Thông tư 14-BYT-TT

Thông tư 14-BYT-TT-1964 hướng dẫn thành lập các trạm chống lao ở các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 14-BYT-TT hướng dẫn thành lập trạm chống lao tỉnh, thành phố thuộc trung ương


BỘ Y TẾ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 14-BYT-TT

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 1964 

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN VIỆC THÀNH LẬP CÁC TRẠM CHỐNG LAO Ở CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

Kính gửi:

- Ủy ban hành chính khu, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương,
- Các sở, ty y tế,

Thực hiện Thông tư liên Bộ Y tế, Nội vụ số 04-LB-TT ngày 24 tháng 02 năm 1964 hướng dẫn cải tiến tổ chức cơ quan y tế địa phương thông tư này hướng dẫn về việc thành lập các trạm chống lao ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương một số điểm như sau:

I. NHIỆM VỤ

Trạm chống lao có nhiệm vụ:

1. Giúp các Sở, Ty Y tế lập các kế hoạch phòng và chống lao và tổ chức thưc hiện kế hoạch đó, hướng dẫn kiểm tra và theo dõi việc thực hiện, sơ kết, tổng kết đúc rút kinh nghiệm cho việc chỉ đạo phong trào phòng và chống lao.

2. Xây dựng và củng cố tổ chức màng lưới phòng và chống lao, đồng thời hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho tuyến dưới và các cơ sở y tế khác trong phạm vi ở mỗi địa phương.

3. Tổ chức điều tra cơ bản tình hình bệnh tật, phân loại đăng ký; thống kê tỷ lệ, phát hiện tình hình dịch tễ học về lao, đồng thời có kế hoạch cho các cơ sở y tế trong phạm vi địa phương theo dõi và quản lý bệnh nhân lao được tốt.

4. Tổ chức khám bệnh, điều trị ngoại trú và phụ trách khám bệnh và chữa bệnh cho số bệnh nhân lao nằm điều trị nội trú trong các bệnh viện.

5. Tuyên truyền giáo dục những kiến thức thông thường về bệnh lao, cách đề phòng lao và vận động công nhân, cán bộ và nhân dân tham gia phong trào phòng và chống bệnh lao rộng rãi ở mỗi địa phương.

6. Có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ chuyên khoa về bệnh lao đồng thời tham gia giảng dạy bộ môn lao cho các trường cán bộ y tế ở mỗi địa phương.

7. Qua quá trình thực hiện nhiệm vụ tiến hành công tác nghiên cứu khoa học về lao có trọng tâm.

II. TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ

A. Tổ chức:

Trạm chống lao là một đơn vị tổ chức trực thuộc các Sở, Ty Y tế chịu sự quản lý trực tiếp về mọi mặt của các Sở, Ty Y tế đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp của Viện chống lao ở trung ương. Riêng hai khu Việt Bắc, Tây Bắc không thành lập trạm chống lao.

Tổ chức của trạm chống lao gồm các bộ phận sau đây:

1. Bộ phận phong trào và dịch tễ phụ trách các mặt công tác: hướng dẫn phong trào, xây dựng, củng cố tổ chức màng lưới phòng và chống lao, hướng dẫn kỹ thuật tiêm phòng lao, điều tra, phát hiện dịch tễ học về lao, tuyên truyền và huấn luyện chuyên khoa về lao.

2. Bộ phận chuyên môn phụ trách các mặt công tác: tổ chức khám bệnh điều trị ngoại trú và phụ trách khám bệnh và chữa bệnh cho số bệnh nhân lao nằm điều trị nội trú trong các bệnh viện đồng thời xây dựng kế hoạch, thống kê và tổng hợp tình hình hoạt động của trạm.

B. Biên chế:

Trạm chống lao do một trạm trưởng phụ trách và có một trạm phó giúp việc. Trạm trưởng do Giám đốc hoặc Phó giám đốc Sở, Trưởng hoặc Phó ty Y tế phụ trách.

- Về biên chế căn cứ vào khối lượng công tác, dân số, địa dư và các điều kiện cần thiết khác ở mỗi địa phương mà quy định cho phù hợp với công tác, nhằm bảo đảm mọi hoạt động của trạm. Bước đầu bố trí tối thiệu từ ba y, bác sĩ, sáu y tá, một xét nghiệm viên và những nơi có máy “X quang” thì thêm một y bác sĩ và một y tá chuyên khoa điện quang (các Sở, Ty Y tế căn cứ vào chỉ tiêu biên chế phân bổ hàng trăm mà bố trí cho đủ để hoạt động).

Số biên chế cán bộ, nhân viên của trạm chống lao sẽ lấy ở các bộ phận sau đây:

- Các đội phòng và chống lao;

- Các cán bộ hiện đang theo dõi công tác lao ở văn phòng các Sở, Ty Y tế;

- Một số y, bác sĩ chuyên khoa lao đang làm công tác lao trong các bệnh viện. Trường hợp còn thiếu thì bổ sung cho đủ. Ngược lại số hiện có cao hơn so với quy định thì vẫn giữ nguyên để hoạt động và dần dần bổ sung cho các tuyến huyện, thị, v.v…

Biên chế làm công tác điều trị, nội trú, chữa bệnh nhân lao trong các bệnh viện do bệnh viện dự kiến và quản lý (số biên chế này thuộc vào biên chế của bệnh viện).

III. CƠ SỞ, TRANG BỊ, KINH PHÍ VÀ CON DẤU CỦA TRẠM

- Nhà cửa, trang bị chuyên môn và các dụng cụ thông thường khác dựa vào các cơ sở sẵn có mà hoạt động, trường hợp còn thiếu các Sở, Ty Y tế nghiên cứu đề xuất cụ thể cho sát với tình hình ở mỗi địa phương, do Ủy ban hành chính địa phương cấp.

- Về kinh phí cho trạm hoạt động hàng năm dự trù vào ngân sách địa phương.

- Trạm chống lao được sử dụng con dấu riêng để giao dịch, mẫu dấu do một văn bản khác quy định sau.

IV. QUAN HỆ CÔNG TÁC VÀ LỀ LỐI LÀM VIỆC

- Căn cứ vào chủ trương, kế hoạch của Bộ Y tế và các Sở, Ty Y tế, trạm chống lao có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, chương trình công tác cho sát với tình hình địa phương, các kế hoạch đó phải được các Sở, Ty Y tế thông qua và ghi vào chỉ tiêu kế hoạch của Ủy ban hành chính địa phương.

- Các Sở, Ty Y tế căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch đó trực tiếp chỉ đạo trạm chống lao thực hiện và có kế hoạch kiểm tra đôn đốc và theo dõi việc thực hiện.

- Các trạm chống lao có trách nhiệm hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho tuyến dưới và các cơ sở y tế khác trong phạm vi địa phương và có kế hoạch cho các cơ sở này về tổ chức màng lưới phòng và chống bệnh lao, quản lý bệnh nhân lao đồng thời hướng dẫn kỹ thuật tiêm phòng lao.

- Các trạm chống lao cần có kế hoạch, chương trình công tác phối hợp chặt chẽ với các trạm chuyên khoa khác và các trường cán bộ y tế nhằm làm tốt công tác chuyên khoa của mình ở mỗi địa phương.

- Các trạm chống lao và các bệnh viện có nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với nhau để làm tốt công tác phòng và chữa bệnh lao đồng thời trạm chống lao có trách nhiệm khám bệnh và chữa bệnh cho số bệnh nhân lao nằm điều trị nội trú trong bệnh viện nhằm hoàn thành tốt chỉ tiêu, kế hoạch của Bộ Y tế và các Sở, Ty Y tế ở mỗi địa phương.

- Các trạm chống lao có nhiệm vụ phản ảnh, báo cáo tình hình hoạt động của mình (thông qua các Sở, Ty Y tế) gửi cho Viện chống lao ở trung ương được kịp thời và chính xác.

- Các trạm chống lao và các bệnh viện chuyên khoa như 71 (Thanh Hoá), 74 (Vĩnh Phúc), lao (Nghệ An), lao khu Việt Bắc (Thái Nguyên) có trách nhiệm kết hợp chặt chẽ, bàn bạc giúp đỡ lẫn nhau nhằm hoàn thành tốt các mặt công tác về phòng chống lao ở mỗi địa phương.

V. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Bộ Y tế đề nghị Ủy ban hành chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nghiên cứu và thực hiện thông tư này để các trạm chống lao hoạt động càng sớm càng tốt.

Bộ Y tế uỷ nhiệm cho Viện chống lao ở trung ương hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ.

Trong quá trình thực hiện gặp khó khăn, trở ngại, đề nghị phản ảnh cho Bộ Y tế biết để nghiên cứu bổ sung hoặc sửa đổi cho thích hợp.

 

 

K.T. BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
THỨ TRƯỞNG


 

 
Đinh Thị Cần

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14-BYT-TT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu14-BYT-TT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/05/1964
Ngày hiệu lực25/05/1964
Ngày công báo22/07/1964
Số công báoSố 22
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Thông tư 14-BYT-TT hướng dẫn thành lập trạm chống lao tỉnh, thành phố thuộc trung ương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Thông tư 14-BYT-TT hướng dẫn thành lập trạm chống lao tỉnh, thành phố thuộc trung ương
       Loại văn bảnThông tư
       Số hiệu14-BYT-TT
       Cơ quan ban hànhBộ Y tế
       Người kýĐinh Thị Cần
       Ngày ban hành25/05/1964
       Ngày hiệu lực25/05/1964
       Ngày công báo22/07/1964
       Số công báoSố 22
       Lĩnh vựcThể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật16 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông tư 14-BYT-TT hướng dẫn thành lập trạm chống lao tỉnh, thành phố thuộc trung ương

             Lịch sử hiệu lực Thông tư 14-BYT-TT hướng dẫn thành lập trạm chống lao tỉnh, thành phố thuộc trung ương

             • 25/05/1964

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 22/07/1964

              Văn bản được đăng công báo

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 25/05/1964

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực