Thông tư 17/2016/TT-BCT

Thông tư 17/2016/TT-BCT sửa đổi Điều 10 Thông tư 31/2012/TTLT-BCT-KHĐT hướng dẫn xử lý cụm công nghiệp hình thành trước khi Quy chế quản lý cụm công nghiệp kèm theo Quyết định 105/2009/QĐ-TTg do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

Thông tư 17/2016/TT-BCT sửa đổi 31/2012/TTLT-BCT-KHĐT hướng dẫn xử lý cụm công nghiệp đã được thay thế bởi Quyết định 212/QĐ-BCT 2019 kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Bộ Công Thương và được áp dụng kể từ ngày 30/01/2019.

Nội dung toàn văn Thông tư 17/2016/TT-BCT sửa đổi 31/2012/TTLT-BCT-KHĐT hướng dẫn xử lý cụm công nghiệp


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2016/TT-BCT

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2016

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 10 THÔNG TƯ SỐ 31/2012/TTLT-BCT-KHĐT NGÀY 10 THÁNG 10 NĂM 2012 HƯỚNG DẪN XỬ LÝ CỤM CÔNG NGHIỆP HÌNH THÀNH TRƯỚC KHI QUY CHẾ QUẢN LÝ CỤM CÔNG NGHIỆP BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 105/2009/QĐ-TTG NGÀY 19 THÁNG 8 NĂM 2009 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CÓ HIỆU LỰC

Căn cứ Nghị định s 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cu tchức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản cụm công nghiệp;

Căn cứ ý kiến thống nhất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 4733/BKHĐT-QLKKT ngày 17 tháng 6 năm 2016;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghiệp địa phương,

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư sửa đi, bổ sung Thông tư s 31/2012/TTLT-BCT-KHĐT ngày 10 tháng 10 năm 2012 hướng dẫn xử lý cụm công nghiệp hình thành trước Quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định s 105/2009/QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực.

Điều 1. Sửa đổi Khoản 2, bổ sung Khoản 3 Điều 10 Thông tư số 31/2012/TTLT-BCT-KHĐT ngày 10 tháng 10 năm 2012 hướng dẫn xử lý cụm công nghiệp hình thành trước khi Quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Quy chế) có hiệu lực như sau:

“Điều 10. Thời hạn xử lý cụm công nghiệp hình thành trước khi Quy chế có hiệu lực

2. Thời hạn hoàn thành xử lý các cụm công nghiệp hình thành trước khi Quy chế có hiệu lực chậm nhất đến ngày 31 tháng 12 năm 2017.

3. Sau ngày 31 tháng 12 năm 2017, việc xử lý các cụm công nghiệp hình thành trước khi Quy chế có hiệu lực được áp dụng như đối với cụm công nghiệp hình thành sau khi Quy chế có hiệu lực.”

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư TW Đảng
- Thủ tướng, các Phó Th
ng Chính ph;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Ch
tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính ph
;
- Văn phòng BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;
- T
òa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nư
c;
- Cơ quan Trung ương c
a các đoàn thể;
- HĐND; UBND, Sở Công Thương các t
nh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Ki
m tra văn bản QPPL-B Tư pháp;
- Công báo; Website Chính phủ; Website Bộ KHĐT, Website Bộ CT;
- Lưu: VT, CNĐP, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Quc Vượng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/2016/TT-BCT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu17/2016/TT-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/08/2016
Ngày hiệu lực30/08/2016
Ngày công báo26/09/2016
Số công báoTừ số 995 đến số 996
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/01/2019
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/2016/TT-BCT

Lược đồ Thông tư 17/2016/TT-BCT sửa đổi 31/2012/TTLT-BCT-KHĐT hướng dẫn xử lý cụm công nghiệp


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Thông tư 17/2016/TT-BCT sửa đổi 31/2012/TTLT-BCT-KHĐT hướng dẫn xử lý cụm công nghiệp
       Loại văn bảnThông tư
       Số hiệu17/2016/TT-BCT
       Cơ quan ban hànhBộ Công thương
       Người kýHoàng Quốc Vượng
       Ngày ban hành30/08/2016
       Ngày hiệu lực30/08/2016
       Ngày công báo26/09/2016
       Số công báoTừ số 995 đến số 996
       Lĩnh vựcĐầu tư
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/01/2019
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Thông tư 17/2016/TT-BCT sửa đổi 31/2012/TTLT-BCT-KHĐT hướng dẫn xử lý cụm công nghiệp

          Lịch sử hiệu lực Thông tư 17/2016/TT-BCT sửa đổi 31/2012/TTLT-BCT-KHĐT hướng dẫn xử lý cụm công nghiệp