Thông tư 14-TC/KTKT

Thông tư 14-TC/KTKT năm 1959 về chế độ báo cáo tình hình nộp tiền lợi nhuận tiền khấu hao cơ bản và các khoản tiền khác của các xí nghiệp thương nghiệp quốc doanh do Bộ Tài Chính ban hành.

Nội dung toàn văn Thông tư 14-TC/KTKT chế độ báo cáo tình hình nộp tiền lợi nhuận tiền khấu hao cơ bản khoản tiền khác xí nghiệp thương nghiệp quốc doanh


BỘ TÀI CHÍNH
*******

Số: 14-TC/KTKT

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*******

      Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 1959

 

THÔNG TƯ

VỀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO TÌNH HÌNH NỘP TIỀN LỢI NHUẬN TIỀN KHẤU HAO CƠ BẢN VÀ CÁC KHOẢN TIỀN KHÁC CỦA CÁC XÍ NGHIỆP THƯƠNG NGHIỆP QUỐC DOANH

Tiếp theo Thông tư Liên bộ Thương nghiệp Tài chính và Ngân hàng Quốc gia số 127-TT/LB ngày 30-12-1958 về việc nộp các khoản tiền lợi nhuận, tiền khấu hao cơ bản cũng như các khoản tiền khác mà xí nghiệp Thương nghiệp quốc doanh phải nộp cho dự toán Nhà nước. Bộ quy định việc báo cáo của các Ty, Sở Tài chính về Bộ như sau:

1. Hàng tháng, hàng quý và hàng năm, các Ty, Sở Tài chính phải báo cáo tình hình nộp của các đơn vị  nộp trong tỉnh, thành phố, Khu tự trị cho Bộ Tài chính.

2. Báo cáo hàng tháng gồm:

a) Báo cáo số thu bằng điện (mẫu số 1 kèm theo) gửi đến Bộ chậm nhất là ngày 12 hoặc ngày 17 mỗi tháng,  tùy theo thời hạn nộp của các đơn vị nộp trong tỉnh, thành phố và Khu tự trị.

b) Báo cáo tổng hợp tình hình nộp (mẫu số 2 kèm theo) gửi đi chậm nhất là ngày 22 mỗi tháng. Các Ty, Sở Tài chính khi lập báo cáo này phải căn cứ vào báo cáo về những chỉ tiêu chính và bảng cân đối tài khoản hàng tháng của các đơn vị gửi cho mình để lập cho chính xác.

Ngoài ra, các Ty, Sở Tài chính cùng với Ty, Sở Thương nghiệp phải gửi lên Bộ Tài chính bảng tình hình điều hòa lỗ lãi, nộp và trả lại hàng tháng theo như mẫu đã đính kèm Thông tư Liên bộ nói trên.

3. Về báo cáo hàng quý, các Ty, Sở Tài chính phải gửi lên Bộ Tài chính trước ngày 25 tháng thứ 2 sau khi hết quý. (Mẫu sẽ gửi sau).

4. Về báo cáo hàng năm, các Ty, Sở Tài chính phải gửi lên Bộ Tài chính trước khi hết quý I năm sau (mẫu sẽ gửi sau).

Để Bộ kịp thời nắm tình hình chung giúp cho việc chỉ đạo công tác được nhanh, Bộ yêu cầu các Ty, Sở Tài chính cố gắng báo cáo được đầy đủ và kịp thời theo như những quy định trong Thông tư này. Trong quá trình thực hiện nếu có gặp khó khăn gì mong các Ty, Sở Tài chính phản ảnh để Bộ biết.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Trịnh Văn Bính

 

Mẫu số 1

BÁO CÁO ĐIỆN

Mỗi tháng sau khi nắm tình hình hoạt động và thu vào lợi nhuận, khấu hao của tháng trước, Ty, Sở Tài chính điện ngay về Bộ những số liệu chính dưới đây:

Doanh số mua vào               = 1

Doanh số bán ra                   = 2

Số đã nộp vào kho bạc         = 3

Trong đó tiền thóc thuế        = 4

Những số liệu trên này là số tổng hợp toàn bộ của tỉnh, thành phố. Chỉ ghi đến 1.000đ. Số lẻ trên 500đ ghi 1.000đ, dưới 500đ thì bỏ.

Về thời hạn chậm nhất là 2 ngày sau khi các đơn vị Mậu dịch đã nộp vào kho bạc, theo như quy định ngày 5, 10, 15 của Thông tư Liên bộ số 127TT/LB, trang 4 từ giòng 1 đến 20.

Để đơn giản chữ ghi trên điện và giữ bí mật được số liệu, các danh từ mua, bán, nộp sẽ thay thế bằng những ký hiệu trên: 1, 2, 3 Về số thì thay bằng chữ như sau:

a b c d e g h i k l

01 2 3 4 5 6 7 8 9

Ví dụ: Doanh số mua trong tháng là  6.678.745đ

Doanh số bán trong tháng là              8.324.420đ

Số đã nộp vào kho bạc là                   3.745.360đ

Trong đó số tiền thóc thuế                 3.000.000đ

Căn cứ vào những số liệu trên điện sẽ ghi như sau:

Điện Bộ Tài chính

Vụ Kiến thiết Kinh tế

1 – hhil

2 – kdce

 Tháng …/59 3 – dieg

4 – daaa

Sau các chữ không cần phải chấm (.) phẩy (,) hay ghi dấu đồng (đ).


TY, SỞ TÀI CHÍNH …

 

BẢN TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KINH DOANH

Của các đơn vị Mậu dịch Quốc doanh và xí nghiệp sản xuất
thuộc ngành Thương nghiệp tháng … 59

Mẫu 2

 

Số thứ tự

ĐƠN VỊ HẠCH TOÁN

DOANH SỐ MUA

DOANH SỐ BÁN

Phí lưu thông đã chi trong tháng

Tiền thuế đã chi trong tháng

LỖ LÃI

Số tiền đã nộp trong kỳ

Trong đó nộp về khấu hao

Dư số vay Ngân hàng

Nội  bộ Mậu dịch

Ngoại thương

Mua khác

Trong đó phí gia công

Cộng

Bán lẻ

Xuất khẩu

Nội bộ Mậu dịch

Bán buôn khác

Cộng

Giá mua hàng bán ra

Về hàng bán ra

Lỗ lãi khác

Cộng lỗ lãi

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

CÔNG TY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Bách hóa

2

Bông vải sợi

3

Lương thực

……

 
Cộng

CỬA HÀNG

1

Bách hóa tổng hợp thị xã

2

Lâm  thổ  sản

3

Lương thực kiêm thực phẩm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐƠN VỊ CẤP I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Tổng kho xăng dầu Việt Trì

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Tổng kho Bách hóa Văn điển

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Tổng kho kim khí Gia lâm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng toàn bộ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhà máy xay Đáp cầu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nhà máy xẻ gỗ Gia lâm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Xưởng nước mắm Phú viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG CỘNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giải thích: 1. Đơn vị - Đơn vị ghi là những đơn vị đã hạch toán kinh tế độc lập có kế hoạch lỗ lãi riêng. Đối với những công ty hay cửa hàng kinh doanh kiêm nhiệm nhiều mặt hàng thì có thể ghi 2 cách; những công ty và cửa hàng nào có phân tích riêng và hạch toán riêng thì ghi theo từng mặt hàng riêng. Nếu không hạch toán riêng thì lấy mặt hàng nào kinh doanh chủ yếu (chiếm tỉ lệ nhiều hơn) làm tên của đơn vị. Ví dụ: Cửa hàng lương thực kiêm thực phẩm nếu hạch toán được hàng lương thực riêng, thực phẩm riêng thì ghi riêng. Nếu không hạch toán riêng được thì ghi là cửa hàng lương thực nếu trị giá hàng hóa kinh doanh về lương thực nhiều hơn thực phẩm hay ngược lại.

Xí nghiệp sản xuất chỉ ghi những xí nghiệp lớn. Còn lại những xí nghiệp nhỏ cộng ghi chung lại là một và chỉ cần ghi 5 cột  từ cột 14 đến cột 18. Những đơn vị chưa hạch toán độc lập hiện nay trực thuộc vào các công ty hay đơn vị cấp I nào thi ghi chung vào công ty hay đơn vị cấp I ấy.

Hàng tổng cộng là cộng chung cả các đơn vị kinh doanh vào xí nghiệp.

2. Doanh số mua. - Cột 5 = 1 + 2+ 3, Cột 4 ghi phí đã chi vào hàng gia công (trích phí đã chi vào hàng gia công ở trong cột 3 ghi riêng vào cột này).

3. Doanh số bán. - Cột 10 = 6 + 7 + 8 + 9. Chênh lệch giữa cột 10 và 11 là lãi gộp.

4. Cột 17. – Ghi số tiền thực tế đã nộp hàng tháng (kể cả lợi nhuận và khấu hao).

5. Cột 18. – Khấu hao 3 tháng nộp 1 lần cùng ghi ở trong cột 17. cột 18 trích ghi riêng số tiền khấu hao.

Chú ý: Lúc đánh máy gửi đi ở đầu các cột chỉ cần ghi A, B, 1, 2,… thay cho tên các cột sổ lưu có thể làm bản tên ở đầu sổ hàng tháng sẽ dán tờ lưu vào.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14-TC/KTKT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu14-TC/KTKT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báoSố 10
Lĩnh vựcKế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14-TC/KTKT

Lược đồ Thông tư 14-TC/KTKT chế độ báo cáo tình hình nộp tiền lợi nhuận tiền khấu hao cơ bản khoản tiền khác xí nghiệp thương nghiệp quốc doanh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư 14-TC/KTKT chế độ báo cáo tình hình nộp tiền lợi nhuận tiền khấu hao cơ bản khoản tiền khác xí nghiệp thương nghiệp quốc doanh
        Loại văn bảnThông tư
        Số hiệu14-TC/KTKT
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýTrịnh Văn Bính
        Ngày ban hành...
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báoSố 10
        Lĩnh vựcKế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông tư 14-TC/KTKT chế độ báo cáo tình hình nộp tiền lợi nhuận tiền khấu hao cơ bản khoản tiền khác xí nghiệp thương nghiệp quốc doanh

           Lịch sử hiệu lực Thông tư 14-TC/KTKT chế độ báo cáo tình hình nộp tiền lợi nhuận tiền khấu hao cơ bản khoản tiền khác xí nghiệp thương nghiệp quốc doanh