Thông tư 14/2022/TT-BTC

Nội dung toàn văn Thông tư 14/2022/TT-BTC sửa đổi Thông tư 50/2017/TT-BTC và 04/2021/TT-BTC


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2022/TT-BTC

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2022

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 73/2016/NĐ-CP về doanh nghiệp bảo hiểm">50/2017/TT-BTC NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 2017 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 73/2016/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2016 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM VÀ THÔNG TƯ SỐ 04/2021/TT-BTC NGÀY 15 THÁNG 01 NĂM 2021 CỦA BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 03/2021/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 01 NĂM 2021 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ BẢO HIỂM BẮT BUỘC TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI

Căn cứ Luật Kinh doanh bảo him ngày 09 tháng 12 năm 2000; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bo him ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bo him, Luật Sở hữu trí tuệ ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội giao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thực hiện một số gii pháp cp bách trong phòng, chống dịch COVID-19;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tchức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bo him và Luật sa đổi, bsung một số điều của Luật Kinh doanh bo him;

Căn cNghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về bảo him bt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bo him;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư s73/2016/NĐ-CP về doanh nghiệp bảo hiểm">50/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo him và Luật sa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bo him và Thông tư s 04/2021/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2021 của Bộ Tài chính quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ v bo him bt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 73/2016/NĐ-CP về doanh nghiệp bảo hiểm">50/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm

Bổ sung tiết e vào sau tiết đ điểm 1.1 khoản 1 Điều 21 như sau:

“e. Bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm có thể tha thuận thay đi thời hạn thanh toán phí bo him hoặc thỏa thuận nợ phí bo him mà không cần tài sn bo đảm hoặc bo lãnh thanh toán phí bo him khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

- Bên mua bảo him hoặc doanh nghiệp bảo him (bao gồm trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) tại các địa phương áp dụng giãn cách xã hội theo quy định tại Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020 ca Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao đim phòng, chống dịch COVID-19, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 hoặc các khu vực bị cách ly y tế, phong tỏa dịch đkiểm soát dịch bệnh COVID-19 theo văn bản của cấp có thẩm quyền hoặc địa phương được xác định cấp độ dịch COVID-19 là nguy cơ rất cao, nguy cơ cao theo quy định tại Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

- Bên mua bảo hiểm phát sinh nghĩa vụ thanh toán phí bảo hiểm trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 cho đến khi Thủ tướng Chính phủ công bố hết dịch COVID-19. Trong mọi trường hợp, thời hạn thanh toán phí bo him không vượt quá thời hạn bo him theo hợp đồng bảo him”.

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2021/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2021 của Bộ Tài chính quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 như sau:

“Điều 3. Phí bảo hiểm

1. Phí bảo hiểm của từng loại xe cơ giới được quy định tại Phụ lục I kèm theo Thông tư số 04/2021/TT-BTC.

2. Ch xe cơ giới và doanh nghiệp bảo hiểm có thể thỏa thuận kéo dài thời hạn bảo him tương ứng thời gian xe cơ giới không tham gia giao thông, không hoạt động do áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đảm bảo phù hợp pháp luật kinh doanh bo hiểm, pháp luật dân sự và quy định pháp luật có liên quan khi đáp ứng điều kiện sau đây:

Chủ xe cơ giới tại các địa phương áp dụng giãn cách xã hội theo quy định tại Chỉ thị số 15/CT-TTg, Chỉ thị số 16/CT-TTg hoặc các khu vực bị cách ly y tế, phong ta dịch để kiểm soát dịch bệnh COVID-19 theo văn bản của cấp có thẩm quyền hoặc địa phương được xác định cấp độ dịch COVID-19 là nguy cơ rất cao, nguy cơ cao theo quy định tại Nghị quyết số 128/NQ-CP trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 cho đến khi Thủ tướng Chính phủ công bố hết dịch COVID-19”.

2. Bổ sung khoản 9 vào sau khoản 8 Điều 5 như sau:

“9. Trong khong thời gian từ ngày 01 tháng 3 năm 2021 cho đến khi Thtướng Chính phủ công bhết dịch COVID-19, Hội đồng Qun lý Qu có thđề xuất Hiệp hội Bảo him Việt Nam báo cáo Bộ Tài chính xem xét, cho phép sử dụng số dư Quỹ các năm trước cho các nội dung chi quy định tại khoản 4, khoản 5, khoản 6, khoản 7 và khoản 8 Điều này; mức chi của từng nội dung này không vượt quá tỷ lệ quy định tại khoản 4, khoản 5, khoản 6, khoản 7 và khoản 8 Điều này tương ứng với mức tối đa 1% theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Nghị định số 03/2021/NĐ-CP”.

Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, chi nhánh doanh nghiệp bo hiểm phi nhân thọ nước ngoài tại Việt Nam và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Điều 4. Điều khoản thi hành

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng TW và các Ban của
Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòn
g Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phò
ng Chính phủ;
- Viện ki
m sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND tỉnh, thành phố trực th
uộc TW;
- Văn phòn
g Ban chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng;
- Cơ quan TW của các hội và
đoàn thể;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Công báo; Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính;
- Hiệp hội bảo hiểm, DNBH, DNTBH, DNMGBH; CNNN;
- Lưu VT, QLBH. (170 b)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Đức Chi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/2022/TT-BTC

Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 14/2022/TT-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 28/02/2022
Ngày hiệu lực 28/02/2022
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Giao thông - Vận tải, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 tháng trước
(02/03/2022)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/2022/TT-BTC

Lược đồ Thông tư 14/2022/TT-BTC sửa đổi Thông tư 50/2017/TT-BTC và 04/2021/TT-BTC


Văn bản bị đính chính

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Thông tư 14/2022/TT-BTC sửa đổi Thông tư 50/2017/TT-BTC và 04/2021/TT-BTC
Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 14/2022/TT-BTC
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Người ký Nguyễn Đức Chi
Ngày ban hành 28/02/2022
Ngày hiệu lực 28/02/2022
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Giao thông - Vận tải, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 tháng trước
(02/03/2022)

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Thông tư 14/2022/TT-BTC sửa đổi Thông tư 50/2017/TT-BTC và 04/2021/TT-BTC

Lịch sử hiệu lực Thông tư 14/2022/TT-BTC sửa đổi Thông tư 50/2017/TT-BTC và 04/2021/TT-BTC

  • 28/02/2022

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 28/02/2022

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực