Thông tư 15/2017/TT-NHNN

Thông tư 15/2017/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 18/2014/TT-NHNN hướng dẫn hoạt động nhập khẩu hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Thông tư 15/2017/TT-NHNN sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 18/2014/TT-NHNN đã được thay thế bởi Thông tư 38/2018/TT-NHNN nhập khẩu hàng hóa phục vụ hoạt động in tiền của Ngân hàng Nhà nước và được áp dụng kể từ ngày 08/02/2019.

Nội dung toàn văn Thông tư 15/2017/TT-NHNN sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 18/2014/TT-NHNN


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2017/TT-NHNN

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2017

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 18/2014/TT-NHNN NGÀY 01 THÁNG 8 NĂM 2014 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU HÀNG HÓA THUỘC DIỆN QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;

Căn cứ Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ;

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2014/TT- NHNN ngày 01 tháng 8 năm 2014 của Thng đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn hoạt động nhập khẩu hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung mt số điều ca Thông tư số 18/2014/TT-NHNN ngày 01 tháng 8 năm 2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn hoạt động nhập khu hàng hóa thuộc điện quản lý chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

1. Khoản 2 Điều 8 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“2. Ngân hàng Nhà nước có văn bản chỉ định và cho phép cơ sở in, đúc tiền được nhập khẩu các mặt hàng quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư này.”

2. Điều 9 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 9. Căn cứ và thủ tục nhập khẩu

1. Căn cứ văn bản chỉ định và cho phép cơ sở in, đúc tiền được nhập khẩu hàng hóa phục vụ việc in, đúc tiền quy định tại khoản 2 Điều 8 Thông tư này và hợp đồng in, đúc tiền giữa cơ sở in, đúc tiền với Ngân hàng Nhà nước, cơ sở in, đúc tiền thực hiện việc nhập khẩu hàng hóa phục vụ việc in, đúc tiền.

2. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ủy quyền Cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ, căn cứ hợp đồng mua bán hàng hóa phục vụ hoạt động in, đúc tiền hoặc các hình thức văn bản khác về việc nhập khẩu hàng hóa phục vụ hoạt động in, đúc tiền do cơ sở in, đúc tin cung cấp, có văn bn xác nhận việc cơ sở in đúc tiền nhập khẩu hàng hóa phục vụ hoạt động in, đúc tiền gửi Cơ quan Hải quan để thực hiện thủ tục nhập khẩu hàng hóa.”

Điều 2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc (Giám đốc) cơ sin, đúc tiền chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 20 tháng 11 năm 2017./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Ban Lãnh đạo NHNN;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Tổng cục Hải quan;
- C
ông báo;
- Lưu: VP, PC, PHKQ (3).

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THNG ĐC
Đào Minh Tú

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/2017/TT-NHNN

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu15/2017/TT-NHNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/10/2017
Ngày hiệu lực20/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/02/2019
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/2017/TT-NHNN

Lược đồ Thông tư 15/2017/TT-NHNN sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 18/2014/TT-NHNN


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản đính chính

     Văn bản bị thay thế

      Văn bản hiện thời

      Thông tư 15/2017/TT-NHNN sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 18/2014/TT-NHNN
      Loại văn bảnThông tư
      Số hiệu15/2017/TT-NHNN
      Cơ quan ban hànhNgân hàng Nhà nước Việt Nam
      Người kýĐào Minh Tú
      Ngày ban hành05/10/2017
      Ngày hiệu lực20/11/2017
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Xuất nhập khẩu
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/02/2019
      Cập nhật4 năm trước

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Thông tư 15/2017/TT-NHNN sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 18/2014/TT-NHNN

         Lịch sử hiệu lực Thông tư 15/2017/TT-NHNN sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 18/2014/TT-NHNN