Thông tư 17-NV-TT

Thông tư 17-NV-TT năm 1957 thi hành Nghị định Liên Bộ 152-NĐ-LB về chế độ sinh hoạt phí cho cán bộ, nhân viên, công nhân được cử đi học các trường chuyên nghiệp do Bộ Nội vụ ban hành

Thông tư 17-NV-TT chế độ sinh hoạt phí cán bộ nhân viên công nhân cử đi học trường chuyên nghiệp hướng dẫn Liên Bộ Nội vụ 152-NĐ-LB đã được thay thế bởi Thông tư 26-NV/TT thi hành sinh hoạt phí cán bộ nhân viên công nhân chọn cử đi học trường chuyên nghiệp và được áp dụng kể từ ngày 13/09/1957.

Nội dung toàn văn Thông tư 17-NV-TT chế độ sinh hoạt phí cán bộ nhân viên công nhân cử đi học trường chuyên nghiệp hướng dẫn Liên Bộ Nội vụ 152-NĐ-LB


BỘ NỘI VỤ
******

VIỆT DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 17-NV-TT

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 1957 

 

THÔNG TƯ

VỀ VIỆC THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH LIÊN BỘ NỘI VỤ, GIÁO DỤC, TÀI CHÍNH, LAO ĐỘNG SỐ 152-NĐ-LB NGÀY 20-3-1957 VỀ CHẾ ĐỘ SINH HOẠT PHÍ CHO CÁN BỘ, NHÂN VIÊN, CÔNG NHÂN ĐƯỢC CỬ ĐI HỌC CÁC TRƯỜNG CHUYÊN NGHIỆP

Liên bộ Nội vụ - Tài chính – Giáo dục – Lao động đã ban hành nghị định số 152-NĐ-LB ngày 20-3-1957 về chế độ sinh hoạt phí cho cán bộ, nhân viên, công nhân được cử đi học các trường chuyên nghiệp. Ngày 22-3-1957 Liên bộ đã họp với các Bộ và các trường chuyên nghiệp phổ biến nghị định ấy. Để sự thi hành được thống nhất, Bộ Nội vụ thấy cần nêu rõ một số điểm như sau:

1. - Việc chọn cử cán bộ, nhân viên, công nhân đi học các trường chuyên nghiệp nhằm mục đích nâng cao trình độ cán bộ để khi tốt nghiệp ra sẽ có khả năng đảm đương những việc lớn hơn, phục vụ nhân dân được nhiều hơn. Việc chọn cử đi học đã thể hiện sự chiếu cố, sự ưu đãi đối với anh chị em.

Từ ngày chính phủ ban hành chính sách lương mới, vấn đề cán bộ nhân viên, công nhân được chọn cử đi học vẫn giữ được lương và phụ cấp như khi tại chức trở lên bất hợp lý. Vì lương là để trả cho những người làm công tác, người sản xuất. Chế độ hưởng lương và phụ cấp ấy đã gây nên nhiều suy tỵ giữa những người công tác với người đi học, giữa người làm công tác khác nhau cùng đi học một trường lớp, và trong lớp học giữa người được hưởng lương, với người được học bổng, v.v… Do đó, Liên bộ đã quyết định ban hành chế độ sinh hoạt phí thống nhất cho tất cả cán bộ, nhân viên, công nhân được chọn cử đi học thay thế cho chế độ hưởng lương và phụ cấp như khi tại chức để một mặt đảm bảo nguyên tắc chính sách lương, một mặt khác đảm bảo việc thực hiện các chế độ được thống nhất, chặt chẽ tại các trường.

Chế độ sinh hoạt phí này xây dựng trên tinh thần chiếu cố một phần quá trình phục vụ của người được chọn cử đi học và tùy theo loại trường lớp đào tạo ra loại cán bộ nào, nhưng đảm bảo nguyên tắc đi học thì không được đài thọ hơn người công tác, sản xuất.

Mức sinh hoạt phí định ra này tùy tình hình kinh tế tài chính mà Liên bộ sẽ xét duyệt quy định lại, không lệ thuộc vào sự thay đổi chế độ lương của cán bộ, nhân viên, công chức, tại chức.

Trừ phụ cấp con trong nghị định đã định rõ, các quyền lợi khác đối với những cán  bộ, nhân viên, công nhân được cử đi học sẽ có Thông tư nói rõ sau.

2. - Về việc chọn cử đi học:

 Điều 2 của nghị định Liên bộ đã nói rõ: “các cán bộ, nhân viên, công nhân ở trong biên chế tại chức đã công tác ở các xí nghiệp, cơ quan từ cấp huyện, được ba năm trở lên…”; như vậy từ nay cán bộ, nhân viên, công nhân không ở trong biên chế, thì dù nhân lực công trường, nhân viên phụ động, v.v… đều không được hưởng chế độ sinh hoạt phí thống nhất mà hưởng theo chế độ học bổng.

Các quân nhân phục viên về xã, các thương bệnh binh về làng, các cán bộ, nhân viên, công nhân thôi việc, rồi do ủy ban địa phương giới thiệu đi học hoặc xin thi vào học, không hưởng chế độ này, vì không phải những người tại chức.

Thông tư Liên bộ Nội vụ - Giáo dục số số 002-TT-LB ngày 27-1-1957 về vấn đề cử cán bộ đi học các trường chuyên nghiệp và bổ túc văn hóa không trái với nghị định này nên vẫn áp dụng thi hành.

3. – Phạm vi thi hành:

a) Tất cả các trường chuyên nghiệp ở trung ương và địa phương hiện có và trường Bổ túc văn hóa công nông đều thi hành nghị định Liên bộ này.

b) Riêng đối với trường Kinh tế Tài chính, chúng tôi đề nghị trao đổi ý kiến với Bộ Tài chính, Bộ Lao động, Bộ Nội vụ về cách thức thi hành cho sát với trình độ cán bộ, nhân viên đã được chọn cử đi học ở trường để trình Thủ tướng phủ quyết định.

c) Học sinh trường Bổ túc văn hóa công nông hiện nay chia làm hai loại:

- Loại cán bộ, nhân viên, công nhân học tập văn hóa để rồi làm việc lại trong cơ quan, do cơ quan trả lương thì không thi hành nghị định này.

- Loại cán bộ, nhân viên, công nhân học văn hóa để rồi đi học các trường chuyên nghiệp thi cơ quan cũ cắt biên chế không trả lương nữa và được hưởng như sau:

- Nếu học ở lớp 8 trở lên được coi như ở trường chuyên nghiệp trung cấp để hưởng sinh hoạt phí.

- Nếu học ở lớp 7 trở xuống được coi như ở trường chuyên nghiệp sơ cấp để hưởng sinh hoạt phí.

d) Các trường lớp chuyên nghiệp mở ra sau ngày ban hành nghị định này đều sẽ thi hành ngay chế độ sinh hoạt phí tùy theo trường ấy là trường sơ, trung hay cao cấp (do các Bộ sở quan quyết định).

e) Các trường văn hóa phổ thông cấp 1, cấp 2, cấp 3, các trường lớp bổ túc nghiệp vụ như y sĩ trung cấp đi bổ túc về vẫn là y sĩ trung cấp, giáo viên đi bổ túc trong các vụ hè, các trường lớp chỉnh huấn để nâng cao trình độ chính trị đều không thi hành chế độ sinh hoạt phí này.

4. - Đối tượng hưởng chế độ sinh hoạt phí thống nhất này và cách thức hưởng

Các điều 2 và điều 5 nghị định Liên bộ đã quy định đối tượng được hưởng chế độ sinh hoạt phí thống nhất này, còn cách thức hưởng quy định như sau:

a) Cán bộ, nhân viên, công nhân ở trong biên chế tại chức, quân nhân chuyển ngành, thương bệnh binh ở trại được chọn cử đi học các trường chuyên nghiệp từ ngày ban hành nghị định này về sau sẽ không hưởng nguyên lương nữa mà chỉ hưởng các mức sinh hoạt phí đã ấn định.

Ví dụ: một nhân viên đang hưởng lương bậc 12 thang lương 17 bậc ở Hà nội là 42.900 đồng, được chọn cử đi học trường Đại học sư phạm thì được hưởng mức sinh hoạt phí là 35.000 đồng từ ngày trường khai giảng chứ không hưởng lương 42.900 đồng nữa.

b) Để chiếu cố tình trạng thực tế hiện nay, những cán bộ, nhân viên, công nhân ở trong biên chế tại chức đã được chọn cử đi học trước ngày ban hành nghị định này thì về nguyên tắc cũng hưởng chế độ sinh hoạt phí thống nhất nhưng nếu số lương  hiện hưởng cộng với phụ cấp khu vực, tỷ lệ tăng lương cao hơn mức sinh hoạt ấn định thì được tiếp tục hưởng nhưng không xem đó là hưởng nguyên lương nữa, còn nếu lương và phụ cấp khu vực, tỷ lệ tăng thấp hơn thì được hưởng các mức sinh hoạt phí đã ấn định và thời gian được hưởng tính đến khi mãn khóa ra trường. Khi được bổ dụng theo nhu cầu thì được hưởng theo chế độ lương.

Như thế là cán bộ, nhân viên, công nhân, thanh niên xung phong hiện đang học ở các trường chuyên nghiệp, Bổ túc văn hóa, trường kinh tế tài chính.. đều hưởng theo quy định ở mục b này trừ ba trường hợp sau đây thì giải quyết như sau:

- Những sinh viên đại học nhân dân đã qua một thời gian công tác thanh niên xung phong, đã được hưởng 22.000đ + 4.800đ = 26.800đ thì được tiếp tục hưởng mức sinh hoạt phí ấy cho đến khi ra trường.

- Quân nhân chuyển ngành, thương bệnh binh ở trại đã được chọn cử đi học trước ngày 20-3-1957 và đã được hưởng các mức lương tạm thời theo các Thông tư 17-TT-LB ngày 11-8-1957 ngày 11-8-1956 và Thông tư 42-TT-LB ngày 17-12-1956 thì nếu mức lương đã hưởng thấp hơn các mức sinh hoạt phí đã ấn định trong nghị định 152-NĐ-LB thì được nâng lên cho bằng, còn nếu cao hơn thì tạm thời được tiếp tục hưởng trong khi chờ đợi bổ sung chế độ với quân nhân chuyển ngành và thương bệnh binh.

- Cán bộ miền Nam ở trong biên chế hay không ở trong biên chế từ cấp huyện trở lên ra tập kết, đã vào làm việc ở trong biên chế cơ quan, được cử hay tự ý xin đi học ở một số trường chưa hưởng nguyên lương nay cũng thi hành chế độ này. Một số khác đã là cán bộ, nhân viên trong biên chế ở trong Nam ra tập kết, được đi học văn hóa rồi lại đi  học các trường chuyên nghiệp hay Bổ túc văn hóa công nông, hiện đang hưởng chế độ học sinh miền Nam tập kết, nếu đối chiếu với chế độ sinh hoạt phí này mà thấp hơn thì được hưởng chế độ sinh hoạt phí này.

5. – Thời gian thi hành:

Nghị định Liên bộ thi hành từ ngày 20-3-1957 là ban hành; tuy nhiên, để tiện việc tính toán đối với học sinh đã đi học trước 20-3-1957 thì áp dụng từ 1-4-1957.

6. – Từ nay, chế độ thay thế và hủy bỏ chế độ hưởng lương và phụ cấp do nghị định Liên bộ Nội vụ - Giáo dục – Tài chính số 45 ngày 4-2-1953 và các văn bản thể lệ bổ sung như Thông tư 35-NV-TT ngày 15-11-1956 của Bộ Nội vụ về việc dự định bậc lương cho cán bộ cải cách ruộng đất đi học, các điều khoản đối với quân nhân chuyển ngành đi học, các thương bệnh binh ở các trại cử đi học trong các Thông tư giải quyết về lương quân nhân chuyển ngành. Cán bộ, nhân viên, công nhân tại chức trong biên chế đã được sắp xếp cấp bậc rồi thì được hưởng theo mục 4 điểm b) trên đây trên cơ sở bậc lương đã xếp; cơ quan cũ căn cứ vào chủ trương điều chỉnh chung nếu có trường hợp nào quá bất hợp lý phải điều chỉnh thì điều chỉnh lại và tin cho nhà trường biết để áp dụng; nhà trường không tiến hành điều chỉnh mà chỉ tiến hành áp dụng bậc lương được điều chỉnh khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền gửi đến (ở địa phương phải có quyết nghị của Ủy ban Hành chính tỉnh, khu, ở trung ương phải có nghị định của các Bộ).

Riêng trường Bổ túc văn hóa công nông vì số cán bộ cải cách ruộng đất được cử về học nhiều, nhà trường chưa có hoàn cảnh định bậc lương cho anh chị em hưởng theo quy định của Thông tư số 35-NV/TT nhắc trên đề nghị trường xúc tiến hoàn thành sớm để rồi căn cứ trên cơ sở đó mà thi hành chế độ sinh hoạt phí thống nhất.

Để thực hiện chế độ sinh hoạt phí này được tốt, mang lại phấn khởi an tâm cho những người được cử đi học, đề nghị các Bộ và các trường có kế hoạch phổ biến rộng rãi chủ trương của Liên bộ tại các trường đồng thời cũng làm cho cán bộ, nhân viên tại chức thông suốt chủ trương này để yên tâm phục vụ, nếu được cử đi học sau này cũng không vì không được giữ nguyên lương như tại chức mà kém phấn khởi học tập.

Trong khi thi hành có gặp khó khăn gì đề nghị các Bộ, các trường cho Bộ Nội vụ biết để cùng Liên bộ giải quyết.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
THỨ TRƯỞNG
Phạm Văn Bạch

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17-NV-TT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu17-NV-TT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/03/1957
Ngày hiệu lực14/04/1957
Ngày công báo17/04/1957
Số công báoSố 14
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/09/1957
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Thông tư 17-NV-TT chế độ sinh hoạt phí cán bộ nhân viên công nhân cử đi học trường chuyên nghiệp hướng dẫn Liên Bộ Nội vụ 152-NĐ-LB


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư 17-NV-TT chế độ sinh hoạt phí cán bộ nhân viên công nhân cử đi học trường chuyên nghiệp hướng dẫn Liên Bộ Nội vụ 152-NĐ-LB
        Loại văn bảnThông tư
        Số hiệu17-NV-TT
        Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
        Người kýPhạm Văn Bạch
        Ngày ban hành30/03/1957
        Ngày hiệu lực14/04/1957
        Ngày công báo17/04/1957
        Số công báoSố 14
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/09/1957
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản gốc Thông tư 17-NV-TT chế độ sinh hoạt phí cán bộ nhân viên công nhân cử đi học trường chuyên nghiệp hướng dẫn Liên Bộ Nội vụ 152-NĐ-LB

        Lịch sử hiệu lực Thông tư 17-NV-TT chế độ sinh hoạt phí cán bộ nhân viên công nhân cử đi học trường chuyên nghiệp hướng dẫn Liên Bộ Nội vụ 152-NĐ-LB