Thông tư 18/2010/TT-BTTTT

Thông tư 18/2010/TT-BTTTT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 18/2010/TT-BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia viễn thông


BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 18/2010/TT-BTTTT

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2010

 

THÔNG TƯ

BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ VIỄN THÔNG

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Luật Tần số Vô tuyến điện ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,

QUY ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này 21 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông sau:

1) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đặc tính điện/vật lý của các giao diện điện phân cấp số

Ký hiệu: QCVN 2:2010/BTTTT

2) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lỗi bit của các đường truyền dẫn số

Ký hiệu: QCVN 3:2010/BTTTT

3) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng kênh thuê riêng SDH

Ký hiệu: QCVN 4:2010/BTTTT

4) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng kênh thuê riêng cấu trúc số tốc độ 2048 kbit/s

Ký hiệu: QCVN 5:2010/BTTTT

5) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giao diện kênh thuê riêng cấu trúc số và không cấu trúc số tốc độ 2048 kbit/s

Ký hiệu: QCVN 6:2010/BTTTT

6) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giao diện quang cho thiết bị kết nối mạng SDH

Ký hiệu: QCVN 7:2010/BTTTT

7) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phơi nhiễm trường điện từ của các trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng

Ký hiệu: QCVN 8:2010/BTTTT

8) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếp đất cho các trạm viễn thông

Ký hiệu: QCVN 9:2010/BTTTT

9) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị điện thoại không dây (kéo dài thuê bao)

Ký hiệu: QCVN 10:2010/BTTTT

10) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối PHS

Ký hiệu: QCVN 11:2010/BTTTT

11) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về máy di động GSM (pha 2 và 2+)

Ký hiệu: QCVN 12:2010/BTTTT

12) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về máy di động CDMA 2000-1x băng tần 800 MHz

Ký hiệu: QCVN 13:2010/BTTTT

13) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm gốc thông tin di động CDMA 2000-1x

Ký hiệu: QCVN 14:2010/BTTTT

14) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động W-CDMA FDD

Ký hiệu: QCVN 15:2010/BTTTT

15) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm gốc thông tin di động W-CDMA FDD

Ký hiệu: QCVN 16:2010/BTTTT

16) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phổ tần và tương thích điện từ đối với thiết bị phát hình sử dụng công nghệ tương tự

Ký hiệu: QCVN 17:2010/BTTTT

17) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin vô tuyến điện

Ký hiệu: QCVN 18:2010/BTTTT

18) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu chung đối với thiết bị đầu cuối kết nối vào mạng điện thoại qua giao diện tương tự

Ký hiệu: QCVN 19:2010/BTTTT

19) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu chung đối với thiết bị đầu cuối kết nối vào mạng viễn thông công cộng sử dụng kênh thuê riêng tốc độ n x 64 kbit/s

Ký hiệu: QCVN 20:2010/BTTTT

20) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu chung đối với thiết bị đầu cuối kết nối vào mạng viễn thông công cộng sử dụng kênh thuê riêng tốc độ 2048 kbit/s

Ký hiệu: QCVN 21:2010/BTTTT

21) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện cho các thiết bị đầu cuối viễn thông

Ký hiệu: QCVN 22:2010/BTTTT

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 6 tháng, kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp viễn thông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Bộ TTTT: BT và các TT;
- UBND và Sở TT&TT các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
Công báo;
Website Chính phủ;
Website Bộ TT&TT;
Lưu: VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Hưng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/2010/TT-BTTTT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu18/2010/TT-BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/07/2010
Ngày hiệu lực31/01/2011
Ngày công báo27/08/2010
Số công báoTừ số 505 đến số 506
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/2010/TT-BTTTT

Lược đồ Thông tư 18/2010/TT-BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia viễn thông


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Thông tư 18/2010/TT-BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia viễn thông
     Loại văn bảnThông tư
     Số hiệu18/2010/TT-BTTTT
     Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
     Người kýNguyễn Thành Hưng
     Ngày ban hành30/07/2010
     Ngày hiệu lực31/01/2011
     Ngày công báo27/08/2010
     Số công báoTừ số 505 đến số 506
     Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật14 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Thông tư 18/2010/TT-BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia viễn thông

         Lịch sử hiệu lực Thông tư 18/2010/TT-BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia viễn thông