Thông tư 15/2010/TT-BTTTT

Thông tư 15/2010/TT-BTTTT quy định về điều kiện, thủ tục phát sóng quảng bá trực tiếp các kênh chương trình truyền hình địa phương trên vệ tinh do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Thông tư 15/2010/TT-BTTTTđiều kiện, thủ tục phát sóng quảng bá trực tiếp đã được thay thế bởi Quyết định 138/QĐ-BTTTT 2022 công bố văn bản hết hiệu lực thuộc quản lý Bộ Thông tin và được áp dụng kể từ ngày 26/01/2022.

Nội dung toàn văn Thông tư 15/2010/TT-BTTTTđiều kiện, thủ tục phát sóng quảng bá trực tiếp


BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 15/2010/TT-BTTTT

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2010

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC PHÁT SÓNG QUẢNG BÁ TRỰC TIẾP CÁC KÊNH CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐỊA PHƯƠNG TRÊN VỆ TINH

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999;
Căn cứ Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;
Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử,

QUY ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định điều kiện, thủ tục đưa các kênh chương trình truyền hình quảng bá của các đài truyền hình, đài phát thanh - truyền hình các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phát sóng truyền hình quảng bá trực tiếp trên vệ tinh.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với các đài truyền hình, đài phát thanh – truyền hình các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là đài phát thanh, truyền hình địa phương), các doanh nghiệp tham gia cung cấp dịch vụ phát sóng truyền hình quảng bá trực tiếp trên vệ tinh tại Việt Nam

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Phát sóng truyền hình quảng bá trực tiếp trên vệ tinh là việc phát sóng trực tiếp trên vệ tinh các kênh chương trình truyền hình quảng bá cho mọi tổ chức, cá nhân tự do sử dụng mà không áp dụng các biện pháp kỹ thuật để quản lý, kiểm soát hoặc ràng buộc điều kiện đối với việc thu tín hiệu truyền hình trực tiếp từ vệ tinh.

2. Kênh chương trình truyền hình quảng bá của các đài phát thanh, truyền hình địa phương (sau đây gọi là kênh chương trình truyền hình địa phương) là các kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị thông tin tuyên truyền thiết yếu của địa phương.

Kênh chương trình truyền hình bao gồm các chương trình truyền hình.

Điều 4. Điều kiện phát sóng quảng bá trực tiếp các kênh chương trình truyền hình địa phương trên vệ tinh

1. Thời lượng phát sóng

a) Tổng thời lượng phát sóng kênh chương trình truyền hình tối thiểu 15 tiếng/ngày.

b) Tổng thời lượng phát sóng phim nước ngoài tại khung giờ từ 20 giờ đến hết 21 giờ hàng ngày đối với kênh chương trình truyền hình không vượt quá 50% trong một tuần (không vượt quá 7 tiếng/tuần).

2. Nội dung kênh chương trình

a) Thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích quy định trong Giấy phép hoạt động truyền hình hoặc Giấy phép hoạt động phát thanh và truyền hình.

b) Thời lượng chương trình tự sản xuất tối thiểu đạt 40%/thời lượng kênh chương trình trong 01 (một) ngày.

c) Nội dung chương trình tự sản xuất bảo đảm phục vụ yêu cầu thông tin, tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương.

3. Tài chính, kỹ thuật

a) Có nguồn tài chính bảo đảm các yêu cầu triển khai thực hiện việc phát sóng trực tiếp các kênh chương trình truyền hình địa phương trên vệ tinh.

b) Có giải pháp kỹ thuật phù hợp, khả thi để thực hiện việc phát sóng trực tiếp các kênh chương trình truyền hình địa phương trên vệ tinh theo đúng các quy định của pháp luật về truyền dẫn phát sóng truyền hình.

Điều 5. Thủ tục cấp phép phát sóng quảng bá trực tiếp các kênh chương trình truyền hình địa phương trên vệ tinh

1. Các đài phát thanh, truyền hình địa phương muốn phát sóng quảng bá trực tiếp các kênh chương trình truyền hình của mình trên vệ tinh phải làm thủ tục đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép.

2. Hồ sơ gồm:

a) Đề án phát sóng quảng bá kênh chương trình truyền hình địa phương trên vệ tinh trong đó nêu rõ:

- Tôn chỉ, mục đích kênh chương trình;

- Thời lượng kênh chương trình;

- Khung phát sóng kênh chương trình;

- Năng lực sản xuất kênh chương trình đáp ứng các yêu cầu về thời lượng và nội dung kênh chương trình quy định tại Điều 4 Thông tư này, phương án bảo đảm chất lượng và thời lượng các chương trình do Đài tự sản xuất phục vụ yêu cầu thông tin, tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương;

- Phương án kỹ thuật và phương án tài chính đầy đủ, rõ ràng, khả thi để thực hiện việc phát sóng trực tiếp các kênh chương trình truyền hình quảng bá địa phương trên vệ tinh.

b) Quyết định phê duyệt Đề án phát sóng kênh chương trình truyền hình quảng bá địa phương trên vệ tinh của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

c) Bản sao Giấy phép hoạt động truyền hình hoặc Giấy phép hoạt động phát thanh và truyền hình.

Hồ sơ lập thành 02 bộ (01 bộ là bản chính, 01 bộ là bản sao) gửi Bộ Thông tin và Truyền thông.

3. Sau 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm xét cấp giấy phép phát sóng quảng bá trực tiếp các kênh chương trình truyền hình địa phương trên vệ tinh.

Giấy phép phát sóng quảng bá trực tiếp các kênh chương trình truyền hình địa phương trên vệ tinh có giá trị 5 năm kể từ ngày ký và không vượt quá thời hạn có hiệu lực ghi trong Giấy phép hoạt động truyền hình hoặc Giấy phép hoạt động phát thanh và truyền hình của đài phát thanh, truyền hình địa phương.

Trường hợp không cấp giấy phép, Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời và nêu rõ lý do.

4. Thay đổi một trong những nội dung đã ghi trong Giấy phép phải làm thủ tục đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép sửa đổi, bổ sung.

Thủ tục đề nghị cấp phép sửa đổi, bổ sung Giấy phép phát sóng quảng bá trực tiếp các chương trình truyền hình địa phương trên vệ tinh áp dụng như thủ tục cấp phép mới.

Điều 6. Trách nhiệm thi hành

1. Các đài phát thanh, truyền hình địa phương chỉ được phép đưa kênh chương trình truyền hình của mình phát sóng quảng bá trực tiếp trên vệ tinh sau khi được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép.

2. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát sóng truyền hình quảng bá trực tiếp trên vệ tinh có trách nhiệm kiểm tra các điều kiện pháp lý trước khi ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ và chỉ được phép cung cấp dịch vụ cho các đài phát thanh, truyền hình địa phương sau khi có Giấy phép của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Điều 7. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 8 năm 2010.

2. Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông, các Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm tổ chức thực hiện, theo dõi kiểm tra, thanh tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật và các quy định tại Thông tư này.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc nảy sinh, các đài phát thanh, truyền hình địa phương, các tổ chức có liên quan có trách nhiệm thông báo với Bộ Thông tin và Truyền thông để xem xét điều chỉnh nội dung Thông tư này.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- VP Trung ương và các Ban Đảng;
- VP Quốc hội và các UB của Quốc hội;
- VP Chủ tịch nước; VP Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND và Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực tiếp TW;
- Các Đài phát thanh, truyền hình;
- Bộ TTTT: Bộ trưởng và các Thứ trưởng; các đơn vị liên quan thuộc BTTTT;
- Cục kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo; TTĐT Chính phủ;
- Lưu: VT, Cục PTTH(3), TH(280).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Quý Doãn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/2010/TT-BTTTT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu15/2010/TT-BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/07/2010
Ngày hiệu lực15/08/2010
Ngày công báo21/07/2010
Số công báoTừ số 408 đến số 409
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/01/2022
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/2010/TT-BTTTT

Lược đồ Thông tư 15/2010/TT-BTTTTđiều kiện, thủ tục phát sóng quảng bá trực tiếp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Thông tư 15/2010/TT-BTTTTđiều kiện, thủ tục phát sóng quảng bá trực tiếp
       Loại văn bảnThông tư
       Số hiệu15/2010/TT-BTTTT
       Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
       Người kýĐỗ Quý Doãn
       Ngày ban hành01/07/2010
       Ngày hiệu lực15/08/2010
       Ngày công báo21/07/2010
       Số công báoTừ số 408 đến số 409
       Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/01/2022
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Thông tư 15/2010/TT-BTTTTđiều kiện, thủ tục phát sóng quảng bá trực tiếp

          Lịch sử hiệu lực Thông tư 15/2010/TT-BTTTTđiều kiện, thủ tục phát sóng quảng bá trực tiếp