Thông tư 16/2013/TT-BXD

Thông tư 16/2013/TT-BXD sửa đổi Thông tư 06/2013/TT-BXD hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 16/2013/TT-BXD sửa đổi Thông tư 06/2013/TT-BXD hướng dẫn Thiết kế đô thị


BỘ Y DNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2013/TT-BXD

Ni, ngày 16 tháng 10 năm 2013

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 06/2013/TT-BXD NGÀY 13 THÁNG 5 NĂM 2013 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG HƯỚNG DẪN VỀ NỘI DUNG THIẾT KẾ ĐÔ THỊ

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 06 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Theo đề nghị của Vụ Quy hoạch - Kiến trúc;

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị.

Điều 1. Sa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2013/TT- BXD ngày 13 tháng 5 năm 2013 của B trưng Bộ Xây dng hưng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị:

1. Điều 2 đưc sa đổi, b sung như sau:

 “Điều 2. Yêu cầu chung về Thiết kế đô thị

1. Thiết kế đô thị trong đ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu đồ án quy hoạch chi tiết phải tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn v quy hoạch xây dựng các quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan. Các quy định trong Luật quy hoạch đô thị liên quan đến Thiết kế đô thị đưc cụ th a tại các chương II, III, IV ca Thông tư này.

2. Vic t chc lập, thm định, phê duyệt đồ án Thiết kế đô thị riêng thực hiện theo quy đnh tại khoản 2, khoản 3 Điều 32 của Luật quy hoạch đô th.

3. Tổ chức, nhân tham gia lp đồ án Thiết kế đô thị riêng phải đầy đủ ng lực theo quy đnh tại Điều 5 của Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính ph v lp, thm định, phê duyệt và qun lý quy hoch đô thị. Kiến trúc sư chủ nhim đồ án Thiết kế đô th riêng phải kinh nghim về thiết kế kiến trúc công trình bảo tn di sản, di tích (tại khu vc các di sản, di tích, kiến trúc cổ, cũ).

4. Đi ng lập đồ án Thiết kế đô thị riêng gm: Thiết kế đô thị cho mt tuyến ph; Thiết kế đô thị cho các ô phố, lô phố.”

2. Điều 16 đưc sửa đổi, b sung nsau.

 “Điều 16. Các s, yêu cầu để lập Thiết đô thị riêng

1. Thiết kế đô thị riêng cần xác đnh phm vi lập Thiết kế đô th, mục tiêu, nguyên tc các quy định về nội dung cần đt đưc đối vi Thiết kế đô thị và hồ sản phẩm của đồ án Thiết kế đô thị.

2. Đánh giá hiện trạng phân tích tổng hợp (lập bảng biểu hệ thống sơ đồ và các bản vẽ minh họa) về: số lưng, tương quan tỷ lệ (%) gia các th loại công trình, vật thể kiến trúc; khoảng lùi, chiều cao, màu sắc cho các công trình kiến trúc; cây xanh, địa hình cốt cao độ và hệ thống hạ tầng k thuật.

3. Nội dung nghiên cứu thiết kế đồ án Thiết kế đô thị riêng

a) T chức không gian quy hoch, kiến trúc cảnh quan.

b) Bảo tồn đô thị đối với các đô thị cổ, đô thị cũ...( nếu có)

c) Yêu cu đối với hệ thng hạ tầng.

d) Đánh giá tác động môi trường.

Điều 2. Hiệu lc thi hành

1. Thông tư này hiệu lc thi hành kể từ ngày 03 tháng 12 năm 2013.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu ng mc đề nghị các quan, tổ chức, cá nhân gửi ý kiến về Bộ Xây dựng để xem xét giải quyết./.

 

 

Nơi nhn:
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Uỷ ban Dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Các cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cục kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở Quy hoạch Kiến trúc TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh;
- Công báo, website: của Chính phủ, Bộ Xây dựng;
- Lưu: VP, PC, KTQH (05b).

KT. B TRƯỞNG
TH TRƯNG

Nguyn Đình Toàn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/2013/TT-BXD

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu16/2013/TT-BXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/10/2013
Ngày hiệu lực03/12/2013
Ngày công báo12/11/2013
Số công báoTừ số 779 đến số 780
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/2013/TT-BXD

Lược đồ Thông tư 16/2013/TT-BXD sửa đổi Thông tư 06/2013/TT-BXD hướng dẫn Thiết kế đô thị


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản đính chính

     Văn bản bị thay thế

      Văn bản hiện thời

      Thông tư 16/2013/TT-BXD sửa đổi Thông tư 06/2013/TT-BXD hướng dẫn Thiết kế đô thị
      Loại văn bảnThông tư
      Số hiệu16/2013/TT-BXD
      Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
      Người kýNguyễn Đình Toàn
      Ngày ban hành16/10/2013
      Ngày hiệu lực03/12/2013
      Ngày công báo12/11/2013
      Số công báoTừ số 779 đến số 780
      Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
      Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
      Cập nhật11 năm trước

      Văn bản thay thế

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Thông tư 16/2013/TT-BXD sửa đổi Thông tư 06/2013/TT-BXD hướng dẫn Thiết kế đô thị

          Lịch sử hiệu lực Thông tư 16/2013/TT-BXD sửa đổi Thông tư 06/2013/TT-BXD hướng dẫn Thiết kế đô thị

          • 16/10/2013

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 12/11/2013

           Văn bản được đăng công báo

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 03/12/2013

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực