Thông tư 17/2010/TT-NHNN

Thông tư 17/2010/TT-NHNN sửa đổi khoản 2, 3 Điều 2 Thông tư 01/2010/TT-NHNN về bãi bỏ Quyết định 03/2006/QĐ-NHNN về kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài và Quyết định 11/2007/QĐ-NHNN về sửa đổi, Quyết định 03/2006/QĐ-NHNN do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 17/2010/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 01/2010/TT-NHNN


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 17/2010/TT-NHNN

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2010

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI KHOẢN 2, KHOẢN 3 ĐIỀU 2 THÔNG TƯ SỐ 03/2006/QĐ-NHNN kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài">01/2010/TT-NHNN NGÀY 06/01/2010 VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 03/2006/QĐ-NHNN NGÀY 18/01/2006 VỀ VIỆC KINH DOANH VÀNG TRÊN TÀI KHOẢN Ở NƯỚC NGOÀI VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 11/2007/QĐ-NHNN NGÀY 15/3/2007 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 03/2006/QĐ-NHNN

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 1997, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước năm 2003;
Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 1997; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 160/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Ngoại hối;
Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 4423/VPCP-KTTH ngày 26/6/2010 của Văn phòng Chính phủ;
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định như sau:

Điều 1.

Sửa đổi khoản 2, khoản 3 Điều 2 Thông tư số 03/2006/QĐ-NHNN kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài">01/2010/TT-NHNN ngày 06/01/2010 về việc bãi bỏ Quyết định số 03/2006/QĐ-NHNN ngày 18/01/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài và Quyết định số 11/2007/QĐ-NHNN ngày 15/3/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 03/2006/QĐ-NHNN như sau:

“2. Các tổ chức tín dụng đang kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài có trách nhiệm tất toán, đóng các tài khoản kinh doanh vàng ở nước ngoài chậm nhất vào ngày 31/7/2010.

3. Các giấy phép kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài Ngân hàng Nhà nước đã cấp cho các tổ chức tín dụng theo Quyết định số 03/2006/QĐ-NHNN ngày 18/01/2006 về việc kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài và Quyết định số 11/2007/QĐ-NHNN ngày 15/3/2007 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 03/2006/QĐ-NHNN hết hiệu lực kể từ ngày 01/8/2010”.

Điều 2.

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/6/2010. Thông tư số 10/2010/TT-NHNN ngày 26/3/2010 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước sửa đổi khoản 2, khoản 3 Điều 2 Thông tư số 03/2006/QĐ-NHNN kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài">01/2010/TT-NHNN ngày 06/01/2010 về việc bãi bỏ Quyết định số 03/2006/QĐ-NHNN ngày 18/01/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài và Quyết định số 11/2007/QĐ-NHNN ngày 15/3/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 03/2006/QĐ-NHNN hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

2. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức tín dụng kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

 

 

Nơi nhận:
- Như khoản 2 Điều 2;
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng (để báo cáo);
- Ban lãnh đạo NHNN;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (để kiểm tra);
- Công báo;
- Lưu: VP, Vụ QLNH.

THỐNG ĐỐC
Nguyễn Văn Giàu

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/2010/TT-NHNN

Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 17/2010/TT-NHNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 29/06/2010
Ngày hiệu lực 29/06/2010
Ngày công báo 12/07/2010
Số công báo Từ số 390 đến số 391
Lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/2010/TT-NHNN

Lược đồ Thông tư 17/2010/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 01/2010/TT-NHNN


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Thông tư 17/2010/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 01/2010/TT-NHNN
Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 17/2010/TT-NHNN
Cơ quan ban hành Ngân hàng Nhà nước
Người ký Nguyễn Văn Giàu
Ngày ban hành 29/06/2010
Ngày hiệu lực 29/06/2010
Ngày công báo 12/07/2010
Số công báo Từ số 390 đến số 391
Lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Thông tư 17/2010/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 01/2010/TT-NHNN

Lịch sử hiệu lực Thông tư 17/2010/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 01/2010/TT-NHNN

 • 29/06/2010

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 12/07/2010

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 29/06/2010

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực