Thông tư 139/2011/TT-BQP

Thông tư 139/2011/TT-BQP sửa đổi Quy định về khám, chữa bệnh đối với sĩ quan phục viên có đủ 15 năm phục vụ trong quân đội, kèm theo Quyết định 33/2003/QĐ-BQP do Bộ Quốc phòng ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 139/2011/TT-BQP sửa đổi, Quy định khám, chữa bệnh sĩ quan


BỘ QUỐC PHÒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 139/2011/TT-BQP

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2011

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH VỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ĐỐI VỚI SĨ QUAN PHỤC VIÊN CÓ ĐỦ 15 NĂM PHỤC VỤ TRONG QUÂN ĐỘI, BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 33/2003/QĐ-BQP NGÀY 07 THÁNG 4 NĂM 2003 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 104/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng; Thực hiện Nghị quyết số 51/NQ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng;

Xét đề nghị của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung, một số điều của Quy định về khám bệnh, chữa bệnh đối với sĩ quan phục viên có đủ 15 năm phục vụ trong quân đội, ban hành kèm theo Quyết định số 33/2003/QĐ-BQP ngày 07 tháng 4 năm 2003 của Bộ Quốc phòng

1. Khoản 1 Điều 7 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Khi phục viên về địa phương, sĩ quan phục viên đăng ký với Ban chỉ huy quân sự huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Ban chỉ huy quân sự huyện). Ngay trong ngày tiếp nhận hồ sơ đăng ký khám bệnh, chữa bệnh, Ban chỉ huy quân sự huyện có trách nhiệm cấp giấy giới thiệu cho sĩ quan phục viên đến bệnh viện quân đội theo tuyến để làm thủ tục đăng ký tuyến khám bệnh, chữa bệnh lần đầu”.

2. Bãi bỏ khoản 3 Điều 7; bố cục lại khoản 4, khoản 5 Điều 7 thành khoản 3 và khoản 4 tương ứng.

3. Khoản 2 Điều 15 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“2. Sổ khám bệnh, chữa bệnh in theo Mẫu số 01/2011/KB-SQPV ban hành kèm theo Thông tư này, cụ thể như sau:

a) Sổ in khổ A5, gồm 34 trang (cả bìa). b) Quy định in các trang bìa:

Trang bìa 1: In tên Sổ khám bệnh, chữa bệnh của sĩ quan phục viên;

Trang bìa 34: In quy định sử dụng sổ khám bệnh, chữa bệnh của sĩ quan phục viên.

c) Quy định in các trang ruột (từ trang 3 đến trang 32) Trang 3: In phần sơ yếu lý lịch;

Từ trang 4 đến trang 32 in số thứ tự trang kẻ cột để bệnh viện ghi khi sĩ quan phục viên khám bệnh, chữa bệnh.

d) Sổ khám bệnh, chữa bệnh khi cấp cho sĩ quan phục viên được đóng dấu của bệnh viện tại phần giáp lai giữa các trang”.

4. Điều 16 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Điều 16. Quản lý và sử dụng sổ khám bệnh, chữa bệnh

“1. Sổ khám bệnh, chữa bệnh do bệnh viện quân đội thuộc tuyến in, cấp cho sĩ quan phục viên, có thu tiền theo giá gốc tại thời điểm in sổ.

2. Sổ khám bệnh, chữa bệnh sử dụng cho nhiều lần khám bệnh; khi sổ hết chỗ để ghi hoặc làm mất, hỏng, sĩ quan phục viên được bệnh viện nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh cấp sổ mới.

3. Giữa các lần khám bệnh, chữa bệnh sĩ quan phục viên có trách nhiệm quản lý, tránh làm mất, hỏng sổ khám bệnh, chữa bệnh”.

5. Điểm d khoản 1 Điều 18 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“d) Cấp giấy giới thiệu để sĩ quan phục viên đi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh lần đầu tại các bệnh viện quân đội theo tuyến quy định và chịu trách nhiệm pháp lý đối với việc giới thiệu đó”.

6. Bãi bỏ điểm b khoản 2, Điều 18 và chỉnh lại bố cục khoản này như sau:

“Ban chỉ huy quân sự xã có trách nhiệm quản lý tình hình sỹ quan phục viên trong phạm vi phụ trách”

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, Cơ quan quân sự các địa phương, các bệnh viện quân đội và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh về Bộ Quốc phòng (qua Cục Chính sách) để xem xét giải quyết./.

 

 

BỘ TRƯỞNG
Đại tướng Phùng Quang Thanh

 


Mẫu số 01/2011/KB-SQPV

 

QUY ĐỊNH SỬ DỤNG

SỔ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CỦA SQPV

 

1. Sổ khám bệnh, chữa bệnh của sĩ quan phục viên 15 năm trở lên phục viên chỉ có gia trị khám bệnh, chữa bệnh tại các bệnh viện quân đội nơi đăng ký cấp sổ.

 

2. Sổ này do sĩ quan phục viên giữ. Khi đi khám bệnh tại bệnh viện quân đội thuộc tuyến, sĩ quan phục viên phải xuất trình sổ khám bệnh, chữa bệnh, chứng minh thư và các giấy tờ khác theo quy định.

 

3. Khi thay đổi bệnh viện khám bệnh, chữa bệnh do chuyển nơi cư trú, sĩ quan phục viên phải nộp Sổ khám bệnh cũ và làm các thủ tục đăng ký khám bệnh tại bệnh viện mới theo quy định.

 

4. Mỗi lần sĩ quan phục viên khám bệnh, bệnh viện quân đội phải ghi đầy đủ ngày, tháng, năm khám bệnh; chuẩn đoán, xử trí; được miễn hoặc giảm phí; ghi đầy đủ họ, tên người khám, đóng dấu phòng khám của bệnh viện. Hết sổ bệnh viện thu hồi sổ cũ, cấp sổ mới theo giá quy định...

 

5. Sổ khám bệnh, chữa bệnh này không có giá trị khi bị rách, cắt đứt và hết hạn sử dụng.

 

 

 

BỆNH VIỆN.....................

Quyển số............

 

 

 

Mã số................................

 

 

 

SỔ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

CỦA SĨ QUAN PHỤC VIÊN 15 NĂM

(Mẫu số: 01/2011/KB-SQPV - Ban hành kèm theo Thông tư số.../2011/TT-BQP ngày.../.../2011 của Bộ Quốc phòng sửa đổi bổ sung một số điều của quy định về khám bệnh, chữa bệnh đối với sỹ quan có đủ 15 năm phục vụ trong quân đội

 

 

Họ và tên:................................................ Số sổ...............

Địa chỉ:............................................................................

Ngày tháng năm cấp sổ:...................................................

........................................................................................

 

 

- Bắt đầu từ ngày           /           /

- Hết sổ, nộp lưu trữ ngày           /           /

 

 


Ngày tháng năm

Triệu chứng, chuẩn đoán

Hướng dẫn điều trị

 

Ảnh

Số sổ..............................

 

 

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH

 

 

Họ và tên:........................................, tuổi............, nam, nữ

Nhập ngũ ngày:............../.............../...................................

Quyết định phục viên số:....................................................

Cấp bậc khi phục viên:.......................................................

Đơn vị khi phục viên:.........................................................

Chỗ ở hiện nay: Xã, phường...............................................

                          Quận, huyện:.............................................

                          Tỉnh, thành phố:........................................

Số chứng minh thư:............................................................

Cấp ngày................../....................../...................................

Nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh:..................................

............................................................................................

 

 

Người được cấp sổ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày... tháng... năm 20...

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN

(Ký tên, đóng dấu)

 

 


Ngày tháng năm

Triệu chứng, chuẩn đoán

Hướng dẫn điều trị

Ngày, tháng năm

Triệu chứng, chuẩn đoán

Hướng dẫn điều trị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 139/2011/TT-BQP

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu139/2011/TT-BQP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/08/2011
Ngày hiệu lực15/09/2011
Ngày công báo14/08/2011
Số công báoTừ số 451 đến số 452
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 139/2011/TT-BQP

Lược đồ Thông tư 139/2011/TT-BQP sửa đổi, Quy định khám, chữa bệnh sĩ quan


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Thông tư 139/2011/TT-BQP sửa đổi, Quy định khám, chữa bệnh sĩ quan
       Loại văn bảnThông tư
       Số hiệu139/2011/TT-BQP
       Cơ quan ban hànhBộ Quốc phòng
       Người kýPhùng Quang Thanh
       Ngày ban hành01/08/2011
       Ngày hiệu lực15/09/2011
       Ngày công báo14/08/2011
       Số công báoTừ số 451 đến số 452
       Lĩnh vựcThể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Thông tư 139/2011/TT-BQP sửa đổi, Quy định khám, chữa bệnh sĩ quan

           Lịch sử hiệu lực Thông tư 139/2011/TT-BQP sửa đổi, Quy định khám, chữa bệnh sĩ quan

           • 01/08/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/08/2011

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/09/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực