Thông tư 13-VP/TT

Thông tư 13-VP/TT-1985 hướng dẫn thi hành Chỉ thị 434-CT-1984 về việc xét duyệt kết quả thực hiện kế hoạch nhà nước năm 1984 do Trọng tài kinh tế Nhà nước ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 13-VP/TT xét duyệt kết quả thực hiện kế hoạch nhà nước năm 1984 hướng dẫn Chỉ thị 434-CT


TRỌNG TÀI KINH TẾ NHÀ NƯỚC
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 13-VP/TT

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 1985

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN THI HÀNH CHỈ THỊ SỐ 434-CT NGÀY 24-12-1984 CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG VỀ VIỆC XÉT DUYỆT KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC NĂM 1984

Thi hành chỉ thị số 434-CT ngày 24-12-1984 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc xét duyệt kết quả thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 1984, Tổng cục Thống kê đã có thông tư số 5-TCTK/TH ngày 3-1-1985 hướng dẫn cụ thể.

Trong phạm vi chấp hành chế độ hợp đồng kinh tế nhằm thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 1984, yêu cầu trọng tài kinh tế các ngành, các cấp dựa vào thông tư số 2-TH/TT ngày 16-1-1984 của Trọng tài kinh tế Nhà nước để thực hiện nhiệm vụ tham gia xét duyệt kết quả thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 1984 ở mỗi ngành, mỗi cấp và chú trọng một số điểm sau đây:

1. Các chỉ tiêu pháp lệnh làm căn cứ để xét duyệt kết quả thực hiện kế hoạch Nhà nước bao gồm:

- Giá trị sản lượng hàng hóa thực hiện (có phần cho xuất khẩu),

- Sản phẩm giao nộp (có phần cho xuất khẩu) theo chỉ tiêu chất lượng quy định trong hợp đồng kinh tế.

- Mức giảm giá thành.

- Lợi nhuận, các khoản nộp ngân sách.

- Những vật tư chủ yếu do Nhà nước cung ứng.

Chỉ tiêu giá trị sản lượng hàng hóa thực hiện sản phẩm giao nộp, vật tư chủ yếu do Nhà nước cung ứng phải dựa trên cơ sở các hợp đồng kinh tế đã ký kết và đã thực hiện thì mới đủ căn cứ để xác nhận là đã thực hiện kế hoạch. Các cấp, các ngành và các đơn vị là đối tượng xét duyệt phải trình hội đồng xét duyệt các văn bản hợp đồng kinh tế đã ký kết và các văn bản xác minh đã thực hiện hợp đồng kinh tế.

Vì vậy, trọng tài kinh tế các cấp, các ngành cần chú ý hướng dẫn đơn vị xúc tiến việc thanh lý hợp đồng và quyết toán thực hiện hợp đồng năm 1984 làm cơ sở cho việc đánh giá và xác nhận kết quả thực hiện kế hoạch của từng đơn vị.

Mỗi chỉ tiêu kế hoạch trọng tâm là chỉ tiêu sản phẩm chủ yếu, cần xem xét cụ thể cụ thể việc thực hiện hợp đồng kinh tế theo 5 đúng là đúng số lượng, đúng chất lượng, đúng thời gian, đúng địa điểm và đúng giá cả, dựa trên cơ sở đó đánh giá rõ chất lượng và hiệu quả của việc thực hiện kế hoạch, đồng thời phân tích rõ mức thực hiện chỉ tiêu lợi nhuận, chỉ tiêu giảm giá thành, ưu khuyết điểm và nguyên nhân trong việc chấp hành chế độ hợp đồng kinh tế và các chính sách pháp luật kinh tế đã quy định.

2. Đối tượng xét duyệt việc thực hiện kế hoạch cần chú trọng những đơn vị trọng điểm và những sản phẩm chủ yếu thuộc kế hoạch của từng cấp, từng ngành, trong đó kể cả những đơn vị sản xuất kinh doanh và những đơn vị cung ứng vật tư (bao gồm cả tổ chức nhập khẩu vật tư), năng lượng vận tải, dịch vụ, ngân hàng, tiêu thụ sản phẩm. Cần hướng dẫn việc thanh lý hợp đồng  và quyết toán thực hiện hợp đồng cung ứng vật tư, vận tải, tiêu thụ sản phẩm. Thông qua đó đánh giá kết quả cung ứng vật tư kể cả vật tư chủ yếu, những vật tư phụ trợ quan trọng, kết quả đáp ứng các yêu cầu về vận tải, dịch vụ, tín dụng, lưu thông, và giao nhận hàng hóa.

Trong quá trình xem xét, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, cần xác định rõ:

- Các tổ chức và đơn vị cung ứng vật tư, năng lượng phải chấp hành đúng chế độ cung ứng vật tư đã quy định, cụ thể là phải tổ chức giao nhận vật tư tại địa điểm quy định thuận tiện cho xí nghiệp. Trường hợp vận chuyển khó khăn trong khi xí nghiệp có khả năng phương tiện thì tổ chức cung ứng phải ký kết hợp đồng thuê phương tiện của xí nghiệp và thanh toán mọi phí tổn vận chuyển theo đúng chế độ quy định.

- Về tiêu thụ sản phẩm, các bên ký kết hợp đồng phải thực hiện các điều khoản về số lượng, chất lượng, thời gian và địa điểm giao nhận, giá cả, thanh toán, đặc biệt coi trọng điều khoản về chất lượng hiện đang là khâu yếu. Xí nghiệp và hợp tác xã phải giao nộp đủ sản phẩm theo kế hoạch và hợp đồng đã ký, các tổ chức tiêu thụ phải nhận sản phẩm đúng kế hoạch và hợp đồng. Nếu tổ chức tiêu thụ không nhận sản phẩm theo hợp đồng đã ký với lý do không chính đáng thì tổ chức thụ đó phải thi hành đầy đủ hợp đồng nói trên đồng thời phải chịu phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại gây ra cho xí nghiệp.

3. Để xác định rõ kết quả thực hiện chỉ tiêu pháp lệnh, cần đi sâu phân định rõ gianh giới những sản phẩm sản xuất và trao đổi ngoài chỉ tiêu pháp lệnh thông qua liên kết kinh tế. Việc sản xuất và trao đổi sản phẩm ngoài chỉ tiêu pháp lệnh phải được thể hiện trong kế hoạch của xí nghiệp, không được làm ảnh hưởng đến việc thực hiện chỉ tiêu pháp lệnh, không được trái với các chính sách, pháp luật của Nhà nước và được sử chỉ đạo của cơ quan quản lý cấp trên. Sản phẩm sản xuất ngoài chỉ tiêu pháp lệnh nếu là sản phẩm chủ yếu thì phải làm bằng vật tư, nguyên liệu tự kiếm thông qua liên kết kinh tế. Nếu là sản phẩm của sản xuất phụ thì phải làm bằng phế liệu, phế phẩm của xí nghiệp. Trong việc trao đổi sản phẩm ngoài chỉ tiêu pháp lệnh thì nghiêm cấm dùng vật tư, hàng hóa của Nhà nước được phân phối theo kế hoạch để trao đổi lấy chênh lệch giá, không được tự ý rút bớt nghĩa vụ Nhà nước giao về nhiệm vụ giao nộp sản phẩm và hàng xuất khẩu để trao đổi liên kết ngoài kế hoạch.

- Đối với mỗi đơn vị sau khi tham gia xét duyệt kết quả thực hiện kế hoạch, cơ quan trọng tài kinh tế cần trao đổi rút kinh nghiệm về việc ký kết và thực hiện hợp đồng năm 1984 và đề ra biện pháp đẩy mạnh việc ký kết và thực hiện hợp đồng năm 1985 nhằm thúc đẩy việc thực hiện kế hoạch năm 1985 đạt nhiều hiệu quả. Trong phạm vi mỗi cấp, mỗi ngành sau đợt tham gia xét duyệt kết quả thực hiện kế hoạch năm 1984, cơ quan trọng tài kinh tế cần đúc kết kinh nghiệm về công tác hợp đồng kinh tế phục vụ việc thực hiện kế hoạch năm 1984 và kiến nghị với lãnh đạo những biện pháp chỉ đạo công tác hợp đồng kinh tế gắn liền với việc chỉ đạo kế hoạch năm 1985.

5. Để tham gia việc xét duyệt kết quả thực hiện kế hoạch năm 1984 có kết quả điều quan trọng là phải có kế hoạch chuẩn bị nắm tình hình thông qua mạng lưới cán bộ làm công tác hợp đồng kinh tế ở cơ sở, đồng thời cần có sự hướng dẫn cho các ngành, địa phương, đơn vị là đối tượng xét duyệt phân tích rõ kết quả ký kết và thực hiện hợp đồng kinh tế phục vụ việc thực hiện kế hoạch. Việc xét duyệt kết quả thực hiện kế hoạch năm 1984 này cần tạo điều kiện để cơ quan trọng tài kinh tế huyện làm tròn nhiệm vụ thành viên của hội đồng xét duyệt kết quả thực hiện kế hoạch Nhà nước ở huyện. Trọng tài kinh tế tỉnh, thành phố cần có sự hướng dẫn cho trọng tài kinh tế huyện, quận về mặt nghiệp vụ. Ở những huyện chưa có cơ quan trọng tài kinh tế thì hướng dẫn cho cán bộ theo dõi công tác hợp đồng kinh tế chuẩn bị tình hình phục vụ cho việc xét duyệt của hội đồng ở huyện.

Trong quá trình tham gia xét duyệt kết quả thực hiện kế hoạch năm 1984, cơ quan trọng tài kinh tế cần hướng dẫn và kiểm tra đôn đốc việc ký kết và thực hiện hợp đồng kinh tế năm 1985 nhằm kịp thời đưa công tác hợp đồng kinh tế vào nề nếp.

 

 

KT. CHỦ TỊCH TRỌNG TÀI KINH TẾ NHÀ NƯỚC
PHÓ CHỦ TỊCH
 


 
Vũ Thiện

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13-VP/TT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu13-VP/TT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/02/1985
Ngày hiệu lực17/02/1985
Ngày công báo15/02/1985
Số công báoSố 2
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Thông tư 13-VP/TT xét duyệt kết quả thực hiện kế hoạch nhà nước năm 1984 hướng dẫn Chỉ thị 434-CT


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Thông tư 13-VP/TT xét duyệt kết quả thực hiện kế hoạch nhà nước năm 1984 hướng dẫn Chỉ thị 434-CT
       Loại văn bảnThông tư
       Số hiệu13-VP/TT
       Cơ quan ban hànhTrọng tài kinh tế Nhà nước
       Người kýVũ Thiện
       Ngày ban hành02/02/1985
       Ngày hiệu lực17/02/1985
       Ngày công báo15/02/1985
       Số công báoSố 2
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật13 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông tư 13-VP/TT xét duyệt kết quả thực hiện kế hoạch nhà nước năm 1984 hướng dẫn Chỉ thị 434-CT

             Lịch sử hiệu lực Thông tư 13-VP/TT xét duyệt kết quả thực hiện kế hoạch nhà nước năm 1984 hướng dẫn Chỉ thị 434-CT

             • 02/02/1985

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 15/02/1985

              Văn bản được đăng công báo

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 17/02/1985

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực