Thông tư 17/2013/TT-BKHCN

Thông tư 17/2013/TT-BKHCN hướng dẫn thực hiện quy định về khai báo của Nghị định thư bổ sung của Hiệp định về áp dụng thanh sát theo Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân giữa Việt Nam và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 17/2013/TT-BKHCN thanh sát Không phổ biến vũ khí hạt nhân Cơ quan Năng lượng Nguyên tử


BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2013/TT-BKHCN

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2013

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VỀ KHAI BÁO CỦA NGHỊ ĐỊNH THƯ BỔ SUNG CỦA HIỆP ĐỊNH GIỮA NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CƠ QUAN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ QUỐC TẾ VỀ VIỆC ÁP DỤNG THANH SÁT THEO HIỆP ƯỚC KHÔNG PHỔ BIẾN VŨ KHÍ HẠT NHÂN

Căn cứ Hiệp định giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế về việc áp dụng thanh sát theo Hiệp ước Không phbiến vũ khí hạt nhân ký ngày 02 tháng 10 năm 1989, có hiệu lực t ngày 23 tháng 02 năm 1990;

Căn cứ Nghị định thư bổ sung của Hiệp định giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế về việc áp dụng thanh sát theo Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân ký ngày 10 tháng 8 năm 2007, có hiệu lực từ ngày 17 tháng 9 năm 2012;

Căn cứ Luật Năng lượng nguyên tử ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân;

Bộ trưng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện quy định về khai báo của Nghị định thư bsung của Hiệp định giữa nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế về việc áp dụng thanh sát theo Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn thực hiện quy định về khai báo của Nghị định thư bổ sung của Hiệp định giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế về việc áp dụng thanh sát theo Hiệp ước Không ph biến vũ khí hạt nhân.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với:

1. Tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động nghiên cứu và triển khai liên quan đến chu trình nhiên liệu hạt nhân nhưng không sử dụng vật liệu hạt nhân.

2. Tổ chức, cá nhân có:

a) Cơ schịu sự kiểm soát hạt nhân, bao gồm cả trường hợp cơ sở đã chấm dứt hoạt động liên quan đến vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn và vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn đã được dời đi;

b) Vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn bằng hoặc ít hơn 01 (một) kg hiệu dụng, bao gồm cả trường hợp vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn đã được dời đi;

c) Vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn đã được min trừ theo Hiệp định giữa nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế về việc áp dụng thanh sát theo Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân.

3. Tchức, cá nhân tiến hành các hoạt động:

a) Sản xuất, lắp ráp các thiết bị hoặc vật liệu trong chu trình nhiên liệu hạt nhân quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Khai thác, chế biến quặng urani, thori;

c) Xuất khẩu, nhập khẩu, sử dụng hoặc lưu givật liệu hạt nhân nguồn chưa đạt tới thành phần và độ tinh khiết thích hợp cho việc chế tạo nhiên liệu hạt nhân hoặc làm giàu đồng vị, bao gồm cả xuất khẩu, nhập khẩu vật liệu hạt nhân nguồn cho mục đích phi hạt nhân;

d) Lưu giữ, xử lý chất thải phóng xạ có chứa plutoni, urani có độ làm giàu cao hoặc urani-233 nhưng không bao gồm việc đóng gói lại hoặc điều kiện hóa và không tiến hành tách các nguyên tnhằm lưu giữ hoặc chôn cất;

đ) Xuất khẩu, nhập khẩu vật liệu và thiết bị trong chu trình nhiên liệu hạt nhân.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Nghiên cứu và trin khai liên quan tới chu trình nhiên liệu hạt nhân là các hoạt động nghiên cứu và triển khai về chuyển hóa vật liệu hạt nhân; làm giàu vật liệu hạt nhân; chế tạo nhiên liệu hạt nhân; lò phản ứng hạt nhân; các cơ cấu tới hạn; tái chế nhiên liệu hạt nhân; xử lý các chất thải phóng xạ có chứa plutoni, urani có độ làm giàu cao hoặc urani-233 (không bao gồm việc đóng gói lại hoặc điều kiện hóa để lưu giữ hoặc chôn cất và không tiến hành tách các nguyên t).

2. Urani có độ làm giàu cao là urani chứa 20% hoặc lớn hơn 20% đồng vị urani-235.

3. Khu vực là vùng được phân định trong thông tin thiết kế tương ứng của một cơ sở chịu kiểm soát hạt nhân hoặc một cơ sở có vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn bằng hoặc ít hơn 01 (một) kg hiệu dụng thường xuyên được sử dụng.

Điều 4. Quy định khai báo

1. Khai báo lần đầu

a) Tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động theo quy định tại Khoản 1, 2 và các Điểm a, b, c, d, Khoản 3 Điều 2 của Thông tư, được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký hoạt động sau ngày Thông tư có hiệu lực, có trách nhiệm thực hiện việc khai báo lần đầu cho Cục An toàn bức xạ và hạt nhân trong vòng 45 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký hoạt động.

Tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động theo quy định tại Điểm d Khoản 3 Điều 2, khi tiến hành xử lý chất thải phóng xạ có trách nhiệm khai báo cho Cục An toàn bức xạ và hạt nhân trước 210 ngày kể từ ngày tiến hành việc xử lý.

Tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động theo quy định tại Khoản 1, 2 và các Điểm a, b, c, d, Khoản 3 Điều 2 của Thông tư, được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký hoạt động trước hoặc vào ngày Thông tư có hiệu lực, có trách nhiệm thực hiện việc khai báo ln đầu cho Cục An toàn bức xạ và hạt nhân trong vòng 45 ngày kể từ ngày Thông tư có hiệu lực.

b) Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động theo quy định tại Điểm đ Khoản 3 Điều 2 của Thông tư thực hiện việc khai báo theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 25/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định danh mục và yêu cầu kiểm soát vật liệu và thiết bị trong chu trình nhiên liệu hạt nhân.

2. Khai báo hàng năm

Tổ chức, cá nhân thực hiện việc khai báo lần đầu theo quy định tại Khoản 1 Điều này có trách nhiệm khai báo định kỳ hàng năm và gửi về Cục An toàn bức xạ và hạt nhân trước ngày 31 tháng 01 hàng năm.

3. Khai báo bổ sung

Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động theo quy định tại Điều 2 của Thông tư có trách nhiệm khai báo bổ sung theo Mu số 09/AP-KSHN của Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này khi có yêu cầu của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân.

Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được công văn yêu cầu, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm khai báo và gửi về Cục An toàn bức xạ và hạt nhân.

4. Tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động theo quy định tại Điều 2 của Thông tư phải khai báo kế hoạch tổng thể mười (10) năm theo Mu số 08/AP-KSHN của Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này, gửi về Cục An toàn bức xạ và hạt nhân cùng với khai báo lần đầu và khai báo hàng năm.

Điều 5. Hồ sơ khai báo

1. Phiếu khai báo theo mẫu tương ứng quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Tài liệu kỹ thuật kèm theo vật liệu và thiết bị.

3. Tài liệu khác có liên quan theo yêu cầu của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân.

Điều 6. Trách nhiệm tổ chức, cá nhân thực hiện việc khai báo

Tổ chức, cá nhân thực hiện việc khai báo theo quy định tại Điều 4 của Thông tư có trách nhiệm:

1. Khai báo trung thực, đầy đủ.

2. Phối hợp với Cục An toàn bức xạ và hạt nhân xác minh các thông tin đã khai báo.

3. Tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ có thẩm quyền của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân và thanh tra viên quốc tế thẩm định các thông tin đã khai báo.

4. Cử ít nhất 01 người phụ trách việc khai báo theo quy định của Thông tư này.

Điều 7. Điều khoản thi hành

1. Cục An toàn bức xạ và hạt nhân có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra tổ chức, cá nhân thực hiện việc khai báo theo quy định của Thông tư.

2. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 16 tháng 9 năm 2013.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc có vấn đề mới phát sinh, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Khoa học và Công nghệ để xem xét sửa đổi, bổ sung./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Đình Tiến

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, LẮP RÁP THIẾT BỊ HOẶC VẬT LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN CHU TRÌNH NHIÊN LIỆU HẠT NHÂN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2013/TT-BKHCN ngày 30 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

TT

Tên hoạt động

1

Chế tạo ng rôto ly tâm với đặc tính kỹ thuật theo quy định tại mục 5.1.1 hoặc lp ráp y ly tâm khí với các đặc tính kỹ thuật theo quy định tại mục 5.1 của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 25/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định danh mục và yêu cầu kim soát vt liệu và thiết bị trong chu trình nhiên liệu hạt nhân

2

Chế tạo tấm khuếch tán với các đặc tính kỹ thuật theo quy định tại mục 5.3.1 của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 25/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định danh mục và yêu cầu kiểm soát vật liệu và thiết bị trong chu trình nhiên liệu hạt nhân

3

Chế tạo hay lắp ráp hệ thống theo công nghệ laze có các đặc tính kỹ thuật theo quy định tại mục 5.7 của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 25/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định danh mục và yêu cầu kim soát vật liệu và thiết bị trong chu trình nhiên liệu hạt nhân

4

Chế tạo hoặc lắp ráp máy tách đồng vị điện từ trường với đặc tính kthuật theo quy định tại mục 5.9.1 của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 25/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định danh mục và yêu cầu kiểm soát vật liệu và thiết bị trong chu trình nhiên liệu hạt nhân

5

Chế tạo hoặc lắp ráp cột hoặc thiết bị chiết với đặc tính kthuật theo quy định trong mục 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3, 5.6.5, 5.6.6, 5.6.7 và 5.6.8 của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 25/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định danh mục và yêu cầu kiểm soát vật liệu và thiết bị trong chu trình nhiên liệu hạt nhân

6

Chế tạo đầu phân tách hoặc ống xoáy với đặc tính kthuật theo quy định tại mục 5.5.1 và 5.5.2 của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 25/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định danh mục và yêu cầu kiểm soát vật liệu và thiết bị trong chu trình nhiên liệu hạt nhân

7

Chế tạo hoặc lắp ráp hệ thống tạo plasma urani với đặc tính kỹ thuật theo quy định tại mục 5.8.3 của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 25/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định danh mục và yêu cầu kiểm soát vật liệu và thiết bị trong chu trình nhiên liệu hạt nhân

8

Chế tạo ng zirconi với đặc tính kỹ thuật theo quy định tại mục 1.6 của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư s 25/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định danh mục và yêu cầu kiểm soát vật liệu và thiết bị trong chu trình nhiên liệu hạt nhân

9

Sản xuất hoặc nâng cấp nước nặng hoặc đơteri và hợp chất đơteri có tỷ lệ nguyên tử đơteri so với hydro lớn hơn 1:5000

10

Sản xuất graphit hạt nhân có độ tinh khiết cao hơn mức tương đương 5 phần triệu Bo và có tỷ trọng lớn hơn 1,50g/cm3

11

Chế tạo hộp/bình đựng nhiên liệu đã bị chiếu xạ là thùng chứa dùng cho vận chuyển và/hoặc cất giữ nhiên liệu đã bị chiếu xạ nhằm bảo vệ về mặt hóa học, nhiệt và bức xạ, và tản nhiệt phát ra trong quá trình quản lý, vận chuyển và cất giữ

12

Chế tạo thanh điều khiển lò phn ng với đặc tính kỹ thuật theo quy định tại mục 1.4 của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 25/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định danh mục và yêu cầu kiểm soát vật liệu và thiết bị trong chu trình nhiên liệu ht nhân

13

Chế tạo bể và thùng an toàn về tới hạn với đặc tính kỹ thuật theo quy định tại mục 3.2 và 3.4 của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 25/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định danh mục và yêu cầu kiểm soát vật liệu và thiết bị trong chu trình nhiên liệu hạt nhân

14

Chế tạo máy cắt thanh nhiên liệu đã bị chiếu xạ với đặc tính kỹ thuật theo quy định tại mục 3.1 của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 25/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định danh mục và yêu cầu kiểm soát vật liệu và thiết bị trong chu trình nhiên liệu hạt nhân

15

Xây dựng buồng nóng gồm một buồng hay nhiều buồng thông nhau có tổng thể tích tối thiểu là 6m3 có tường che chắn tương đương hoặc lớn hơn tường bê tông dày 0,5m, có tỷ trọng bằng hoặc lớn hơn 3,2g/cm3 và được trang bị các thiết bị điều khiển từ xa)

 

PHỤ LỤC II

MẪU KHAI BÁO
(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2013/TT-BKHCN ngày 30 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

TT

Phiếu khai báo

Mu

1

Hoạt động nghiên cứu và trin khai liên quan đến chu trình nhiên liệu hạt nhân nhưng không sử dụng vt liệu ht nhân

Mu số 01/AP-KSHN

2

Cơ schịu kim soát hạt nhân và Cơ scó vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn bằng hoặc ít hơn 1 kg hiệu dụng

Mu số 02/AP-KSHN

3

Hoạt động sản xut, lp ráp các thiết bị hoặc vật liệu liên quan đến chu trình nhiên liệu hạt nhân

Mu số 03/AP-KSHN

4

Hoạt động khai thác, chế biến quặng urani, thori

Mẫu số 04/AP-KSHN

5

Hoạt động sử dụng, lưu givật liệu hạt nhân nguồn và xuất khẩu, nhập khẩu vật liệu hạt nhân nguồn cho mục đích phi hạt nhân

Mu số 05/AP-KSHN

6

Cơ sở có vật liệu hạt nhân và vật liệu hạt nhân nguồn đã được miễn trừ

Mu số 06/AP-KSHN

7

Lưu giữ, xử lý cht thải phóng xạ

Mu số 07/AP-KSHN

8

Kế hoạch tng th 10 năm

Mu số 08/AP-KSHN

9

Khai báo bổ sung theo yêu cầu của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

Mu số 09/AP-KSHN

 

Mu số 01/AP-KSHN
Thông tư số 17/2013/TT-BKHCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

 

PHIẾU KHAI BÁO

Hoạt động nghiên cứu và triển khai liên quan đến chu trình nhiên liệu hạt nhân nhưng không sử dụng vật liệu hạt nhân

Kính gửi: Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC/CÁ NHÂN

1. Tên tổ chức/cá nhân (đầy đủ) và tên viết tắt (nếu có):

2. Địa chỉ:

3. Điện thoại:                                         Fax:

4. Họ và tên người đứng đầu tổ chc:

Số CMND/Hchiếu:                   Ngày cấp:                                 Nơi cấp:

Điện thoại:                                 Email:

II. NỘI DUNG KHAI BÁO

1. Bản khai báo số:

2. Ngày khai báo:

3. Kỳ khai báo: từ ngày... tháng.... năm.... đến ngày.... tháng.... năm....

4. Thông tin khai báo:

Mục

Dn chiếu1

Giai đoạn của chu trình nhiên liệu2

Vị trí3

Mô tả khái quát4

Ghi chú

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ghi chú (nếu có):

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

 


NGƯỜI LP BÁO CÁO
(Ký, ghi rõ họ tên)

………, ngày.... tháng... năm...
NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TCHỨC/
CÁ NHÂN KHAI BÁO

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ghi chú:

1 "Dn chiếu" được sdụng đdẫn chiếu khai báo của mục này với một mục khác. Thông tin trong cột này gồm scủa bn khai báo được dẫn chiếu và số thtự của mục trong bn khai báo đó. Ví dụ: 13-22 là mục 22 của bản khai báo s 13. Dn chiếu này chra rằng mục này bổ sung hoặc cập nhật thông tin đã được khai báo.

2 Giai đoạn của chu trình nhiên liệu hạt nhân bao gồm các giai đoạn sau: chuyển hóa vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn; làm giàu vật liệu hạt nhân; chế tạo nhiên liệu hạt nhân; lò phn ứng hạt nhân; hệ thiết bị tới hạn; tái chế nhiên liệu hạt nhân; xử lý cht thi phóng xạ hoạt động trung bình hoặc cao có chứa plutoni, urani có độ làm giàu cao hay urani 233 (không bao gồm đóng gói lại, điều kiện hóa mà không phân tách nguyên tố).

3 "Vị trí": Thông tin trong cột này bao gồm: tên và địa chcủa đơn vị thực hiện hoạt động nghiên cứu, tọa độ địa lý của đơn vị này.

4 Mô tả chung về các hoạt động bao gồm: tên, mã scủa dự án, đề tài nghiên cứu; mục tiêu của dự án, đtài; dự kiến áp dụng kết qunghiên cứu; mô t ngn gọn về công việc đã thực hiện được; nếu có hợp tác quốc tế trong hoạt động nghiên cứu này, nêu rõ tên, địa chcủa tchức nước ngoài. Mỗi dự án, đề tài được khai trong một Mục.

 

Mu số 02/AP-KSHN
Thông tư số 17/2013/TT-BKHCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

 

PHIẾU KHAI BÁO

Cơ sở chịu kiểm soát hạt nhân và cơ sở có vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn bằng hoặc ít hơn 1 kg hiệu dụng

Kính gửi: Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC/CÁ NHÂN

1. Tên tổ chức/cá nhân (đầy đủ) và tên viết tắt (nếu có):

2. Địa chỉ:

Điện thoại:                                                         Fax:

3. Mã khu vực (do Cục An toàn bức xạ và hạt nhân cấp):

4. Họ và tên người đứng đầu tổ chức:

Số CMND/Hchiếu:                               Ngày cấp:         Nơi cấp:

5. Điện thoại:                                         Email:

II. NỘI DUNG KHAI BÁO

1. Bản khai báo s:

2. Ngày khai báo:

3. Kỳ khai báo: từ ngày... tháng.... năm.... đến ngày.... tháng.... năm....

4. Thông tin khai báo:

Mục

Dn chiếu1

Mã Cơ sở2

Tòa nhà3

Mô tả khái quát4

(Bao gồm cviệc sử dụng và hoạt động được thực hiện trong tòa nhà)

Ghi chú

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ghi chú (nếu có):

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

 


NGƯỜI LP BÁO CÁO
(Ký, ghi rõ họ tên)

………, ngày.... tháng... năm...
NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TCHỨC/
CÁ NHÂN KHAI BÁO

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ghi chú:

1 "Dn chiếu" được sử dụng đdẫn chiếu khai báo của mục này với một mục khác. Thông tin trong cột này gm scủa bản khai báo được dn chiếu và sthứ tự của mục trong bản khai báo đó. Ví dụ: 13-22 là mục 22 của bản khai báo số 13. Dn chiếu này chra rằng mục này bổ sung hoặc cập nhật thông tin đã được khai báo.

2 "Mã cơ sở": do Cục An toàn bức xạ và hạt nhân cấp.

3 "Tòa nhà": Số của tòa nhà hoặc các dấu hiệu khác để nhận diện tòa nhà. Thông tin về mi tòa nhà được khai trong một Mục.

4 Mô tchung đối với mỗi tòa nhà, trong đó bao gồm: diện tích của tòa nhà, số tầng của tòa nhà, các hoạt động thực hiện trong tòa nhà, thiết bị thực hiện các hoạt động này. Ngoài ra, cần cung cấp thêm các tài liệu sau:

- Sơ đồ khu vực có ranh giới rõ ràng, với các tòa nhà có ký hiệu rõ ràng. Sơ đồ phải có tọa độ và tlệ;

- Sơ đtừng tng của mi tòa nhà trong khu vực;

- Các tài liệu khác theo yêu cu của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân.

