Thông tư liên tịch 13-TT-P3

Thông tư 13-TT-P3 năm 1956 về việc ấn định các khoản phụ cấp ăn uống, phụ cấp đặc biệt và chế độ trang phục cho cán bộ, thủy thủ, Cục Vận tải thủy khi đi biển, đi sông do Bộ Giao thông và Bưu điện ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 13-TT-P3 ấn định khoản phụ cấp ăn uống đặc biệt chế độ trang phục cán bộ thủy thủ Cục Vận tải thủy đi biển đi sông


BỘ GIAO THÔNG VÀ BƯU ĐIỆN
******

VIỆT DÂN CHỦ CỘNG HÒA 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 13-TT-P3

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 1956 

 

THÔNG TƯ

ẤN ĐỊNH CÁC KHOẢN PHỤ CẤP ĂN UỐNG, PHỤ CẤP ĐẶC BIỆT VÀ CHẾ ĐỘ TRANG PHỤC CHO CÁN BỘ, THỦY THỦ, CỤC VẬN TẢI THỦY KHI ĐI BIỂN, ĐI SÔNG

Chiếu đề nghị của ông Giám đốc Cục Vận tải thủy;

Sau khi trao đổi thống nhất ý kiến với Bộ Lao động và Bộ Tài chính;

Nay Bộ quy định biện pháp tạm thời về phụ cấp ăn uống, trang phụ và phụ cấp đặc biệt cho cán bộ, thủy thủ đi sông, đi biển chia làm nhiều mức khác nhau, dựa trên hai nguyên tắc sau đây:

1) Căn cứ vào điều kiện và hoàn cảnh đi biển có nhiều khó khăn vất vả hơn đi sông và công tác ở cửa biển, nên mức phụ cấp cho cán bộ, thủy thủ đi biển cao hơn cán bộ, thủy thủ đi sông.

2) Trong mỗi loại đi sông hay đi biển, căn cứ vào tính chất công việc và khả năng cống hiến của từng người mà có sự phân biệt đãi ngộ khác nhau, nghĩa là cán bộ được hưởng cao hơn thủy thủ.

I. PHỤ CẤP ĂN UỐNG

Khoản phụ cấp này đặt ra chủ yếu nhằm bồidưỡng thêm sức khỏe cho cán bộ thủy thủ đi biển, đi sông

A. MỨC PHỤ CẤP TIỀN ĂN CHO CÁN BỘ,  THỦY THỦ ĐI BIỂN

1) Thuyền trưởng, thuyền phó, chính trị viên, trưởng máy, thủy thủ trưởng, y sĩ, máy nhất, máy nhì, máy ba, máy điện, công nhân đốt lò, nhân viên vô tuyến điện được phụ cấp thêm tiền ăn mỗi ngày 800 đồng.

2) Các loại công nhân viên khác và thủy thủ được hưởng mỗi ngày là 600 đồng

3) Thời gian tàu đỗ ở nước ngoài:

- Đối với thuyền trưởng, thuyền phó, chính trị viên, thủy thủ trưởng, trưởng máy, y sĩ, máy nhất, máy nhì, máy ba và máy điện được hưởng thêm khoản tiền tiêu vặt tính cho mỗi người 400 đồng mỗi ngày.

- Các loại công nhân viên khác và thủy thủ được hưởng một khoản tiền tiêu vặt là 300 đồng mỗi ngày.

B. MỨC PHỤ CẤP TIỀN ĂN CHO CÁN BỘ THỦY THỦ ĐI SÔNG

1) Thuyền trưởng, trưởng máy, trưởng đoàn xà-lan, tàu cuốc, tàu kéo được phụ cấp thêm tiền ăn mỗi ngày là 500 đồng.

2) Các loại công nhân viên khác và thủy thủ v .v… được cấp thêm tiền ăn mỗi ngày là 300 đồng.

C. MỨC PHỤ CẤP TIỀN ĂN CHO CÁN BỘ, THỦY THỦ CÁC TÀU KÉO, TÀU CUỐC, XÀ-LAN CÔNG TÁC KHI Ở SÔNG, KHI Ở BỂ.

1) Thuyền trưởng, thuyền phó, trưởng máy, thủy thủ trưởng tàu cuốc, máy điện, máy nhất, máy nhì, nhân viên vô tuyến điện, y sĩ làm cuốc, thuyền trưởng, trưởng máy tàu kéo, trưởng đoàn xà-lan được hưởng phụ cấp tiền ăn mỗi ngày 650 đồng.

2) Các nhân viên khác và thủy thủ được phụ cấp thêm tiền ăn mỗi ngày 450 đồng.

D. MỨC PHỤ CẤP TIỀN ĂN CÁC HOA TIÊU

Trong lúc chờ đợi nghiên cứu khoản tiền thưởng cho thích hợp, tạm thời các hoa tiêu vẫn tiếp tục hưởng khoản phụ cấp công tác phí cũ.

E. CÁCH THỨC THI HÀNH

Khoản phụ cấp này chỉ áp dụng cho những ngày hoạt động dưới tàu. Trường hợp tàu vào xưởng để sửa chữa hoặc cán bộ thủy thủ được điều động đi công tác khác thì không được khoản phụ cấp nói trên.

Số tiền phụ cấp này không cấp phát cho cá nhân mà cho đơn vị quản lý tổ chức ăn tập thể để bồi dưỡng sức khỏe cho anh em. Không phân biệt cán bộ thủy thủ kháng chiến, lưu dụng hay mới tuyển.

Đối với khoản phụ cấp tiêu vặt trong thời gian tàu đỗ ở nước ngoài thì được trả thẳng cho anh em để tùy ý sử dụng.

II. CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐẶC BIỆT

Để chiếu cố điều kiện  hoàn cảnh công tác của cán bộ, thủy thủ đi sông, đi biển, công tác cửa biển, luôn luôn lưu động, phải chiến đấu nhiều với thiên nhiên, với sóng to, gió lớn, sống xa gia đình, chịu thiệt thòi về đời sống tinh thần và về tình cảm, nay quy định:

A. TRỢ CẤP LƯƠNG HÀNG THÁNG

1) Đối với cán bộ, thủy thủ đi biển và hoa tiêu dắt tàu được hưởng một khoản trợ cấp bằng 30% lương chính bản thân.

2) Đối với cán bộ, thủy thủ tàu cuốc, tàu kéo vừa làm công tác ở sông và ở biển được hưởng một khoản trợ cấp 25% lương chính bản thân.

3) Đối với cán bộ, thủy thủ đi sông được hưởng một khoản trợ cấp bằng 20% lương chính bản thân.

B. CÁCH THỨC THI HÀNH

- Khoản trợ cấp này chủ yếu thi hành cho cán bộ thủy thủ đi biển, đi sông, công tác ở cửa biển đã được sắp xếp vào các thang lương kỹ thuật 11 bậc, công nhân 8 bậc, 6 bậc và hành chính quản trị 12 bậc.

- Đối với cán bộ thủy thủ vẫn hưởng chế độ nguyên lương, nếu tiền lương hiện lĩnh thấp hơn tiền lương cộng với khoản phụ cấp này của cán bộ công nhân viên nói trên đồng cấp thì được hưởng lương và phụ cấp theo cán bộ, công nhân viên đồng cấp.

- Đối với trường hợp cán bộ thủy thủ được thuyên chuyển lên bộ công tác thì không được hưởng khoản trợ cấp nói trên.

III. CHẾ ĐỘ TRANG PHỤC

Cán bộ thủy thủ đi biển, hoa tiêu dắt tàu được hưởng chế độ trang phục quy định như sau:

A. QUẦN ÁO

1) Thuyền trưởng, thuyền phó thứ nhất, chính trị viên, trưởng máy, thủy thủ trưởng, hoa tiêu dắt tàu được cấp:

- Một bộ quần áo rét bằng dạ tốt,

- Một bộ quần áo nực bằng ka-ki trắng.

2) Thuyền phó thứ hai, thứ ba, y sĩ, máy nhất, máy nhì, máy ba, máy điện, nhân viên vô tuyến điện được cấp:

- Một bộ quần áo rét bằng dạ hạng vừa.

- Một bộ quần áo nực bằng ka-ki trắng.

3) Các loại nhân viên khác được cấp:

- Một bộ quần áo rét bằng ka-ki xanh (áo có lót bông)

- Một bộ quần áo nực bằng ka-ki trắng hay vàng hạng vừa.

B. CÁC LOẠI TRANG PHỤC KHÁC

1) Thuyền trưởng, thuyền phó thứ nhất, chính trị viên, trưởng máy, thủy thủ trưởng, hoa tiêu dắt tàu được cấp:

- Một đôi giầy da tốt (dùng trong 2 năm)

- Một mũ cát-két

- Một bộ cấp hiệu

2) Các loại nhân viên khác được cấp:

- Một đôi giày da dầu đen (dùng trong 2 năm)

- Một mũ coiffe

- Một bộ phù hiệu.

IV.CÁCH THỨC THI HÀNH VÀ SỬ DỤNG

- Quần áo phải may theo kiểu thống nhất

- Chỉ để sử dùng trong những ngày lễ hoặc khi tiếp xúc với tàu và người ngoại quốc.

Thời hạn sử dụng quy định như sau:

Quần áo dạ dùng trong 5 năm. Nếu đã làm việc được trên 3 năm coi như cấp phát hẳn không phải trả lại, đối với trường hợp thay đổi công tác khác.

Quần áo ka-ki dùng trong 2 năm, nếu đã làm việc được trên một năm thì coi như cấp phát hẳn không phải trả lại đối với trường hợp thay đổi công tác khác.

V. THỜI GIAN THI HÀNH

Thông tư này thi hành kể từ ngày 01-9-1956.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ GIAO THÔNG VÀ BƯU ĐIỆN
THỨ TRƯỞNG
Lê Dung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13-TT-P3

Loại văn bảnThông tư liên tịch
Số hiệu13-TT-P3
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báoSố 32
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13-TT-P3

Lược đồ Thông tư 13-TT-P3 ấn định khoản phụ cấp ăn uống đặc biệt chế độ trang phục cán bộ thủy thủ Cục Vận tải thủy đi biển đi sông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư 13-TT-P3 ấn định khoản phụ cấp ăn uống đặc biệt chế độ trang phục cán bộ thủy thủ Cục Vận tải thủy đi biển đi sông
        Loại văn bảnThông tư liên tịch
        Số hiệu13-TT-P3
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông và Bưu điện
        Người kýLê Dung
        Ngày ban hành...
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báoSố 32
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông tư 13-TT-P3 ấn định khoản phụ cấp ăn uống đặc biệt chế độ trang phục cán bộ thủy thủ Cục Vận tải thủy đi biển đi sông

              Lịch sử hiệu lực Thông tư 13-TT-P3 ấn định khoản phụ cấp ăn uống đặc biệt chế độ trang phục cán bộ thủy thủ Cục Vận tải thủy đi biển đi sông