Thông tư 133/2017/TT-BQP

Thông tư 133/2017/TT-BQP hướng dẫn Quyết định 25/2016/QĐ-TTg về Quy chế quản lý hoạt động của Cảng quốc tế Cam Ranh - Bộ Quốc phòng

Nội dung toàn văn Thông tư 133/2017/TT-BQP hướng dẫn 25/2016/QĐ-TTg quản lý hoạt động Cảng quốc tế Cam Ranh


BỘ QUỐC PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 133/2017/TT-BQP

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2017

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 25/2016/QĐ-TTG NGÀY 27 THÁNG 6 NĂM 2016 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CẢNG QUỐC TẾ CAM RANH - BỘ QUỐC PHÒNG

Căn cứ Nghị định số 35/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Căn cứ Quyết định số 25/2016/QĐ-TTg ngày 27 tháng 6 năm 2016 của Th tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động của Cảng Quốc tế Cam Ranh - Bộ Quốc phòng;

Theo đề nghị của Tổng Tham mưu trưởng;

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư Quy định chi tiết một số điều tại Quyết định số 25/2016/QĐ-TTg ngày 27 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động của Cảng quốc tế Cam Ranh - Bộ Quốc phòng.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định chi tiết về phạm vi vùng đất, vùng nước Cảng quốc tế Cam Ranh - Bộ Quốc phòng (sau đây viết gọn là Cảng quốc tế Cam Ranh); việc tổ chức quản lý hoạt động của tàu thuyền quân sự Việt Nam tại vùng nước Cảng quốc tế Cam Ranh.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với tàu thuyền quân sự Việt Nam hoạt động tại vùng nước Cảng quốc tế Cam Ranh, các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân liên quan đến hoạt động quản lý, khai thác, sử dụng các dịch vụ tại Cảng quốc tế Cam Ranh.

Điều 3. Phạm vi vùng đất và vùng nước Cảng quốc tế Cam Ranh

1. Phạm vi vùng đất Cảng quốc tế Cam Ranh

Ranh giới được giới hạn bởi các đoạn thng nối các điểm theo thứ tự H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H9, H10, H11, H12 và từ điểm H12 chạy theo đường bờ nối với điểm H1, có tọa độ sau:

Tên điểm

H VN-2000

H WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

độ (N)

Kinh độ (E)

H1 (TCPC-1)

11053’00.92”

109012’33.01”

11052’57.20”

109012’39.42”

H2

11053’22.66”

109012’30.20”

11053’18.94”

109012’36.62”

H3

11053’23.87”

109012’39.86”

11053’20.15”

109012’46.27”

H4

11053’10.47”

109012’44.09”

11053’06.74”

109012’50.51”

H5

11053’05.05”

109012’50.38”

11053’01.33”

109012’56.80”

H6

11053’01.98”

109013’04.72”

11052’58.26”

109013’11.13”

H7

11052’58.97”

109013’13.84”

11052’55.24”

109013’20.26”

H8

11053’04.70”

109013’13.87”

11053’00.98”

109013’20.28”

H9

11053’04.60”

109013’36.18”

11053’00.88”

109013’42.59”

H10

11052’58.71”

109013’36.15”

11052’54.99”

109013’42.57”

H11

11052’53.73”

109013’50.36”

11052’50.01”

109013’56.78”

H12 (TCPC-4)

11052’46.62”

109014’01.78”

11052’42.90”

109014’08.20”

 

2. Phạm vi vùng nước Cảng quốc tế Cam Ranh

Ranh giới được giới hạn bởi các đoạn thẳng nối các điểm theo thứ tự TCPC-1, TCPC-2, TCPC-3, TCPC-4 và từ điểm TCPC-4 chạy theo đường b nối với điểm TCPC-1, có tọa độ sau:

Tên điểm

H VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

TCPC-1 (H1)

11053’00.92”

109012’33.01”

11052’57.20”

109012’39.42”

TCPC-2

11052’05.11”

109012’38.83”

11052’01.38”

109012’45.25”

TCPC-3

11051’43.93”

109013’30.87”

11051’40.21”

109013’37.29”

TCPC-4 (H12)

11052’46.62”

109014’01.78”

11052’42.90”

109014’08.20”

 

