Thông tư 174/2014/TT-BTC

Thông tư 174/2014/TT-BTC quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động đối với Ban Vận động và tiếp nhận tiền, hàng cứu trợ trong cuộc vận động quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, trợ giúp quốc tế do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp phát động do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 174/2014/TT-BTC quản lý sử dụng kinh phí hoạt động Ban Vận động cứu trợ


BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 174/2014/TT-BTC

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2014

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI BAN VẬN ĐỘNG VÀ TIẾP NHẬN TIỀN, HÀNG CỨU TRỢ TRONG CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG QUYÊN GÓP ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI, HỎA HOẠN, SỰ CỐ NGHIÊM TRỌNG, TRỢ GIÚP QUỐC TẾ DO ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC CÁC CẤP PHÁT ĐỘNG

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 64/2008NĐ-CP ngày 14/5/2008 của Chính phủ về việc vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo;

Căn cứ Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính Hành chính Sự nghiệp,

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động đối với Ban Vận động và tiếp nhận tiền, hàng cứu trợ trong các cuộc vận động quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, trợ giúp quốc tế do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp phát động.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Thông tư này quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí phục vụ cho việc vận động, tiếp nhận, vận chuyển tiền, hàng cứu trợ trong các cuộc vận động quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, trợ giúp quốc tế theo chỉ đạo của Đảng, Chính phủ do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp phát động.

2. Đối với các cuộc vận động khác do Mặt trận Tổ quốc phát động (ngoài những cuộc vận động đã có hướng dẫn riêng tại văn bản quy phạm pháp luật khác) được vận dụng các quy định về nội dung chi và mức chi tại Thông tư này để thực hiện.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với Ban Vận động và tiếp nhận tiền, hàng cứu trợ (sau đây gọi tắt là Ban Cứu trợ các cấp), cơ quan thành viên Ban Cứu trợ các cấp, Ủy ban nhân dân các cấp.

Điều 3. Nguyên tắc quản lý và sử dụng kinh phí

1. Kinh phí hoạt động của Ban Cứu trợ các cấp, cơ quan thành viên Ban Cứu trợ các cấp do ngân sách nhà nước đảm bảo theo phân cấp ngân sách hiện hành.

2. Đối với các xã thuộc vùng khó khăn, thuộc địa bàn bị thiên tai, phải cứu trợ thì kinh phí thực hiện cuộc vận động tại các xã này do ngân sách tỉnh đảm bảo.

3. Các đơn vị thực hiện nhiệm vụ vận động, tiếp nhận, vận chuyển, phân phối tiền, hàng cứu trợ không sử dụng nguồn tiền, hàng cứu trợ để chi trả các khoản chi phát sinh trong quá trình thực hiện.

Điều 4. Nội dung chi

1. Chi cho công tác tổ chức vận động, bao gồm:

a) Chi tổ chức phát động, kêu gọi tham gia cuộc vận động;

b) Chi phí cho công tác tập huấn thông tin tuyên truyền; chi in ấn tài liệu tuyên truyền;

c) Chi công tác phí để đi kiểm tra, đôn đốc công tác vận động quyên góp;

d) Chi sơ kết, tổng kết cuộc vận động;

e) Chi khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc vận động;

g) Các khoản chi phí trực tiếp khác cho cuộc vận động.

2. Chi cho công tác tiếp nhận, phân phối, bao gồm:

a) Chi thuê vận chuyển, đóng gói, bốc xếp, thuê kho tàng, bến bãi tập kết hàng hóa ủng hộ;

b) Chi bồi dưỡng làm đêm, thêm giờ cho cán bộ trực tiếp thu gom phân phối tiền, hàng hóa.

Điều 5. Mức chi

1. Chi cho công tác tổ chức hội nghị phát động, hội nghị tập huấn thông tin tuyên truyền, hội nghị giao ban, sơ kết, tổng kết; chi công tác phí cho các hoạt động chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị xã hội-nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang, có sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước cấp.

2. Chi khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc: Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ.

3. Chi in ấn các ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền: Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27tháng 1 năm 2014 của liên Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở.

4. Chi tiền lương làm đêm, làm thêm giờ cho cán bộ trực tiếp thu gom tiền, hàng hóa ủng hộ: Mức chi áp dụng theo quy định tại Thông tư số 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 5 tháng 1 năm 2005 của Liên Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức.

5. Chi thuê vận chuyển, đóng gói, bốc xếp, thuê kho tàng, bến bãi tập kết hàng hóa ủng hộ: Thực hiện theo chi phí thực tế phát sinh trên cơ sở hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

6. Đối với các nội dung chi theo quy định phải thực hiện đấu thầu thì áp dụng theo quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn.

Điều 6. Quản lý và sử dụng kinh phí

Việc lập dự toán, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định hiện hành của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn. Thông tư này hướng dẫn thêm một số điểm như sau:

1. Kinh phí hoạt động của Ban Cứu trợ các cấp, cơ quan thành viên Ban Cứu trợ các cấp được sử dụng trong dự toán chi thường xuyên của các cơ quan, đơn vị để thực hiện.

2. Trường hợp kinh phí đã bố trí trong dự toán chi thường xuyên của các cơ quan đơn vị không đủ đảm bảo hoạt động của Ban Cứu trợ các cấp, cơ quan thành viên Ban Cứu trợ các cấp; căn cứ vào nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, nội dung chi, mức chi quy định tại Điều 4 và Điều 5 Thông tư này, Ban Cứu trợ, cơ quan thành viên Ban Cứu trợ các cấp lập dự toán kinh phí cho từng cuộc vận động gửi cơ quan Tài chính cùng cấp xem xét trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kinh phí để triển khai thực hiện cuộc vận động.

3. Việc quyết toán thực hiện theo các quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn.

Điều 7. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

2. Thông tư này bãi bỏ các quy định về quản lý, sử dụng kinh phí đảm bảo cho cuộc vận động quyên góp đột xuất ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai, trợ giúp quốc tế, theo chỉ đạo của Đảng, Chính phủ do Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, quy định tại Thông tư liên tịch số 02/2002/TTLT/BTC-MTTW ngày 10/01/2002 của Bộ Tài chính - Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Thông tư số 160/2010/TT-BTC ngày 19/10/2010 của Bộ Tài chính Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 02/2002/TTLT/BTC-MTTW của Bộ Tài chính và Ban Thường trực UBTWMTTQVN về công tác quản lý tài chính thực hiện "Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" và các cuộc vận động quyên góp do Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu các văn bản quy phạm pháp luật đã dẫn chiếu để áp dụng tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung, thay thế bằng văn bản quy phạm pháp luật mới thì áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị gửi về Bộ Tài chính và Ban thường trực Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để nghiên cứu và sửa đổi bổ sung cho phù hợp./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Văn phòng Chính phủ;
- Kiểm toán nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương của các Đoàn thể;
-
HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Sở Tài chính, KBNN
các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Cục Kiểm tra văn bản- Bộ Tư pháp;
- Công báo, Cổng TTĐTCP;
- Website: Bộ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ HCSN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 174/2014/TT-BTC

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu174/2014/TT-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/11/2014
Ngày hiệu lực01/01/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 174/2014/TT-BTC

Lược đồ Thông tư 174/2014/TT-BTC quản lý sử dụng kinh phí hoạt động Ban Vận động cứu trợ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Thông tư 174/2014/TT-BTC quản lý sử dụng kinh phí hoạt động Ban Vận động cứu trợ
     Loại văn bảnThông tư
     Số hiệu174/2014/TT-BTC
     Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
     Người kýTrương Chí Trung
     Ngày ban hành17/11/2014
     Ngày hiệu lực01/01/2015
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật7 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản gốc Thông tư 174/2014/TT-BTC quản lý sử dụng kinh phí hoạt động Ban Vận động cứu trợ

      Lịch sử hiệu lực Thông tư 174/2014/TT-BTC quản lý sử dụng kinh phí hoạt động Ban Vận động cứu trợ

      • 17/11/2014

       Văn bản được ban hành

       Trạng thái: Chưa có hiệu lực

      • 01/01/2015

       Văn bản có hiệu lực

       Trạng thái: Có hiệu lực