Thông tư 172/2012/TT-BTC

Thông tư 172/2012/TT-BTC quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 172/2012/TT-BTC việc lập dự toán quản lý sử dụng quyết toán kinh phí đã được thay thế bởi Thông tư 26/2019/TT-BTC 2019 quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước và được áp dụng kể từ ngày 01/07/2019.

Nội dung toàn văn Thông tư 172/2012/TT-BTC việc lập dự toán quản lý sử dụng quyết toán kinh phí


BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 172/2012/TT-BTC

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2012

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VIỆC LẬP DỰ TOÁN, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ BẢO ĐẢM CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

Căn cứ Nghị định s 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2003 của Chính ph quy định chi tiết và hướng dn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 21 tng 11 năm 2008 ca Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cu t chức ca Bộ Tài chính;

Thực hiện Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 8 tháng 11 năm 2011 ca Chính phủ ban hành Chương trình tng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020;

Theo đề nghị ca Vụ trưng Vụ Tài chính - Hành chính sự nghiệp;

Bộ trưng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định việc lập dự toán, qun lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước như sau:

Điều 1. Những quy định chung:

1. Đối tượng áp dụng:

a) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính ph, UBND các cấp;

b) Cơ quan thường trực cải cách hành chính của Chính phủ (Bộ Nội vụ);

c) Các cơ quan được giao nhiệm vụ xây dựng, tổ chức thực hiện các Đề án quy định tại Nghị quyết số 30c/NQ-CP ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011- 2020.

2. Phạm vi áp dụng:

Thông tư này quy định việc lập dự toán, quản lý, sdụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác cải cách hành chính của Chương trình tng thcải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 được phê duyệt theo Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 8 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ.

3. Nguồn kinh phí:

a) Nguồn kinh phí bo đảm cho công tác cải cách hành chính do ngân sách nhà nước bảo đảm và các nguồn huy động hợp pháp khác.

b) Kinh phí bảo đm cho công tác cải cách hành chính thuộc cấp nào do ngân sách cấp đó bảo đảm theo phân cấp ngân sách hiện hành và được bố trí trong dự toán của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính ph, Ủy ban nhân dân các cấp theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bn pháp luật khác có liên quan.

4. Kinh phí bảo đảm cho công tác ci cách hành chính phải được qun lý, sdụng đúng mục đích, đúng chế độ tài chính hiện hành và theo các quy định tại Thông tư này.

Điều 2. Nội dung chi

1. Chi đảm bảo thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thường trực tchức triển khai thực hiện Chương trình tng thể ci cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ trực thuộc Bộ Nội vụ; chi quản lý và điều hành thực hiện Chương trình.

2. Chi xây dựng đề cương chương trình; chi tổ chức các cuộc họp p ý, thm định kế hoạch hàng năm, 5 năm, đề cương, chuyên đề cải cách hành chính.

3. Chi xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật phục vụ công tác cải cách hành chính.

4. Chi nghiên cứu đề tài khoa học phc vụ công tác cải cách hành chính; nghiên cu xây dựng Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá ci cách hành chính ca các Bộ, ngành và địa phương: xây dựng các chuyên đề ca các Đán, Dự án về cải cách hành chính.

5. Chi tchức các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưng nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn và công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ công chức làm công tác cải cách hành chính; chi tchức các lớp tập hun, nâng cao nhận thức và cung cấp thông tin cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên phụ trách các chuyên trang, chuyên mục cải cách hành chính tại các cơ quan báo, đài địa phương và trung ương.

6. Chi tổ chức các cuộc điều tra, khảo sát, thu thập thông tin, tng hợp số liệu và xử lý dữ liệu thng kê về cải cách hành chính; điều tra, khảo sát sự hài lòng ca các cá nhân, t chc về cải cách hành chính.

7. Chi tchức các cuộc họp, hội nghị sơ kết, tng kết, hội tho khoa học, diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm về cải cách hành chính.

8. Chi thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính:

a) Chi xây dựng tin, bài, ấn phẩm, sản phẩm truyền thông về cải cách hành chính; chi thiết kế băng rôn, pano, khu hiệu để tuyên truyền về cải cách hành chính;

b) Chi xây dựng, duy trì thường xuyên các chuyên mục về cải cách hành chính trên các phương tiện thông tin đại chúng; chi xây dựng, nâng cấp, quản lý và vận hành hệ thống cơ sdữ liệu cải cách hành chính, website cải cách hành chính;

c) Chi tổ chức các cuộc thi về cải cách hành chính.

9. Chi tchức các đoàn thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện ci cách hành chính, các đoàn đi công tác triển khai các công việc liên quan đến cải cách hành chính; chi cho đoàn công tác khảo sát, học tập kinh nghiệm về ci cách hành chính trong nước và nước ngoài.

10. Chi thuê chuyên gia tư vấn trong nước và nước ngoài về ci cách hành chính.

11. Chi mua các ấn phm, sách báo, tạp chí phục vụ công tác nghiên cứu về cải cách hành chính.

12. Chi khen thưng cho các tập th, cá nhân cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có thành tích trong hoạt động cải cách hành chính.

13. Các địa phương, trong phạm vi ngân sách của mình quan tâm, tạo điều kiện đầu tư trang thiết bị, cơ svật chất và kinh phí hoạt động thường xuyên hàng năm cho Bộ phận một cửa (bộ phận tiếp nhận và trả kết quả) của từng địa phương theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

14. Chi hỗ trợ cho cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả địa phương (một ca, một cửa liên thông).

15. Một số khon chi khác phục vụ công tác cải cách hành chính:

a) Chi làm thêm giờ;

b) Chi dịch tài liệu.

c) Chi mua văn phòng phẩm, vật tư, trang thiết bị và các chi phí khác phục vụ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

Điều 3. Mức chi

Mức chi cụ ththeo phụ lục kèm theo Thông tư.

Các mức chi quy định tại Thông tư này là mức chi tối đa. Căn cứ vào tình hình thực tế, tính chất phức tạp ca từng nhiệm vụ chi và khả năng ngân sách; Bộ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định mức chi cụ thcho phù hợp, đảm bảo không vượt quá mức chi quy định tại Thông tư này. Khi mức chi tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng một văn bản khác thì được áp dụng theo văn bản sa đổi, bsung hoặc thay thế.

Trường hợp các Bộ, ngành, địa phương chưa ban hành văn bản quy định mức chi cụ thể, nhưng cần thiết đphục vụ công việc thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định vận dụng các mức chi tương ứng đối với công việc cụ th nhưng không vượt quá quy định tại Thông tư này, bảo đảm tiết kiệm, tránh lãng phí, trong phạm vi dự toán được giao.

Điều 4. Lập, chấp hành dự toán và quyết toán kinh phí

Việc lập, chấp hành dự toán và quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định hiện hành ca Luật Ngân sách nhà nước, Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn hiện hành, Thông tư này hướng dẫn một số đim cụ thể như sau:

1. Lp dự toán:

Hàng năm, Bộ Nội vụ - cơ quan thường trực t chc triển khai thực hiện Chương trình cải cách hành chính có trách nhiệm hướng dn các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng kế hoạch ci cách hành chính đcác Bộ, ngành, địa phương làm căn cứ lập dự toán ngân sách hàng năm.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng kế hoạch và lập dự toán ngân sách thực hiện các dự án, kế hoạch, nhiệm vụ cải cách hành chính theo kế hoạch 5 năm, hàng năm đã được cơ quan có thm quyền quyết định.

Bộ, cơ quan chủ trì đề án, dự án về cải cách hành chính quy mô quốc gia theo quy định tại Phụ lục Nghị quyết số 30c/NQ-CP phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, trình cơ quan có thm quyền phê duyệt đề án, dự án. Nhiệm vụ thực hiện các đề án, dự án quy mô quốc gia được bố trí trong dự toán hàng năm của Bộ, cơ quan chủ trì đề án, dự án.

Đối với nhiệm vụ cải cách hành chính thường xuyên của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phỦy ban nhân dân các cấp (như: tăng cường công tác chỉ đạo việc thực hiện cải cách hành chính; tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ, cán bộ công chức; kiểm tra đánh giá việc thực hiện công tác ci cách hành chính; tuyên truyền về cải cách hành chính đối với các cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý...) được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của các cơ quan, đơn vị theo phân cấp ngân sách hiện hành.

Bộ Nội vụ có trách nhiệm thẩm tra mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính trong dự toán ngân sách hàng năm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Sử dụng và quyết toán kinh phí:

Căn cứ dự toán ngân sách được cấp có thẩm quyền giao, Thủ trưng cơ quan, đơn vị có trách nhiệm phân bvà giao dự toán kinh phí cho các đơn vị trực thuộc đthực hiện công tác cải cách hành chính sau khi có ý kiến thẩm tra của cơ quan tài chính cùng cấp.

Đối với kinh phí thực hiện các đề án, dự án quy mô quốc gia theo quy định tại Phụ lục Nghị quyết số 30c/NQ-CP được bố trí trong dự toán của cơ quan chủ trì đề án, dự án; cơ quan liên quan, phối hợp thực hiện đề án, dự án thì ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ với cơ quan chtrì đề án, dự án và nhận kinh phí từ cơ quan chủ trì đề án, dự án. Cơ quan chủ trì đề án, dự án có trách nhiệm quyết toán kinh phí thực hiện đề án, dự án với cơ quan tài chính cùng cấp theo quy dịnh ca Luật Ngân sách nhà nước.

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính chi cho nội dung nào thì hạch toán vào mục chi tương ứng của mục lục ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành.

Quyết toán kinh phí cải cách hành chính được tng hợp chung vào quyết toán ngân sách hàng năm của cơ quan, đơn vị theo quy định.

Điều 5. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/12/2012 và thay thế Thông tư số 99/2006/TT-BTC ngày 20/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quản lý và sdụng kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước.

2. Trong quá trình trin khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị phn ánh về Bộ Tài chính để nghiên cu, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Th tướng, các Phó Th tướng Cnh ph;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban ca Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Ch tịch nước;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kim toán nhà nước;
-
Văn phòng BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
-
HĐND, UBND, S Tài chính, KBNN các tnh, TP trực thuộc TW;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Công báo;
- Cục Kim tra văn bn - Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ HCSN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Minh

 

PHỤ LỤC

MỨC CHI PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
(Kèm theo Thông tư số 172/2012/TT-BTC ngày 22/
10/2012 ca Bộ Tài chính)

TT

Nội dung chi

Mức chi

1

Chi xây dựng đề cương chương trình, các cuộc họp góp ý, tchức thm định kế hoạch, báo cáo, đề cương, chuyên đề:

 

a

Xây dựng đề cương chương trình

 

 

- Xây dựng đề cương chi tiết Chương trình

Áp dụng mức chi tại Thông tư liên tịch số 73/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 14/5/2010 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bo đm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp lut

 

- Tổng hợp hoàn chỉnh đề cương của Chương trình

Áp dụng mức chi tại Thông tư liên tịch số 73/2010/TTLT-BTC-BTP

b

Chi các cuộc họp góp ý, tchức thẩm định kế hoạch, báo cáo, đề cương, chuyên đề:

 

 

- Chtrì cuộc họp

150.000 đồng/người/buổi

 

- Đại biểu được mời tham dự

100.000 đồng/người/buổi

 

- Bài tham lun

300.000 đồng/bài viết

 

- Bài nhận xét góp ý chỉnh sa

200.000 đồng/bài viết

2

Chi xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật phục vụ công tác ci cách hành chính:

a

Văn bản quy phạm pháp luật của các Bộ, ngành Trung ương

Áp dụng mức chi tại Thông tư Liên tịch số 192/2010/TTLT-BTC-BTP-VPCP ngày 02/12/2010 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ.

b

Văn bản quy phạm pháp luật ca các địa phương

Áp dụng mức chi tại Thông tư Liên tịch s 47/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 16/3/2012 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp

3

Chi nghiên cứu các đề tài khoa học phục vụ công tác ci cách hành chính; nghiên cu, xây dựng Bộ chs theo dõi, đánh giá cải cách hành chính của các Bộ, ngành, địa phương; chi xây dựng các chuyên đề của các Đán, Dự án về ci cách hành chính; chi các hội tho khoa học, diễn đàn khoa học về cải cách hành chính

Áp dụng mức chi tại Thông tư Liên tịch số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 07/5/2007 của Bộ Tài chính, Bộ KH và CN hướng dn định mức xây dựng và phân bố dự toán kinh phí đối với các Đ tài, dự án khoa học và công ngh có sdụng NSNN

4

Chi tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn và công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ công chức làm công tác ci cách hành chính; chi tchức các lớp tập huấn, nâng cao nhận thức và cung cp thông tin cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên phụ trách các chuyên trang, chuyên mục cải cách hành chính tại các cơ quan báo, đài ở địa phương và trung ương.

Áp dụng mức chi tại Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

5

Chi tchức các cuộc điều tra, khảo sát, thu thập thông tin và xử lý dữ liệu thống kê về cải cách hành chính; điều tra, khảo sát sự hài lòng của cá nhân, tổ chức vcải cách hành chính

Áp dụng mức chi tại Thông tư 58/2011/TT-BTC ngày 11/5/2011 của Bộ Tài chính hưng dẫn quản lý, sdụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê

6

Chi tổ chức các cuộc họp, hội nghị sơ kết, tổng kết, diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm về cải cách hành chính

Áp dụng mức chi tại Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 về chế độ công tác phí, chế độ chi tchức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

7

Chi thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính

a

Chi tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về ci cách hành chính.

Áp dụng mức chi tại Thông tư Liên tịch số 73/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 14/5/2010 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập, qun lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

b

Chi xây dựng tin, bài, ấn phẩm, sản phẩm truyền thông về ci cách hành chính.

Đối với chế độ nhuận bút thực hiện theo Nghị định số 61/2002/NĐ-CP ngày 11/6/2002 ca Chính phủ và Thông tư số 21/2003/TTLT-BVHTT-BTC ngày 1/7/2003

c

Chi xây dựng, duy trì thường xuyên các chuyên mục vcải cách hành chính trên các phương tiện thông tin đại chúng; chi xây dựng, nâng cấp, quản lý và vận hành hệ thống cơ sdữ liệu ci cách hành chính, website cải cách hành chính; chi thiết kế băng rôn, pano, khẩu hiu đtuyên truyền về cải cách hành chính.

Đối với chi tạo lập thông tin điện tử áp dụng theo mức chi tại Thông tư số 137/2007/TT-BTC ngày 28/11/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện t.

Đối với các khoản chi khác căn cứ vào hóa đơn, chng từ chi tiêu hợp pháp.

8

Chi tổ chức các đoàn thanh tra, kim tra tình hình thực hiện cải cách hành chính, các đoàn đi công tác trong nước trin khai các công việc liên quan đến ci cách hành chính; chi cho đoàn công tác khảo sát, học tập kinh nghiệm về ci cách hành chính ở nước ngoài

a

Các đoàn đi trong nước

Áp dụng mức chi tại Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tchức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

b

Các đoàn đi nước ngoài

Áp dụng mức chi theo quy định tại Thông tư số 102/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước bảo đm kinh phí

9

Chi thuê chuyên gia tư vấn về ci cách hành chính

a

Chuyên gia trong nước

Áp dụng mức chi theo quy định của Bộ Tài chính về hướng dn lập dự toán, quản lý, sdụng và quyết toán kinh phí đảm bo cho công tác kiểm soát thủ tục hành chính

b

Chuyên gia nước ngoài

10

Chi htrợ cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở địa phương (một cửa, một cửa liên thông)

Tối đa 400.000 đồng/người/tháng. Mức cụ thể do Hội đồng nhân dân cấp tnh quyết định phù hợp với khả năng ngân sách của địa phương.

Cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trkết quả ở các cấp làm việc ngày thứ by (trong trường hợp cn thiết) đtiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo quy định tại Quyết định số 127/2007/QĐ-TTg ngày 1/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ thì được hưng lương làm thêm giờ theo quy định.

11

Chi mua các ấn phẩm, sách báo, tạp chí phục vụ công tác nghiên cứu về cải cách hành chính

Căn cứ vào hóa đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp

12

Chi dịch tài liệu

Áp dụng mức chi tại Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 06/01/2010 của Bộ Tài chính quy đnh chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tiêu tchức các hội nghị, hội tho quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước

13

Chi khen thưởng cho các tập th, cá nhân cán bộ, công chức có thành tích trong hoạt động cải cách hành chính

Theo quy định hiện hành về chế độ khen thưởng

14

Một số khoản chi khác phục vụ công tác ci cách hành chính

a

Chi làm thêm giờ

Áp dụng mức chi tại Thông tư Liên tịch s 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 5/1/2005 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trlương làm việc vào ban đêm, làm thêm gi đi với cán bộ công chức, viên chức.

b

Chi mua văn phòng phẩm, vật tư, trang thiết bị và các chi phí khác phục vụ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ ci cách hành chính

Căn cứ vào hóa đơn, chng từ chi tiêu hợp pháp

c

Một skhoản chi khác

Căn c vào hóa đơn, chứng từ chi tiêu hp pháp

Ghi chú: Trong quá trình thực hiện, nếu các văn bn được dẫn chiếu để áp dụng trong Thông tư này được sa đi, bổ sung hay thay thế bằng các văn bn mới thì đưc dẫn chiếu áp dụng theo các văn bn mới đó.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 172/2012/TT-BTC

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu172/2012/TT-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/10/2012
Ngày hiệu lực10/12/2012
Ngày công báo11/11/2012
Số công báoTừ số 651 đến số 652
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/07/2019
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 172/2012/TT-BTC

Lược đồ Thông tư 172/2012/TT-BTC việc lập dự toán quản lý sử dụng quyết toán kinh phí


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Thông tư 172/2012/TT-BTC việc lập dự toán quản lý sử dụng quyết toán kinh phí
       Loại văn bảnThông tư
       Số hiệu172/2012/TT-BTC
       Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
       Người kýNguyễn Thị Minh
       Ngày ban hành22/10/2012
       Ngày hiệu lực10/12/2012
       Ngày công báo11/11/2012
       Số công báoTừ số 651 đến số 652
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/07/2019
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Thông tư 172/2012/TT-BTC việc lập dự toán quản lý sử dụng quyết toán kinh phí

         Lịch sử hiệu lực Thông tư 172/2012/TT-BTC việc lập dự toán quản lý sử dụng quyết toán kinh phí