Thông tư 173/2009/TT-BTC

Thông tư 173/2009/TT-BTC sửa đổi Quyết định 36/2008/QĐ-BTC Quyết định 111/2008/QĐ-BTC Quyết định 112/2008/QĐ-BTC về Biểu thuế ưu đãi đặc biệt của Việt Nam do Bộ Tài Chính ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 173/2009/TT-BTC sửa đổi Quyết định 36/2008/QĐ-BTC 111/2008 112/2008 Biểu thuế ưu đãi đặc biệt VN mậu dịch tự do ASEAN–Hàn Quốc 2009-2011


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 36/2008/QĐ-BTC 111/2008 112/2008 Biểu thuế ưu đãi đặc biệt VN mậu dịch tự do ASEAN–Hàn Quốc 2009-2011">173/2009/TT-BTC

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2009

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU TẠI CÁC QUYẾT ĐỊNH SỐ 36/2008/QĐ-BTC NGÀY 12/6/2008; QUYẾT ĐỊNH SỐ 111/2008/QĐ-BTC NGÀY 01/12/2008, QUYẾT ĐỊNH SỐ 112/2008/QĐ-BTC NGÀY 01/12/2008 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH.

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005, Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 và các văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật này;

Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 36/2008/QĐ-BTC ngày 12/6/2008 về việc ban hành Biểu thuế ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN giai đoạn 2008-2013; Quyết định số 111/2008/QĐ-BTC ngày 01/12/2008 về việc ban hành Biểu thuế ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện khu vực mậu dịch tự do ASEAN –Trung Quốc giai đoạn 2009-2011; Quyết định số 112/2008/QĐ-BTC ngày 01/12/2008 về việc ban hành Biểu thuế ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện khu vực mậu dịch tự do ASEAN – Hàn Quốc giai đoạn 2009-2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính như sau:

Điều 1. Sửa đổi quy định về: “Thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế nhập khẩu nêu trên không muộn hơn ngày 15/10/2008” tại Điều 3 Quyết định số 36/2008/QĐ-BTC ngày 12/6/2008 như sau:

“ Đối với các trường hợp hồ sơ hoàn thuế nộp sau ngày 15/10/2008 nếu đủ điều kiện quy định tại Quyết định này (trừ điều kiện về thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế) thì được xem xét hoàn thuế theo đúng quy định”.

Điều 2. Bổ sung vào Điều 4 Quyết định số 111/2008/QĐ-BTC ngày 1/12/2008 như sau:

“ Đối với các trường hợp hồ sơ hoàn thuế nộp sau ngày 15/10/2008 nếu hàng hoá nhập khẩu đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Điều 1 và Điều 2 Quyết định số 20/2008/QĐ-BTC ngày 05/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện khu vực mậu dịch tự do ASEAN –Trung Quốc thì được xem xét hoàn thuế theo đúng quy định”.

Điều 3. Bổ sung vào Điều 5 Quyết định số 112/2008/QĐ-BTC ngày 1/12/2008 như sau:

“ Đối với các trường hợp hồ sơ hoàn thuế nộp sau ngày 15/10/2008 nếu hàng hoá nhập khẩu đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Điều 1, Điều 2 và Điều 3 Quyết định số 21/2008/QĐ-BTC ngày 05/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện khu vực mậu dịch tự do ASEAN – Hàn Quốc thì được xem xét hoàn thuế theo đúng quy định”

Điều 4. Cục Hải quan địa phương có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, xử lý hoàn thuế cho các trường hợp thuộc đối tượng hoàn thuế nhập khẩu theo quy định tại các quyết định số 36/2008/QĐ-BTC ngày 12/6/2008, Quyết định số 20/2008/QĐ-BTC ngày 5/5/2008, Quyết định số 21/2008/QĐ-BTC ngày 05/5/2008 nêu trên của Bộ trưởng Bộ Tài chính nhưng nộp hồ sơ hoàn thuế muộn hơn ngày 15/10/2008 để hoàn thuế cho doanh nghiệp theo quy định tại Thông tư này.

Điều 5.

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Các nội dung khác quy định tại Quyết định số 36/2008/QĐ-BTC ngày 12/6/2008; Quyết định số 111/2008/QĐ-BTC ngày 01/12/2008, Quyết định số 112/2008/QĐ-BTC ngày 01/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính không thay đổi.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu sửa đổi bổ sung cho phù hợp./.

 

 

Nơi nhận:
-VP TW Đảng và các ban của Đảng;
- VP Quốc Hội, VP Chủ tịch nước, VPCP;
- Viện Kiểm sát NDTC, Toà án NDTC;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND tỉnh,thành phố trực thuộc TW;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Văn phòng ban chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng;
- Công báo;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Website Chính Phủ; Bộ Tài chính;
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT,TCHQ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 173/2009/TT-BTC

Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 173/2009/TT-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 27/08/2009
Ngày hiệu lực 27/08/2009
Ngày công báo 11/09/2009
Số công báo Từ số 439 đến số 440
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 173/2009/TT-BTC

Lược đồ Thông tư 173/2009/TT-BTC sửa đổi Quyết định 36/2008/QĐ-BTC 111/2008 112/2008 Biểu thuế ưu đãi đặc biệt VN mậu dịch tự do ASEAN–Hàn Quốc 2009-2011


Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Thông tư 173/2009/TT-BTC sửa đổi Quyết định 36/2008/QĐ-BTC 111/2008 112/2008 Biểu thuế ưu đãi đặc biệt VN mậu dịch tự do ASEAN–Hàn Quốc 2009-2011
Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 173/2009/TT-BTC
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Người ký Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành 27/08/2009
Ngày hiệu lực 27/08/2009
Ngày công báo 11/09/2009
Số công báo Từ số 439 đến số 440
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 14 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Thông tư 173/2009/TT-BTC sửa đổi Quyết định 36/2008/QĐ-BTC 111/2008 112/2008 Biểu thuế ưu đãi đặc biệt VN mậu dịch tự do ASEAN–Hàn Quốc 2009-2011

Lịch sử hiệu lực Thông tư 173/2009/TT-BTC sửa đổi Quyết định 36/2008/QĐ-BTC 111/2008 112/2008 Biểu thuế ưu đãi đặc biệt VN mậu dịch tự do ASEAN–Hàn Quốc 2009-2011

 • 27/08/2009

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 11/09/2009

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 27/08/2009

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực