Thông tư 14/2012/TT-BTC

Thông tư 14/2012/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh – Trung Lương do Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 14/2012/TT-BTC phí sử dụng đường bộ đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh đã được thay thế bởi Quyết định 2840/QĐ-BTC danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ theo luật phí và lệ phí 2016 và được áp dụng kể từ ngày 30/12/2016.

Nội dung toàn văn Thông tư 14/2012/TT-BTC phí sử dụng đường bộ đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh


BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 14/2012/TT-BTC

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2012

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ ĐƯỜNG CAO TỐC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – TRUNG LƯƠNG

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh – Trung Lương, như sau:

Điều 1. Đối tượng áp dụng

Đối tượng áp dụng thu phí sử dụng đường bộ đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh – Trung Lương thực hiện theo quy định tại mục III phần I Thông tư số 90/2004/TT-BTC ngày 07/9/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ (sau đây gọi tắt là Thông tư số 90/2004/TT-BTC); trừ các loại phương tiện không được phép lưu hành trên đường cao tốc theo quy định của Bộ Giao thông vận tải.

Điều 2. Quy trình thu phí

a) Tại làn vào: Người điều khiển phương tiện dừng lại tại cabin làn vào. Nhân viên thu phí phát cho người điều khiển phương tiện Vé vào đường cao tốc (có thể là: thẻ thông minh, vé từ, vé mã vạch,...). Trên vé có ghi các thông tin về địa điểm, tên, mã trạm ngõ vào đường cao tốc, phân loại xe.

b) Tại làn ra: Khi phương tiện tiến tới trạm ra, Người điều khiển phương tiện đưa Vé vào đường cao tốc cho nhân viên thu phí, đồng thời, nhận chứng từ thu phí và thanh toán tiền phí.

Điều 3. Biểu mức thu

Ban hành kèm theo Thông tư này Biểu mức thu phí sử dụng đường bộ đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh – Trung Lương.

Điều 4. Chứng từ thu phí

Chứng từ thu phí đường bộ sử dụng tại các trạm thu phí đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh – Trung Lương thực hiện theo quy định tại mục I phần III Thông tư số 90/2004/TT-BTC.

Điều 5. Quản lý và sử dụng tiền phí thu được

1. Phí sử dụng đường bộ đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh – Trung Lương là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước.

a) Cơ quan thu phí được trích để lại 7% số tiền phí sử dụng đường bộ thực thu được để trang trải cho hoạt động thu phí.

a.1) Chi hoạt động thường xuyên tổ chức thu phí:

- Tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp lương, các khoản đóng góp theo lương (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp);

- Chi phí quản lý: Công tác phí, hội nghị, thông tin liên lạc, dịch vụ công cộng (tiền điện chiếu sáng trạm thu phí, nước văn phòng trạm thu phí), vật tư văn phòng, chi hội họp, ...

- Chi tiền ăn giữa ca cho người lao động với mức chi tối đa cho mỗi người không vượt quá mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định;

- Chi bảo hộ lao động hoặc đồng phục theo chế độ quy định (nếu có);

- Chi sửa chữa thường xuyên nhà cửa, thiết bị văn phòng, trạm thu phí;

- Chi thuê bảo vệ trạm thu phí (nếu có);

- Chi tiền vé, ấn chỉ phục vụ thu phí;

- Chi mua phụ tùng thay thế, thiết bị có giá trị nhỏ và công cụ lao động khác trực tiếp phục vụ thu phí;

- Chi phí gián tiếp của doanh nghiệp phục vụ công tác thu phí (đối với doanh nghiệp nhà nước được giao nhiệm vụ thu phí);

- Chi bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ thu phí và chi thông tin tuyên truyền.

- Chi khác (nếu có).

a.2) Chi trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi cho cán bộ, nhân viên trực tiếp thu phí đường bộ. Mức trích lập 2 (hai) quỹ khen thưởng và phúc lợi bình quân một năm, một người tối đa không quá 3 (ba) tháng lương thực hiện nếu số thu cao hơn năm trước hoặc bằng 2 (hai) tháng lương thực hiện nếu số thu thấp hơn hoặc bằng số thu năm trước.

b) Tổng số tiền phí thực thu được, sau khi trừ số tiền được trích theo tỷ lệ quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, số còn lại (93%) cơ quan thu phí phải nộp vào ngân sách nhà nước theo chương, loại, khoản, mục của mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.

2. Các nội dung khác liên quan đến việc thu, nộp, quản lý, sử dụng, chứng từ thu, công khai chế độ thu phí sử dụng đường bộ không đề cập tại Thông tư này được thực hiện theo Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; Thông tư 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 và Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/02/2012. Thời gian bắt đầu thu phí kể từ khi Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định cho phép thu phí.

2. Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng nộp phí, đơn vị được Bộ Giao thông vận tải giao nhiệm vụ tổ chức thu phí sử dụng đường bộ đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh – Trung Lương và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

3. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn bổ sung./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- VP Ban CĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công báo; Website chính phủ;
- Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc nhà nước thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Tiền Giang và tỉnh Long An;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, CST (CST5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

BIỂU MỨC THU PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ

ĐƯỜNG CAO TỐC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – TRUNG LƯƠNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2012/TT-BTC ngày 07/02/2012 của Bộ Tài chính)

1. Biểu mức phí của các phương tiện như sau:

Số thứ tự

Loại phương tiện

Mệnh giá

(đồng/km)

1

Xe dưới 12 ghế ngồi, xe có trọng tải dưới 2 tấn và các loại xe buýt vận tải công cộng

1.000

2

Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi, xe có trọng tải từ 2 tấn đến dưới 4 tấn

1.500

3

Xe từ 31 ghế ngồi trở lên, xe tải có trọng tải từ 4 tấn đến dưới 10 tấn

2.200

4

Xe có trọng tải từ 10 tấn đến dưới 18 tấn và xe chở hàng bằng Container 20fit

4.000

5

Xe tải có trọng tải từ 18 tấn trở lên và xe chở hàng bằng Container 40fit

8.000

2. Quãng đường giữa các trạm thu phí như sau:

Ra

Vào

Chợ Đệm

Bến Lức

Tân An

Thân Cửu Nghĩa

Chợ Đệm

 

10km

25km

40km

Bến Lức

10km

 

15km

30km

Tân An

25km

15km

 

15km

Thân Cửu Nghĩa

40km

30km

15km

 

3. Biểu mức phí cụ thể cho từng loại phương tiện như sau:

3.1 Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có trọng tải dưới 2 tấn và các loại xe buýt vận tải công cộng

Đơn vị tính: đồng

Ra

Vào

Chợ Đệm

Bến Lức

Tân An

Thân Cửu nghĩa

Chợ Đệm

 

10.000

25.000

40.000

Bến Lức

10.000

 

15.000

30.000

Tân An

25.000

15.000

 

15.000

Thân Cửu Nghĩa

40.000

30.000

15.000

 

3.2. Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi, xe có trọng tải từ 2 tấn đến dưới 4 tấn

Đơn vị tính: đồng

Ra

Vào

Chợ Đệm

Bến Lức

Tân An

Thân Cửu Nghĩa

Chợ Đệm

 

15.000

37.000

60.000

Bến Lức

15.000

 

22.000

45.000

Tân An

37.000

22.000

 

22.000

Thân Cửu Nghĩa

60.000

45.000

22.000

 

3.3. Xe từ 31 ghế ngồi trở lên, xe tải có trọng tải từ 4 tấn đến dưới 10 tấn

Đơn vị tính: đồng

Ra

Vào

Chợ Đệm

Bến Lức

Tân An

Thân Cửu Nghĩa

Chợ Đệm

 

22.000

55.000

88.000

Bến Lức

22.000

 

33.000

66.000

Tân An

55.000

33.000

 

33.000

Thân Cửu Nghĩa

88.000

66.000

33.000

 

3.4. Xe có trọng tải từ 10 tấn đến dưới 18 tấn và xe chở hàng bằng Container 20fit

Đơn vị tính: đồng

Ra

Vào

Chợ Đệm

Bến Lức

Tân An

Thân Cửu Nghĩa

Chợ Đệm

 

40.000

100.000

160.000

Bến Lức

40.000

 

60.000

120.000

Tân An

100.000

60.000

 

60.000

Thân Cửu Nghĩa

160.000

120.000

60.000

 

3.5. Xe tải có trọng tải từ 18 tấn trở lên và xe chở hàng bằng Container 40fit

Đơn vị tính: đồng

Ra

Vào

Chợ Đệm

Bến Lức

Tân An

Thân Cửu Nghĩa

Chợ Đệm

 

80.000

200.000

320.000

Bến Lức

80.000

 

120.000

240.000

Tân An

200.000

120.000

 

120.000

Thân Cửu Nghĩa

320.000

240.000

120.000

 

Ghi chú:

- Tải trọng của từng loại phương tiện áp dụng mệnh giá trên là tải trọng theo thiết kế (trọng tải hàng hoá), căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký xe do cơ quan có thẩm quyền cấp.

- Đối với việc áp dụng mức thu phí đối với xe chở hàng bằng Container (bao gồm cả đầu kéo moóc chuyên dùng): Áp dụng mức thu theo tải trọng thiết kế của xe, không phân biệt có chở hàng hay không chở hàng, kể cả trường hợp chở hàng bằng Container có tải trọng ít hơn tải trọng thiết kế vẫn áp dụng mức thu theo tải trọng thiết kế./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/2012/TT-BTC

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu14/2012/TT-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/02/2012
Ngày hiệu lực07/02/2012
Ngày công báo19/02/2012
Số công báoTừ số 163 đến số 164
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/12/2016
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/2012/TT-BTC

Lược đồ Thông tư 14/2012/TT-BTC phí sử dụng đường bộ đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Thông tư 14/2012/TT-BTC phí sử dụng đường bộ đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh
       Loại văn bảnThông tư
       Số hiệu14/2012/TT-BTC
       Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
       Người kýVũ Thị Mai
       Ngày ban hành07/02/2012
       Ngày hiệu lực07/02/2012
       Ngày công báo19/02/2012
       Số công báoTừ số 163 đến số 164
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/12/2016
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản gốc Thông tư 14/2012/TT-BTC phí sử dụng đường bộ đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh

       Lịch sử hiệu lực Thông tư 14/2012/TT-BTC phí sử dụng đường bộ đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh