Thông tư 141/2014/TT-BTC

Thông tư 141/2014/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí tham quan di tích lịch sử Dinh Độc Lập do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 141/2014/TT-BTC chế độ thu nộp quản lý sử dụng phí tham quan Dinh Độc Lập đã được thay thế bởi Thông tư 182/2016/TT-BTC phí thăm quan di tích lịch sử Dinh Độc Lập và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2017.

Nội dung toàn văn Thông tư 141/2014/TT-BTC chế độ thu nộp quản lý sử dụng phí tham quan Dinh Độc Lập


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 141/2014/TT-BTC

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2014

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ SỬ DỤNG PHÍ THAM QUAN DI TÍCH LỊCH SỬ DINH ĐỘC LẬP

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 6 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 1272/QĐ-TTg ngày 12 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí tham quan di tích lịch sử Dinh Độc Lập như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí tham quan di tích lịch sử Dinh Độc Lập.

2. Tổ chức, cá nhân tham quan di tích lịch sử Dinh Độc Lập phải nộp phí tham quan theo quy định tại Điều 2 Thông tư này.

3. Không thu phí tham quan đối với các đoàn khách tham quan là đại biểu, khách mời của cơ quan Đảng, Nhà nước, trẻ em dưới sáu tuổi và người khuyết tật đặc biệt nặng theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật.

Điều 2. Mức thu phí

Mức thu phí tham quan di tích lịch sử Dinh Độc Lập đối với tổ chức, cá nhân (không phân biệt người Việt Nam và người nước ngoài) được quy định như sau:

1. Đối với người lớn: 30.000 đồng/người/lần.

2. Đối với sinh viên: 15.000 đồng/người/lần. Sinh viên là người có thẻ sinh viên do các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân ở Việt Nam cấp.

3. Đối với học sinh: 5.000 đồng/người/lần. Học sinh là người có thẻ học sinh do các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân ở Việt Nam cấp. Trường hợp không có thẻ học sinh thì chỉ cần có bất kỳ giấy tờ nào chứng minh được là công dân Việt Nam dưới 16 tuổi như: giấy khai sinh, chứng minh thư nhân dân,....

4. Trường hợp khách tham quan đi theo đoàn với số lượng từ 20 người trở lên, mức thu phí tham quan là:

- Đối với người lớn: 20.000 đồng/người/lần.

- Đối với sinh viên: 10.000 đồng/người/lần.

- Đối với học sinh: 3.000 đồng/người/lần.

5. Mức phí quy định tại Điều này không bao gồm các dịch vụ khác theo yêu cầu của khách tham quan.

6. Mức phí quy định tại Điều này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Điều 3. Các đối tượng được giảm phí

Giảm 50% mức phí tham quan di tích lịch sử Dinh Độc Lập đối với các trường hợp sau:

1. Các đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa quy định tại Điều 2 Quyết định số 170/2003/QĐ-TTg ngày 14/8/2003 của Thủ tướng Chính phủ về “Chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa”. Trường hợp khó xác định là đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa quy định tại Điều 2 Quyết định số 170/2003/QĐ-TTg chỉ cần có giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đối tượng cư trú.

2. Người cao tuổi theo quy định tại Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người cao tuổi.

3. Người khuyết tật nặng theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật.

Trường hợp đối tượng tham quan thuộc diện hưởng từ hai chính sách giảm phí tham quan trở lên quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều này thì chỉ được giảm 50% mức phí tham quan di tích lịch sử Dinh Độc Lập.

Điều 4. Tổ chức thu, quản lý và sử dụng phí

1. Hội trường Thống Nhất tổ chức, quản lý sử dụng phí tham quan di tích lịch sử Dinh Độc Lập quy định tại Thông tư này.

2. Phí tham quan di tích lịch sử Dinh Độc Lập là khoản thu không thuộc ngân sách nhà nước, số tiền phí thu được là doanh thu của Hội trường Thống Nhất. Hội trường Thống Nhất có nghĩa vụ hạch toán đầy đủ theo quy định của nhà nước và thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật đối với số phí thu được.

3. Các nội dung liên quan đến việc thu, nộp, quản lý, sử dụng, công khai chế độ thu phí không quy định tại Thông tư này được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí, Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002, Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 10 tháng 11 năm 2014 và thay thế Thông tư số 170/2010/TT-BTC ngày 01/11/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử Dinh Độc Lập.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Văn phòng Trung ương và các ban của Đảng;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Công báo;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- UBND, Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc nhà nước các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Hội trường Thống nhất;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ CST (CST5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 141/2014/TT-BTC

Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 141/2014/TT-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 25/09/2014
Ngày hiệu lực 10/11/2014
Ngày công báo 26/10/2014
Số công báo Từ số 951 đến số 952
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/01/2017
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 141/2014/TT-BTC

Lược đồ Thông tư 141/2014/TT-BTC chế độ thu nộp quản lý sử dụng phí tham quan Dinh Độc Lập


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Thông tư 141/2014/TT-BTC chế độ thu nộp quản lý sử dụng phí tham quan Dinh Độc Lập
Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 141/2014/TT-BTC
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Người ký Trương Chí Trung
Ngày ban hành 25/09/2014
Ngày hiệu lực 10/11/2014
Ngày công báo 26/10/2014
Số công báo Từ số 951 đến số 952
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/01/2017
Cập nhật 3 năm trước

Văn bản gốc Thông tư 141/2014/TT-BTC chế độ thu nộp quản lý sử dụng phí tham quan Dinh Độc Lập

Lịch sử hiệu lực Thông tư 141/2014/TT-BTC chế độ thu nộp quản lý sử dụng phí tham quan Dinh Độc Lập