Điều 4. Tàu thuyền quân sự Việt Nam đến và rời vùng nước Cảng quốc tế Cam Ranh

1. Chậm nhất 24 (hai mươi bốn) giờ trước khi tàu thuyền quân sự Việt Nam đến Cảng quốc tế Cam Ranh, cơ quan, đơn vị có tàu thuyền phải hiệp đồng với Công ty Tân Cảng - Petro Cam Ranh về số hiệu tàu thuyền, mục đích đến, thời điểm đến, thời hạn lưu tại Cảng. Công ty Tân Cảng - Petro Cam Ranh có trách nhiệm bố trí, sắp xếp vị trí neo đậu cho tàu thuyền; trong thời gian 12 giờ tính từ khi nhận được thông tin hiệp đồng, nếu không tiếp nhận được thì phải thông báo rõ lý do cho cơ quan, đơn vị có tàu thuyền biết.

2. Xác báo tàu thuyền quân sự Việt Nam đến Cảng quốc tế Cam Ranh

Chm nhất 02 (hai) giờ trước khi tàu thuyền dự kiến đến vùng đón trả hoa tiêu, người làm thủ tục phải xác báo cho Cảng vụ Cảng quốc tế Cam Ranh (sau đây viết gọn là Cảng vụ Cam Ranh) biết chính xác thời gian tàu thuyn đến Cảng.

3. Cấp giấy phép tàu thuyền quân sự Việt Nam vào Cảng quốc tế Cam Ranh

a) Chậm nhất 2 (hai) giờ kể từ khi nhận được xác báo tàu thuyền đã đến vị trí đón trả hoa tiêu, Cảng vụ Cam Ranh có trách nhiệm chỉ định vị trí neo đậu cho tàu thuyền trong Cảng.

b) Căn cứ vào loại tàu thuyền, loại hàng hóa, cầu cảng và kế hoạch của Cảng, Cảng vụ Cam Ranh báo cáo Giám đốc Công ty Tân Cảng - Petro Cam Ranh để cấp giấy phép vào Cảng quốc tế Cam Ranh theo Mu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này. Cảng vụ Cam Ranh thông báo cấp giấy phép cho tàu thuyền vào Cảng bằng thiết bị vô tuyến điện VHF, điện thoại hoặc các phương tiện thông tin liên lạc phù hợp khác.

4. Giấy tờ làm thủ tục tàu thuyền quân sự Việt Nam vào quốc tế Cam Ranh

Khi đã neo đậu trong Cảng quốc tế Cam Ranh, người làm thủ tục có trách nhiệm xuất trình cho Cảng vụ Cam Ranh bản chính các giấy tờ sau đây:

a) Lệnh, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Giấy đăng ký tàu thuyền, sổ đăng kiểm phù hợp với số đăng ký theo phiên hiệu đơn vị;

c) Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật;

d) Biên bản kiểm tra kỹ thuật;

đ) Bằng, chứng ch chuyên môn phù hợp với chức danh;

e) Danh sách thuyền viên hoặc quyết định danh sách cán bộ, chiến sỹ tham gia hoạt động trên tàu thuyền, danh sách hành khách (nếu có);

g) Giấy chứng minh sĩ quan, Giấy chứng minh Quân đội hoặc Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, Căn cước công dân (khi có yêu cầu);

h) Giấy tờ liên quan đến hàng hóa (nếu có).

5. Thông báo tàu thuyền quân sự Việt Nam rời Cảng quốc tế Cam Ranh

Chậm nhất 2 (hai) gi trước khi tàu thuyền rời Cảng, người làm thủ tục phải thông báo cho Cảng vụ Cam Ranh biết tên tàu thuyền, thời gian dự kiến tàu thuyền rời Cảng.

6. Giấy tờ khi làm thủ tục tàu thuyền quân sự Việt Nam rời Cảng quốc tế Cam Ranh

a) Giấy tờ phải xuất trình (bản chính): Các giấy chứng nhận của tàu thuyền, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên, danh sách hành khách nếu thay đổi so với khi đến.

b) Giấy tờ phải nộp: Các loại giấy tờ được cấp trong thời gian tàu thuyền hoạt động tại Cảng.

7. Tàu thuyền quân sự Việt Nam rời Cảng quốc tế Cam Ranh

Sau khi tàu thuyền đã hoàn thành mọi thủ tục theo quy định tại Thông tư này, Cảng vụ Cam Ranh báo cáo Giám đốc Công ty Tân Cảng - Petro Cam Ranh để cấp giấy phép rời Cảng theo Mu số 02 ban hành kèm theo Thông tư này.

8. Trường hợp tàu thuyền quân sự Việt Nam đến và ch lưu lại Cảng quốc tế Cam Ranh trong khoảng thời gian không quá 12 (mười hai) giờ, Thuyền trưởng phải thông báo cho Cảng vụ Cam Ranh biết để làm thủ tục cho tàu thuyền đến và rời Cảng cùng một lần.

Điều 5. Chế độ báo cáo khi tàu thuyền quân sự Việt Nam đến và rời vùng nước Cảng quốc tế Cam Ranh

1. Chậm nhất 12 (mười hai) giờ trước khi tàu thuyền dự kiến đến Cảng, Công ty Tân Cảng - Petro Cam Ranh phải gửi văn bản thông báo tàu thuyền đến, danh sách thuyền viên, danh sách hành khách (nếu có) đến Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân (qua Ban Bảo vệ an ninh). Nội dung thông báo tàu thuyền đến gồm: Tên tàu thuyền, đơn vị quản lý, lý do hoạt động trong vùng nước Cảng, thời gian dự kiến hoạt động trong vùng nước Cảng.

Khi nhận được văn bản thông báo tàu thuyền đến, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phối hợp với Công ty Tân Cng Petro - Cam Ranh bảo đảm an toàn khi tàu thuyền vào Cảng; đồng thời thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn Căn cứ quân sự Cam Ranh.

2. Chậm nhất 02 (hai) giờ trước khi tàu thuyền rời Cảng, Công ty Tân Cảng - Petro Cam Ranh có trách nhiệm thông báo đến Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân (qua Ban Bảo vệ an ninh) để bảo đảm an toàn khi tàu thuyền rời Cảng và tổng hợp báo cáo Bộ Tư lệnh Hải quân. Nội dung báo cáo tàu thuyền rời Cảng gồm: Tên tàu thuyền, đơn vị quản lý tàu thuyền, thời gian rời Cảng.

Điều 6. Chế độ hoa tiêu đối với tàu thuyền quân sự Việt Nam đến và rời cảng hoặc hoạt động trong vùng nước Cảng quốc tế Cam Ranh

1. Khi tàu thuyền đến, rời hoặc hoạt động trong Cảng quốc tế Cam Ranh, Thuyền trưởng có thể sử dụng hoa tiêu nếu thấy cần thiết và thực hiện theo các quy định của pháp luật Việt Nam.

2. Khi có nhu cầu sử dụng dịch vụ hoa tiêu hàng hải người làm thủ tục phải gửi yêu cầu cho Cảng vụ Cam Ranh chậm nhất 06 (sáu) giờ trước thời gian đón hoa tiêu lên tàu.

Điều 7. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 7 năm 2017.

Điều 8. Trách nhiệm thi hành

1. Tổng Tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

2. Trong quá trình tổ chức thực hiện Thông tư, nếu có phát sinh vướng mắc, bất cập, các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Quốc phòng (qua Bộ Tổng Tham mưu) để xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Văn phòng TƯ Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
-
UBTƯMTTQVN;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- UBND tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- Thủ trưởng Bộ Quốc phòng;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc BQP;
- C
ông báo, Cổng TTĐT Chính phủ;
- Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng;
- Cục kiểm tra VBQPPL/Bộ Tư pháp;
- Cục Tác chiến/BTTM;
-
Lưu: VT, QT185.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trung tướng Phan Văn Giang

 

MẪU BIỂU CẤP PHÉP TÀU THUYỀN QUÂN SỰ VIỆT NAM VÀO VÀ RỜI CẢNG QUỐC TẾ CAM RANH
(Kèm theo Thông tư số 133 ngày 23 tháng 05 năm 2017 của Bộ Quốc phòng quy định chi tiết một số điều tại Quyết định số 25/2016/QĐ-TTg ngày 27 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động của Cảng quốc tế Cam Ranh - Bộ Quốc phòng)

Mu số 1

Giấy phép vào Cảng quốc tế Cam Ranh

Mu số 2

Giấy phép rời Cảng quốc tế Cam Ranh

 


Mẫu số 01

CÔNG TY TNHH
TÂN CẢNG-PTRO CAM RANH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

GIẤY PHÉP VÀO CẢNG

Giấy phép vào cảng số:......................................................................

Số hiu tàu: …………….. Đơn vị quản lý tàu.........................................

Trng tài toàn phần:............................................................................

Số lượng thuyền viên:.........................................................................

Số lượng hành khách:.........................................................................

Hàng hóa:...........................................................................................

Đang neo đu ti:................................................................................

Được vào cầu số ……………………Cảng quốc tế Cam Ranh.

Vào hồi……… .giờ………. ngày...........................................................

Cấp……… .giờ……. ngày…./…./.........................................................

 

 

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY TNHH
TÂN CẢNG-PTRO CAM RANH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …………

 

 

GIẤY PHÉP VÀO CẢNG

Kính gửi: Thuyền trưng tàu.....................................................

Giám đốc Công ty Tân cảng-Petro Cam Ranh cho phép tàu........

Đang neo đậu tại ………………….. được vào cầu số………….Cảng quốc tế Cam Ranh.

Vào hồi………. .giờ……. ngày ……..tháng………. năm……..

Lý do vào cảng:.......................................................................

Hàng hóa:................................................................................

Yêu cầu thực hiện nghiêm chỉnh Giấy phép này.

Giấy phép số: ……………………..

 

 

Ngày… tháng… năm 20…
GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

Mẫu số 02

CÔNG TY TNHH
TÂN CẢNG-PTRO CAM RANH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

GIẤY PHÉP RỜI CẢNG

Giấy phép rời cảng số:........................................................................

Số hiu tàu: …………….. Đơn vị quản lý tàu.........................................

Trng ti toàn phần:............................................................................

Số lượng thuyền viên:.........................................................................

Số lượng hành khách:.........................................................................

Hàng hóa:...........................................................................................

Đang neo đu ti:................................................................................

Rời cảng hồi……… .giờ………. ngày …… tháng …… năm ……..

Cảng đến:...........................................................................................

Cấp……… .giờ……. ngày…./…./.........................................................

 

 

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY TNHH
TÂN CẢNG-PTRO CAM RANH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …………

 

 

GIẤY PHÉP RỜI CẢNG

Số hiu tàu: …………….. Đơn vị quản lý tàu...............................

Trng ti toàn phần:..................................................................

Số lượng thuyền viên:...............................................................

Số lượng hành khách:...............................................................

Loại hàng hóa:…………………………..số lượng……………………

Thời gian rời cảng: …… .giờ………. ngày … tháng …… năm ……

Cảng đến:.................................................................................

Giấy phép số: ……………………..

 

 

Ngày… tháng… năm 20…
GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 133/2017/TT-BQP

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu133/2017/TT-BQP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/05/2017
Ngày hiệu lực06/07/2017
Ngày công báo14/06/2017
Số công báoTừ số 441 đến số 442
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 133/2017/TT-BQP

Lược đồ Thông tư 133/2017/TT-BQP hướng dẫn 25/2016/QĐ-TTg quản lý hoạt động Cảng quốc tế Cam Ranh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Thông tư 133/2017/TT-BQP hướng dẫn 25/2016/QĐ-TTg quản lý hoạt động Cảng quốc tế Cam Ranh
       Loại văn bảnThông tư
       Số hiệu133/2017/TT-BQP
       Cơ quan ban hànhBộ Quốc phòng
       Người kýPhan Văn Giang
       Ngày ban hành23/05/2017
       Ngày hiệu lực06/07/2017
       Ngày công báo14/06/2017
       Số công báoTừ số 441 đến số 442
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông tư 133/2017/TT-BQP hướng dẫn 25/2016/QĐ-TTg quản lý hoạt động Cảng quốc tế Cam Ranh

             Lịch sử hiệu lực Thông tư 133/2017/TT-BQP hướng dẫn 25/2016/QĐ-TTg quản lý hoạt động Cảng quốc tế Cam Ranh

             • 23/05/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 14/06/2017

              Văn bản được đăng công báo

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 06/07/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực