Thông tư 17/2017/TT-BGDĐT

Thông tư 17/2017/TT-BGDĐT sửa đổi cụm từ "Vụ Hợp tác quốc tế" và "Cục Đào tạo với nước ngoài" thành "Cục Hợp tác quốc tế"; cụm từ "Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục" thành "Cục Quản lý chất lượng" tại Quyết định 77/2007/QĐ-BGDĐT quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp đã được sửa đổi tại Thông tư 26/2013/TT-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Thông tư 17/2017/TT-BGDĐT sửa đổi cụm từ trong 77/2007/QĐ-BGDĐT 26/2013/TT-BGDĐT đã được thay thế bởi Thông tư 13/2021/TT-BGDĐT công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam và được áp dụng kể từ ngày 01/06/2021.

Nội dung toàn văn Thông tư 17/2017/TT-BGDĐT sửa đổi cụm từ trong 77/2007/QĐ-BGDĐT 26/2013/TT-BGDĐT


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2017/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2017

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI CỤM TỪ “VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ” VÀ “CỤC ĐÀO TẠO VỚI NƯỚC NGOÀI” THÀNH “CỤC HỢP TÁC QUỐC TẾ”; CỤM TỪ “CỤC KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC” THÀNH “CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG” TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 77/2007/QĐ-BGDĐT NGÀY 20/12/2007 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CÔNG NHẬN VĂN BẰNG CỦA NGƯỜI VIỆT NAM DO CƠ SỞ GIÁO DỤC NƯỚC NGOÀI CẤP ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TẠI THÔNG TƯ SỐ 26/2013/TT-BGDĐT NGÀY 15/7/2013 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO.

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 ca Chính phủ quy đnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức ca Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư sa đổi cụm từ “Vụ Hợp tác quc tế” và “Cục Đào tạo với nước ngoài thành “Cục Hợp tác quốc tế”; cụm từ “Cục Khảo thí và Kiểm định cht lượng giáo dục thành “Cục Quản lý cht lượng” tại Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cp đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 26/2013/TT-BGDĐT ngày 15/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 1. Sửa đổi cụm từ “Vụ Hợp tác quốc tế” và “Cục Đào tạo với nước ngoài” thành “Cục Hợp tác quốc tế”; cụm từ “Cục Khảo thí và Kiểm định cht lượng giáo dục” thành “Cục Quản lý chất lượng” tại Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 26/2013/TT-BGDĐT ngày 15/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 2. Thông tư này hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo; Giám đốc các đại học, học viện; Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp phạm; các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Quc hội;
- Văn phòng Chính ph
:
- Ủy ban VHGDTNTNNB c
a Quốc hội;
- Ban T
uyên giáo TƯ:
- Cục KTVBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Kiểm toán Nhà nước;
- Công b
áo;
- Nh
ư Điều 3;
- Cục Nhà trường - Bộ Quốc ph
òng;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ
GDĐT;
- Lưu: VT, Vụ PC, Cục
QLCL. (20 bản)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Văn Ga

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/2017/TT-BGDĐT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu17/2017/TT-BGDĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/07/2017
Ngày hiệu lực13/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/06/2021
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/2017/TT-BGDĐT

Lược đồ Thông tư 17/2017/TT-BGDĐT sửa đổi cụm từ trong 77/2007/QĐ-BGDĐT 26/2013/TT-BGDĐT


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Thông tư 17/2017/TT-BGDĐT sửa đổi cụm từ trong 77/2007/QĐ-BGDĐT 26/2013/TT-BGDĐT
     Loại văn bảnThông tư
     Số hiệu17/2017/TT-BGDĐT
     Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
     Người kýBùi Văn Ga
     Ngày ban hành13/07/2017
     Ngày hiệu lực13/07/2017
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/06/2021
     Cập nhật3 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Thông tư 17/2017/TT-BGDĐT sửa đổi cụm từ trong 77/2007/QĐ-BGDĐT 26/2013/TT-BGDĐT

        Lịch sử hiệu lực Thông tư 17/2017/TT-BGDĐT sửa đổi cụm từ trong 77/2007/QĐ-BGDĐT 26/2013/TT-BGDĐT