 

Mu số 03/AP-KSHN
Thông tư số 17/2013/TT-BKHCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------

 

PHIẾU KHAI BÁO

Hoạt động sản xuất, lắp ráp các thiết bị hoặc vật liệu liên quan đến chu trình nhiên liệu hạt nhân

Kính gửi: Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TCHỨC/CÁ NHÂN

1. Tên tổ chức/cá nhân (đầy đủ) và tên viết tắt (nếu có):

2. Địa chỉ:

Điện thoại:                                                         Fax:

3. Họ và tên người đứng đầu tổ chức:

Số CMND/Hchiếu:                               Ngày cấp:                     Nơi cấp:

Điện thoại:                                             Email:

II. NỘI DUNG KHAI BÁO

1. Bản khai báo số:

2. Ngày khai báo:

3. Giai đoạn khai báo: từ ngày... tháng.... năm.... đến ngày … tháng … năm …..

4. Thông tin khai báo:

Mục

Dn chiếu1

Hoạt động2

V trí3

Mô tả quy mô hoạt động4

Ghi chú

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ghi chú (nếu có):

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

 


NGƯỜI LP BÁO CÁO
(Ký, ghi rõ họ tên)

………, ngày.... tháng... năm...
NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TCHỨC/
CÁ NHÂN KHAI BÁO

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ghi chú:

1 "Dẫn chiếu" được sử dụng đdẫn chiếu khai báo của mục này với một mục khác. Thông tin trong cột này gồm số của bản khai báo được dẫn chiếu và sthứ tự của mục trong bản khai báo đó. Ví dụ: 13-22 là mục 22 của bản khai báo số 13. Dẫn chiếu này chra rằng mục này bổ sung hoặc cập nhật thông tin đã được khai báo.

2 "Hoạt động": Theo quy định tại Phụ lục 1.

3 "Vị trí": Thông tin cung cấp bao gồm: tên của tổ chức; địa chỉ và tọa độ nơi hoạt động diễn ra; tên và địa chcủa cơ quan quản lý cấp trên.

4 "Mô tả quy mô hoạt động": Mô tả ngắn gọn về hoạt động và sản phẩm; quy mô hoạt động (ví dụ: năng lực sản xuất, công suất tại thời điểm khai báo); vị trí yêu cầu phi có tiếp cận có kiểm soát.

 

Mu số 04/AP-KSHN
Thông tư số 17/2013/TT-BKHCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

 

PHIẾU KHAI BÁO

Hoạt động khai thác, chế biến quặng urani, thori

Kính gửi: Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC/CÁ NHÂN

1. Tên tổ chức/cá nhân (đầy đủ) và tên viết tắt (nếu có):

2. Địa ch:

Điện thoại:                                                         Fax:

3. Họ và tên người đứng đầu tổ chức:

Số CMND/Hộ chiếu:                               Ngày cấp:                                 Nơi cấp:

Điện thoại:                                             Email:

II. NỘI DUNG KHAI BÁO

1. Bản khai báo số:

2. Ngày khai báo:

3. Kỳ khai báo: từ ngày... tháng.... năm.... đến ngày.... tháng.... năm....

4. Thông tin khai báo:

Mục

Dn chiếu1

Hoạt động2

Tình trạng3

Vị trí4

Năng lực sản xuất hàng năm theo ước tính5
(tấn U và Th nguyên tố)

Ghi chú

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ghi chú (Mô tả tình trạng vào ngày cuối cùng của giai đoạn được khai báo)

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

 


NGƯỜI LP BÁO CÁO
(Ký, ghi rõ họ tên)

………, ngày.... tháng... năm...
NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TCHỨC/
CÁ NHÂN KHAI BÁO

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ghi chú:

1 "Dẫn chiếu" được sử dụng để dẫn chiếu khai báo của mục này với một mục khác. Thông tin trong cột này gồm số của bản khai báo được dẫn chiếu và số thứ tự của mục trong bản khai báo đó. Ví dụ: 13-22 là mục 22 của bản khai báo số 13. Dẫn chiếu này ch ra rng mục này bsung hoặc cp nhật thông tin đã được khai báo.

2 "Hoạt động": Khai rõ nguyên tố hóa học nào (ví dụ: khai thác, chế biến quặng urani; nhà máy chế biến thori,...).

3 "Tình trạng": khai rõ tình trạng vận hành (ví dụ: đang hoạt động, tạm thời đóng cửa, đóng cửa vĩnh viễn,...).

4 "Vị trí": Thông tin cung cấp bao gồm: tên của tổ chức, địa chcụ thể của mhoặc cơ sở chế biến; bản đồ chra vị trí của mhoặc cơ sở chế biến, trong đó có chú thích tọa độ địa lý và các giải thích khác; tên và địa chcủa cơ quan quản lý cấp trên.

5 Các thông tin khai báo chính gồm: công suất của mỏ, cơ sở chế biến; hiện trạng vận hành và sản lượng hàng năm.

 

Mu số 05/AP-KSHN
Thông tư số 17/2013/TT-BKHCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

PHIẾU KHAI BÁO

Hoạt động sử dụng, lưu giữ vật liệu hạt nhân nguồn và xuất khẩu, nhập khẩu vật liệu hạt nhân nguồn cho mục đích phi hạt nhân

Kính gửi: Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC/CÁ NHÂN

1. Tên tổ chức/cá nhân (đầy đủ) và tên viết tắt (nếu có):

2. Địa chỉ:

Điện thoại:                                                         Fax:

3. Họ và tên người đứng đầu tổ chức:

Số CMND/Hộ chiếu:                               Ngày cấp:                     Nơi cấp:

Điện thoại:         Email:

II. NỘI DUNG KHAI BÁO

1. Bản khai báo số:

2. Ngày khai báo:

3. Kỳ khai báo: từ ngày...tháng.... năm.... đến ngày....tháng.... năm....

4. Thông tin khai báo:

Phần (a). Sdụng và lưu giữ

Mục

Dn chiếu1

Vị trí2

Thành phần hóa học3

Khối lượng (tấn U và Th nguyên tố)

Mã số sử dụng dự kiến4

Mục đích sử dụng

Ghi chú

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phần (b). Xuất khẩu

Mục

Dn chiếu1

Vị trí2

Địa điểm quá cảnh2

Thành phần hóa hc3

Khối lượng (tấn U và Th nguyên tố)

Ngày xuất khẩu

Ghi chú

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phần (c). Nhập khẩu

Mục

Dn chiếu1

Vị trí2

Thành phần hóa hc3

Khối lượng (tấn U và Th nguyên t)

Mục đích sử dụng

Quốc gia xuất khẩu

Ngày nhập khẩu

Ghi chú

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ghi chú:

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

 


NGƯỜI LP BÁO CÁO
(Ký, ghi rõ họ tên)

………, ngày.... tháng... năm...
NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TCHỨC/
CÁ NHÂN KHAI BÁO

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ghi chú:

1 "Dn chiếu" được sử dụng đ dn chiếu khai báo của mục này với một mục khác. Thông tin trong cột này gm scủa bản khai báo được dẫn chiếu và số thứ tự của mục trong bản khai báo đó. Ví dụ: 13-22 là mục 22 của bản khai báo số 13. Dẫn chiếu này chỉ ra rng mục này bsung hoặc cập nhật thông tin đã được khai báo.

2 "Vị trí":

- Đi với Phần a và c: Thông tin cung cấp bao gồm tên của tổ chức, địa ch nơi có vật liệu hạt nhân nguồn, bao gồm cả tọa độ địa lý; tên và địa chỉ của cơ quan qun lý cấp trên; nếu nơi lưu giữ, sử dụng vật liệu hạt nhân nguồn thuộc cơ sở chịu kiểm soát hạt nhân hoặc cơ sở khác có vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn bằng hoặc nhỏ hơn 1kg hiệu dụng thì cung cấp thêm mã của cơ sở.

- Đi với Phần b: Thông tin cung cấp bao gồm tên của quốc gia nhập khẩu và các quc gia quá cảnh.

3 "Thành phần hóa học": Thành phn hóa học của vật liệu hạt nhân nguồn, ví dụ: U3O8, ThO2,...

4 "Mã ssử dụng dự kiến": Đin ch “N” nếu sdụng cho mục đích hạt nhân; điền chữ “NN” cho mục đích phi hạt nhân; đin chữ “ND” nếu mục đích sử dụng chưa xác định.

 

Mu số 06/AP-KSHN
Thông tư số 17/2013/TT-BKHCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

PHIẾU KHAI BÁO

Cơ sở có vật liệu hạt nhân và vật liệu hạt nhân nguồn đã được miễn trừ

Kính gửi: Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC/CÁ NHÂN

1. Tên tổ chức/cá nhân (đầy đủ) và tên viết tắt (nếu có):

2. Địa chỉ:

3. Điện thoại:                                                     Fax:

4. Họ và tên người đứng đầu tổ chức/cá nhân:

Số CMND/Hchiếu:                               Ngày cấp:                     Nơi cấp:

Điện thoại:                                             Email:

II. NỘI DUNG KHAI BÁO

1. Bản khai báo số:

2. Ngày khai báo:

3. Kỳ khai báo: từ ngày... tháng.... năm.... đến ngày....tháng.... năm....

4. Thông tin khai báo:

Mục

Dn chiếu1

Vị trí2

Miễn trừ3

Vật liệu4

Khối lượng nguyên tố5

Mã số sử dụng dự kiến6

Mục đích sử dụng

Ghi chú

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ghi chú (nếu có)

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

 


NGƯỜI LP BÁO CÁO
(Ký, ghi rõ họ tên)

………, ngày.... tháng... năm...
NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TCHỨC/
CÁ NHÂN KHAI BÁO

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ghi chú:

1 "Dn chiếu" được sử dụng để dẫn chiếu khai báo của mục này với một mục khác. Thông tin trong cột này gồm scủa bn khai báo được dẫn chiếu và số thứ tự của mục trong bản khai báo đó. Ví dụ: 13-22 là mục 22 của bản khai báo s 13. Dn chiếu này chra rằng mục này bổ sung hoặc cập nhật thông tin đã được khai báo.

2 "Vị trí": Thông tin cung cấp bao gồm tên và địa chcụ thcủa tổ chức, bao gm cả tọa độ địa lý. Nếu nơi lưu gi, sử dụng vật liệu hạt nhân nguồn được miễn trừ thuộc cơ schịu kim soát hạt nhân hoặc cơ sở khác có vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn bng hoặc nhỏ hơn 1kg hiệu dụng thì cung cấp thêm mã của cơ svà tại cột “Dẫn chiếu” phải điền số khai báo theo Mu 02/AP-KSHN và số Mục trong khai báo này.

3 “Miễn trừ”: Vật liệu hạt nhân nguồn được min trừ theo Điều khoản nào của Hiệp định Thanh sát (do Cục An toàn bức xạ và hạt nhân cung cấp).

4 "Vật liệu": Tên nguyên t. Đối với urani, bao gồm cả độ làm giàu của U-235 và U-233.

5 "Khối lượng": Khối lượng của urani hoặc thori nguyên tố theo ki-lô-gam.

6 "Mã số sử dụng dự kiến" Đin ch“N” nếu sử dụng cho mục đích hạt nhân; điền ch“NN” cho mục đích phi hạt nhân.

 

Mu số 07/AP-KSHN
Thông tư số 17/2013/TT-BKHCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

PHIẾU KHAI BÁO

Lưu giữ, xử lý chất thải phóng xạ

Kính gửi: Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHC/CÁ NHÂN

1. Tên tổ chức/cá nhân (đầy đủ) và tên viết tắt (nếu có):

2. Địa chỉ:

3. Điện thoại:                                                     Fax:

4. Họ và tên người đứng đầu tổ chức/cá nhân:

S CMND/Hchiếu:                               Ngày cấp:         Nơi cấp:

Điện thoại:                                             Email:

II. NỘI DUNG KHAI BÁO

1. Bản khai báo số:

2. Ngày khai báo:

3. Kỳ khai báo: từ ngày... tháng.... năm.... đến ngày.... tháng.... năm....

4. Thông tin khai báo:

Phần (a). Thay đổi địa điểm1

Mục

Dn chiếu2

Loại chất thải3

Dạng được điều kiện hóa4

Số kiện5

Khối lượng Pu

Khối lượng HEU

Khối lượng Np/Am

Vị trí trước đó6

Vị trí mi6

Ghi chú

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phần (b). Thông báo về việc xử lý tiếp theo

Mục

Dn chiếu2

Loại chất thải3

Dạng được điều kiện hóa4

Số kiện5

Khối lượng Pu

Khối lượng HEU

Khối lượng Np/Am

Vtrí6

Vị trí xử lý6

Ngày xử lý

Mục đích xử lý

Ghi chú

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ghi chú (nếu có)

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

 


NGƯỜI LP BÁO CÁO
(Ký, ghi rõ họ tên)

………, ngày.... tháng... năm...
NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TCHỨC/
CÁ NHÂN KHAI BÁO

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ghi chú:

1 Phần a là báo cáo hàng năm về sự thay đổi địa điểm của chất thi trong báo cáo trước đó, nếu có; Phần b được sử dụng để khai báo trước khi xử lý chất thải phóng xạ được thực hiện.

2 “Dẫn chiếu” được sử dụng để dẫn chiếu khai báo của mục này với một mục khác. Thông tin trong cột này gồm số của bản khai báo được dẫn chiếu và số thứ tự của mục trong bản khai báo đó. Ví dụ: 13-22 là mục 22 của bản khai báo số 13. Dn chiếu này chra rằng mục này bổ sung hoặc cập nhật thông tin đã được khai báo.

3 "Loại chất thi": cht thải trước khi được điều kiện hóa, ví dụ: bùn đã được gạn lọc, cht lng hoạt độ cao, chất lỏng hoạt độ trung bình,...

4 “Dạng được điều kiện hóa”: Dạng của cht thải đã được điều kiện hóa, ví dụ: thủy tinh, gốm, xi-măng, bi-tum.

5 "Skiện": Số kiện trong một lần xử lý hoặc skiện đã được chuyển tới địa điểm mới.

6 "Vị trí": Thông tin cung cấp bao gồm tên và địa chcủa nơi chất thi được lưu giữ hoặc sẽ được xử lý. Địa chỉ phải cụ thể, bao gồm cả tọa độ địa lý. Nếu vị trí này nằm trong khu vực của cơ sở chịu kiểm soát hạt nhân hoặc cơ sở có vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn bằng hoặc nhỏ hơn 1kg hiệu dụng thì cung cấp thêm mã của cơ sở và tại cột “Dn chiếu” phải điền sbản khai báo theo Mu 02/AP-KSHN và số Mục tương ứng với tòa nhà lưu giữ hoặc xử lý chất thải phóng xạ.

 

Mu số 08/AP-KSHN
Thông tư số 17/2013/TT-BKHCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

 

PHIẾU KHAI BÁO

Kế hoạch tổng thể 10 năm

Kính gửi: Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TCHỨC/CÁ NHÂN

1. Tên tổ chức/cá nhân (đầy đủ) và tên viết tắt (nếu có):

2. Địa chỉ:

3. Điện thoại:                                                     Fax:

4. Họ và tên người đứng đầu tchức:

Số CMND/Hchiếu:                               Ngày cấp:                     Nơi cấp:

Điện thoại:                                             Email:

II. NỘI DUNG KHAI BÁO

1. Bản khai báo số:

2. Ngày khai báo:

3. Kỳ khai báo: từ ngày... tháng.... năm.... đến ngày…tháng.... năm....

4. Thông tin khai báo:

Mục

Dn chiếu1

Giai đoạn chu trình nhiên liệu hạt nhân2

Kế hoạch tổng thể phát triển chu trình nhiên liệu hạt nhân3

Kế hoạch tổng thể đối với hoạt động nghiên cứu triển khai liên quan đến chu trình nhiên liệu hạt nhân4

Ghi chú

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ghi chú (nếu có):

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

 


NGƯỜI LP BÁO CÁO
(Ký, ghi rõ họ tên)

………, ngày.... tháng... năm...
NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TCHỨC/
CÁ NHÂN KHAI BÁO

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ghi chú:

1 “Dẫn chiếu” được sử dụng để dẫn chiếu khai báo của mục này với một mục khác. Thông tin trong cột này gồm số của bn khai báo được dẫn chiếu và sthứ tự của mục trong bn khai báo đó. Ví dụ: 13-22 là mục 22 của bản khai báo số 13. Dn chiếu này chra rằng mục này bsung hoặc cập nhật thông tin đã được khai báo.

2 Giai đoạn của chu trình nhiên liệu hạt nhân bao gồm các giai đoạn sau: chuyn hóa vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn; làm giàu vật liệu hạt nhân; chế tạo nhiên liệu hạt nhân; lò phản ứng hạt nhân; hệ thiết bị tới hạn; tái chế nhiên liệu hạt nhân; xử lý chất thải phóng xạ hoạt động trung bình hoặc cao có chứa plutoni, urani có độ làm giàu cao hay urani 233 (không bao gồm đóng gói lại, điều kiện hóa mà không phân tách nguyên tố).

3 "Kế hoạch tổng thphát triển chu trình nhiên liệu hạt nhân": Thông tin trong cột này gồm: mô tngắn gọn về kế hoạch phát triển đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, kết quả dự kiến, thời gian dự kiến hoàn thành hoặc lịch trình thực hiện, nơi thực hiện.

4 "Kế hoạch tng thđối với hoạt động nghiên cứu, triển khai liên quan đến chu trình nhiên liệu hạt nhân": Thông tin trong cột này gồm mô t chung đi với mi kế hoạch nghiên cứu, triển khai đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, mục tiêu tng quát, thời gian dự kiến hoàn thành, lịch trình thực hiện, nơi thực hiện.

 

Mu số 09/AP-KSHN
Thông tư số 17/2013/TT-BKHCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

 

PHIẾU KHAI BÁO

Khai báo bổ sung theo yêu cầu của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

Kính gửi: Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

I. THÔNG TIN CHUNG V TCHỨC/CÁ NHÂN

1. Tên tổ chức/cá nhân (đầy đủ) và tên viết tắt (nếu có):

2. Địa chỉ:

3. Điện thoại:                                                     Fax:

4. Họ và tên người đứng đu tchức:

Số CMND/Hchiếu:                               Ngày cấp:

Điện thoại:                                             Email:

II. NỘI DUNG KHAI BÁO

1. Bản khai báo số:

2. Ngày khai báo:

3. Kkhai báo: từ ngày... tháng.... năm.... đến ngày.... tháng … năm …..

4. Thông tin khai báo:

Mục

Dn chiếu1

Yêu cầu của Cục ATBXHN về việc khai báo bổ sung

Trả lời của cơ sở

Ghi chú

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ghi chú (nếu có)

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

 


NGƯỜI LP BÁO CÁO
(Ký, ghi rõ họ tên)

………, ngày.... tháng... năm...
NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TCHỨC/
CÁ NHÂN KHAI BÁO

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ghi chú:

1 “Dẫn chiếu” được sdụng để dẫn chiếu khai báo của mục này với một mục khác. Thông tin trong cột này gồm số của bản khai báo được dẫn chiếu và sthứ tự của mục trong bản khai báo đó. Ví dụ: 13-22 là mục 22 của bn khai báo số 13. Dn chiếu này chra rằng mục này bổ sung hoặc cập nhật thông tin đã được khai báo.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/2013/TT-BKHCN

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu17/2013/TT-BKHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/07/2013
Ngày hiệu lực16/09/2013
Ngày công báo30/08/2013
Số công báoTừ số 513 đến số 514
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/2013/TT-BKHCN

Lược đồ Thông tư 17/2013/TT-BKHCN thanh sát Không phổ biến vũ khí hạt nhân Cơ quan Năng lượng Nguyên tử


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Thông tư 17/2013/TT-BKHCN thanh sát Không phổ biến vũ khí hạt nhân Cơ quan Năng lượng Nguyên tử
       Loại văn bảnThông tư
       Số hiệu17/2013/TT-BKHCN
       Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
       Người kýLê Đình Tiến
       Ngày ban hành30/07/2013
       Ngày hiệu lực16/09/2013
       Ngày công báo30/08/2013
       Số công báoTừ số 513 đến số 514
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Thông tư 17/2013/TT-BKHCN thanh sát Không phổ biến vũ khí hạt nhân Cơ quan Năng lượng Nguyên tử

          Lịch sử hiệu lực Thông tư 17/2013/TT-BKHCN thanh sát Không phổ biến vũ khí hạt nhân Cơ quan Năng lượng Nguyên tử

          • 30/07/2013

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 30/08/2013

           Văn bản được đăng công báo

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 16/09/2013

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực