Thông tư 15/2011/TT-BCT

Thông tư 15/2011/TT-BCT quy định thủ tục đăng ký danh mục máy móc, thiết bị, vật tư nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, thanh lý của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam do Bộ Công thương ban hành

Thông tư 15/2011/TT-BCT thủ tục đăng ký danh mục máy móc, thiết bị đã được thay thế bởi Thông tư 53/2015/TT-BCT đăng ký danh mục hàng nhập khẩu tạm nhập tái xuất nhà thầu nước ngoài và được áp dụng kể từ ngày 12/02/2016.

Nội dung toàn văn Thông tư 15/2011/TT-BCT thủ tục đăng ký danh mục máy móc, thiết bị


BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 15/2011/TT-BCT

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2011

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH THỦ TỤC ĐĂNG KÝ DANH MỤC HÀNG NHẬP KHẨU, HÀNG TẠM NHẬP TÁI XUẤT, HÀNG THANH LÝ CỦA NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG TẠI VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;
Căn cứ Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2010 về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương;
Căn cứ Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam;
Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thủ tục đăng ký danh mục hàng nhập khẩu, hàng tạm nhập tái xuất, hàng thanh lý của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam như sau,

Điều 1. Đối tượng áp dụng và phạm vi Điều chỉnh

Thông tư này quy định thủ tục đăng ký danh mục máy móc, thiết bị, vật tư nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, thanh lý của nhà thầu nước ngoài (bao gồm cả nhà thầu chính và nhà thầu phụ) đã được cấp Giấy phép thầu xây dựng theo quy định tại Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là nhà thầu nước ngoài).

Điều 2. Quy định về việc nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập và thanh lý của nhà thầu nước ngoài

1. Nhà thầu nước ngoài đã có Giấy phép thầu xây dựng được đăng ký danh mục máy móc, thiết bị, vật tư nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập để thực hiện công trình trúng thầu tại Việt Nam.

2. Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư nhập khẩu phải phù hợp với Hợp đồng nhận thầu về chủng loại, số lượng, xuất xứ của mỗi loại máy móc, thiết bị, vật tư.

3. Danh mục máy móc, thiết bị (bao gồm cả thiết bị vận chuyển), vật tư tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập để thi công xây dựng phải được chủ đầu tư hoặc chủ dự án xác nhận thoả thuận theo quy định tại khoản 3 Điều 9 Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg.

4. Sau khi được Bộ Công Thương chấp thuận đăng ký danh mục máy móc, thiết bị, vật tư nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, nhà thầu nước ngoài được trực tiếp hoặc uỷ thác làm thủ tục xuất nhập khẩu tại cơ quan hải quan theo quy định về quản lý xuất nhập khẩu hiện hành.

5. Khi hoàn thành công trình, nhà thầu nước ngoài phải quyết toán máy móc, thiết bị, vật tư đã nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập theo danh mục đã đăng ký.

6. Sau khi quyết toán, nhà thầu nước ngoài phải xử lý máy móc, thiết bị, vật tư dôi dư chưa sử dụng hết hoặc chưa tái xuất dưới dạng thanh lý theo các hình thức: tái xuất, bán, tiêu huỷ.

7. Máy móc, thiết bị, vật tư nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập để thi công xây dựng phải được sử dụng đúng mục đích.

8. Việc đăng ký danh mục máy móc, thiết bị, vật tư nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập có thể làm theo từng năm hoặc cho toàn bộ dự án, phù hợp với tiến độ thi công xây dựng công trình

Điều 3. Hồ sơ đăng ký

1. Quy định về bản sao chứng từ:

a) Bản sao có công chứng (đối với trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện/công văn hành chính);

b) Bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp);

c) Bản scan từ bản gốc (nếu thủ tục hành chính có áp dụng phương thức nộp hồ sơ qua mạng điện tử).

2. Hồ sơ đăng ký danh mục máy móc, thiết bị, vật tư nhập khẩu, tạm nhập tái xuất là 01 bộ, gồm:

a) Đơn đăng ký (01 bản gốc theo Mẫu đơn quy định tại Phụ lục I) kèm theo Danh mục máy móc, thiêt bị, vật tư nhập khẩu (01 bản gốc theo Mẫu A phụ lục II) và/hoặc Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư tạm nhập tái xuất (01 bản gốc theo Mẫu B phụ lục II);

b) Văn bản của chủ đầu tư hoặc chủ dự án thoả thuận danh mục máy móc, thiết bị, vật tư nhập khẩu, tạm nhập tái xuất (01 bản gốc);

c) Giấy phép thầu xây dựng của nhà thầu nước ngoài (01 bản sao, chỉ nộp vào lần đăng ký danh mục đầu tiên của dự án);

d) Hợp đồng giao nhận thầu (01 bản sao, phần liên quan đến nhập khẩu, chỉ nộp vào lần đăng ký danh mục đầu tiên của dự án).

3. Hồ sơ đăng ký danh mục máy móc, thiết bị, vật tư tạm xuất tái nhập là 01 bộ, gồm:

a) Đơn đăng ký (01 bản gốc theo Mẫu đơn quy định tại Phụ lục I) kèm theo danh mục máy móc, thiết bị, vật tư tạm xuất tái nhập (01 bản gốc theo Mẫu C phụ lục II);

b) Văn bản của chủ đầu tư hoặc chủ dự án thoả thuận danh mục hàng tạm xuất tái nhập (01 bản gốc);

4. Hồ sơ đăng ký danh mục máy móc, thiết bị, vật tư thanh lý sau quyết toán là 01 bộ gồm:

a) Đơn đăng ký ( 01 bản gốc theo Mẫu đơn quy định tại Phụ lục I ) kèm theo danh mục máy móc, thiêt bị vật tư thanh lý (01 bản gốc theo Mẫu D phụ lục II);

b) Bản sao các văn bản của Bộ Công Thương chấp thuận đăng ký danh mục máy móc, thiết bị, vật tư nhập khẩu, tạm nhập tái xuất trong đó có tên của các máy móc, thiết bị, vật tư đề nghị thanh lý tương ứng;

c) Văn bản của chủ đầu tư hoặc chủ dự án xác nhận công trình đã hoàn thành và thoả thuận lý do thanh lý.

Điều 4. Trình tự, thủ tục chấp thuận đăng ký

1. Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Bộ Công Thương chấp thuận đăng ký danh mục nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập. Trong trường hợp không chấp thuận, Bộ Công Thương phải thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do.

2. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, trong vòng 05 (năm) ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Bộ Công Thương có thông báo gửi tới nhà thầu nước ngoài yêu cầu bổ sung.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2011.

2. Thông tư này thay thế Quyết định số 3806/QĐ-BCT ngày 29 tháng 7 năm 2009 của Bộ Công Thương về việc ban hành mẫu đơn đăng ký danh mục hàng nhập khẩu, hàng tạm nhập tái xuất, hàng thanh lý của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, các tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh về Bộ Công Thương để kịp thời xử lý./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng dân tộc và các UB của Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các bộ: KH&ĐT, Xây dựng;
- Công báo; Website Bộ CT;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ CT;
- Các đơn vị thuộc cơ quan Bộ CT;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Lưu: VT; KH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hồ Thị Kim Thoa

 

PHỤ LỤC I

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ DANH MỤC MÁY MÓC, THIẾT BỊ, VẬT TƯ NHẬP KHẨU, TẠM NHẬP TÁI XUẤT, TẠM XUẤT TÁI NHẬP, THANH LÝ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2011 /TT-BCT ngày 30 tháng 3 năm 2011 của Bộ Công Thương)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------

Địa điểm, ngày… tháng …năm 2011

ĐƠN ĐĂNG KÝ ĐỢT ...

Kính gửi: Bộ Công Thương (Vụ Kế hoạch)

Tên Nhà thầu (tên trên Giấy phép thầu xây dựng, ghi bằng chữ in hoa, ):...................

Tên Nhà thầu viết tắt (nếu có): ....................................................................................

Tên Văn phòng Nhà thầu tại Việt Nam (tên trên Giấy phép thầu xây dựng, ghi bằng chữ in hoa, ): ………………………………………………………………………….

Địa chỉ Văn phòng nhà thầu tại Việt Nam (địa chỉ trên Giấy phép thầu xây dựng): ......................................................................................................................................

Nội dung hoạt động của Văn phòng Nhà thầu: (ghi nội dung hoạt động được quy định trên Giấy phép thầu xây dựng): …………………………………………………

Đề nghị được đăng ký (chọn ghi các nội dung tương ứng với đề nghị):

1. Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư nhập khẩu (thực hiện theo mẫu A - Phụ lục II)

2. Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư tạm nhập tái xuất (thực hiện theo mẫu B - Phụ lục II)

3. Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư tạm xuất tái nhập (thực hiện theo mẫu C - Phụ lục II)

4. Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư thanh lý (thực hiện theo mẫu D - Phụ lục II)

5. Thời hạn nhập khẩu/tạm nhập tái xuất/ tạm xuất tái nhập/ thanh lý: từ ngày…..tháng….năm…đến ngày…..tháng…năm....

Lý do nhập khẩu/ tạm nhập tái xuất/ tạm xuất tái nhập/ thanh lý: …………………...

Chúng tôi xin cam kết:

1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung Đơn đăng ký và hồ sơ kèm theo.

2. Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu của Nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam.

 

 

Đại diện có thẩm quyền của Nhà thầu

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

PHỤ LỤC II

MẪU DANH MỤC MÁY MÓC, THIẾT BỊ, VẬT TƯ NHẬP KHẨU, TẠM NHẬP TÁI XUẤT, TẠM XUẤT TÁI NHẬP, THANH LÝ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2011 /TT-BCT ngày 30 tháng 3 năm 2011 của Bộ Công Thương)

Mẫu A - DANH MỤC MÁY MÓC, THIẾT BỊ, VẬT TƯ NHẬP KHẨU

STT

Tên hàng

Số lượng/ trọng lượng

Trị giá (FOB/CIF...) (USD/EUR...)

Xuất xứ

Tình trạng hàng hoá (mới hoặc đã qua sử dung)

I. Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư phục vụ dự án

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

Tổng cộng

II. Danh mục dụng cụ, vật tư tiêu hao

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

Mẫu B - DANH MỤC MÁY MÓC, THIẾT BỊ, VẬT TƯ TẠM NHẬP TÁI XUẤT

STT

Tên hàng

Số lượng/ Trọng lượng

Trị giá (FOB/CIF...)

(USD/EUR...)

Tình trạng hàng hoá

(mới hoặc đã qua sử dụng)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

...

 

 

 

 

Tổng cộng

 

Mẫu C - DANH MỤC MÁY MÓC, THIẾT BỊ, VẬT TƯ TẠM XUẤT TÁI NHẬP

Số TT

Tên hàng

Số lượng/ trọng lượng

STT tại Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư ban hành kèm theo văn bản chấp thuận NK/ TNTX của Bộ Công Thương

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

...

 

 

 

 

Mẫu D - DANH MỤC MÁY MÓC, THIẾT BỊ, VẬT TƯ THANH LÝ TẠI VIỆT NAM

Số TT

Tên hàng

Số lượng/ trọng lượng

STT tại Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư ban hành kèm theo văn bản chấp thuận NK/TNTX của Bộ Công Thương

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

...

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/2011/TT-BCT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu15/2011/TT-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/03/2011
Ngày hiệu lực15/05/2011
Ngày công báo22/04/2011
Số công báoTừ số 217 đến số 218
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/02/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/2011/TT-BCT

Lược đồ Thông tư 15/2011/TT-BCT thủ tục đăng ký danh mục máy móc, thiết bị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản đính chính

     Văn bản hiện thời

     Thông tư 15/2011/TT-BCT thủ tục đăng ký danh mục máy móc, thiết bị
     Loại văn bảnThông tư
     Số hiệu15/2011/TT-BCT
     Cơ quan ban hànhBộ Công thương
     Người kýHồ Thị Kim Thoa
     Ngày ban hành30/03/2011
     Ngày hiệu lực15/05/2011
     Ngày công báo22/04/2011
     Số công báoTừ số 217 đến số 218
     Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/02/2016
     Cập nhật7 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Thông tư 15/2011/TT-BCT thủ tục đăng ký danh mục máy móc, thiết bị

        Lịch sử hiệu lực Thông tư 15/2011/TT-BCT thủ tục đăng ký danh mục máy móc, thiết bị