).

Điều 7. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân phường, xã nơi có than trôi

1. Tạo điều kiện cho các đơn vị thu mua than trôi thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

2. Phổ biến rộng rãi, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân sinh sống trên địa bàn quản lý thực hiện tốt Thông tư này.

3. Phối hợp với đơn vị thu mua trong việc lựa chọn, bố trí điểm thu mua than trôi trên địa bàn quản lý; lập sổ theo dõi danh sách người thu gom và giám sát hoạt động thu gom than trôi trên địa bàn.

4. Tùy thuộc điều kiện cụ thể, quy định thủ tục đăng ký, khai báo đối với người thu gom trên nguyên tắc đơn giản, minh bạch, dễ thực hiện, hạn chế tối đa thủ tục hành chính rườm rà, gây khó khăn cho người thu gom.

5. Kim tra, xác nhận và chịu trách nhiệm việc xác nhận của mình về nguồn gốc than trôi của người thu gom.

Điều 8. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân thu gom than trôi

1. Đăng ký hoặc khai báo với Ủy ban nhân dân phường, xã nơi có than trôi về việc tham gia thu gom và chỉ tiến hành thu gom khi được Ủy ban nhân dân phường, xã xác nhận.

2. Khi bán than trôi thu gom được cho đơn vị thu mua phải xuất trình xác nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã về nguồn gốc than thu gom.

Điều 9. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có than trôi

1. Phân cấp Ủy ban nhân dân phường, xã nơi có than trôi hướng dẫn việc xác nhận nguồn gốc than trôi trên địa bàn theo quy định tại khoản 5 Điều 7 Thông tư này.

2. Chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với TKV, Tổng công ty Đông Bắc kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm quy định về thu gom, mua, bán và quản lý than trôi.

Điều 10. Hiu lc thi hành

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 8 năm 2016 và thay thế Quyết định số 29/2008/QĐ-BCT ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy định quản lý nguồn than trôi ni trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Điều 11. Tổ chức thực hiện

1. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia vào việc quản lý, thu gom, mua, bán than trôi chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này.

2. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có than trôi định kỳ tổ chức kiểm tra việc thực hiện Thông tư này.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các tchức, cá nhân có liên quan phản ánh kịp thời bằng văn bản về Bộ Công Thương để xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư TW Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
-
Văn phòng Quốc hội;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Bộ Công Thư
ơng;
- Công báo;
- Bộ trư
ng, các Thứ trưng;
- Các đơn vị thuộc Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, TCNL.

BỘ TRƯỞNG
Trần Tun Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/2016/TT-BCT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu13/2016/TT-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/07/2016
Ngày hiệu lực25/08/2016
Ngày công báo28/07/2016
Số công báoTừ số 783 đến số 784
Lĩnh vựcThương mại, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/2016/TT-BCT

Lược đồ Thông tư 13/2016/TT-BCT quản lý than trôi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Thông tư 13/2016/TT-BCT quản lý than trôi
       Loại văn bảnThông tư
       Số hiệu13/2016/TT-BCT
       Cơ quan ban hànhBộ Công thương
       Người kýTrần Tuấn Anh
       Ngày ban hành11/07/2016
       Ngày hiệu lực25/08/2016
       Ngày công báo28/07/2016
       Số công báoTừ số 783 đến số 784
       Lĩnh vựcThương mại, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Thông tư 13/2016/TT-BCT quản lý than trôi

           Lịch sử hiệu lực Thông tư 13/2016/TT-BCT quản lý than trôi

           • 11/07/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/07/2016

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/08/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực